Uvjeti za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta

Report
Obveze subjekata u poslovanju s
materijalima i predmetima koji dolaze
u neposredan dodir s hranom
Mr. sc. Petra Cigić
FEST.A CROPAK 2013
13. lipnja 2013., Donji Kraljevec
SADRŽAJ:
• Uvjeti za proizvodnju i stavljanje na tržište materijala
i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
• Prijavljivanje djelatnosti proizvodnje, prerade i
stavljanja na tržište
• Izjava o sukladnosti
• Službena kontrola
• Vodič za materijale i predmete koji dolaze u
neposredan dodir s hranom
Zakonska pozadina
• Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne
novine”, br. 85/06, 75/09 i 43/10) – članak 14.
• Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne
novine”, br. 39/13 ) – članak 15.
• Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i
stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
(„Narodne novine”, br. 82/10)
Uvjeti za proizvodnju materijala i predmeta koji dolaze
u neposredan dodir s hranom
Prostor
DPP
Dokumentacija
Oprema
Zaposlenici
Prostor za proizvodnju materijala i predmeta
koji dolaze u neposredan dodir s hranom
• Broj, raspored, veličina i građevinske
karakteristike objekta moraju biti takve da
omogućuju higijensko rukovanje materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom i da onemogućuju križnu kontaminaciju
• Moraju se osigurati prostori za proizvodnju,
skladištenje sirovina, skladištenje ambalaže,
skladištenje gotovih proizvoda, prostor za
pripremu, završnu obradu i pakiranje gotovih
proizvoda, kao i prostor za radnike
Sanitarno tehnički i higijenski uvjeti prostora
Prostori, oprema
• Osigurana dovoljna količina tekuće tople
vode za čišćenje i pranje prostorija,
opreme i održavanje osobne higijene
radnika
• Podovi i zidovi izvedeni od materijala
pogodnog za lako čišćenje i pranje, ravnih
i glatkih površina
• Zaštitne mrežice na prozorima i vratima,
sifoni na slivnicima
• Oprema, namještaj i radne plohe moraju
biti izrađene od glatkih materijala,
pogodne za održavanje higijene
• Osiguran dovoljan broj umivaonika,
tuševa, dvodijelnih garderobnih ormara
te sredstava za dezinfekciju ruku radnika
Zaposlenici
• Zaposlenici u proizvodnji predmeta
opće uporabe moraju posjedovati
važeće sanitarne iskaznice
• Zaštitna odjeća i obuća (kuta, radno
odijelo, maska, mrežica za kosu,
nazuvci, rukavice..)
Dokumentacija
Obveza
• Proizvođač je obavezan voditi
odgovarajuću dokumentaciju u
pisanom ili elektroničkom
obliku
• Proizvođač je dužan na zahtjev
nadležnog tijela dostaviti svu
zatraženu dokumentaciju na
uvid
Najčešće tražena dokumentacija
•Specifikacije sirovina
•Sigurnosno – tehnički listovi
•Specifikacije ambalaže
•Ugovor s ovlaštenom osobom za
obavljanje DDD
•Ugovor s ovlaštenim laboratorijem za
obavljanje mikrobioloških analiza
prostorija, opreme,zaposlenika te za
obavljanje analiza gotovog proizvoda
•Planovi čišćenja
•Dokazi o umjeravanju opreme
Dobra proizvođačka praksa
• Dobra proizvođačka praksa u proizvodnji
materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom
• Uredba (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006.
o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i
predmete koji dolaze u neposredan dodir s
hranom
Dobra proizvođačka praksa u proizvodnji materijala i
predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
• Proizvođač materijala i predmeta koji dolaze u
neposredan dodir s hranom obvezan je osigurati da
se svi proizvodni procesi provode u skladu s općim
pravilima dobre proizvođačke prakse
• Dobra proizvođačka praksa podrazumijeva aspekte
osiguranja kvalitete koji osiguravaju da su materijali i
predmeti dosljedno proizvedeni i kontrolirani s ciljem
osiguranja usklađenosti s propisanim pravilima i s
ciljem osiguranja kvalitete odnosno zdravstvene
ispravnosti
Kako to izvesti???
Sustav osiguranja kvalitete
• Zbroj organiziranih i
dokumentiranih aktivnosti
napravljenih u svrhu
osiguravanja da su proizvedeni
materijali i predmeti zahtijevane
kvalitete, da je osigurana
usklađenost s pravilima koja se
na njih primjenjuju kao i
standardi kvalitete potrebni za
njihovu uporabu
Sustav kontrole kvalitete
• Efikasan sustav kontrole
kvalitete obuhvaća nadzor
nad implementacijom i
provođenjem zahtjeva dobre
proizvođačke prakse te
definiranje mjera za korekcije
odstupanja od zahtjeva dobre
proizvođačke prakse
Dobri primjeri proizvodnje
Obveze proizvođača materijala i predmeta
koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Stavljanje na tržište materijala i predmeta koji dolaze u
neposredan dodir s hranom / obveze subjekata u poslovanju s
materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom
• Stavljanje na tržište materijala i predmeta koji dolaze u
neposredan dodir s hranom je prijevoz, skladištenje, prodaja,
korištenje, odnosno uporaba istih u pružanju usluga, kao i
svaki drugi način njihovog stavljanja na tržište, uključujući
njihov uvoz i izvoz
• Subjekt u poslovanju s materijalima i predmetima koji dolaze
u neposredan dodir s hranom je pravna ili fizička osoba
registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili uvoza i/ili
distribucije i/ili prodaje materijala i predmeta koji dolaze u
neposredan dodir s hranom
Specifični uvjeti za stavljanje na tržište materijala i
predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
• Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u
neposredan dodir s hranom („Narodne novine”, br.
