TA 603 Tävlande på lika villkor

Report
Utbildning för Tävlingsjury
Tävlingsregler och
Tävlingsanvisningar
Vad en jury bör känna till samt
hur en jury bör agera vid praktiskt
utövande av sin uppgift mm
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Mål för utbildningen.
Övergripande mål:
Att med god säkerhet och trygghet kunna leda och/eller medverka i
en jury på orienteringstävlingar .
Delmål:
Känna till bakgrunden för Tävlingsregelverket
känna till bakgrunden för Motions- och Tävlings- samt
klassindelning
Varför det ska finnas jury
Juryns uppgifter
Viktiga regler (TR) och Anvisningar (TA) som styr juryns uppgifter.
Känna till ”Vägledande beslut”
Tillämpa reglerna och arbeta som jury i ett/flera ”spelade”
händelseförlopp.
Kvalitetssäkring och ”Rättvis orientering” ska tydliggöras.
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Reglernas och anvisningarnas syfte
- Skapa rättvisa tävlingar
- Skapa likvärdiga tävlingar
- Verka normerande för tävlingsresultat
- Främja säkerheten
Förmedla till....
- de tävlande vad som förväntas av dem
- arrangören vad de tävlande har rätt att förvänta sig
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Indelning av regler och
anvisningar och övrigt.
Beslutande instans
Definition/innehåll
Tävlingsregler
Förbundsmötet
Reglerar tävlingsidrotten
orientering
Regler för tävlande
Regler för arrangemang
• Generella (stor elasticitet)
• Paragrafform
• Påföljder
Tävlingsanvisningar
SOFTs styrelse
(Kan delegeras)
Kompletterar tävlingsreglerna
Föreskrifter (ska)
Starka rekommendationer (bör)
Tävlingsanvisningar för
distriktsförbund
Distriktsförbund
Gemensamma föreskrifter inom
distriktet
Värt att Veta…. (Handbok)
Bakgrund o Historik
Kommentarer
Vägledande beslut
Kansliet
Regelgruppen
Regelgruppen
Regelgruppen
”Goda exempel”. Råd, tips, erfarenheter
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
För ökad förståelse
Dokumentation, ”Prejudikat”
Utbildning för Tävlingsjury
Kort sammanfattning, urval av debatterade av frågor som diskuterats
1.1.2 Orientering är av tradition självvald väg i okänd terräng.
Den tävlande ska därför under tävlingsmomentet genomföra
orienteringen självständigt. (Portalparagraf)
Här har vi lagt till av tradition samt understryker att andra
meningen är en anpassning till IOFs regelverk då det är en direkt
översättning. Det är sedan utvecklat i ”TA 603 Tävlande på lika
villkor”
Tolkning och tillämpning av regelverket kommer att avgöra vad
det innebär att ”genomföra orienteringen självständigt”.
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
3.3.2 Ett orienteringsarrangemang indelas i tre
klassgrupper där deltagarna genomför antingen
tävlingsorientering eller motionsorientering.
Tävlingsorientering indelas i
• Tävlingsklasser
Motionsorientering indelas i
• Inskolnings- och utvecklingsklasser
• Öppna motionsklasser
Har i allt väsentligt mottagits positivt – krav på klasser mm har
reglerats genom nivåindelningen på arrangemangen där det är
betydligt mindre krav på nivå 4-5
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
4.1
Kvalitetssäkring
Orienteringstävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast efter
medgivande av SOFT eller OF.
Regelverkets krav definierar den lägsta nivån för god kvalitet hos ett
orienteringsarrangemang.
Kvalitetsarbetet ska inriktas mot att förbättra funktionärernas
möjligheter att utföra sitt arbete på ett sådant sätt att det medverkar
till att uppfylla kvalitetskraven.
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
4.11.2 Tävlingsvillkor som i avsevärd grad avviker från de
normala ska tydligt anges i tävlings-PM.
Notera att förbundsmötet nästan alltid beslutar om
förändringar:
Nytt fr.o.m. 2013: Vid tävling får skuggning förekomma i
klasserna Inskolning, U1 och U2,
samt i ÖM1 och ÖM2. Den som genomför skuggning får inte
själv senare
delta i ungdomsklass, rankingmeriterande klass eller
mästerskapsklass.
