Mgr. Orgoníková Libuša

Report
Aktivita 14
Modulový vzdelávací program pre predmet
nemecký jazyk
v učebnom odbore čašník
Autor: Mgr. Libuša Orgoníková
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Teoretická časť
















Obsah
Výber jazykového minima
štruktúra mikrojazyka
typy mikrojazyka
esencionalizmus a inštrumentalizmus
Objasňovanie významu lexikálnych jednotiek
ostentatívne objasňovanie
slovné objasňovanie
Použité metódy
situačná metóda
inscenačná metóda
Predmetová a činnostná názornosť
interiorizácia
mastery learning
modulárny systém vyučovania
aplikačné úlohy
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Výber jazykového minima
 Počas štúdia na SOU je potrebné stanoviť reálne ciele
tak, aby vyučovanie cudzieho jazyka splnilo základný
cieľ a to komunikatívny.
 Pri vyučovaní cudzích jazykov v našich školských
podmienkach si žiak osvojuje aj osobitý jazyk –
mikrojazyk, t.j.primerané a uvážené jazykové
minimum, v ktorom musia byť zastúpené všetky
prostriedky jazykových rovín: prostriedky zvukovej
realizácie, výslovnosť, prízvuk, intonácia, prostriedky
lexikálne, gramatické a pre potreby písomnej
komunikácie prostriedky grafické a pravopisné.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Štruktúra mikrojazyka
 Pre štruktúru mikrojazyka je príznačné to,že nie všetky
prostriedky v ňom môžu byť zastúpené v rovnakej
miere.
 Rozsah osvojovaného mikrojazyka musí byť
prirodzene reálny,t.j. musí byť prispôsobený
možnostiam výuky za určitých konkrétnych podmienok.
 Nesieme mať na mysli len aspekt kvantitatívny( napr.
koľko lexikálnych jednotiek si má žiak osvojiť), ale aj
hľadisko kvalitatívne, t. j. ktoré konkrétne lexikálne
a gramatické prostriedky majú byť do mikrojazyka
zahrnuté.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Typy mikrojazyka
 Neexistuje univerzálny mikrojazyk,ale
v odbornej literatúre nachádzame delenie
mikrojazyka na dva typy:
 všeobecný-ktorý je predmetom osvojovania vo
všeobecno-vzdelávacích školách
 špecifikovaný - ktorý sa učia študenti
v profesionálne zameranej výuke lexiky, ktorá
má slúžiť na komunikáciu v danom odbore.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Esencionalizmus
a inštrumentalizmus
 Pri výbere jazykového minima a jeho osvojovaní je
potrebné využívať aj súčasné trendy vo výchove
a vzdelávaní ako je esencializmus
a inštrumentalizmus.
 Esencializmus zdôrazňuje, že základné(esenciálne)
vedomosti a zručnosti je potrebné dôkladne si osvojiť
a precvičiť, aby tvorili základ pre ich ďaľšie rozšiovanie
do rozličnej hĺbky a šírky –príprava na povolanie,
celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie.
 Základným pojmom inštrumentalizmu je skúsenosť –
aktívna a k prostrediu prispôsobená činnosť.
Skúsenosťou ľudia nadobúdajú vedomosti a zručnosti.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Objasňovnie významu
lexikálnych jednotiek
ostentatívne objasňovanie
slovné objasňovanie
 Ostentatívne objasňovanie spočíva v tom, že
význam sa ozrejmí bez použitia objasňujúcich
slov. To znamení, že sa používajú neverbálne
materiálne prostriedky, ktoré znázorňujú, alebo
priamo reprezentujú predmety označované
danými lexikálnymi jednotkami.
 Slovné objasňovanie- jeho základným
spôsobom pri vyučovaní cudzích jazykov je
Táto publikácia bola podporená zo
prekladová definícia.
zdrojov EÚ z ESF.
Použité metódy
situačná metóda
inscenačná metóda
 Situačná metóda spočíva v tom, že študenti obdržia
opis určitej situácie, ktorá obsahuje niekoľko úloh,
ktoré majú účastníkov motivovať k východisku, či
rozriešenia situácie.
 Inscenačná metóda spočíva v tom, že všetci
zúčastnení študenti hrajú, inscenujú určitú situáciu.
 Výhodou tejto metódy je jej
dynamickosť,zaangažovanie vzdelávaných, osobné
prežívanie situácie, umožňujúce rozvoj empatie
a sociálneho zmýšľania a konania, rozvoj schopností
prekonávať reálne problémové situácie.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Predmetová a činnostná
názornosť











interiorizácia
mastery learning
modulárny systém vyučovania
aplikačné úlohy
Pri tvorivom procese osvojovania odbornej slovnej zásoby sa
využíva interiorizácia, v ktorej vyučovací proces prebieha
v určitej postupnosti –etapách:
etapa motivácie žiakov
etapa predbežnej orientácie v úlohe
etapa materiálnej,alebo materializovanej činnosti
etapa vonkajšej reči
etapa vnútornej reči
etapa rozumovej činnosti
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Mastery Learning
 znamená dokonalé zvládnutie učiva.
Jeho podstata spočíva v tom, že študent
si musí osvojiť učivo na úrovni tzv.
mastery, čo predstavuje 80-90%
predpísaného učiva.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modulárny systém
vyučovania
 Vyučovací proces prebieha oveľa
úspešnejšie, ak je učivo rozdelené na
menšie, uzavreté jednotky- moduly.
 V odbore čašník je možné za moduly
osvojovania odbornej slovnej zásoby
považovať napr: privítanie hostí,
jednotlivé časti jedálneho lístka...
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Aplikačné úlohy
 Ak študent zvládne modul na úrovni mastery, narastá
u neho dôveru vo vlastné sily, čím sa zvyšuje jeho
motivácia.
 Po zvládnutí príslušného modulu na úrovni mastery je
možné prejsť k aplikačným úlohám.
 Aplikačné úlohy sú v podstate činnosti, ktoré slúžia na
upevńovanie vedomostí a zručností. A práve v odbore
čašník je upevňovnie učiva možné realizovať
v reálnych životných situáciach, u študentov sa
vytvárajú mentálne programy, ktoré ostávajú dlhodobo
uchované a sú operačné- možno ich využiť
v podobných, ale aj zmenených situáciach, v akých boli
nadobudnuté.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Tezaurus
 Pre rozvoj odbornej slovnej zásoby
k každom odbore je potrebné vytvorenie
 tezauru – súhrnu z prv prebratého učiva,
ktoré má súvislosť s novým učivom
a ktoré si žiaci potrebujú aktualizovať,
aby mohli aktívne spolupracovať pri
osvojovaní nového učiva.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.












