Marco Essed

Report
Inleiding e-triagediagnostiek GGZ
studiedag LVE 17-04-2013
Marco Essed (algemeen directeur)
Hilde Glessner (projectmanager e-diagnostiek)
Achtergrond
• Concept ontwikkeld in het licht van aankomende Basis GGZ
(Huisartsen, GGZ, VWS, NZa, Verzekeraars, Robuust, UM)
• Betaaltitel NZa (aanvraag TelePsy en CZ)
• Onderzoek Maastricht University (subsidie stichting Robuust)
• Verzekeraars: CZ, VGZ, Menzis, De Friesland en Zorg en Zekerheid (beschikbaar voor 85%
verzekerden in Limburg)
• 150 huisartsen en POH-GGZ: ruim 25% populatie (Limburg)
• Software door NVvP als beste beoordeeld voor diagnostiek en ROM
(gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en prijs)
• 500 praktijken en instellingen in Nederland
Doelen
Matched Care
• Ervoor zorgen dat cliënten zo snel mogelijk, op de meest geëigende plaats, door de meest
geëigende professional worden geholpen
Kwaliteit
•
•
•
•
•
Specialistische ggz beschikbaar stellen voor huisarts en POH-ggz
Versterken regiefunctie huisartsen en POH-ggz met onafhankelijke (triage)diagnostiek
Educatie huisartsen op het gebied van psychische problematiek
Verbetering voordeur ggz: vroege signalering crisis, triage, diagnostiek, zorgtoewijzing
Verbeteren sociale kaart ggz
Efficiëntie
• Ervoor zorgen dat zorgverleners meer cliënten kunnen behandelen, tegen lagere kosten, met
minder inspanning (e-health)
Transparantie
• Ervoor zorgen dat (ggz) zorgverleners de kwaliteit van zorg inzichtelijk kunnen maken
Statistieken TelePsy
Echelonadvies
Landelijk wordt 75% van de cliënten met ggz-indicatie naar de tweedelijn verwezen, 25%
naar de eerstelijn TelePsy adviseert:
• 20% zelfhulp of geen ggz-traject
• 40% eerstelijns ggz
• 40% tweedelijns ggz
E-health
• Ruim 65% van de cliënten in de ggz staat open voor e-health (45% blended)
E-diagnostiek biedt de mogelijkheid huisartsen op afstand te ondersteunen bij de triage.
Hoe werkt e-diagnostiek
Hoe werkt e-diagnostiek
Diagnostiek
• Automatisch testprotocol (e-diagnostiek)
• “Slimme” vragenlijsten: op basis van antwoorden cliënt het vervolg bepalen
 DS-1-5
 Specialistische tests
 E-mail notificaties suïciderisico en psychose
• Indicaties op DSM IV-classificatiegebieden op alle 5 assen
• Aanscherpen en bespreken van resultaten door zorgverlener
Matchen
• Zoekengine zorgverleners
Rapportages en brieven (geautomatiseerd)
• Verwijsbrief
• Behandelovereenkomst
• Verslaggenerator
• Scorestatistieken
Communiceren
• E-mail
• Zorgmail
• Zorgdomein
Demonstratie
www.telepsy.nl
Vragen?
Waarom Triagediagnostiek
Versterking regiefunctie HA
Kosten besparend
Keuzevrijheid patiënt
Snel resultaat
Geen dubbele diagnose
Laagdrempelig
Vanuit huis (24 uur per dag)
Advies op maat
Past in het veranderend
beleid
Veranderend beleid
Van eerstelijns GGZ naar Basis GGZ
• meer vroegsignalering en preventie
• meer e-health en kortdurende interventies
• minder voorschrijven en verwijzen door huisartsen
• betere nazorg en terugvalpreventie langdurige patiënten
• betere link tussen somatiek en ggz
• 30% van de mensen in de tweede lijn heeft milde klachten en moet in
de eerste lijn geholpen worden
Invoering Basis GGZ per 1 januari 2014
De NZa onderscheidt twee hoofdfuncties, die samen als
‘Basis GGZ’ worden aangeduid:
• GGZ-basiszorg: Triage/screening, probleemverkenning en
diagnostiek vóór een eventuele verwijzing op grond van een GGZaandoening. Onder GGZ-basiszorg valt ook behandeling en
geïndiceerde preventie bij psychische klachten zonder dat een stoornis
is vastgesteld.
• Generalistische GGZ: De (aanvullende) diagnostiek en
generalistische behandeling van cliënten met een lichte tot matig
ernstige, niet complexe GGZ-aandoening.
Invoering Basis GGZ per 1 januari 2014
• Basis ggz per 2014 onderdeel van het basispakket in de
Zvw.
• Dit vervangt de eerstelijns psychologische zorg en een
deel van de tweedelijns DBC’s.
• De GGZ is vanaf dat moment verdeeld over vier echelons:
- publieke gezondheidszorg door gemeenten;
- huisartsenzorg;
- basis ggz;
- specialistische ggz.
Plaats e-diagnostiek in Basis GGZ
Signaleren en screenen
Aanmelding
• Bij vermoeden
psychische klachten
e-diagnostiek
Vervolg:
• Uitkomst bespreken
• Plan maken met
patiënt
Afhankelijk van uitkomst
Rapportage
e-diagnostiek
Verwijzen naar
gespecialiseerde GGZ
e-diagnostiek
Diagnostiek en behandeling in de
1e lijn (HA, POH GGZ, ELP)
Verwijzen naar andere
voorzieningen: AMW,
vrijwilligerswerk, zelfhulp, ehealth
Onderzoek Maastricht University
1. Proces evaluatie (afgerond)
2. Betrouwbaarheid en Validiteit (lopend)
3. Kosteneffectiviteit (lopend)
N = 249
N = 249
Tevredenheid
10
9
8,07
8
7,56
7,45
Rapportcijfer
7
6
5
4
3
2
1
Patiënten
Huisartsen
Behandelaren
Voordelen
Op cliëntniveau:
• Sneller duidelijkheid
• Meer keuzevrijheid
• Sneller toegang tot de zorg
• Geen extra kosten
• Psycho –educatie
Op het niveau van de kosten:
• Geen eigen bijdrage
• Geen onnodige wachttijd
• Reductie foutverwijzingen
• Beheersing en regulatie toestroom
Op niveau professional:
• Onderbouwde verwijsdrempel
• Onderbouwd verwijsadvies
• Feedback
• Versterking regiefunctie
• Educatie psychische problematiek
• Overzicht sociale kaart
Op het niveau van de kwaliteit van de
zorg:
• Cliëntgerichte zorg
• Snellere doorstroom
• Doelmatige verwijzing
• Minder dubbeldiagnoses
• Evaluatie behandeleffecten (ROM)
Nadelen en uitdagingen
Nadelen
• Niet geschikt voor:
o Cliënten met laag verbaal IQ of leesstoornis
o Crisisgevoelige cliënten (indien bekend)
• Gemis van non-verbale communicatie
• Risico op over-diagnostiek
Uitdagingen
• Commitment zorgverleners (acceptatie)
• Definitieve financieringsstructuur
Dank voor uw aandacht

similar documents