Теmа 1

Report
MIKRO ir
MAKROEKONOMIKA
S180B009
1
Literatūra
Mikroekonomika. Vadovėlis. - Kaunas, Technologija, 2006. (2001,
2002, 2003, 2005, 2006).
Rastenienė A. Mikroekonomika: paskaitų ciklas. Vilnius, 2005.
Mikroekonomikos uždaviniai ir pratimai. Kaunas, Technologija,
2006.
Makroekonomika. Vadovėlis. - Kaunas, Technologija, 2005. (2001,
2002, 2003, 2005, 2006).
Davulis G. Ekonomikos teorija. Vilnius: LTU, 2003.
Ekonomika. Kaunas: VDU, 2006.
Blanchard O. Makroekonomika. – Vilnius: Tyto Alba, 2007.
Wonnacott P., Wonnacott R. Makroekonomika. - Litterae
Universitatis, 1998.
Ekonomikos teorijos uždaviniai ir pratimai. K. Technologija, 1992.
2
(2006).
Gordon R.J. Macroeconomics. Boston: Pearson/ Addison Wesley,
2006.
Ayers. P.M. Macroeconomics : exloplore and apply. Upper Saddle
River: Pearson Prentice Hall, 2005
Mankiw G.N. Macroeconomics. New York: Worth Publishers, 2003





American Economic Review :
http://www.aeaweb.org/aer/contents/index.php
Journal of Economic Perspectives :
http://www.aeaweb.org/jep/contents/index.php
American Economic Journal: Applied Economics:
http://www.aeaweb.org/aej-applied/contents/
Verslo žinios: http://www.verslozinios.lt
Emerald duomenų bazė: http://www.emeraldinsight.com/jotw/
World development indicators. The World Bank //http:www.worldbank.org
World Macroeconomics indicators //www.morganstanley.com/GEFdata
/digests/latest-digest.html
3
Modulio atsiskaitymo formos




I kolokviumas – 20 proc.;
II kolokviumas – 20 proc.;
grupinis darbas – 10 proc.;
egzaminas – 50 proc.
4
Temos tikslai




Suvokti ekonomikos mokslo objektą;
Suprasti ekonominės analizės metodus
ir modelius;
Suvokti pagrindines ekonomines
problemas;
Suvokti ekonomikos sitemos gamybos
galimybes
5
Keturios pasaulinės ekonomikos krizės – mikro ir
makroekonomikos ryšys
6
1.Ekonomikos mokslo objektas


Ekonomika – žodis, kilęs iš gr. kalbos “oikos”
– reiškia būstą, ūkį; “nomos” – valdymo,
tvarkymo menas.
Ekonomika turi dvi prasmes: 1) tai mokslo
šakos pavadinimas; 2)šalies ar kokio kito ūkio
vieneto ūkinės veiklos pavadinimas.
7



Ekonomika – tai mokslas, padedantis iš visų
ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų
pasirinkti geriausią.
Kiekviena visuomenė susiduria su išteklių
ribotumo, nepakankamumo problema.
Problema yra tai, kad visuomenės poreikiai
beribiai, o jų tenkinimo galimybės ribotos,
nes ištekliai riboti.
8
Poreikių klasifikavimas

Poreikis – tai žmogaus pasitenkinimo ar
nepasitenkinimo būsena, kurią jis stengiasi
pratęsti ar likviduoti.
Poreikių pirmenybių eilė (skalė):
 Pirmo būtinumo poreikiai
 Poreikiai komfortui
 Poreikiai prabangai
9
Ekonominių sistemų alternatyvos



TRADICIJŲ (PAPROČIŲ) ekonomikoje
ekonominės problemos (ką, kaip ir kam gaminti)
nulemtos religinių ir socialinių papročių bei
tradicijų.
KOMANDINĖJE EKONOMIKOJE trys
ekonomikos organizavimo problemos nulemtos
centralizuotų planų bei direktyvų, vyraujant
kolektyvinei (vyriausybės) nuosavybei.
RINKOS EKONOMIKOJE trys ekonomikos
organizavimo problemos nulemtos asmeninio
intereso, asmeninės laisvės, konkurencijos ir rinkos
kainų, vyraujant privačiai nuosavybei.
10
Ekonominių sistemų alternatyvos
(tęsinys)

MIŠRIOJE EKONOMIKOJE reiškiasi trijų
ekonomikos organizavimo alternatyvų elementai,
vyraujant rinkos ekonomikai (ekonominei laisvei) ir
esant minimaliam vyriausybės/valdžios ekonominiam
vaidmeniui.