Grußformen
An der Rezeption
Im Restaurant
Die Speisekarte
Getränke
Zutaten
Die Speisekarte im Hotrel Branč
Gemüse, Obst
Die Einrichtung der Küche
Der gedeckte Tisch
Mein Beruf – der Kellner
Die Jahreszeiten und die Küche
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1

Grußformen








Wir grüssen uns
Guten Morgen!
Guten Tag !
Grüss Gott!
Guten Abend !
Hallo !
Grüss dich !
Pozdravy
Dobré ráno ! – asi do 11.30
Dobrý deň ! – asi do 18.00,
Dobrý deň ! - V Rakúsku
Dobrý večer !
Ahoj !
Ahoj, nazdar !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1










Wie kann man Gäste begrüßen und empfangen ?
Guten Tag !
Guten Morgen !
Guten Abend !
Grüß Gott !
Schönen guten Abend !
Bitte schön ?
Sie wünschen ?
Womit kann ich dienen ?
Kann ich Ihnen behilflich sein ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1
 Wie kann man Stammgäste begrüßen ?
 Guten Morgen, Frau … , wie geht es Ihnen ?
 Guten Tag, Fräulein…, hatten Sie eine gute
Reise ?
 Guten Abend Herr …, wie war die Reise ?
 Ich freue mich, Sie wiederzusehen.
 Ich freue mich, wieder bei uns begrüßen zu
können.
 Herzlich willkommen !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1






Anrede
Herr
Frau
Fräulein
Mein Herr
Liebe Frau
pani
Oslovenie
pane
pani
slečna
Pane
Milá
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1




















Wir verabschieden uns
Auf Wiedersehen ! Auf Wiederschauen !
Gute Nacht !
Bis zum nächstenmal !
Bis nächstes Jahr !
Hoffentlich hatten Sie eine schöne Zeit bei uns !
Hoffentlich hatten Sie schöne Tage bei uns !
Hoffentlich kommen Sie nächstes Jahr wieder !
Hoffentlich haben Sie sich bei uns wohl gefühlt !
Hoffentlich hat es Ihnen bei uns gefallen !
Wir hoffen, Sie nächstes Jahr wiederzusehen !
Wir hoffen, Sie kommen nächstes Jahr wieder !
Bis nächstes Jahr !
Bis zum nächstenmal !
Bis nächsten Sommer !
Machts gut !
Vielen Dank für den Besuch !
Bis dann !
Bis bald !
Tschüß!
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1





Ich wünsche Ihnen alles Gute !
Ich wünsche Ihnen schöne Fahrt !
Ich wünsche Ihnen gute Heimfahrt !
Ich wünsche Ihnen gute Reise !
Ich wünsche Ihnen gute Heimreise !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1
 Ein Dialog
 Guten Morgen.
 .
Guten Morgen Frau Klein. Sie reisen heute ab ?
 Ja, ist meine Rechnung schon fertig ?
 .
Ja, hier, bitte schön.
 Das sind also 240 EURO. Bitte sehr.
 .
Danke. Haben Sie sich bei uns wohl gefühlt ?
 Ja, sehr. Wir gehen noch frühstücken.
 .
Selbstverständlich. Ihr Taxi ist shon bestellt.
 Danke sehr.
 .
Bitte sehr. Und gute Fahrt !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1


Ergänze !

Guten Morgen ! Ich fahre heute ab. Ich hätte gern die Rechnung.

Klein. Zimmer 125.
.







.

Danke. Ich komme in einer Stunde nochmal vorbei.

Guten Tag ! Haben Sie meine Rechnung schon fertig ?

Das macht zusammen 210 EURO – hier bitte.

Ja, es war angenehm.

Ja, um halb drei brauche ich ein Taxi zum Flughafen.
.
.
.
.
.
- Danke !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1


Die Abrechnung vorlegen und kommentieren
( Arbeite mit dem Wörterbuch .)
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1












Hier ist die Rechnung.
Für das Extrabett haben wir Ihnen … EURO berechnet.
Sie haben also… .
Das macht …EURO insgesamt.
Das sind …EURO alles inbegriffen.
Das wären …EURO alles inklusive.
Der Preis beträgt… .
Das macht zusammen … .
Brauchen Sie eine Quittung ?
Brauchen Sie einen Beleg ?
Bitte unterschreiben Sie die Rechnung .
Können Sie bitte die Rechnung unterschreiben ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1
 Die Gäste vor der Abfahrt
 Wen siehst du auf dem Bild ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1









Aufgaben
:
Grüssen Sie
einen Herrn morgen früh
ein Fräulein nachmittag
einen Freund abends
einen Herrn abends bei dem Verabschieden
bedanken Sie sich für den Besuch
eine Freundin nachmittag bie dem
Verabschieden
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1
 Test










1. Grüße den Gast morgen…………………..
2. abend………………………………………..
3. Frag den Gast nach der Reise ?……………
4. Verabschiede dich mit dem Gast ! …………
5. Verabschiede dich mit dem Freund !………
6. Bedanke dich für den Besuch……………….
7. Frage nach der Rechnung!…………………...
8. Bestelle ein Taxi !…………………………….
9. Grüße deine Oma nachmittag !………………
10. Verabschiede dich mit der Oma abends !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2




An der Rezeption
Lesen Sie !
- Guten Tag ! Sie wünschen bitte ?
. Ich möchte ein Doppelzimmer mit Bad.
 Ja, gerne. Wie lange bleiben Sie ?
 .
Zwei Nächte.
 In Ordnung. Zimmer Nummer 201.
 .
Wollen Sie sich gleich eintragen ?
 Ja, wo ?
 .
In dieses Formular, bitte.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Ergänzen Sie !
 …………………………………………….
 . Ich hätte gern ein Einzelzimmer mit Dusche !
 …………………………………………………….
 .
Drei Tage.
 ……………………………………………………..
 . Ja hier : dieser Koffer. Die Tasche kann ich
selbst tragen.
 - …………………………………………………….
 . Ja, wo ist das Formular ?
 …………………………………………………….
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Was siehst du auf dem Bild ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Lesen Sie !
 Guten Tag, Frau Winter ! Guten Tag Herr Winter !
 .
Guten Tag, Herr Härtel ! Wie geht es Ihnen ?
 Sehr gut, danke ! Und Ihnen ?
 .
Danke , gut !
 Wie war die Reise ?
 .
Gut, aber wir sind jetzt ein bißchen müde.
 Sie haben dasselbe Zimmer wie voriges Jahr.
 .
Das ist aber nett von Ihnen !
 Der Träger bringt Ihr Gepäck sofort aufs Zimmer.
 .
Danke.
 Füllen Sie bitte das Formular hier aus ? Haben Sie noch einen

