Startvækst Aarhus

Report
StartVækst Aarhus - Temamøde
23. oktober 2014
Finansiering
Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland
Investeringsanalyse
NUTIDSVÆRDI-METODEN:
En virksomhed har tænkt at anskaffe en ny maskine til kr 80 000,- Rentesats: 9%
Investeringen vil bare give indtægter i to år – nettoindtægten det ene år vil blive kr
49 050,- og det andet år kr 55 840,Dette kan illustreres:
Kontantstrøm
49 050 / 1,09 =
45 000
55 840 / 1,092 =
47 000
92 000
80 000
12 000
- Investeringsbeløb:
= Nutidsværdi:
0
1
2
-80 000
49 050
55 840
Denne investering er lønsom, da den giver en positiv nutidsværdi på kr 12 000,-
År
Finansiering ?
Hvad er det ?
• Enhver virksomhed har både ved opstart og under drift og udvikling
brug for kapital.
Finansiering er læren om hvordan dette kapitalbehov kan dækkes,
og defineres således:
Finansiering af en virksomhed er fremskaffelse af den til
virksomhedens anlæg og drift nødvendige kapital.
Emner - dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
Hvad skal finansieres
Budgetter og budgetmodeller
Fremmedkapital og/eller egenkapital
Finansieringskilder
Ansøgningsgrundlag og dokumentation
Sikkerhedsstillelser
Samarbejde med långiver eller investor
Finansieringsmulighederne er dynamiske
• Finansieringsmulighederne ændrer sig konstant
• Udbud og efterspørgsel efter penge flytter sig
konstant
Finansieringsbehovet er dynamisk – målet/ønsket er
ofte at blive selvfinansierende
..men hvad sker ofte..
•
•
•
•
•
•
Omsætningen kommer ikke som forventet
Kunderne betaler ikke helt til tiden
DB lever ikke op til det budgetterede
Har været nødt til at investere i …
Omkostningerne er røget i vejret
En stor kunde er gået konkurs på det værst
tænkelige tidspunkt
• Vi har vækstet mere end forventet, og
forretningsmodellen har ikke været gearet til denne
vækst
• …
• …
Men - noget ændrer sig dog ikke
Aktiver = Passiver
Først skal følgende afklares
• Hvad skal finansieres ?
• Hvor mange penge skal bruges ?
• Hvordan / hvornår kan de betales tilbage ?
Status – aktiver 31.dec.
Status – passiver 31.dec.
De typiske budgetter for en Entrepreneurvirksomhed består i:
1.Privat budget
2.Investeringsbudget (etableringsbudget)
3.Resultatbudget (driftsbudget)
4.Likviditetsbudget
5.Balancebudget
Finansieringsmuligheder
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruge egne penge (ofte et krav)
Banklån / realkreditlån
Kassekredit
Leverandører
Skat og moms
Leasing/leje
Fakturabelåning
Vækstfonden (vækstkaution, vækstlån eller ansvarlige
lån)
• Eksterne investorer (innovationsmiljøer, business
Angels, strategiske alliancer, ventureselskaber)
• Crowd-funding
• FFF
Vækstfonden
•
•
•
•
Mikrolån = kaution
Vækstkaution
Vækstlån
Venture
Crowdfunding
• Bidragsbaseret (donation): bidragsgiver/investor har ingen
forventning om at få andet tilbage end at projektet realiseres
• Belønningsbaseret (reward): investor har begrundet forventning om
at modtage en håndgribelig belønning
• Lånebaseret (loan): ”Backer”/investor har begrundet forventning om
at få investeret beløb tilbage -med eller uden renter)
• Egenkapitalsbaseret (equity): investor har begrundet forventning
om at modtage aktielignende rettigheder for sin investering.
Forberedelse – forberedelse ------
21
Tips og tricks
• Vælg en bevidst fundingstrategi og derfra platform
(omkostninger, hjælp, profil)
• Fastsæt præcise succesmål
• Forbered kampagnen seriøst, evt. via en test
• Udarbejd eller få udarbejdet videopræsentation
• Bearbejd dit eget netværk + sociale medier
• Følg op på kampagnen konstant – især på de sociale
medier
Sikkerheder
•
•
•
•
•
•
•
Kaution af stifter/ejer
Kaution fra 3. person
Pant i fast ejendom
Pant i løsøre
Pant i immaterielle aktiver
Virksomhedspant
…
Ekstern egenkapital
Ejer ønsker….