Vyriausybės/valdžiasprendžia šiuos uždavinius:
Rengia įstatymų sistemas, kurios užtikrintų ekonominę laisvę,
tačiau neleistų piktnaudžiauti rinkoje ekonomine galia;
Skatina ekonomikos stabilumą;
Skatina teisingą, bešališką paskirstymą;
Reguliuoja visuomeninių prekių (prekių, kurias vartoja ne tik tie,
kurie už jas sumoka) gamybą.
11
EKONOMIKOS IR POLITIKOS
IŠRAIŠKA
Valstybė – yra politikos išraiška.
 Rinka – ekonomikos išraiška.
Šiuolaikiniame pasaulyje gretutinis valstybės ir
rinkos egzistavimas bei jų tarpusavio sąveika
sudaro politinės ekonomikos pagrindą
(R.Gilpin).

12
Ekonomikos mokslo tipologija pagal
ekonominės veiklos mastą
MIKROEKONOMIKA
tiria savaveiksmių ekonomikos
dalyvių (namų ūkių – vartotojų; verslo firmų – gamintojų ir
valstybės/valdžios sektoriaus) elgseną bei tai, kaip šių
dalyvių sąveika veikia gamybos-realizavimo padarinius.
MAKROEKONOMIKA tiria bendrą šalies (ar jų grupės)
ekonomikos veikimą pagal tokius suvestinius
rodiklius, kaip nacionalinis produktas, infliacija,
nedarbas, pinigai, užsienio prekyba ir kt.;
t.y.nagrinėja ekonominę sistemą kaip visumą arba
sustambintus jos sektorius. Pavadinimas “macro”
kilęs iš graikų klb. žodžio, reiškiančio “didelis”; todėl
susijusi su ekonomikos “suma” arba “visuma.
13
Ekonomika tai:
Teorinė analizė;
 Praktinė analizė. Turi atsakyti į
klausimą: “Ar gerai veikia ekonomika?”
Dėl šių dviejų dalių ji tampa dvipuse:
pozityviąja ir normuojančiąja.

14
Ekonomikos mokslo tipologija pagal
ekonominės veiklos tyrimą
POZITYVIOJI EKONOMIKA tiria, kaip veikė ar veikia
ekonomika ar jos dalis. Tai aprašomoji ekonomika,
fiksuojanti faktus ir įvykius bei jų padarinius.
NORMATYVINĖ MAKROEKONOMIKA tiria, kaip turėtų
veikti ekonomika ar jos dalis; mokslas apie ateities
ekonomiką, fiksuojantis galimas jos veikimo
alternatyvas ir jų pasirinkimo kriterijus.
15
2.Ekonominės analizės metodai ir
modeliai
Tyrimo metodas – konkrečios mokslinio tyrimo
priemonės.
Tyrimo metodai bendramoksliniai :
mokslinės abstrakcijos (hipotezės, teorijos,
ėsniai, kategorijos), istorinis pažinimas,
ekonominis-matematinis modeliavimas.
16




Hipotezė –išankstinis reiškinių sąveikos
apibūdinimas; pažinimo būdas suformuluojamas
teoriškai ir gana tiksliai apibrėžiamas, kad jį būtų
galima patikrinti praktikos duomenimis.
Teorija – tikrovės reiškinių aiškinimas remiantis
abstrakčia logine forma.
Ekonominis dėsnis – esminis, pastovus,
pasikartojantis ekonominių procesų ryšys.
Ekonominė kategorija – sąvoka, kuri teoriškai
apibendrina ekonominių procesų savybes ir
bruožus.
17




Teorija arba modelis – yra supaprastintas
tikrovės ar jos dalies, pasižyminčios tarpusavio
ryšiais
tarp
nagrinėjamų
kintamųjų,
atvaizdavimas.
Teorijos tikslas – logiškai, nuosekliais samprotavimais siekiama numatyti kokio nors realaus
reiškinio ateitį. Prognozės patikrinamos praktikoje.
“Gero mokslo esmė – dalykus padaryti kuo
paprastesnius, tačiau ne paprastesnius, nei galima”
(A.Enšteinas).
Ekonomikos
modelis
–
supaprastinta
teorija, apibūdinanti konkrečių veiksnių
poveikį ekonomikai.
18
Teorijos formavimosi etapai




Faktų stebėjimas;
Teorijos formulavimas;
Teorijos patikrinimas;
Teorijos taikymas.
19
Modelio ypatybės

