Bashkia Kamez

Report
ONE STOP SHOP
Nje nder qendrat me te medha te sherbimeve per Qytetare e Biznesin ne vend dhe ne rajon
- Viti 2008-2009 shenon nje nga produktet me te rendesishme te bashkise qe transformoi rrenjesisht funksionet e
sherbimit per qytetaret e biznesin, ndertimin e “One Stop Shop”, nje nga projektet me te medha te ketij lloji te zbatuar
ne Shqiperi e ne rajonin tone.
Si ka qene marrja e sherbimit…
Bashkia Kamez
(Si eshte sherbimi ne One Stop Shop)
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
ONE STOP SHOP
Nje nder qendrat me te medha te sherbimeve per qytetare e biznesin ne vend dhe ne rajon
35 Sportele totalisht te sherbim te qytetareve
-Informacioni
-Kerkesa/ankese
-Zyra e Adresave
- Zyra e aplikimit per Pasaporta Biometrike dhe Karta Identiteti
-Gjendja Civile
-Zyra Martesore
-Ndihma Sociale
-Urbanistika
-Legalizimet
-Financa
-Licenca
-Arsim-Kulture-Sport
-Ujesjellesi
-Pastrim-Gjelberimi
-Zyra Rajonale e Bujqesise
-Taksa e Tarifa Vendore
- Zyra Rajonale e Punesimit
-QKR
-Sigurimet Shoqerore
-Licenca Shendetesore
-Licenca Ushqimore
-AMC
-Filial Banke
-Posta
-Telekomi
- Zyra e biznesit
-Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit
-Zyra kunder dhunes ndaj gruas
- Informatizimi i te gjitha sherbimeve... etj.
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
One Stop Shop
Sherbimi per qytetarin fillon nga sporteli i Informacionit
-Qytetari paraqitet ne sportelin e informacionit, ku merr kontaktin e pare me specialistin e informacionit.
-Specialisti i jep udhezimet e duhura per te vazhduar me zgjidhjen e kerkeses qe ai ka bere ne One Stop Shop.
-Me pas kerkesa e qytetarit i kalon zyres perkatese per zgjidhje.
-Shyrtimi i kerkeses behet ne drejtorite perkatese dhe u kthehet pergjigjja brenda afateve ligjore.
Me te marre zgjidhje kerkesa e tij, njoftohet qytetari nepermjet numrit e tij te kontaktit te lene tashme ne kerkesen e e bere
nga ai ose nepermjet postes.
(Pamje nga sherbimi ne Informacion)
Bashkia Kamez
(Kerkesa e qytetarit)
(Formular Sherbimi)
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Sistemi i Adresave
•
•
•
•
Per here te pare ndertohet sistemi i plote i adresave – shembull ne shkalle vendi, ne sherbim te qytetareve
Pikat e perfitimit te Zip-Code , projekt nga Ministria e Brendshme , implementuar ne Kamez:
- Emer Atesi Mbiemer i kryefamiljarit dhe te gjithe anetareve te familjes
- Datelindja
- Nr. Identifikimi
- Rruga
- Nr. i Nderteses
- Nr.Hyrjes
- Nr. Apartamentit
- Bashkia/Komuna
- Rrethi
- Kodi Postar (ku kemi dy numra 1030 dhe 1054)
Emertimi i 505 rrugeve (emra qytetesh, fshatra, institucionesh, personalitetesh kombetare e personalitetesh nderkombetare)
Kodifikimi i 16.000 objekteve
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Sherbimet ne One Stop Shop
-Hapi vendimtar per regjistrimin e popullsise ne keto vite ka qene informatizimi i plote i saj, i cili ka sjelle impakt te dukshem pozitiv per
Bashkine Kamez.
-Te gjitha te dhenat qe permbajne regjistrat themeltare, jane transkriptuar ne sistemin kombetar, NCR.
-Certifikatat dhe aktet e ndryshme, si lindje, martesa, vdekje, korrigjime, materiale etj. printohen drejtperdrejt nga sistemi.
- Nje risi tjeter e re per kete zyre eshte skanimi i plote i regjistrit themeltar.
-Puna qe kryejne nepunesit, eshte transparente ndaj qytetareve, gje te cilen e ka mundesuar edhe mjedisi i pershtatshem i krijuar per sherbime
ndaj qytetareve.
- Nje regjistrim i tille ka sjelle, gjithashtu, eliminimin e burokracive ne raport me sherbimin ndaj qytetareve, krijimin e kushteve efikase per te
bere te mundur rritjen e metejshme te pergjegjshmerise se nepunesve te Zyres se Gjendjes Civile dhe cilesise se sherbimit, pasi çdo veprim qe
kryhet, ruhet automatikisht.
Sherbimi para ndertimit te One Stop Shop
Bashkia Kamez
Sherbimi ne One Stop Shop
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Sherbimet ne One Stop Shop
Zyra e aplikimit per pasaporta biometrike dhe karta identiteti
Disa nga te dhenat statistikore lidhur me sherbimet ne kete qender paraqiten si me poshte:
* Karte identiteti (leternjoftim elektronik) mbi 90 -95 %
* Aplikimet per pasaporta biometrike ne nje mase te konsiderueshme
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Sherbimet ne One Stop Shop
Cdo vit, grupe perfaqesuese te biznesit, eksperte te tjere te fushes si dhe qytetare jane pjese e pergatitjes se Paketes Fiskale, pra taksapaguesit jane
te informuar per nivelin e taksave dhe tarifave qe do te aplikohen.