25/13)
• Članak 5. – Prijavljivanje djelatnosti proizvodnje,
prerade i stavljanja na tržište materijala i predmeta
namijenjenih neposrednom dodiru s hranom
• Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza,
proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta koji
dolaze u neposredan dodir s hranom obvezne su svoju
djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu
• U tijeku izrada Pravilnika s propisanim obrascima
•
•
•
•
Izjava o sukladnosti (DoC)
Pisana izjava
Potvrđuje da materijali i predmeti koji ju
posjeduju udovoljavaju pravilima koja se za
njih primjenjuju
čl. 16 Uredbe 1935/2004 o materijalima i
predmetima namijenjenim neposrednom
dodiru s hranom
Odgovarajuća dokumentacija kojom se
dokazuje sukladnost mora biti na
raspolaganju – dostava nadležnom tijelu na
zahtjev
Vrste materijala za koje postoji Izjava o sukladnosti
(DoC):
• plastika (Uredba 10/2011, čl.15, prilog IV)
• reciklirana plastika (Uredba 282/2008, čl.12,
prilog I)
• keramika (Pravilnik, čl.4, prilog III, NN 62/13)
• aktivni i inteligentni materijali (Uredba 450/2009,
čl. 12, prilog II)
Izjava o sukladnosti (prilog IV 10/2011)
Pisana izjava iz članka 15. sadrži sljedeće podatke:
1. identitet i adresu subjekta u poslovanju koji daje izjavu o sukladnosti;
2. identitet i adresu subjekta u poslovanju koji proizvodi ili uvozi plastične
materijale ili predmete ili proizvode iz međufaza proizvodnje ili tvari
namijenjene za proizvodnju tih materijala i predmeta;
3. identitet materijala, predmeta, proizvoda iz međufaza proizvodnje ili tvari
namijenjenih za proizvodnju tih materijala i predmeta;
4. datum izjave;
5. potvrdu da plastični materijali ili predmeti, proizvodi iz međufaze
proizvodnje ili tvari ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve utvrđene u ovoj
Uredbi i Uredbi (EZ) br. 1935/2004;
6. odgovarajuće podatke o upotrijebljenim tvarima ili produktima njihove
razgradnje za koje su propisana ograničenja i/ili specifikacije u prilozima I. i
II. ovoj Uredbi, kako bi se subjektima u poslovanju u daljnjem proizvodnom
lancu omogućilo da osiguraju sukladnost s tim ograničenjima;
7. odgovarajuće podatke o tvarima koje podliježu ograničenjima u hrani, koja su
dobivena ispitivanjima ili teoretskim izračunavanjima o granicama njihove
specifične migracije te, gdje je primjenjivo, zahtjevima za čistoću u skladu s
direktivama 2008/60/EZ, 95/45/EZ i 2008/84/EZ, kako bi se korisniku tih
materijala ili predmeta omogućilo poštovanje odgovarajućih odredbi EU-a ili, ako
ih nema, nacionalnih odredbi koje se primjenjuju na hranu;
8. specifikacije o korištenju materijala ili predmeta, kao što je:
i. vrsta ili vrste hrane za koje je predviđeno da s njima dođe u dodir;
ii. vrijeme i temperatura obrade i skladištenja pod kojima dolaze u dodir s
hranom;
iii. omjer kontaktne površine hrane i volumena koji se koristi da bi se utvrdila
sukladnost materijala ili predmeta;
9. kad se koristi funkcionalna barijera u višeslojnom materijalu ili predmetu,
potvrda da je materijal ili predmet u skladu sa zahtjevima članka 13. stavaka 2., 3.
i 4. ili članka 14. stavaka 2. i 3. ove Uredbe.
Primjer iz prakse
Tvrtka koja proizvodi plastične FCM (čaše, pribor za jelo, posude)
Portugal
sirovine u proizvodnji : polipropilen, polistiren
od dobavljača sirovina tvrtka traži:
1. tehničku specifikaciju za svaku sirovinu
2. DoC sukladno prilogu 4 Uredbe 10/2011
3. izjavu da je sirovina u skladu s Uredbom 2023/2006
4. certifikat o sukladnosti za svaki broj šarže
DoC za finalni proizvod
za svaki gotovi proizvod tvrtka ima DoC koji sadrži sve informacije iz priloga
4 Uredbe 10/2011
DoC su dostupni svim kupcima!!!!!!
SLUŽBENA KONTROLA
U nadležnosti Ministarstva zdravlja, Uprave za SI
Inspekcijski nadzor nad:
• proizvodnjom
• stavljanjem na tržište
• uvozom
Službena kontrola nad proizvodnjom i
stavljanjem na tržište
• Uredba (EZ)br. 882/2004 o službenim kontrolama
koje se provode radi verifikacije pridržavanja
propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o
zdravlju i dobrobiti životinja – čl. 10 se primjenjuje i
na kontrolu materijala i predmeta koji su
namijenjeni da dolaze u dodir s hranom
(čl. 14. st. 3 Zakona o predmetima opće uporabe (NN 39/13)
• Inspekcijsku nadzor obuhvaća: kontrolu provođenja
unutarnjeg nadzora, uvjeta proizvodnje, kontrolu
svih faza proizvodnog postupka, kontrolu gotovog
proizvoda, uzimanje uzoraka za analizu nadzor nad
stavljanjem na tržište
Vodič za materijale i predmete koji dolaze u
neposredan dodir s hranom
• u fazi izrade
• Ministarstvo zdravlja u suradnji s Hrvatskim
zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskom
gospodarskom komorom
• bit će dostupan svim poslovnim subjektima
koji posluju s materijalima i predmetima koji
dolaze u neposredan dodir s hranom
Hvala na pažnji!

similar documents