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
4.13
Tävlingsjury
Tävlingsjuryns uppgifter
4.13.1 För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2
och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester.
4.13.2 Vid anmälan om regelöverträdelse enligt TR 8.1 ska juryn låta
tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut.
Tävlingsjuryns sammansättning
4.13.3 Jury ska bestå av minst tre personer.
Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer
från två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF.
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
5.2
Kvalitetskontroll
5.2.1 Tävlingskontroll och bankontroll är obligatoriska vid alla tävlingar
med undantag för tävlingar på nivå 5.
TR 6.2
Tävlande på lika villkor
TA 603 Tävlande på lika villkor
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
8 Åtgärder vid regelöverträdelser
8.1.4 Om överträdelse av allvarligt slag uppdagas efter det att
tävlingen avslutats ska anmälan göras till arrangörens OF respektive
till SOFT för SM och USM. Sådan anmälan ska vara OF eller SOFT
tillhanda senast 7 dagar efter tävlingens avslutande. OF respektive
SOFT ska efter utredning snarast meddela beslut i ärendet.
Första instans för överklagande är det OF där arrangören hör
hemma. OF ska inom 21 dagar efter handlingens mottagande
meddela de berörda sitt beslut. Vid SM- eller USM-tävling görs
överklagande till SOFT.
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Sammanfattning viktiga Regler och Anvisningar mm
- TR 4:13, Tävlingsjury
- TR 5:16, Störningar och ogiltig tävling.
- TR 6 Regler för tävlande.
- TR 8 Åtgärder vid regelöverträdelser.
- TA 603, Tävlande på lika villkor.
- TA 801, Handläggning av protest.
Finns ”Vägledande beslut”? Kollas alltid!
- Aktuellt Tävlings-PM.
- (SmOF ev. utgivna bestämmelser)
- Känna till (”Dokument om fair play”) numera
”Rättvis orientering”
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Applikatoriskt exempel grunder:
Förutsättning:
- Varje grupp bildar en jury och utser juryns ordförande
- Typfallen är till viss del verkliga men i allt väsentligt
uppdiktade
- Juryns beslut presenteras skriftligt i ”stolpform”
- Respektera angivna tider!!!
- Ev. diskussioner tar vi efter juryns beslut.
Fall 1 A: En upprörd tävlande uppsöker juryns ordfö och
säger:……..
Juryns ordfö åtgärd. (Diskutera i gruppen , Tid 2 min)
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Fall 1B
Händelseutveckling:
-Tävlingsledningen har hört Nisse Nilsson och den anmälde
Kalle Karlsson.
- Tävlingsledningen beslutar att diskvalificera Kalle Karlsson
enligt TR 6.3 och meddelar detta muntligt till Kalle Karlsson
samt meddelar också att nästa instans är tävlingsjuryn dit
skriftlig protest kan inlämnas om Kalle inte är nöjd med
juryns beslut.
- En skriftlig protest lämnas omgående till juryns
ordförande…..
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Jag Kalle Karlsson, SOK Vrigstad protesterar mot att jag
blivit diskvalificerad vid dagens tävling. Mellan kontroll 3 och
4 har jag inte tolkat kartan som att det skulle va tomtmark
utan tolkat det som ett grönområde. Dessutom gick det en
traj genom området så ska jag diskas så är det många fler
som också ska diskas Jag vill ha mitt DM-silver då jag inte
har fuskat!
Gränseryd den 4 sept. 2011
Kalle Karlsson
Uppgift: Diskutera och notera i ”stolpform” juryns åtgärder
innan beslut fattas. En av jurymedlemmarna tävlar för SOK
Vrigstad, men i annan klass.
Tid: 5 min
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Frågor/dialog med:
- Kalle Karlsson?
- Tävlingsledaren och eller
banläggaren?
- Någon mer som ni vill prata
med?
- Annan åtgärd?
Uppgift: Utforma juryns beslut skriftligt
(Stolpform)
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Utdrag TA 505 Kartnormen
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Utbildning för Tävlingsjury
Att diskutera och fatta beslut:
- Deltagare i ÖM springer genom trädgård och tjänar
200 m. Fotograferas av kontrollkontrollant med
mobilkamera.
- Tävlande i D14 springer i mål på DM utan ”strumpor” och
nummerlapp.