Paketa Fiskale eshte instrumenti me i rendesishem i zhvillimit te zones, instrument nga i cili eshte arritur:
- Zgjerimi i bazes se taksave dhe tarifave vendore
- Zhdukja e informalitetit
- Garantimi i konkurrences se lire dhe te ndershme
- Stimulimi i zhvillimit te metejshem te biznesit ekzistues
- Nxitja e ngritjes se bizneseve te reja nepermjet:
- Stimulimi i banoreve te Kamzes per hapjen e bizneseve
- Nxitjes se emigranteve qe me kursimet e tyre te rikthehen dhe te hapin aktivitetin ekonomik ne Kamez
- Thithjes se Bizneseve te Njesive Vendore Kufitare si dhe nga qytete te tjera te Shqiperise
- Thithjes se Bizneseve te Huaja (kryesisht fasone
Pra, Paketa Fiskale eshte instrument i rendesishem nepermjet te ciles:
- Rriten te ardhurat e bashkise
- Rriten indirekt numri i te punesuarve, (numri i tyre ne sektorin privat ka arritur ne 10000)
Shprehje e qarte eshte 3-fishimi i numrit te bizneseve ku:
ne vitin 2007 kishim vetem 600 subjekte te regjistruara ndersa sot kemi 1830 biznese aktive
-
(Paketat Fiskale ne vite)
Bashkia Kamez
(Formular Sherbimi)
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Sherbimet ne One Stop Shop
-
Objektiv prioritar ka qene rritja e cilesise se sherbimit per qytetaret, objektiv ky qe udhehiqet nga
parimi “Menaxhim i kujdesshem i burimeve financiare”
Te ardhurat e bashkise, krahasuar me vitin 2007 jane 4- fishuar
Te ardhurat e vitit 2011 jane afersisht sa te te ardhurat e realizuara nga viti 1998 deri ne vitin 2006
TE ARDHURAT NE VITE
Vitet
TE ARDHURAT 000 / leke
Viti 2004
63,474
Viti 2005
73,051
Viti 2006
88,247
Viti 2007
103,450
Viti 2008
191,775
Viti 2009
207,870
Viti 2010
282,606
Viti 2011
311,102
Viti 2012
436,867
rritja ne %
588.26%
498.03%
395.05%
450,000,000
400,000,000
350,000,000
127.80%
300,000,000
110.16% 250,000,000
322.30%
54.59% 200,000,000
40.43% 150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
Viti
2004
Bashkia Kamez
Viti
2005
Viti
2006
Viti
2007
Viti
2008
Viti
2009
Viti
2010
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Viti
2011
Viti
2012
Sherbimet ne One Stop Shop
BUXHETI I BASHKISE I MIRATUAR NE KESHILLIN BASHKIAK NE VITE
VLERA
VITET 000/leke Investimet shpenzimet Investime
funksionim
ne %
%
Vlere
Viti 1998 10,808 10.00%
90.00%
1,081
Viti 1999 32,053 12.00%
88.00%
3,846
Viti 2000 18,035 20.00%
80.00%
3,607
Viti 2001 34,369 22.00%
78.00%
7,561
Viti 2002 113,130 25.00%
75.00%
28,283
Viti 2003 119,095 28.00%
72.00%
33,347
Viti 2004 154,718 30.00%
70.00%
46,415
Viti 2005 214,153 32.00%
68.00%
68,529
Viti 2006 288,028 32.00%
68.00%
92,169
Viti 2007 365,860 42.00%
58.00%
153,661
Viti 2008 526,335 46.00%
54.00%
242,114
Viti 2009 671,901 60.00%
40.00%
405,307
Viti 2010 611,722 58.30%
41.70%
356,660
Viti 2011 629,501 52.28%
47.72%
329,103
Viti 2012 707,415 59.24%
40.76%
419,073
Shpenzime
funks vlere
9,727
28,207
14,428
26,808
84,848
85,748
108,303
145,624
195,859
212,199
284,221
266,594
255,062
300,398
288,342
(Publikime te buxheteve ne vite)
- Buxhetet nga 2007 – 2012 kane qene mjaft ambicioze perballe nevojave ne rritje te komunitetit per rritjen e sherbimeve publike
- Sic shihet nga tabela buxheti i bashkise ka ardhur ne rritje nga viti ne vit.