Modelis yra supaprastinimas, todėl naudojami
t.t. supaprastinimai:
- nagrinėjami dydžiai išreiškiami simboliais, o jų
tarpusavio priklausomybės užrašomos
matematinėmis funkcijomis;
- Ceteris paribus – prielaida, kad kiti veiksniai
išlieka pastovūs.
20
Ekonominių modelių formos
1.
2.
3.
4.
Žodinis apibūdinimas;
Lentelė;
Grafinė išraiška;
Matematinė išraiška.
21
Situacija
Nustatykite ryšį (priklausomybę) tarp
prekės kainos ir jos perkamo kiekio
rinkoje. Sudarykite ekonominių modelių
keturias formas.
1. Žodinis aprašas.

Tarp rinkoje perkamo prekės kiekio ir jos kainos yra
atvirkštinė priklausomybė, esant ceteris paribus
sąlygai.
22

2. Lentelė.
Kitimo priklausomybė pateikta lentelėje kainos ir
perkamo prekių kiekio kitimo priklausomybe.
Variantai
Kaina
Lt/vnt.
A
B
C
E
F
10
8
6
4
2
(P), Perkamas
prekių kiekis
(Q), vnt./mėn.
3
4
5
6
7
23

3. Grafinė išraiška.
P, Lt/vnt
0
24
Q, vnt./mėn.
4. Matematinė išraiška
Q DA = f(P);
Q DA = f(PA, PB, ..., PZ, Y, T, ...),
čia Q DA - prekės A paklausos kiekis;
PA - prekės A kaina;
PB, ..., PZ - kitų prekių kainos;
Y – pirkėjų piniginės pajamos;
T – skonis ir mada;
... – kiti veiksniai.
25
3. Pagrindinės ekonominės problemos




Kiekviena ekonominė sistema turi išspręsti
3 pagrindinius klausimus:
Ką gaminti?
Kaip gaminti?
Kam gaminti?
26
PREKIŲ IR PINIGŲ SRAUTŲ
CIRKULIACIJA UŽDAROS EKONOMIKOS
MODELYJE
27
Pagrindiniai ekonominės sistemos
gamybos veiksniai
1.
Materialiniai ištekliai:
- žemė –ištekliai, kurie gali būti panaudoti
gamyboje natūralioje formoje (žemė, miškai,
ežerai, nafta ir pan.);
- kapitalas – žmonių pagamintos gamybinės
priemonės (materialinės ir nematerialinės).
28
2. Žmogiškieji ištekliai:
- darbas – žmonių fiziniai ir protiniai
sugebėjimai, naudojami gaminant prekes ir
paslaugas;
- verslumas – kaip naujų galimybių ieškojimo,
naujų technologijų ir naujo kapitalo įdėjimo
sferų panaudojimo procesas.
29

Gamybos efektyvumas –situacija, kai su
turimais ištekliais negalima padidinti vienos
prekės gamybos, nesumažinus kitos prekės
kiekio.
30
4.Ekonomikos sistsemos gamybos
galimybės

Galimybes parodo gamybos galimybių kreivė
(riba). Ji yra išsigaubusi, nes veikia ribinio
(papildomo) našumo mažėjimo dėsnis, kai
papildomo gamintojo sukuriamas gamybos
prieaugis mažės, nes geriausi gamintojai jau
yra įsidarbinę šioje gamyboje, todėl naujieji yra
mažiau įgudę.
31

Prekės ar paslaugos alternatyvi vertė –
tai vertė tų prekių, kurias būtų buvę
galima pagaminti iš išteklių, panaudotų
šios prekės gamyboje.
32
Dilema: mašinos - sviestas
Variantai Mašinos,
tūkst. vnt.
A
10
Sviestas,
tūkst. t
3
Sviesto
padidėjimo
alternatyvinė vertė
B
8
4
1
C
6
5
2
E
4
6
3
F
2
7
4
33
Gamybos galimybių kreivė

Qs
0
QM
Gamybos išteklių kreivės
prielaidos




Gamybos išteklių apimtis ribota;
Technologija nekinta;
Ekonomikoje gaminama du produktai:
mašinos ir sviestas;
Turimi ištekliai paskirstomi ir naudojami
efektyviai.
35
Gamybos galimybių didėjimas
vyks esant kuriai nors iš sąlygų






didėja išteklių kiekis;
gerėja išteklių kokybė;
eksploatuojami nauji išteklių telkiniai;
įsisavinami nauji žemės plotai;
didėja kapitalo apimtis;
tobulėja technologijos.
36

similar documents