 .
Wunsch ?
Wir füllen es aus. Nein, danke.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Was ist richtig ?





richtig
Herr und Frau Winter haben kein Gepäck.
Herr und Frau Winter sind nicht müde.
Ihre Reise war gut.
Sie haben viele Wünsche.
Sie sind das erste Mal gekommen .
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
falsch
Modul 2
 Hier sind die Hotelgäste gekommen. Was
machen sie deiner Meinung nach ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Lesen Sie !
 - Guten Tag, bitte schön !
 . Guten Tag, mein Name ist Trinkler.
 Sind Sie angemeldet ?
 .
Ja , ich habe letzte Woche telefonisch gebucht.
 Ja, hier ist Ihre Reservierung, Sie bleiben bis zum 1. August.
 .
Das stimmt, es sind vier Tage.
 Hier ist Ihr Zimmerschlüssel, bitte, Nr.10.
 .
Danke !
 Haben Sie auch ein Gepäck ? Brauchen Sie auch einen Träger ?
 . Nein , danke. Kann ich meinen Wagen auf den Parkplatz
stellen ?
 - Aber natürlich bitte.
 . Danke.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2







Was ist richtig ?
Herr Trinkler ist angemeldet.
Er bleibt drei Tage.
Er bekommt den Zimmerschlüssel.
Her Trinkler braucht einen Träger.
Herr Trinkler hat kei Auto.
Bei dem Hotel gibt es keinen
Parkplatzt.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2


Ergänzen Sie !
…………………………………………………………………………..








Guten Tag ! Ich habe vorige Woche ein Doppelzimmer reserviert.
…………………………………………………………………………..
Ruth Trinkler.
…………………………………………………………………………...
Ja, drei Tage.
……………………………………………………………………………
Danke. Kann ich meinen Wagen auf de Parkplatz stellen ?
……………………………………………………………………………
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2




Die Gästeliste
Wie ist Ihr Name, bitte ? Trinkler.
Wie ist Ihr Vorname ?
Ruth.
Wie ist Ihre Adresse ?
Wien,
Ringstrasse 10, 98662
 Sie haben Zimmer Nummer 102.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Hier ist ein Gast gekommen. Wie ist er
wahrscheinlich gefahren ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Der Gast ist ins Hotelzimmer
gekommen. Beschreibe es !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Test
 Schreiben Sie





Ihren Namen
Ihren Vornamen
Ihre Adresse
Ihren Wohnort
Ihre Postleitzahl
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2
 Ergänzen Sie

- ……………………………………….

- Guten Tag ! Mein Name ist Müller.
 - …………………………………….
 - Ja, ich habe gestern gebucht.
 Ja, hier ist Ihre Reservierung. Sie bleiben sechs Tage,
nicht wahr ?
 …………………………………….
 Ja, der Parkplatz ist direkt vor dem Hotel.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2




Wie grüßen wir
Morgen
Mittags
Abends
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3
 Im Restaurant
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3









Der Kellner fragt
Kann ich Ihnen helfen ?
Darf ich Ihnen helfen ?
Was kann ich für Sie tun ?
Wünschen Sie einen Tisch ? Mit wie vielen Plätzen
?
Wünschen Sie einen Tisch in einem separaten
Raum ?
Wünschen Sie einen Tisch am Fenster ?
Oder wünschen Sie allein zu sitzen ?
Haben Sie noch andere Wünsche ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3





Der Gast antwortet
Ich brauche einen Tisch zu reservieren.
Haben Sie freie Tische ?
Ich brauche einen Tisch mit sechs Plätzen.
Es wäre am besten in einem separaten
Raum. Wäre es möglich?
 Seien Sie so nett und reservieren Sie mir
den Tisch bitte für morgen gegen 11 Uhr.
Mein Name ist …
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3




Negative Antworten
Es tut mir leid, wir haben alles besetzt.
Es tut mir leid, alles ist reserviert.
Es tut mir leid, in einem separaten
Raum haben wir nicht frei.
 Es tut mir leid, morgen haben wir erst
um 13 Uhr frei.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3










Ergänzen Sie
Sie sind der Kellner
K:
G: Guten Abend.
K:
G: Wir suchen freie Plätze.
K:
G: Für vier Personen.
K:
G: Ja, es kann sein. Der Tisch passt uns. Es kann
sein. Danke schön.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3






Sie sind der Gast
K: Guten Tag !
G:
K: Was wünschen Sie ?
G:
K: Bitte schön,der Tisch am Fenster ist frei,
auch der Tisch in der Ecke ist auch

nicht besetzt.
 G:
 K: Bitte sehr.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3
 Die Bestellung
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3








Der Kellner
Was wünschen Sie ?
Wünschen Sie zu essen ?
Was wünschen Sie zu trinken ?
Kann ich Ihnen empfehlen ?
Ich kann Ihnen unsere Spezialitäten empfehlen.
Wir bieten auch Diätgerichte an.
(für Zuckerkranke und für
Leberkranke )
 Wünschen Sie auch eine Vorspeise ?
 Haben Sie sich schon ausgewählt bitte ?
 Bitte sehr, die Getränke bringe ich gleich, das Essen ist in
zehn Minuten fertig.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3








Der Gast
Wir möchten zu Mittag essen.
Was empfehlen Sie uns?
Bringen Sie uns die Speisekarte bitte.
Haben Sie auch Tagesmenu?
Haben Sie auch Diätgerichte?
Bringen Sie uns bitte…
Bringen Sie uns bitte dreimal Tagesmenu,
Juice, Nachtisch.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3
 Ergänzen Sie
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3






















Sie sind der Kellner
K:
G:Guten Abend.
K:
G: Bringen Sie uns bitte die Getränkekarte.
K:
G:Was empfehlen Sie uns ?
K.:
G: Nur alkoholfreie Getränke.
K: (emfehlt der Dame…)
G 1 : Ich möchte etwas Warmes.
K: ( empfehlt ihm Tee, Kaffee…)
G 1 : So bringen Sie mir einmal grünen Tee mit Zitrone und Honig.
K: ( fragt den Gast 2 )
G: 2: Für mich einmal Pepsicola bitte.
K :( fragt die Dame )
Dame: Für mich einmal Apfelmost.
K:
G 1 : Ja, noch dreimal Kaffee.Was haben Sie im Angebot ?
K:
G 1: Dreimal Wiener Kaffee.
K:
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3
 Ergänzen Sie. Sie sind der Kellner.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3











G: Guten Morgen!
K:
G: Wir möchten frühstücken. Was empfehlen Sie uns?
K: I ch kann Ihnen… empfehlen.
G: Es gefällt mir. Bringen Sie uns zweimal Schinkenaufschnitt
mit Kipfeln.
K: (fragt…)
G: Kren und Senf reicht.
K:
G:Dreimal Früchtentee mit Zitrone und Honig bitte.
K:
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3
 Reagieren Sie . Sie sind der Kellner.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3