- Tävlande i H45 har tagit kartan 15 sekunder för tidigt och
studerat banan. Avbröt inte förfarandet vid påpekande från
startkontrollant
- GPS problematiken (GPS spår genom förbjudna
områden)
- En H12 löpare väljer att tävla i H14. Vid målgång
upptäcker han att han tagit fel karta (H12). Vill ha loppet
godkänt i H12 klassen
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Har vi nått målen?
Mål för utbildningen.
Övergripande mål:
Att med god säkerhet och trygghet kunna leda och/eller
medverka i en jury på orienteringstävlingar .
Delmål:
Känna till bakgrunden för Tävlingsregelverket
känna till bakgrunden för Motions- och Tävlings- samt
klassindelning
Varför det ska finnas jury
Juryns uppgifter
Viktiga regler (TR) och Anvisningar (TA) som styr juryns
uppgifter.
Tillämpa reglerna och arbeta som jury i ett/flera ”spelade”
händelseförlopp.
Kvalitetssäkring och ”Rättvis orientering” ska tydliggöras.
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
Vad omfattar begreppet ”rättsäkerhet”?
 Här är några exempel, rätt eller fel. Välj själv och motivera!
•
Att det inträffade utreds neutralt och objektivt
•
Att den som faktiskt begått ett fel …
-
Utreds och döms med stöd i rätt lagrum
-
Döms med stöd i det lagrum (paragraf) som ger lindrigaste
påföljd
•
Att, då det inte finns något lämpligt lagrum, hittar på ett eget
•
Att tävlingsledning och jury diskuterar fram en ”acceptabel” lösning
•
Att den dömande instansen är fulltalig vid behandlingen och beslutet
•
Att, då ”OF beslutar”, det är tillräckligt att ordföranden och kanslisten
gör upp om saken per telefon
•
Att tävlingsledningen, då rykten om fusk börjar cirkulera, ”ligger lågt”
och hoppas att det inte kommer någon anmälan
•
Att OF ”skyddar” distriktets egna arrangörer
•
Att det vid stora arrangemang kan uppstå ekonomiskt betingade
regeltolkningar till arrangörens fördel
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
SOFT:s Regelverk 2011
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
SOFT:s Regelverk 2011
6.4.2 Tävlande ska vid start ha heltäckande klädsel med
undantag av huvud, hals och armar. Vid distansen sprint får
arrangören tillåta annan klädsel.
Denna regel har diskuterats utifrån möjlighet att lätta på kravet
och skriva bör. Ingen förändring är föreslagen då vi bedömer att
det krävs utredning där medicinsk expertis medverkar. Förslag
om detta finns i beslutsunderlaget
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
SOFT:s Regelverk 2011
Kapitel 5: Tekniska regler för tävlingar
TA 501 Teknisk anvisning för tävling
Omarbetad
TA 502 Teknisk anvisning för tävling inom nivå 1
och 2
TA 503 Banläggning
Omarbetad
TA 504 Terrängbeskrivning
Justerad
Justerad
TA 505 Kartnormen
Kapitel 6: Regler för tävlande
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
TA 506 Teknisk anvisning för sprinttävlingar
(Inklusive Sprintnormen)
TA 507 Kontrollbeskrivning
Justerad
TA 508 Stämplingssystem
Omarbetad
Ta 509 Anvisning för Veteranmästerskap
Ny
TA 601 Anvisning för rankade
Omarbetad
TA 602 Anvisning för deltagande i sprinttävling
Justerad
TA 603 Tävlande på lika villkor
Ny
TA 604 Antidoping
Ny
TA 605 Anvisning om tekniska hjälpmedel
Omarbetad
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010
SOFT:s Regelverk 2011
Kapitel 7: Regler för funktionärer
-
Behövs
anvisning?
Kapitel 8: Åtgärder vid regelöverträdelser
TA 801 Handläggning av protest
(Ta 802 Påföljder)
Ny
Ej
upprättad
Kapitel 9: Definitioner och förkortningar
-
Kapitel 10: Alfabetiskt sakregister
-
Strategi-, Policy-, Inriktnings- och Övriga dokument
Dokument
Typ
Ant
Utmärkelser
Övrigt
Bestämmelse, tidigare i regelverket
Media
Strategi
Delar överförs från regelverket
Marknadsföring
Strategi
Delar överförs från regelverket
Offensiv orientering
Vägval till glädje och framgång
Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010

similar documents