POH GGZ - Robuust

Report
Huisarts en GGZ
Netwerkbijeenkomst GGZ Midden Limburg juni
2014
René bekhuis CZ
Visie CZ op 1e lijns zorg
•
Patiënt centraal, zorg in de buurt van de patiënt.
•
De zorg rondom de patiënt is gecoördineerd en afgestemd
•
De kwaliteit van zorg is transparant
•
goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg
•
doelmatige zorg, stimuleren taakdelegatie e-health en substitutie
Wat betekent dit voor de 1e lijns GGZ zorg?
•
•
•
•
•
•
structurele samenwerking tussen in elk geval de huisarts, POH
GGZ, AMW en psycholoog (en verslavingsconsulent)
regionaal (kennis)netwerk GGZ
transparante afspraken over de kwaliteit van de zorg (o.a.
kwaliteitscyclus)
generalistische en klachtgerichte zorg.
zorg op de juiste plek (goede screening, taakdelegatie en inzet
e-health). Potentie: 20 a 30% verschuiving van klanten vanuit
de tweede lijn naar de eerste lijn is (op termijn) wellicht
mogelijk.
resultaatgerichte afspraken, passend binnen de nieuwe
financieringsstructuur voor de 1e lijn (geen stapeling van
DBC’s, wel financiering voor multidisciplinaire zorg (S2) en
beloning van uitkomsten van zorg (S3).
Veranderingen 2014
GGZ in huisartsenpraktijk
Huisartsenzorg
• behandeling:
•
•
 geen vermoeden van DSM stoornis
 wel vermoeden van DSM stoornis, ernst is licht of
subklinisch, laag risico, geen complexiteit
 stabiel chronische problematiek
geïndiceerde preventie (groepsconsult)
objectieve verwijzing/triage, bij voorkeur
met behulp van een gevalideerd
screeningsinstrument
GGZ in huisartsenpraktijk
•
•
•
•
Indien formele GGZ zorg nodig is (GBGGZ, SGGZ)
dient de huisarts hier onderbouwd en specifiek naar
te verwijzen.
Bij verwijzing naar de GBGGZ dient de huisarts bij
voorkeur te verwijzen naar één van de 4
mogelijkheden (kort, middel, intensief, chronisch)
Indien de huisarts volgens de GBGGZ een
verkeerde inschatting heeft gemaakt kan de
GBGGZ dit gemotiveerd omzetten (terugverwijzing
naar huisarts is niet nodig).
GBGGZ dient wel terug te verwijzen als de patient
volgens de GBGGZ gespecialiseerde GGZ nodig
heeft.
Huisartsenzorg
Naast feitelijke inzet POH GGZ wordt per 2014 ook
gefinancierd (3uur POH GGZ per normpraktijk):
• e-health
• consultatie van psycholoog/ psychiater
• gebruik digitale screenings instrumenten
e-health
Betreft:
•
•
•
Programma’s ter ondersteuning van de diagnostiek en
behandeling door de huisarts. Het gaat om programma’s
waarvoor extra investeringen nodig zijn.
voorbeelden: Kleur je leven, Moodlifter, Beating the blues,
Minddistrict,
Heeft geen betrekking op een elektronisch consult/contact: een
behandelaar heeft via zijn computer een e-mailconsult met de
cliënt. Hiervoor is reguliere financiering (e-mail consult).
e-health
•
•
•
•
•
•
De huisarts is zelf verantwoordelijk voor de inkoop
van e-health trajecten.
Voor patiënt geen eigen risico.
huisarts blijft tijdens e-health traject
eindverantwoordelijk.
Moet gaan om een evidenced based e-health
programma’s.
e-health dient via aanvraag/wijzigingsformulier POH
GGZ aangevraagd te worden (op basis van
inschatting).
Met name zorggroepen en detacheringsorganisaties
POH GGZ hebben een vergoeding voor e-health
aangevraagd.
consultatie
•
•
•
•
de psychiater, psychotherapeut, klinische
psycholoog, kaderarts GGZ of (eerstelijns) GZpsycholoog kunnen consultatief geraadpleegd
worden door de huisarts.
Budget voor consultatie dient door de huisarts via
aanvraag/wijzigingsformulier POH GGZ
aangevraagd te worden (op basis van inschatting).
De huisarts betaalt de consultatie rechtstreeks aan
degene die geconsulteerd is. Voor deze prestatie
mag door de hulpverlener niet tevens een regulier
consult worden gedeclareerd.
Deze onderlinge dienstverlening kent een vrij tarief
en heeft geen vormbeperking.
Triage
• Gebruik digitaal triage instrument wenselijk.
• Kunnen verschillende instrumenten zijn, zolang ze maar
gevalideerd zijn
Voorbeelden:
• Telepsy
• Psyscan
• Mirro
• Andere gevalideerde vragenlijsten
aanvraagprocedure triage
•
•
•
Budget voor Triage dient door de huisarts via
aanvraag/wijzigingsformulier POH GGZ
aangevraagd te worden (op basis van inschatting)
De huisarts betaalt de kosten van het triage
instrument rechtstreeks aan degene die hij heeft
gecontracteerd.
Huisartsen maken weinig gebruik van digitale triage
Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en
voettekst
22 september 2011 (aanpassen via
Beeld,
Koptekst en voettekst
13

similar documents