K.
G: Guten Tag!
K:
G: Haben Sie bitte freie Plätze dort am Fenster?
K:
G:Wir möchten etwas trinken.
K:
G: Bringen Sie uns bitte eine Flasche Rotwein.
K:
G: Moselwein.
K:
G: Danke, essen werden wir noch nicht, erst später.
K:
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3












Test
Ergänzen Sie :
Was wünschen…………………………….., bitte ?
Was kann ich Ihnen …………………………. ?
Wünschen Sie zu……………………………….?
Bringen Sie mir eine………………………………. Moselwein.
Ich möchte Tee mit Zitrone und………………………………… .
Haben Sie bitte freie Plätze dort am ……..………………………?
Wir möchten zu Mittag … .
Das Essen ist in zehn Minuten… .
Es tut mir leid, alles ist … .
Wir trinken nur alkoholfreie … .
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
 Die Speisekarte
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4








Die Vorspeisen
Kalte Vorspeisen
Schinkenaufschnitt
Belegte Brote
Schinkenröllchen mit Kren
Käseaufschnitt
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4






Warme Vorspeisen
Rühreier
Bauernomelett
Bratwurst mit Kren
Würstchen mit Senf
Diätwürstchen mit Ketschup
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4











die Suppen
die Kaltschalle ( eine Kalte Suppe aus Obst )
der Eintopf ( eine dicke Suppe –sie wird als Hauptgericht serviert )
die Bouillon, die Brühe, die Fleischbrühe
die Zwiebelsuppe
die Kuttelflecksuppe
die Bohnensuppe
die Gulaschsuppe
die Pilzsuppe
die Nudelsuppe
die Linsensuppe
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
 Wie heißt die Suppe aus Gemüse ?

aus Kartoffeln ?

aus Tomaten ?

aus Fisch ?

aus Blumenkohl ?

aus Kraut ?

aus Erbsen ?

aus Knoblauch ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
 Der Eintopf – eine deutsche Spezialität .
 Der Eintopf wird als Hauptgericht gegessen.
 Diese Suppe wird in Suppentellern oder
Terrinen serviert.
 Es gibt zum Beispiel Erbseneintopf mit
Bockwurst,
 Linseneintopf mit Fleisch, Möhreneintopf mit
Fleisch.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
 Die Kaltschale ist eine kalte Suppe.

 Bekannt sind süße Kaltschalen aus Obst
: Kirschen, Pflaumen, Himbeeren,
Erdbeeren, Birnen.
 Die Kaltschale wird im Sommer
gegessen – sie ist gut gegen den Durst.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4




Hauptgerichte
Deutsche Spezialitäten
Berliner Eisbein, Sauerkohl, Kartoffeln, Gurke
Paniertes Schweineschnitzel, Mischgemüse,
Kartoffeln
 Schweinskopfsülze, Remoulade, Röstkartoffeln
 Gefüllte Rinderroulade, Rotkraut, Kartoffeln
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
 Österreichische Spezialitäten
 Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat
 Wiener Hackbraten, Rotkraut,
Salzkartoffeln
 Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat
 Truthahnfilet, Erbsen, Champignonreis
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4




Slowakische Spezialitäten
Brimsennocken mit Speck
Schweinebraten mit Kraut und Knödel
Lendenbraten mit Rahmsauce und
Knödel
 Gänsebraten mit Kraut und “ lokše “
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4







Tagesgerichte
Speisen auf Bestellung
Fertige Speisen
Fische
Eierspeisen
Geflügel und Wild
Nachtische, Torten ( Schokoladen-, Ananas-,
Erdbeeren-, Kiwi-, Nuß-, Sachertorte )
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4







Test
Ergänzen Sie :
Schweinebraten, Kraut und…
Wiener Schnitzel und………..
Brimsennocken mit…………..
Die Kaltschale ist eine………..
Der Eintopf ist eine …………..
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4






Ich kenne diese Suppen :
1.
2.
3.
4.
5.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4
 Die slowakische Spezialität ist :
 Die österreichische Spezialität ist :
 Die deutsche Spezialität ist :
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5







Getränke
alkoholische Getränke
alkoholfreie Getränke
Was ist auf dem Bild
alkoholfrei und was
alkoholisch ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5







Aperitiv
Aperitívy
Cinzano
Becherbitter
Wacholderbranntwein
Weinbrand
Fernet
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5







Bier
ein Großbier
veľké pivo
ein Kleinbier
malé pivo
helles Bier
kleines Bier
Faßbier ( ein Bier vom Faß )
Flaschenbier
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5

 slowakische Biere –Goldener Fasan

Corgoň,
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5
 deutsche Biere – Bockbier ,
Malzbier,Altbier,…

Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5
 tschechische Biere – Pils, Urquell,
Goldurquell, Budweiser…
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5
 Im Oktober findet im München das
Oktoberfest statt. Es ist ein Fest der
Bierliebhaber. Der Bürgermeister von
München öffnet dieses Fest auf der
Münchener Theresienwiese mit den
Wörtern “ O´zapft is “ ( je narazené ).
Das Fest dauert 16 Tage und endet am
ersten Oktobersonntag.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5


















Weine
Vína
Weißweine
Tokaj
Chardonay
Riesling
Weißburgunder
Müller – Thurgau
Grüner Veltliner
Pinot blanc – Selektion
Rotweine
Weinschorle rot
Kalterer See
Frankovka
Merlot
Cabernet Savignon
Jungwein, Sturm – burčiak
Glühwein – varené víno
Wein vom Faß – sudové víno
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5















süß - sladké
trocken - suché
halbtrocken – polosuché
herb – trpké
mild – jemné
lieblich – príjemné
leicht – ľahké
schwer – ťažké
reif – zrelé
alt –staré
durgegoren - prekvasené
aromatisch – aromatické
kräftig – silné
voll – plné
würzig - korenisté
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5
 Cahor Amfora
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5





Sekt
Hubert Brut
Hubert Demisect
Hubert de Luxe
Hubert (rot)
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5











Spirituosen
Whisky
Jim Bean
Johnie Walker
Gin
Wodka Stoličnaja
Wacholderbranntwein
Sliwowitz
Korn
Rum
Obstler
Liehoviny
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5
 Likör






Energiegetränke


Likér
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Demänovka
Becherbitter
Fernet Stock
Fernet Citrus
Eierlikör
Red Bull
Semtex
Modul 5














Alkoholfreie Getränke
Nealkoholické nápoje
CocaCola
CocaCola – Light
Fanta
Sprite
Mineralwasser
Mattoni
Budišská
Rajec
Apfelsaft
Juice
Milch
Kakao
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5
 Warme Getränke






