PP CJG Maassluis - Samenwerkingsverband Schiedam

Report
Centrum voor Jeugd en
Gezin
(CJG)
Programma
• Het CJG
• Het Wijkteam Jeugd&Gezin
• Vragen
CJG Maassluis
• Het CJG is de plaats voor alle vragen over
opvoeden, opgroeien en alle vormen van
dienstverlening, die hiermee verband houden
• Vrijwillige hulpverlening voor gezinnen met
kinderen/jongeren van -9 maanden tot 23 jaar
• Zet in op preventie
• Is een netwerkorganisatie
CJG Maassluis
• Front Office
• Jeugdgezondheidszorg
• Wijkteam Jeugd&Gezin
De Jeugdgezondheidszorg
•
•
•
•
Alle kinderen in beeld
Vaste contactmomenten
Maatwerk
medewerkers
o Jeugdartsen
o Jeugdverpleegkundigen
o Doktersassistente
o CB assistente
o (Ortho)pedagogen
Wijkteam J&G Maassluis
• Actief vanaf 01-02-2014 in Maassluis oost,
vanaf 01-11-2014 geheel Maassluis
• Door wijkgericht te gaan werken moet de
nodige hulp efficiënter, effectiever en
kostenbesparend ingezet worden.
Wijkteam J&G Maassluis
Gezin centraal
Gezin
Wijkteam J&G Maassluis Oost
Informele Wijknetwerk
Sportvereniging
Buurtvereniging
Familie
Gezin
Kerk/
Moskee
Vrienden
Buren
Wijkteam J&G Maassluis
Rol informeel netwerk
Heeft een grote rol bij het:
• Signaleren
• Inzetten van hulp
• Ondersteunen van wijkgenoten
• ….
Wijkteam J&G Maassluis
Formele Wijknetwerk
School
Kinderopvang
SMW
Gezin
JGZ
Politie
AMW
MEE
Huisarts
Wijkteam J&G Maassluis
Rol formeel netwerk
•
•
•
•
Is verantwoordelijk voor 80% van de zorg
Vroegsignalering van problematiek
Inzetten van gerichte interventies op signalen
Uitvoeren van gerichte preventieve
programma’s
• Stimuleren van eigen kracht
• Betrekken van het Wijkteam bij het gezin
Wijkteam J&G Maassluis
WIJKNETWERK
School
Kinderopvang
Buren
Familie
AMW
Vrienden
MEE
Gezin
Sport
Huisarts
Wijkteam
Kerk/
Moskee
Politie
SMW
JGZ
Wijkteam J&G Maassluis
Jeugd- en gezinscoaches
• Professionals vanuit verschillende
organisaties
• Werken generalistisch en hebben ieder hun
eigen specialisaties om hulp in te zetten
• Zetten zich in voor de meest kwetsbare
gezinnen
• Werken samen
Wijkteam J&G Maassluis Oost
Inzet hulp bij meervoudige problematiek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schulden
Opvoedvragen/opvoednood
Verstandelijke beperking
Psychiatrische stoornissen
Organiseren huishouden
Gezinsproblematiek
Huisvesting
Dagbesteding
Tienermoeders
Wijkteam J&G Maassluis
De kracht van het wijkteam
• Neemt binnen een week na de aanmelding contact met
de cliënt!
• Werkt met 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur
• De casusregisseur is het vaste aanspreekpunt voor het
gezin
• Heeft een directe verbinding met de verschillende
organisaties en professionals uit het wijknetwerk
• Zet in op de eigen kracht van het gezin en hun
omgeving
• Start met wat nodig is: Geeft advies, ondersteuning of
zet door naar zwaardere hulp of specialistische hulp
Wijkteam J&G Maassluis
Specialistische hulp
Wijkteam J&G Maassluis
Jeugdbeschermingsplein
• Regionaal geregeld
• Minder schakels, snelle doorstroom; aanmeldingen
binnen 48 uur op JB tafel, binnen 5 dagen aan de
tafel met de cliënt.
• Jeugdbeschermingstafel heeft één overleg
• Besluitvorming i.s.m. de keten op basis van
beschikbare informatie en beschikbare expertise:
- Dwang: Vrijwillig kader/outreachend
- Drang: Uitspraak van de rechter
Wijkteam J&G Maassluis
Jeugdbeschermingsplein
Doelgroep
• Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar,
woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
• Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en
(fysieke) veiligheid van de kinderen
• En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of
ouders deze hulp niet aanvaarden
Jeugdbeschermingsplein
Doelgroep
• Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18
jaar, woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis
• Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling
en (fysieke) veiligheid van de kinderen
• En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend
is of ouders deze hulp niet aanvaarden
Jeugdbeschermingsplein
Resultaat
• 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur
• Casusregie vanuit gecertificeerde instelling. Bestaande
gezinsplan is uitgangsput met als aanvulling de
bedreigde ontwikkeling en/of veiligheid
• Veiligheid en ontwikkeling van het kind staan centraal.
• Onderzoek, zorg/begeleiding en toezicht lopen parallel,
zo nodig inzet Spoed Interventie Team
• Zorg voor op- en afschalen.
• Melder blijft aangehaakt bij vervolg, uitvoering in
samenwerking met WT, ouders en netwerk.
Jeugdbeschermingsplein
Aanmelden
Aanmelding
• Ouders/jeugdigen moeten geïnformeerd zijn over de melding en de
werkwijze JBP , tenzij veiligheid van de melder in gevaar is. (folder io).
Niet geschikte meldingen
• Als het een VOTS betreft/als er een acuut veiligheidsrisico is.
• Als het een middel is de wachtlijst te bekorten.
• Een melding zonder hulpverlening geschiedenis, als hulp geen kans
gekregen heeft.
• Om een andere organisatie te omzeilen.
• Als de melding ongegrond of onvoldoende ernstig is of enkel als ‘niet pluis’
wordt gekaraktiseerd.
Gemeentelijk Overleg Sluitende
Aanpak
GOSA
Wijkteam J&G Maassluis
Privacy
•
•
•
•
Privacyreglement moederorganisatie
Privacy afspraken
Toestemming cliënten delen gegevens
In gesprek en transparant naar cliënten
Wijkteam J&G Maassluis
Resultaat
Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich
kan ontwikkelen tot een volwaardig lid van de
samenleving.

similar documents