Presentasjon Nasjonal Transportplan 2014-2023

Report
Nasjonal Transportplan 2014-2023
Vest-Agder (mill kr)
SUM
2014-2017
E18 Varoddbrua
Annen
finansiering
Statlige midler
750
180
2018-2023 2014-2023
570
2560
870
1690
Rv 41/451 Adkomst Kjevik
1010
250
760
E39 Skredtiltak Holmenfoss-Try
180
70
110
E39 Livold-Fardal
440
200
240
E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset
E39 Lindelia-Døle bru
E39 Udland-Oftedal
SUM
Totalsum
26.10.2013
920
410
510
1330
760
570
3210
3530
450.0
7190
«Regjeringsnotat»
KVU - Kristiansandsregionen
Konklusjonen er at videre planlegging av
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen skal ta
utgangspunkt i Konsept Ytre Ringveg. I den videre
planlegging skal utredninger og vurderinger av
omfanget av gang- og sykkeltiltak, omfanget av
kollektivtiltak, bruk av restriktive tiltak for
biltrafikken, samt videre utredning av andre
samferdselstiltak i regionen inngå.
Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet
med NTP 2014-2023
26.10.2013
Ny veg til Kjevik (NTP 2018-23)
Status ny Varoddbru.
Reguleringsplan godkjent 2012
Ventet oppstart 2017 – kan starte før med tidligere
bevilgning
Statlig finansiering
– 2014-2017:
– 2018-2023:
– SUM:
150.0 mill.
570.0 mill.
750.0 mill.
Inkluderer blant annet:
-Fire kjørefelt
-Viktig del av sykkelekspressveg
-Toveis kollektivfelt
Status Bymiljøpakkeprosjekt - 2
Gartnerløkka – Breimyrkrysset (5 km)
Inne i NTP med 2560.0 mill i 2018-23 (870 stat, 1690 annen)
• Gartnerløkka – Meieriet
-Planprogram vedtatt desember 2013
-KU med tre alternativer sendes kommunen mars 14
-Reguleringsplanforslag sendes kommunen august 14
-Vedtatt reguleringsplan februar 2015
• Meieriet – Breimyrkrysset
-Idefase pågår
-Reguleringsplanforslag klart august 14
-Vedtatt reguleringsplan februar 2015.
Status Bymiljøpakkeprosjekt - 1
• Ytre Ringveg (9 km):
-Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført
-Kommunedelplan i gang, sendes kommunen medio 14
-Kommunedelplan m/KU ventes behandlet medio 15
• Breimyrkrysset – Volleberg (5 km):
-Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført
-Konkurransegrunnlag for reg.plan klart
-Reg.plan lages med KU pga endringer i KDP
-Reguleringsplan sendes kommunen 2015
-Vedtatt reguleringsplan tidligst medio 2015
«Regjeringsnotat» E30 Søgne - Ålgård
Planstatus E39 - 1
Volleberg – Døle bru (15 km)
Lindelia-Døle bru i NTP med 920 mill. 2018-23 (410 stat, 510 annen)
Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført
-Planprogram for KDP til Søgne kommune februar 14
-Planprogram på høring mars-april 2014
-Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides og går
til kommunal behandling våren 2015
-Kommunedelplan vedtas sommeren 2015
Døle bru – Livold (23 km)
-Grunnlag for KU gjennomført
-Planprogram for KDP på høring og vedtas mars 2014
-Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides
-KDP m/KU behandles i kommunen våren 2015.
-Kommunedelplan ventes vedtatt sommeren 2015
Planstatus E39 - 2
Livold – Fardal
-Reguleringsplan vedtatt 2012
-Bygging av tofeltsveg med mulig utvidelse til 4 felt
-Foreslått finansiert i NTP 2014-2023 med følgende:
2014-2017:
200.0 mill.
2018-2023:
240.0 mill.
SUM:
440.0 mill.
-Kan starte tidligere forutsatt finansiering
Fardal – Udland (Handeland)
-Kommunedelplan m/KU skal utarbeides
-Statens vegvesen avventer foreløpig planoppstart
-Foreslått finansiert i NTP 2014-2023 med følgende:
2018-2023:
1.330.0 mill. (760.0 mill. stat)
(570.0 mill. annen)
Takk for meg
13.02.14
Johan Mjaaland

similar documents