Delavnice_Predstavitev praktičnega

Report
Organizacija praktičnega
usposabljanja na naravoslovnotehniških smereh
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
»Študijska praksa: pot do večjega ujemanja med visokošolskim znanjem in
potrebami trga dela«, Kongresni center Hotela Mons, 6. 11. 2013
Praktično usposabljanje na
programu prve stopnje (VS)
Zdravstvena nega
• VS, 3 leta, 180 ECTS, ISCED-72 zdravstvo, Frascatimedicinske vede, KLASIUS-SRV- 7231
• Reguliran poklic: dipl. m. s. (VS), dipl. zn. (VS)
• Direktiva Evropskega parlamenta in sveta:
2005/36/ESC
• 4600 ur: 2300 (predavanja, seminarji, vaje v simuliranih
pogojih) + 2300 ur kliničnega usposabljanja v kliničnih
okoljih: učenje v skupini in v neposrednem stiku z zdravim ali
bolnim posameznikom in/ali skupnostjo.
• Usposabljanje poteka v bolnišnicah in drugih zdravstvenih
ustanovah in v skupnosti pod nadzorom učiteljev zdravstvene
nege ter v sodelovanju in s pomočjo drugih usposobljenih
medicinskih sester.
• Začetek izobraževanja po EU direktivi se v Sloveniji prične
z vstopom v EU, 2004.
•
•
•
•
•
Kratka predstavitev VŠZNJ:
Vzrok za ustanovitev šole: Nacionalna študija IVZ „Analiza
preskrbljenosti z medicinskimi sestrami ter ovrednotenje stopenjskih
ukrepov in projekcij do leta 2033“ (Albreht, 2004).
• Podporniki ustanovitve: zdravstveni zavodi v Gorenjski in
Osrednjeslovenski regiji.
• 84 diplomantov, 93 % zaposljivost
Prvi akreditirani študijski programom, ki je bil usklajen z EU
direktivo 2005/36/ESC in Bolonjskim procesom, oktober 2006,
vpis 2007/2008.
Vpis: 70 rednih (koncesija), 60 izredni na VS program Zdravstvena
nega, 30 izrednih na mag./2I. program Zdravstvena nega.
Raziskovalni projekti: mednarodni (12), domači – ARRS (4), MZ (2),
drugi razvojni (7).
15 mednarodnih sporazumov
•
KU v mednarodnem merilu:
• 18 študentov VŠZNJ na KU v tujini (3 mesece, Norveška, Finska,
Malta, Anglija, Škotska)
• 11 študentov na KU na VŠZNJ (Finska, Norveška, Turčija, Škotska,
Malta).
Pristop pri kliničnem
usposabljanju (KU)
1. Pogoji za pristop na KU
•
Kabinetne vaje v simuliranih pogojih, 70 h, kolokvij (teoretični,
praktični).
2. Stopenjsko mentorstvo iz vidika vključenosti VSU šole
– modeli mentorstva;
•
100% mentorstvo izvaja klinični mentor VŠZNJ;
•
80% mentorstvo izvaja mentor VŠZNJ, 20% klinični mentor v učni bazi;
•
30% mentorstvo izvaja mentor VŠZNJ, 70% klinični mentor v učni bazi;
•
20% mentorstvo izvaja mentor VŠZNJ, 80% klinični mentor v učni bazi;
•
100% mentorstvo izvaja klinični mentor v učni bazi.
3. Področja KU (10) in izdelane kompetence
(dostopno na spletni strani)
• Kompetence, značilne intervencije na KU
• Učne baze, kjer KU za določeno področje poteka
Primer, KU 3. letnik, 170 ur:
4. Mreža učnih baz in kliničnih mentorjev za
predmetna področja
• Praktično usposabljanje se izvaja (19):
• Gorenjska regija (13): SBJ, Klinika Golnik,
Psihiatrična bolnišnica Begunje, Bolnišnica za
ginekologijo in porodništvo Kranj, Zdravstveni
domovi Gorenjske (7), DSO Jesenice, CUDV
Radovljica;
• Osrednjeslovenska regija (6): UKCLJ,
Onkološki inštitut, Psihiatrična klinika LJ, Zavod
RS za transfuzijsko medicino, ZD Ljubljana, DSO
LJ.
• Zajeti trije nivoji zdravstvene obravnave
• Status učne baze pri MZ!
• Izbirno klinično usposabljanje v obsegu 19 % (26
učnih baz)
• Mreža kliničnih mentorjev:
• Skupaj: 522 kliničnih mentorjev (dipl. m.
s./dipl. zn., 3 leta delovnih izkušenj +
usposabljanja za delo s študenti).