Kaffee
Káva
Wiener Kaffee
Eiskaffee
Espresso
Capuccino
Schokolade mit
Sahne
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5






Tee
Früchtentee
Tee schwarz
Tee grün
Eistee
Zitrone, Honig, Zucker
Čaj
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5













Test
Ordnen Sie zu !
Kaffe …………………..
Rotwein………………….
………mit Honig
helles…………………….
Becherbitter …………….
Spirituose ………………..
leicht ……………………..
deutsches Bier ……………
Goldener Fasan……………
alkoholfrei…………………
slowakisches Bier, Weißwein, Apfelmost,Bockbier, warmes Getränk, Tee,
Bier, Sliwowitz, Likör, schwer
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 Zutaten
Základné suroviny
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6









Fleisch
Schweinefleisch
Rippchen
Schulter
Schweinekamm
Schweinebauch
Schweineleber
Schweinskeule
Schweinslende
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Mäso
Bravčové
rebierko
pliecko
krkovička
bôčik
br. pečeň
stehno
sviečkovica
Modul 6





Rindfleisch
Steak
Lendenbraten
Roastbeef
Vorderes Rindfleisch
mäso
 Hinteres Rindfleisch
Hovädzie mäso
steak
sviečkovica
rozbíf
predné hov.
zadné hov. mäso
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 Kalbfleisch
Teľacie
 Lammfleisch
Jahňacie
 Geflügel
 der Huhn, das Hähnchen
 die Ente
 die Gans
 der Truthahn, der Puter
Hydina
kurča
kačica
hus
moriak
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6















Fische
Ryby
die Forelle
pstruh
der Karpfen
kapor
der Zander
zubáč
der Lachs
losos
der Thunfisch
tuniak
der Dorsch
treska
der Hecht
šťuka
der Hering
sleď
die Meeresfrüchte
plody mora
der Aal
úhor
der Mops
zavináč
der Bückling údenáč
der Flussfisch
sladkovodná ryba
der Seefisch
morská ryba
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 Die Zubereitungsarten
 gebacken
pečený v rúre, v uzavretej
panvici
 gebraten
pečený, vyprážaný na
otvorenej panvici
 gedünstet dusený
 gefüllt plnený
 gekocht varený
 gespickt špikovaný
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6





paniert obalovaný
gegrillt grilovaný
geräuchert údený
roh surový
eingelegt nakladaný
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 Preložte do slovenčiny:
 Brathähnchen, rohes Fleisch,
Schweinebauch gefüllt,
 gespicktes Puterfleisch, panierte
Schnitzel, eingelegtes Fleisch,
 Entebraten, Gänsebraten,
geräucherter Schweinebauch
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
























Weitere Zutaten - ďalšie suroviny
Preložte ich názvy do slovenčiny !
das Ei, die Eier
der Salz
der Zucker – Kristallzucker, Staubzucker
der Essig
das Öl
das Schmalz, das Fett
das Mehl
der Senf
die Gewürze
das Lorbeerblatt
der Pfffer
der,das Curry
die Nelke
der Dill
der Majoran
die Muskatnuss
das Neugewürz
der Paprika
der Kümmel
der Safran
der Zimt
der Ingwer
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 1.Was brauchen wir, wenn wir Gulasch
kochen wollen ?
 2.Welche Zubereitungsarten macht ihr zu
Hause ?
 3.Was für einen Fisch magst du ?
 4. Welchen Fisch von den genannten
hast du noch nicht gegessen ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6












Test
Was gehört zusammen ?
Schweinebauch
Lachs
Schweineschnitzel
Karpfen
Mops
Schweinekamm
Rindfleisch
Huhn
Ente
Schweinerippchen
panieren
einlegen
räuchern
braten
grillen
dünsten
füllen
kochen
backen
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 das Mehl - múka


Glattmehl –hladká

Halbgrießmehl polohrubá

Grießmehl – hrubá

Grieß - krupica
 Was kostet bei uns ein Kilo (ein Liter, ein Glas,
ein Stück, eine Packung ) von diesen
Lebensmitteln ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 der Staubzucker, Pulverzucker
 der Kristallzucker
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6
 Die Eier - das Ei

Die Brösel
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6

 Der Ketschup

der Senf

Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
der Essig
Modul 6
 Milchprodukte

 Mliečne výrobky
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7
 Die Speisekarte im Hotel Branč
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7
 Vorspeisen
 Schinkenröllchen mit Krenschaum
 Šunková rolka s chrenovou
šľahačkou
 Schinkenaufschnitt
 Šunkový nárez
 Käseaufschnitt
 Syrový nárez
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7







Suppen
Buoillon mit Fleisch und Nudeln
Kurací vývar s mäsom a rezancami
Rindfleishsuppe mit Teigwaren
Hovädzia s cestovinou
Brühe mit EI
Vývar s vajcom
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7
 Rindfleischsuppe mit Nudeln “
Celestiner “
 Hovädzia s celestínskymi rezancami
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7





Warme Vorspeisen
Teplé predjedlá
Gebratener Schinken mit EI
Pečená šunka s vajcom
Omelett mit geriebenem Rauchkäse “
Oštiepok “
 Omeleta so strúhaným oštiepkom
 Toast mit Schinken und Käse gebraten
 Hrianka zapečená so šunkou a syrom
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7
 Fische











Ryby
Fischfiletmit Butter
Rybie file na masle
Fischfilet mit Käse
Rybie file so syrom
Panierte Fischfilets
Vyprážané rybie file
Geröstete Forell
Pstruh na rošte
Panierte Forelle
Vyprážaný pstruh
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7







Fleischgerichte mäsité jedlá
Rindfleisch gebraten mit Reis und Gemüse
Pečené hovädzie mäso s ryžou a zeleninou
Schweischnitzel mit Kartoffelsalat
Viedenský rezeň so zemiakovým šalátom
Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7













Rostovaná pečeň, zemiaky, šalát
Cevapcici, Senf, Zwiebel,Pommes Frites
Čevapčiči, horčica, cibuľa, hranolky
Kalbsgulasch mit Nocken
Teľací guláš s haluškami
Brathuhn mit Reis und Salat
Pečené kura s ryžou a šalátom
Lendenbraten mit Sahnehsauce und Knödel
Sviečková na smotane, knedľa
Schweinebraten, Kraut, Knödel
Pečené bravčové, kapusta, knedľa
Bratpute, Reis, Salat
Pečené morka, ryža, šalát
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7