- E rendesishme eshte rritja e perqindjes qe zene investimet ne krahasim me shpenzimet korente (afersisht 60% me 40%)
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Roli i One Stop Shop ne procesin e buxhetimit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Praktike e re 5-vjeçare e zbatuar ne Kamez
Publikim i detajuar i axhendes dhe procesit, ne mjedisin e One Stop Shop
Kendi/libri i propozimeve nga qytetaret
Diskutime te hapura ne lagje me komunitetin, shkolla, qendra shendetesore, forumet e grave, rinise, biznesit
Komisioni qytetar i bashkise me perfaqesues nga grupet e interesit
Paraqitja e draft buxhetit ne mbledhjen e hapur te Keshillit Bashkiak/konsensus i plote per miratimin e tij
Publikimi ne media
Monitorimi i investimeve me pjesemarrje (bashkepunimi me koordinatoret e komunitetit)
Libri i pershtypjeve
(Pamje nga One Stop Shop)
Kendi/libri i propozimeve nga qytetaret
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Transparenca ne One Stop Shop
Ne One Stop Shop jane te pasqyruara prane cdo sporteli lista e dokumenteve qe duhet te paraqesin qytetaret per cdo drejtori, sektor, zyre si:
Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit
- Lista e dokumentacionit per leje zhvillimi, leje ndertimi, leje perdorimi etj
Drejtoria e Sherbimeve Publike
- Lista e dokumentacionit per te pastrehet
Plani i Pergjithshem Vendor
- Lista e dokumentacionit per leje transporti, etj
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Projekti Anti Korrupsion
Standarti i One Stop Shop ishte nje tjeter arsye qe Bashkia Kamez perfitoi projektin Antikorrupsion
Mbeshtetur nga KiE, OSBE, Ambasada Hollandeze
-Kamza, modeli i qeverisjes lokale per antikorrupsion
-Lufta kunder informalitetit/invazionit fiskal
-Rritja e te ardhurave
-Bashkepunimi me komunitetin per taksen familjare
-Prokurimet “on line”/barazia midis grupeve te interesit ne tendera
-Buxhet shtese, mbi planifikimin
-Investime te reja per komunitetin
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Projekti kunder Dhunes ne Familje
-Mbeshtetur nga UNDP (Programi i OKB per zhvillim)
- Ngritja prane Bashkise e “Zyres per qytetaret”, kunder dhunes ne familje
- Ngritja e grupit te “ Reagimit te koordinuar”
- Bashkepunimi i pushtetit vendor me shoqerine civile, me Komisariatin e policise, qendrat shendetesore, zyrat juridike.
- Ndarja e roleve/detyrave
- Aktivitete sensibilizuese, trajnuese
- Rrugezgjidhjet perkatese
(Zyra kunder dhunes ndaj gruas ne One Stop Shop)
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Workshope/One Stop Shop si praktika me e mire
Jane organizuar nje sere workshope, ku eshte bere prezantimi i praktikave me te mira per qeverisjen vendore (one stop shop,
decentralizimi dhe rritja e te ardhurave lokale), ne nivel lokal dhe rajonal, si:
- Shoqata e Bashkive te Shqiperise
- Instituti Kosovar per Qeverisje Lokale me drejtuesit e komunave (Viti, Artane, Junik, Hani i Elezit, Kastriot, Ranillug)
- Komunat Shengjin, Velipoje, Bushat, Kallmet, Dajç
- Bashkia e Vaut te Dejes, Burrelit
- Shkolla Shqiptare e Studimeve Politike
- Organizata te ndryshme te huaja dhe shqiptare
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Marredheniet me Publikun dhe
Publikimet e Bashkise Kamez
-
Tabela i informimit transparent ne sportele, per çdo sherbim/tarife
Gazeta lokale “Kamza”
Buletini analitik, statistikor krahasuses 4-vjeçar qe perfshin periudhen 2007-2011
Fletepalosje te ndryshme informuese
Prezantimi i Rregullores se Brendshme
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Sherbimet ne Website
- Nje risi perben ndertimi i faqes se re zyrtare te bashkise, ne bashkepunim me UNDP
-Pervec One Stop Shop-it behet zgjidhja elektronike e kerk/ankese te qytetareve
-E-pjesëmarrja është përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) për të lehtësuar dhe ndihmuar
pjesëmarrjen e Qytetarëve dhe komunitetit në qeverisje vendore.
Implementohet projekti i qarkullimit te shkresave ne menyre
elektronike brenda bashkisë
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
Disa nga personalitet vendas e te huaj
qe kane vizituar One Stop Shop-in
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
IMPAKTET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fryti i kesaj risie eshte:
Nje planifikim dhe politike e bazuar ne fakte,
Caktim burimesh sipas nevojave,
Hedhje dhe implementim i ideve te reja, e informacionit dhe e burimeve,
Menaxhimi i riskut permes nje vigjilence te rritur te qytetareve,
Rritja e besimit tek qeverisja lokale
Ngritje e kapaciteteve dhe qytetarise.
Venia ne perdorim e praktikave me te mira te menaxhimit financiar bashkiak
Lehtesimi, shpejtimi i procedurave administrative (kompjuterizimi)
Koordinimi midis nivelit lokal dhe qendror te qeverisjes, per sherbimet ndaj qytetareve (Informim ligjor, administrativ,
social, profesional, etj)
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al
BASHKIA KAMEZ
JU FALEMINDERIT!
Bashkia Kamez
Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, +35547200177 e-mail: [email protected], www.kamza.gov.al

similar documents