• Definiran je pogodbeni odnos med VŠZNJ in
učno bazo:
• področje KU, ure na skupino, kompetence, število
skupin v študijskem letu, pogoji za mentorje,
naloge obeh partnerjev, koordinatorji KU, cena ure
KU.
• Standard: 1 študent : 1 mentor, 2 študenta : 1
mentor (izjemoma)
• Koordinator KU iz VŠZNJ – delovno mesto +
področni koordinatorji.
5. Izobraževanje in usposabljanje kliničnih
mentorjev:
• Šole za klinične mentorje, izvedenih 7 šol z več
dogodki od 2007 naprej (26 izobraževalnih dni, 10
pedagoških ur/dan);
• Šole visokošolske didaktike od 2009 naprej;
• Šole tutorstva od 2008 naprej;
• Šole raziskovanja in na dokazih podprtega dela od
2009 naprej
Izobraževanja so brezplačna, pri pripravi programov šol
sodelujejo učne baze, vsebine so oblikovane s ciljem
povezati teoretične in praktične vsebine študijskega
programa in usposobiti mentorje za delo s študenti
(pedagoški vidik, komunikacija, odnos, ocenjevanje,
vrednotenje idr).
Sredstva so pridobljena na razpisih:
6. Definirani so procesi KU:
• ISO 9001: 2008
• Model »Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja«
7. Vrednotenje KU
• Ocenjevanje znanja:
• Etapno, končno (numerično, opisno)
• Samocenjevanje študenta za spremljanje napredka
(etapno, končno)
• Kriteriji ocene, kazalniki (8):
• Profesionalno vedenje (etika, varnost,
samoiniciativnost)
• Izvajanje intervencij zdravstvene nege
• Komunikacija (pacient, tim)
• Dokumentiranje zdravstvene nege
• Procesna metoda dela
• Vključevanje v timsko delo
• Zdravstveno vzgojno vključevanje
• Individualno delo
• Ocena poteka KU
• Sprotno vrednotenje
• Koordinacijski sestanki (koordinator VŠZNJ in
koordinator učne baze)
• Končno vrednotenje na ravni študijskega leta
• Anketiranje študentov: zadovoljstvo študentov s
KU in ocena učne baze
• Anketiranje kliničnih mentorjev: zadovoljstvo
kliničnih mentorjev z organiziranjem KU s strani
VŠZNJ
• Naj mentor
8. Pritegnitev učnih baz v raziskovalne in razvojne
projekte šole:
• mreženje na področju razvojnega in
raziskovalnega dela,
•
Znanstvene konference VŠZNJ
• skupna prijava na raziskovalne projekte v RS in
EU,
•
Sodelovanje z učnimi bazami, ki imajo razvito raziskovalno
jedro (Klinika Golnik, Onkološki inštitut)
• dopolnilne zaposlitve - pomen vključevanja VSU, ki
dejansko delajo v kliničnih okoljih, v raziskovalnih
projekti in prenos le tega v učni proces
•
IVZ, UKC LJ, SBJ, OI, Psihiatrična klinika LJ, Psihiatrična
bolnišnica Begunje, ZD LJ, ZZV Kranj, MZ.
• izbira tem za ŠKM glede na aktualno problematiko v
šolstvu in zdravstvu.
Nadaljnje aktivnosti:
•
•
•
•
Izdelati nacionalne standarde za izvajanje študijskega
programa na področju KU.
Realizacija dopolnitev direktive v 2013, 6 let za uvedbo v
študijske programe (2019/2020).
Regulacija vpisa na ravni države: eden od kriterijev je
zmožnost izvajanja KU na vseh nivojih zdravstvenega varstva.
Približati se priznanim standardom za KU, ki so nadgradnja
EU direktive:
•
•
•
Nursing and Midwifery Council, UK: Standards for pre-registration
nursing education (2010), Standards to support learning and
assessment in practice (2008).
ICN Nursing Care Continuum and Competencies. Geneva: International
Council of Nurses; 2008.
Strategic directions for strengthening nursing and midwifery services
2011–2015. Geneva: World Health Organization; 2010.
• Literatura:
• Direktiva Evropskega parlamenta in sveta:
2005/36/ESC
• ICN Nursing Care Continuum and Competencies.
Geneva: International Council of Nurses; 2008.
• Nursing and Midwifery Council, UK: Standards for preregistration nursing education (2010), Standards to
support learning and assessment in practice (2008).
• Poslovnik kakovosti VŠZNJ, 2013.
• Strategic directions for strengthening nursing and
midwifery services 2011–2015. Geneva: World Health
Organization; 2010.
Hvala za pozornost.

similar documents