Mehlspeisen
múčne jedlá
Brimsennocken
Bryndzové halušky
Krautnocken mit gebratenem Speck
Kapustové halušky s opečenou slaninou
Dampfbucheln
Parené buchty
Dukatenbuchteln
Dukátové buchtičky
Spaghetti mit Ketschup und Käse
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7






Špagety s kečupom a syrom
Pizza mit Gemüse
Piza so zeleninou
Palatschinken mit Schlagsahne
Palacinky so šľahačkou
Ergänze mit Hilfe des Wörterbuches
weiter Mehlspeisen, die im Hotel
Branč zubereitet werden.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7
 Salate
 Schreibe, welche Gemüsesalate auf
der Speisekarte stehen !
 Kompotte
 Schreibe, welche Kompotte auf der
Speisekarte stehen !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7





Nachtisch
Ananastorte
Schokoladentorte
Apfelstrudel
Eisbecher mit Früchten
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7
 Getränke
 Schreibe alkoholische Getränke aus
der Getränkeliste aus !
 Schreibe alkoholfreie Getränke aus
der Getränkeliste aus !
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7
 Test
 Schreib, wie serviert man das Essen. Als Vorspeise,
Hauptgericht, Beilage oder Nachtish ?
 Schnitzel
 Pommes frites
 Brimsennocken
 Reis
 Apfelstrudel
 Erdbeerentorte
 Fischfilet
 Brathähnchen
 Nocken
 Kraut
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8
 Gemüse zelenina
Obst, Früchte ovocie
 Für unsere Gesundheit sind Gemüse und
Obst von großer Bedeutung.
 Sie enthalten viele Vitamine und Minerale,
die unser Körper braucht.
 Am besten sind frisches Gemüse und frische
Früchte, aber sie können auch gekocht,
eingelegt,getrocken, gebacken gegessen
werden.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8













die Gemüsesorten
druhy zeleniny
der Knoblauch cesnak
die Zwiebel cibuľa
die rote Rübe červená repa
die Schwarzwurzel čierny koreň
der Rotkohl červená kapusta
die Bohnen fazuľa
der Häuptelsalat hlávkový šalát
der Kren
der Kohlrabi kaleráb
das Kraut, der Kohl kapusta
die Erbsen hrach
die Gurke
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8
















der Kohl kel
der Dill kôpor
der Paprika
der Schnittlauch
die Petersilie
der Porree
der Wirsingkohl kučeravý kel
die Tomate, der Paradeiser
der Rosenkohl ružičkový kel
die Kartoffeln
der Spargel
der Karfiol
die Karotte
das Radieschen
Odhadni význam slov, ktoré nie sú preložené.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8
 Antworte !
 Aus welcher Gemüsesorte kann man eine
Suppe kochen ? Was für eine Suppe ist es
dann ?
 Aus welcher Gemüsesorte kann man einen
Salat machen ?
 Was alles braucht man, wenn man Letscho
zubereiten will ?
 Magst du Gemüse ? Welche Gemüsesorte ?
 Was vom Gemüse wird paniert gegessen ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8







Obst, Früchte
der Ananas
die Banane
der Pfirsich
die Zitrone
die Heidelbeere
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8





die Datteln
die Kirsche
die Stachelbeere
die Pfeige
die Kastanie
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8












die Rosine
die Weintraube
die Birne
der Apfel
die Erdbeere
die Kokosnuss
die Himbeere
die Haselnuss
die Mandarine
die Melone
die Nuss
die Orange
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8





die Aprikose, die Marille
die Johannisbeere, die Ribisel
die Pflaume, die Zwetschke
die Walnuss
die Hagebutte
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8
 Prelož názvy tých druhov ovocia, pri ktorých nie sú obrázky !
 Schreibe, welche Obstsorten werden bei uns angebaut .

für Kuchen und Torten
verwendet.

in den Obstknödel verwendet.

magst du.

magst du nicht.
 Welchen Früchtentee kennst du ?, magst du ?, magst du nicht ?
 Was vom Obst schmeckt süß, was sauer ?
 Woraus wird Konfitüre gekocht ?
 Woraus werden Powideln gekocht ?
 Welche Kompotte kennst du und welche isst du ?
 Was kostet bei uns ein Kilo, ein Stück, ein Glas .....( nenne
mindestens 10 Obstsorten )
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8
 Schreibe die Fragen ab und sag ! Arbeite mit dem
Wörterbuch !
 Welche Farbe haben die einzelnen Gemüse- und
Obstsorten ?
 Welche davon sind hart, halbweich, weich ( wenn sie
reif sind )?
 Welche Gemüse- und Obstsorten können geschält
werden ?
 Was hat einen Kern ?
 Welche von den Gemüse- und Obstsorten können
geschnitten, gerieben gegessen werden ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8












Test
Der, die , das ?
Banane
Zwiebel
Erbsen
Paprika
Tomate
Nuss
Knoblauch
Kartoffeln
Bohnen
Melone
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 Die Einrichtung der Küche
 Die Küche in unserem Hotel Branč befindet
sich im Erdgeschoss. Die Küche besteht aus
zwei Räumen. Im größten Raum gibt es zwei
Elektroherde, zwei elektrischen Backröhren,
sechs Tische, die Waagen, drei Kühlschränke.
In diesem Raum werden die Speisen
zubereitet und auf die Teller serviert. Im
zweiten kleineren Raum werden nur kalte
Vorspeisen zubereitet.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9














Zu der Einrichtung der Küche gehören :
die Schränke
die Tische
die Stühle
die Spüle
der Mixer
der Handmixer
das Elekromesser
die Friteuse
der Kühlschrank
der Elektrokneter
das Geschirr
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 die Kühltruhe

die Mikrowelle
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 Das Geschirr riad
 Die Zuckerdose
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9






die Kaffekanne
der Pfefferstreuer
der Brotkorb
der Krug
die Schüssel
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9




die Schale
der Kochtopfder Deckel
das Backblech
die Kasserole
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9





das Fleischbrett
das Sieb
der Kochlöffel
die Pfanne
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 das Messer
 das Besteck
die Gabel


 der Schöpflöffel

 der Teller
der Löffel
das Messer
der Teelöffel
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9




Wir räumen in der Küche auf !
den Boden fegen
den Boden abwischen
die Spüle reinigen, putzen
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 der Eimer ( für dieAbfälle )
 der Besen und Kehrschaufelset
 der Lappen
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 der Schwamm
 das Mop
 die Spülmittel
 die Gummihandschuhe

Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 die Tätigkeiten (Arbeiten ) in der Küche – činnosti v kuchyni
 das Kochen

