Tải về - Phân hệ quản lý hồ sơ một cửa

Report
Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng
viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần
đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch, phải xứng đáng là người
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành
của nhân dân.
(- Di chúc, 1969, t.12, tr. 498. )
Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải
vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.
Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt
chân một cái là nhào xuống vực sâu.
Mấy năm kháng chiến, các cô, các chú đã học
được nhiều đức tính tốt. Về xuôi nhất là về thành
thị, sẽ có nhiều người phức tạp, nhiều thứ quyến
rũ mình vào thói xấu.
(Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ
trước khi vào tiếp quản Thủ đô
Ngày 5 tháng 9 năm 1954)
Dao có mài, mới sắc.
Vàng có thui, mới trong.
Nước có lọc, mới sạch.
Người có tự phê bình, mới tiến bộ.
(Tự phê bình. Báo Nhân dân, số 9,
ngày 20 tháng 5 năm 1951)
... Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những
khuyết điểm sau đây:
Địa phương chủ nghĩa...
Óc bè phái…
Óc quân phiệt, quan liêu...
Óc hẹp hòi...
Ham chuộng hình thức...
Làm việc lối bàn giấy...
Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm...
Ích kỷ, hủ hoá...
(- Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ, 1-3-1947, t. 5, tr. 71 - 74.)
Tất cả chúng ta phải thi hành phê bình và tự phê
bình một cách liên tục và thực thà... Có thế ta
mới tiến bộ... Nhưng nhận lỗi chưa đủ, phải kiên
quyết sửa lỗi.
(- Lời phát biểu trong phiên họp Hội đồng Chính phủ,
11-1950. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.)
Đoàn thanh niên Lao động phải là cánh tay đắc
lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế
hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
(Ba mươi năm hoạt động của Đảng
[Tạp chí những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội số
2,năm 1960])
Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, v.v..,
mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên
trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài.
Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong
đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy,
ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải
chữa hết những chứng bệnh đó.
…
Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp
hòi, đồng thời cũng phải chống thói ba hoa. Vì thói
này cũng hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó
thường đi với nhau.
Sửa đổi lối làm việc, 10-1947, t. 5, tr. 238, 239, 299
Đối với mình - Phải siêng nǎng, không được
lười biếng, ai lười biếng không làm được việc.
Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra
tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn
thể phải rất phân minh.
Con đường giải phóng. Tháng 12 nǎm 1940.
Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ
thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải
có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại
cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi
trong chùa, không giúp ích gì được ai
Bài nói chuyện tại lớp đào tạo
hướng dẫn viên các trại hè cấp I.
Ngày 12 tháng 6 nǎm 1956
Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể
mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự
kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng,
đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng
phải có.
Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao
cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung
cấp của các tổng cục. Tháng 5 nǎm 1957.
... Kiên trì và nhẫn nại,
Không chịu lùi một phân,
Vật chất tuy đau khổ
Không nao núng tinh thần.
Bốn tháng rồi.
Nhật ký trong tù. Nǎm 1942-1943.
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người.
- Cần Kiệm Liêm Chính, 6-1949, t. 5, tr. 631.
Cũng như sông thì có nguồn mới
có nước, không có nguồn thì sông
cạn. Cây phải có gốc, không có gốc
thì cây héo. Người cách mạng phải
có đạo đức, không có đạo đức thì
dù tài giỏi mấy cũng không lãnh
đạo được nhân dân.
- Sửa đổi lối làm việc, 10-1947, t. 5, tr. 252-253
... Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách
mạng phải luôn luôn trau dồi.
- Báo
Nhân Dân, số 194, từ 13 đến 15-6- 1954,
t.7,tr.296
Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi
ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích
chung của tập thể. "Miễn là mình béo, mặc thiên
hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết
xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa,
nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v... Nó là kẻ thù
hung ác của đạo đức cách mạng.
- Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh
niên Lao động Việt Nam, 24-3-1961, t. 10, tr. 306.
Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, tập thể,
của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cũng
phải thù ghét, phải trừ bỏ.
- Xây dựng những con người của CNXH,
3-1961, t.10, tr. 310,
Những lỗi lầm chính là:
1. Trái phép
2. Cậy thế
3. Hủ hoá
4. Tư túng
5. Chia rẽ...
6. Kiêu ngạo...
Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã
nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa
chữa. Vậy nên, ai không phạm những
lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh
đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã
phạm những lầm lỗi trên này, thì phải
hết sức sửa chữa.
- Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ tỉnh, huyện và làng,17-10-1945, t. 4, tr. 57, 58
Thanh niên phải có tinh thần và gan dạ sáng
tạo, cần phải có chí hăng hái và tinh thần tiến
lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ tiến mãi không
ngừng.
(Bài nói tại buổi lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt
Nam. [Ngày 19-5-1955]).
Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách
mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là
người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức
cách mạng có thể nói tóm tắt là :
Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường.
Tận trung với nước. tận hiếu với dân.
Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ
có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không
…
Người cán bộ cách mạng, tháng 3-1955, sdd, t. 7, tr. 480
Công đoàn có một nhiệm vụ rất nặng nề nhưng
rất vẻ vang. Cán bộ, Đảng viên và Đoàn viên
thanh niên, các anh hùng và chiến sĩ lao động phải
gương mẫu, phải làm đầu tàu trong mọi công việc
……
Bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn
quốc lần thứ VI
ngày 27-2-1961, sdd. t. 10, tr. 293
Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc
nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều
trái nhỏ.
Nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường
Đại học nhân dân Việt Nam
ngày 19-1-1955, sdd, t. 7, tr. 454-455
Muốn tiền đồ mình vẻ vang, nhất định vẻ vang,
thì phải làm cho tiền đồ của Tổ quốc của dân tộc
vẻ vang, phải gắn liền tiền đồ của riêng mình với
tiền đồ cả dân tộc, cả giai cấp, không thể tách
riêng được.
(Bác nói với Đảng viên và Đoàn viên thanh niên Lao động
Hải Phòng. [Ngày 30-5-1957]).
Xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có máy móc, có
kỹ thuật, có văn hóa… Thanh niên phải học và
học cho giỏi. Bàn việc gì, quyết nghị điều gì cũng
phải thiết thực và cụ thể.
(Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn
gian khổ nhất. [Ngày 22-9-1962]).
Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải
liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của
xã hội.
(Nói ở hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu
tập, từ 22 đến 26-11-1965).
Phải học tập tốt, lao động tốt.
Cố gắng mãi, tiến bộ mãi.
( Lưu niệm viết trong cuốn sổ Vàng, Trường thanh niên lao
động xã hội chủ nghĩa tỉnh Hòa Bình [Ngày 17-8-1962]).
Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự
sinh hoạt của thanh niên (…). Trong vui chơi
cũng có giáo dục.
(Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường Đại học Nhân
dân Việt Nam [Ngày 19-1-1955]).
Muốn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, trước hết
cần có những con người xã hội chủ nghĩa.
( Bài nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn mùa xuân 1961,
NXB Sự thật Hà Nội , 1970. Tr .117 )
Mỗi người chúng ta đều phải biết đặt lợi
ích của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích
cá nhân, phải biết quên mình cho nghĩa
lớn.
( Trong cuốn Bàn về xây dựng Đảng, NXB Sự thật
Hà Nội, 1970 Tr. 138 )
1- Mình đối với mình : Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự
mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến
bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta.
Phải siêng năng tiết kiệm.
2- Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với
nhau, nhưng không che đậy những điều dở. Học cái
hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh
hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh
kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị...
- Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá,
20-2-1947, t. 5, tr. 54.
Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một
dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần,
là một dân tộc văn minh tiến bộ.
Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc,
đang xây dựng một Đời sống mới trong nước
Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải
cần, kiệm, chúng ta còn phải thực hành chữ
Liêm.
- Cần Kiệm Liêm Chính, 6-1949,
t. 5, tr. 642.
“Tính trung bình thanh niên chiếm độ 1 phần
3 tổng số nhân dân – tức là một lực lượng to
lớn. Lực lượng to lớn thì phải có nhiệm vụ to
lớn”
(“Nhiệm vụ của thanh niên ta”, báo Nhân dân ngày
20/12/1955)
Chúng ta hay nể nả. Mình chỉ biết mình
thanh liêm là đủ - Quan niệm: Thanh cao
tự thủ không đủ. Tất cả chúng ta phụ trách
trước nhân dân trong anh em phải có phê
bình và tự phê bình... phải mở cửa khuyến
khích lãnh đạo phê bình và tự phê bình.
- Lời phát biểu trong phiên họp Hội
đồng Chính phủ,11-1950.
Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
… Phải tránh tư tưởng kiêu ngạo, công thần,
tự tư, tự lợi.
- Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu toàn
quốc Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam,
2-11-1956. - T. 8, tr. 263.
- Tinh thần dám nghĩ, dám làm, tinh thần tập
thể, tinh thần kỷ luật, ra sức học tập, sáng
tạo, tìm tòi cái mới, ủng hộ cái mới.
- Trong công tác lưu thông phân phối, có hai
điều quan trọng phải luôn luôn nhớ:
"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.
Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên".
-Bài nói tại kỳ họp
Hội đồng Chính phủ cuối năm 1966,
24-12-1966, t. 12, tr. 185.
Đối với mình - Phải siêng nǎng, không
được lười biếng, ai lười biếng không làm
được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì
xa xỉ hoá ra tham lam, nhất là đối với
tiền bạc của đoàn thể phải rất phân
minh.
Con đường giải phóng. Tháng 12 nǎm 1940.
Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trong giáo dục không những phải có tri thức
phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có
tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô
hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài
như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích
gì được ai
Bài nói chuyện tại lớp đào tạo
hướng dẫn viên các trại hè cấp I.
Ngày 12 tháng 6 nǎm
1956
“Kháng chiến càng tiến tới, công việc ngày
càng nhiều, chúng ta cần củng cố và phát
triển Ðội TNXP để bảo đảm thêm công việc
kháng chiến và đào tạo cán bộ sau này.
Nhiệm vụ của Ðội TNXP là xung phong mọi
việc bất kỳ việc khó, việc dễ và phục vụ đến
ngày kháng chiến thành công. Ðó là nhiệm vụ
rất vẻ vang của thanh niên”.
(“Ðội Thanh niên xung phong” đăng trên Báo Nhân Dân
số 147, 1953)

similar documents