• En stærkere finansiel position
• Stærkere kompetencer i virksomheden
(bestyrelse, professionelt netværk)
• Adgang til yderligere finansiering
Ekstern egenkapital
…men skal overveje…
• Reduceret ejerskab og kontrol
• Krav om finansiel styring, afrapportering, diciplin
• Afgive indflydelse på ledelse og strategiske
beslutninger
• Fokus på investors – og dermed også egen exit
Business angel karakteristika
• Typisk erhvervsfolk, der har bygget og exit’et virksomhed(er)
• Lyst og evne til at investere i nye vækstvirksomheder helst
lokalt
• Egenkapital, konvertible lån, optioner
• Forventning om afkast
• Investerer ofte inden for eget faglige domæne
• Aktiv rolle i virksomhed (oftest bestyrelse) og dermed både
faglig og personlig ”mening” med investeringen
• Investerer typisk via et holdingselskab fra 100.000 – 2 mio.
DKK pr. case
• Meget uhomogent ift. præferencer og kriterier
• Mange er organiseret i netværk
Cases ”egnet” til BA
• Investeringen fokuseret på opstart, omlægning, ændringer, rekapitalisering
• Casen indebærer typisk høj risiko og kan ikke bankfinansieres
• Kapitalbehov på 250.000 – 5 MDKK
• Værdisætning typisk under 10-15 MDKK (ofte omkring 3-5
MDKK)
• Teamet er ”ungt” og typisk lav grad af organisering
• Der mangler kompetencer og netværk rundt om
virksomheden
• Tæt på det kommercielle stadie eller i gang med salget
• Muligt afkast er højt f.eks. faktor 5-10
• Enighed om at sælge selskabet på sigt
Balance før kapitaltilførsel
Aktiver:
Driftsmidler
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger
300000
200000
100000
I alt
600000
Passiver:
Egenkapital
Bankgæld
Leverandørkredit
Moms, skat, mv.
200000
200000
100000
100000
I alt
600000
Investors forudsætninger
• Investors kalk.rente = 20%
• Investors ejerandel = 49 %
Mulig kalkulation af investors pris
I alt
År
Overskud efter skat
49%
Nutidsværdi
1
2
3
4
5
100000
150000
250000
500000
1000000
49000
73500
122500
245000
490000
40833
51042
70891
118152
196920
2000000
980000
477838
Balance efter kapitaludvidelse
Aktiver:
Driftsmidler
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger
Tilført af investor
300000
200000
100000
477838
I alt
577838
1077838
Passiver:
Egenkapital
Stifters andel (51%)
Investors andel (49%)
Anpartskapital i alt
Overkurs ved emission
Egenkapital i alt
Bankgæld
Leverandørkredit
Moms, skat, mv.
I alt
200000
192157
392157
285681
(477838-192157)
677838
200000
100000
100000
1077838
Forslag til opbygning af præsentationen af
virksomheden over investorer, banker mv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Titel og oplægsholder
Forretningsidé
Markedet og kundens problem
Løsning på kundes problem
Virksomhedens unikke teknologi
Konkurrencesituationen
Forretningsmodel
Go to Markedsstrategi
Økonomisk overblik og forecast
Team
Tidslinje og status
Kapitalbehov og udspecificeret anvendelse af midler
Hvorfor investere i virksomheden
Afkast (ROI) og EXIT strategi.
Innovationsmiljøer
BOREAN Innovation
NOVI Forskerpark, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Hjemmeside: http://www.borean.dk/da/
CAPNOVA
Åbogade 15, 8200 Aarhus N
Hjemmeside: http://www.capnova.dk/
Pre-Seed Innovation A/S
Diplomvej 381 (DTU), 2800 Kgs. Lyngby
Hjemmeside: http://www.preseedinnovation.dk
Syddansk Teknologisk Innovation A/S
Forskerparken 10, 5230 Odense M
Hjemmeside: http://www.sdti.dk/
Finansieringsmodel fra Innovationsmiljø
A Holding
ApS
Capnova
25 % ejerandel
12.500,-
75 % ejerandel
37.500,-
Ansvarlig lån på …
A Drift
ApS
ApS kapital 50.000,+ ansvarlig lån
Ledelsesvurdering
• Personlige egenskaber (lederevner,
visioner, målrettet, prioritering)
• Personlige forudsætninger (baggrund,
uddannelse, netværk, erfaring)
• Personens risikovillighed (egen satsning,
sikkerhed, engagement)
• Ledelsens evne til budgettere “rigtigt”
• Ledelsens evne til at reagere i tide
Vurdering af virksomhed
• Virksomhedens organisation, ledelse og
medarbejdere
• Kapacitet og effektivitet
• Hvilke rådgivere anvendes
• Virksomhedens økonomiske
styringssystem, budgetter, mv.
• Mulighed for andre finansieringskilder
Vurdering af muligheder
• Virksomhedens vision, mål og motiver
(forretningsgrundlag)
• Branche
• Produkter/ydelser
• Markeder
• Produktionsmåde
• Konkurrenceforhold
• Relationer til kunder, leverandører, mv.
• Hidtidige resultater
Samarbejde - kommunikation
Bankens vurdering
af virksomhedens
styrkeprofil
Virksomhedsinformationer til banken
Det gode
samarbejde

similar documents