Dünsten

Schneiden

Schälen

Pürieren

Rühren

Sieben

Eingießen

Backen

Verrühren

Braten

Panieren
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 Sage, wozu braucht man in der Küche die Sachen, die wir auf den
Bildern gesehen haben ?
 Welche von diesen Sachen hast zu Hause ?
 Welche Arbeit in der Küche magst du und welche magst du gar
nicht ?
 Welche Arbeit scheint dir schwer zu sein ? Und welche leicht ?
 Was kostet Tellerservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco,
BILLA ?
 Was kostet Besteckservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco,
BILLA ?
 Wie viele Köche und Köchinnen arbeiten im Hotel Branc in einer
Schicht ?
 Haben die Köche und Köchinnen im Hotel Branc immer viel zu tun
?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9
 Nenne die Reinigungsmittel, die du in
der Küche zu Hause verwendest ?
 Welche Spülmittel kennst du ? Welche
habt ihr zu Hause ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9












Test
Ordne zu !
Kasserole
Teller
Jar, Pur
Backblech
Handmixer
Lappen
Besen
Kaffeeeekanne
Kochlöffel
Elektroherd
abwischen
spülen
Ordnung machen
eingießen
rühren
backen
panieren
essen
dünsten
braten
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10
 Der gedeckte Tisch
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10
 das Tischtuch
die Serviette

 die Kerze

 die Blumendekoration

Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10






der Pfefferstreuer
der Salzstreuer
der Zahnstocher
der Trinkhalm
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10
 das Streichholz - die Streichhölzer
das Zündholz - die Zündhölzer
 der Korkenzieher
 der Flaschenöffner


 der Aschenbecher
 der Bieruntersetzer
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10
 Was von diesen Sachen gehört auf
den gedeckten Tisch ?
 Was von diesen Sachen gehört nicht
auf den gedeckten Tisch ?
 Welche Sachen fehlen hier noch?

Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10





der tiefe Teller
der flache Teller
der Dessertteller
Der Fleischteller
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10






das Tablett
die Suppenschüssel
Die Salatschüssel
das Besteck
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10










Auf welcher Seite vom Teller liegt der Löffel ?
die Gabel ?
das Messer ?
Was wird mit dem Löffel gegessen ?
Was wird mit der Gabel und mit dem Messer gegessen ?
Was wird aus dem tiefen Teller gegessen ?
Was wird aus dem flachen Teller gegessen ?
Worin serviert man die Suppe ?
Worin serviert man das Hauptgericht ?
Was alles brauchen wir , wenn wir einen Tisch decken wollen ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10
 die Hochzeitstafel



 die Geburtstagstaffel
 die Jägertaffel
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10
 Was alles brauchst du, wenn du eine
Festtaffel decken willst ?
 Was alles brauchst du, wenn du zu
Hause ein Frühstück servieren sollst ?
 Was alles brauchst du, wenn du zu
Hause ein Mittagessen servieren sollst ?
 Was alles brauchst du, wenn du zu
Hause ein Abendbrot servieren sollst ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10











Test
Was serviert man in einem tiefen Teller ?
Was trägt der Kellner auf dem Tablett ?
Gehört der Zahnstocher auf den gedeckten Tisch ?
Womit öffnet der Kellner die Weinflasche ?
Womit öffnet der Kellner die Bierflasche ?
Was liegt auf dem gedeckten Tisch links vom Teller ?
Gehört der Aschenbecher auf den gedeckten Tisch ?
Welche Teller kennst du ?
Was serviert man in einer Schüssel ?
Wozu dient ein Trinkhalm ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 Mein Beruf - der Kellner
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 Mein Beruf gefällt mir. Ich bin jetzt Abi in der
Berufschule in Senica. Mein Praxis habe ich im Hotel
Branč, das Gebäude des Hotels steht direkt im
Stadtzentrum.Im Hotel Branč sind
 die Küche, das Restaurant, der Speisesaal, ein Cafe,
ein Jägersaal, blauer Saal, die Nachtbar und die
Bierstube. Ich habe schon in allen Einrichtungen des
Hotels gearbeitet. Am besten gefällt mir die Arbeit im
Cafe. Die Leute hier beeilen nicht, sie trinken ruhig ihre
Tee, Wein, Kaffee ... Im Restaurant sind oft die Leute
nervös, sie kommen hungrig,sie haben wenig Zeit auf
das Essen zu warten.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 Wie sehen die Gäste auf dem Bild aus ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 Der Kellnerberuf ist nicht leicht. Man muss von
früh bis spät auf den Beinen sein. Der Kellner
muss nett sein. Die Gäste haben viele
Wünsche und der Kellner muss sich alles
merken. Er muss alle bedienen und höflich
bleiben.
 Einige Gäste wollen schnell bedient werden,sie
sind nervös, einige trinken zu viel Alkohol, sie
sind oft frech. Aber der Kellner muss ruhig
bleiben und alle Wünsche der Gäste ausüllen.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 Die Gäste sitzen draußen auf der
Terrasse.
 Beschreibe das Bild !
 Was alles ist auf dem Tisch ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 In der Bierstube, in der Weinstube, in der
Nachtbar ist oft schlechte Luft. Viele
Gäste rauchen. Der Kellner muss hier
trotzdem arbeiten.
 Wo sind die Gäste auf dem Bild ?
 Was machen sie ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 Was siehst du auf dem Bild ?
 Wo sind deiner Meinung nach die Gäste
?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11


















Der Kellner muss für seine Gesundheit vie tun, wenn er gesund bleiben will.
Er sollte, er sollte nicht
rauchen.
regelmäßig essen.
Sport treiben.
Frühsport machen.
Ausflüge machen.
Spaziergänge machen.
keinen Alkohol trinken.
genug schlafen.
Was machst du davon ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
 Was siehst du auf den Bildern ?
Beschreibe die Bilder !
 Was ist gesund und was ist schädlich ?
Spaziergänge
Spaziergänge
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
Schlaf
passives
Rauchen
Rauchen
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11
Lauf
Alkoholtrinken
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11













Test
Ergänze den Satz !
1 Der Kellnerberuf ist nicht...............
2. Man muss von .......... bis ......... auf den Beinen sein.
3. Der Kellner muss die Gäste schnell...................
4. Die Gäste haben viele ........................................
5. Der Sport ist für den Kellner ............................
6. Die Luft in der Nachtbar ist oft .........................
7.Der Kellner sollte nicht........................................
8. Der Kellner sollte................................................
9. Der Beruf Kellner ....................mir.
10. Der Kellner sollte regelmäßig......
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Jahreszeiten und die Küche
Ernähren
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12













Lies mit dem Wörterbuch !
In der ganzen Welt ist die Initiative „ Gesünder leben „ bekannt.
Wenn wir gesund leben wollen , müssen wir folgendes berücksichtigen :
Ernährren – wir essen täglich mehrmals – nicht immer bewusst, nicht immer
Mit Genuss, nicht immer gesund
- Bewegen - Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Die Bewegung ist
unsere
ureigenste menschliche Tätigkeit und wir sollen unseren Körper als
bestens konstruiertes Fitnessgerät nutzen.
Entspannen – Leben hat Ryhthmus : zur Spannung gehört die Entspannung,
Entspannung ist die Grundlage für ein stressfreies Leben.
- Vorsorge - Es lohn sich, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Nur so
können wir die potenziellen Gesundheitsprobleme aktiv
gegenlenken.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
Bewegung
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
Entspannen
Vorsorge
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Beschreibe die Bilder !
 Sehr wichtig in der Ernährung sind
Gemüse und Obst, die wir in unserer
Speisekarte haben. Die einzelnen
Jahreszeiten bringen verschiedene
Gemüse- und Obstsorten mit. In der
Abhängigkeit von der Jahreszeit ändert
sich auch das Angebot an gesunde
Grundzutaten .
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Frühling
 Der Spargel
 hat nur 20 Kalorien pro 100 Gramm, regt
die Nierentätigkeit an, ethält Vitamine C,
B, Provitamin A.
die Spargelsuppe
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
der Spargel und Frühlingsspezialitäten
Die Erdbeere - man sagt – sie ist Königin
des Gartens. Die Erdbeerre besteht zu
ungefähr 90% aus Wasser und ist sehr
kalorienarm. Ihr Vitamin – C Gehalt ist
doppelt so hoch wie der von Orangen und
Zitronen.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
die Erdbeerentorte
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Das Radieschen
 enthält Vitamin C, beugt
Frühjahrsmüdigkeit und zu rascher
Ermüdung vor. Weiter enthält
Radieschen Kalium - es ist notwendig
für die Aktivierung zahlreicher Enzyme.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
das Radieschen
der Radieschensalat
Isst du oft Radieschen ? Habt ihr es im Garten oder kauft ihr es ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Der Spinat
 enhält Eisen, Kalzium und Phosphor.
 Spinat auf Pizzas, in Suppen, als
Blattgemüse, in Rouladen oder als Salat
mit einem Ei ist nicht nur gesund,
sondern auch sehr schmackhaft.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
Spinat mit Ei
Magst du Spinat mit Spiegelei ?
Und Pizza mit Spinat ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Kresse
 durch ihre Antibiotische Eigenschaften
wirkt Kresse lindernd bei Harn - und
Atemwegsinfekten.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
die Kressensuppe
Hast du schon die Kressensuppe gegessen ? Oder etwas Anderes mit der Kresse?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Der Sommer
 Die Marille, die Aprikose
 enthält Vitamin B, C, Kalium , Folsäure,
ß-Karotin. Die Marille schmeckt sehr gut.
 Magst du Marillen ? Welche von diesen
Essen magst du ?
 getrocknete Marillen
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Marillenmarmelade
 Marillenkompott
 Marillenkuchen
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Kirsche
 Enthält Vitamine A, C , Kalium, Kalzium,
Eisen und beugt rascher Ermüdung vor.
 Wann ( in welchem Monat ) sind die
Kirschen reif ?
 Habt ihr im Garten einen Kirschbaum ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
Kirschenkompott
Kirschenkuchen
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Tomate, der Paradeiser
 enthält Vitamine C, B und Antioxidans,
Folsäure – sie sind für die Bildung und
Reifung der roten Blutkörperchen
notwendig.
Tomatensuppe
Welche Tomatengerichte kennst du ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Der Zucchino ( plural Zucchini )
 enthält Vitamine B, K, Eisen.
Gefüllte Zucchini
Wie kann Zucchino zubereitet werden ? ( kochen, dünsten, braten, backen...)
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Katoffeln, die Erdäpfel sind sehr verbreitet.
 sie enthälten Vitamin C und Mineralstoffen.

 Wie werden Kartoffeln am häufigsten gegessen
? Als Vorspeise, Hauptgericht, Beilage oder
Nachtisch ? Magst du Kartoffeln ? Was konkret
?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Fisole
 enthält Vitamine B, K und Folsäure.

 Magst du Fisole ? Wird bei euch zu
Hause Fisole gekocht ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Der Mangold
 Enhält Vitamin B, Eisen, Magnesium,
Balaststoffe.

Spaghetti mit Mangold

 Hast du schon Mangold gegessen ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Der Kohlrabi
 enthält Vitamin C, Eisen, Folsäure.

gefüllter Kohlrabi
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Himbeeren
 enthalten Vitamin C, Eisen, Magnesium.


 die Himbeerentorte
Kennst du noch welche Gerichte mit den
Himbeeren ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Die Ribisel, die Johannisbeeren
 enthält Vitamin C, Mangan, Kalzium,
Pektin.
 Bäckt deine Mutter die Ribiseltorte oder
den Ribiselkuchen ? Wie schmeckt es ?
 Welche Farbe hat Ribisel ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12





Der Herbst
Der Kürbis
enthält Vitamin E, Kalium, Zink.
Welches Fest hängt mit Kürbis
zusammen ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Das Kraut
 enthält Vitamine C, E, Folsäure,
Balaststoffe.
 Welche Gerichte kennst du mit Kraut?
 Magst du Kraut ? Wo kauft ihr Kraut ?
 Auf dem Markt oder in der Kaufhalle ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Der Apfel  es ist unser Lieblingsobst. Die Äpfel enthalten
Vitamin C, Balaststoffe, Pfenole.

Welche Gerichte kennst du mit den Äpfeln ?
 Magst du Äpfel ? Habt ihr im Garten die
Apfelbäume ?
 Welch Obst – und Gemüsesorten sind bei uns
im Herbst bei uns beliebt und verbreitet ?
Nenne sie ! Welche Gerichte davon sind dir
bekannt ?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12










Aus welchem Ost oder Gemüse sind diese Gerichte ?
Pommes frites
Letscho
Zwetschkenfleck
Apfelstrudel
Krautpuffer
Eräpfelflecken mit Sauerkraut
Seleriesalat
Pastinakensuppe
Schwarzwurzelsalat
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Der Winter
 Für diese Jahreszeit sind Nüsse und
Trockenfrüchte typisch. In der Winterzeit
sind auch Mohnkuchen beliebt.
 Der Mohn
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
der Mohnkuchen
der Mohnstrudel
Welchwe von diesen Nüssen hast magst du ? Erdnuss, Paranuss, Keschunuss?
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12
 Test
 In welcher Jahreszeit wird bei uns reif –1. Radieschen


2. Kraut


3. Paradeiser
 Welche Farbe hat
4. Spinat

5. Kirsche

6. Mohn
 Was ist hart und was ist weich
7. Marille

8. Erdapfel

9. Himbeeren

10. Nuss
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.

similar documents