SECURA Extractor

Report
Användarföreningsmöte 8 maj 2014
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISEC introduktion
ISEC hemsidan
Kaffe
Produkt- och tjänstenyheter
Support & Processer
Kontaktvägar
Kaffe
AIFMD och ändringar i regelverket 2014-2015
Bloomberg, Secura Extractor
Avslutning
Systems
Services
Secura
Fund
Om ISEC Group
ISEC Group AB erbjuder tjänster och systemlösningar för
kapitalförvaltare och fondbolag.
• Våra kunder finns i Sverige, Norge, Luxemburg och
England
• Över 60 kunder
• Över 390 miljarder SEK och 275 fonder administreras i
våra system
CSR – Corporate Social Responsibility
ISECs Vision:
The innovative supplier of asset
management services and software to
the financial industry.
Övergripande strategi
- Kunderna ska uppfatta vårt erbjudande som innovativt och tryggt
- Våra kunder ska uppleva oss och vår service som marknadens bästa
- ISEC ska attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare
- Vårt 100% fokus är att leverera tjänster och system för bank och
finansbranchen
Innovation!
Långa relationer
1 månad - 1 år
Förstudie
Implementation
Going live
1 - 10+ år
Underhåll, support
och tjänst
Idea
Operation
Design
Implementation
Tjänst– och produktutbud
•
•
•
•
•
•
•
•
Förstudier
Projektledning
Rutiner & processer
Anpassningar/ändringar
Migrering / konvertering
Utbildning
Kopplingar
mm
Account Manager
Nytt gemensamt telefonnummer för ISEC:
08 – 50 93 13 00 från och med den 22 maj
Hemsidan
Presenterat av:
Christian Nyberg
Ny hemsida
www.isec.com
V14
Presenterat av:
Patrik Säwensten
Mikael Sandvall
SECURA V14
•
•
•
•
•
•
Kvalité och prestanda
Secura Front - Hantering kunder
Flexibelt regelverk företagshändelser
Beräkning avgifter
Skatt
Secura Fund
• Fokus på kvalité
• Utökad test
• Dedikerad tid
• Prestanda
• Generering av
rapporter
• Portföljstruktur
• Hantering delportföljer
• Kunder
• Andelsklasser
• Marknadsplats
• VP-typ
• Generella
klassificieringar
• KU-rapportering 2014
• Skatteblanketter 2014
• Nya skatteblanketter K18B – redovisning
utdelning
•
•
•
•
•
•
•
Kalendrar
Autogiro
Kundbild
Kundgrupper
Notor
Saldobesked/Årsbesked
M.m.
Roadmap
Presenterat av:
Patrik Säwensten
•
•
•
•
•
•
•
•
Secura Fund
Rapportmallar
Risk
Bokföring
Kommande regelverk
Performance contribution
Kundportal
Teknik
Secura
•
•
•
•
•
Fonda
Gemensam databas
Genomgång av användargränssnitt
Gemensam NAV-sättning
Gemensam WEB
Rapportering FI
•
•
•
•
Anpassningsbara rapporter
Informationsinnehåll
Diagram
Egen logotype, sidhuvud
och sidfot
• Fördefinierade scenarion
• Kombinerade
stresstester
• Stresstester på
likviditet
• Anpassningsbar resultat- och balansräkning
• Värderingsprinciper
• Tydligare avstämning
• FATCA
• Rapportering av tillgångar till amerikanska
skatteverket
• AIFMD
• Ny rapportering till finansinspektionen
• Kedjad avkastning
• Performancebidrag ner
till värdepappersnivå
• Valfria perioder
• Jämförelse mot index
• Valutabidrag
• Gemensam för tillgångssidan och
andelssidan
• Konfigurerbar efter era önskemål
• Stöd för 64 bitars operativsystem och
hårdvara
• Utökade api:er för systemintegrationer
ISEC Services
Presenterat av:
Martin Sjöberg
Agenda
• Vad är ISEC Services?
• Aktuellt just nu
• Tjänst riskkontroll
Tjänst– och produktutbud
Secura Cloud
”Secura Cloud” är en ”Secura Platform” lösning som till ett minimum inkluderar
följande tjänster;
-
Secura installeras och driftas av ISEC
Kund får tillgång till Secura med en säker uppkoppling via internet
Säkerhetskopiering av databas till reservdriftsplats i separat datahall
Driftövervakning 24/7/365
Driftsäkerhet om 99,9 %
En central reglering av användarnas rättigheter i nätverket
(via Active Directory) baserat på deras yrkesroll
SECURA
Fond
ISEC Services
Outsourcing av en eller flera av följande administrationsfunktioner;
Riskanalys:
- Pre- och Post trade
compliance enligt
fondreglementet
- Risksimulering &
stresstester
- Myndighetsrapportering
Bokslut och rapportering:
- Bokslut för fonder
- Skatterapportering
- Myndighetsrapportering
Back-office:
- KYC och AML
- NAV
- MiFID och
riskrapportering
- Instruktioner till depåbank
och mäklare
- Kundrapportering
- Administration av
värdepappersdata
ISEC Hotel
•
Ny lagstiftning 22:a juli 2013 (AIFMD) för förvaltare av alternativa
investeringsfonder som bl.a. medför att vp-bolag som förvaltar specialfonder
inte kan fortsätta.
•
ISEC ser ett behov att betjäna sina nordiska kunder och erbjuda dem ett bra
alternativ.
•
ISEC utökar därför med fondbolagstillstånd (fondhotell). Detta möjliggör bl.a.
att förvaltare av specialfonder kan fortsätta sin verksamhet utan att söka nytt
tillstånd och fokusera på förvaltning.
ISEC Hotel
En tjänst för förvaltare och värdepappersbolag.
ISEC bär det fulla legala ansvaret för fonden och ansvarar för drift, utför riskkontroll
samt följer upp förvaltningen. Detta för både AIFM och UCITS fonder.
•
Vi förväntar oss att få tillstånd från Finansinspektionen under maj 2014.
•
I dagsläget har vi 3 kunder inbokade på hotellet.
•
Vill du veta mer om ISEC Hotel? Prata med Anders Lindegren
Agenda
• Vad är ISEC Services?
• Aktuellt just nu
• Tjänst riskkontroll
ISEC Services: aktuellt just nu
• Kontinuerligt arbete för ökad säkerhet och effektivitet
 Systemutveckling, integrationer
 Bloomberg som primär kurskälla
 Audit av verksamhetsprocesserna enligt ISAE3402
• Utveckling av organisationen och arbetssättet
 Ökad kompetens
 Tillväxt
 Fokus på avvikelser
• Bredda vårt erbjudande inom tillståndspliktiga områden
 Riskkontroll
 ISEC Services Hotel
Agenda
• Vad är ISEC Services?
• Aktuellt just nu
• Tjänst riskkontroll
Vad sker på risksidan?
•
AIFM-direktivet
Lagrum LAIF (SFS 2013:561) samt FFFS 2013:10
Vilka:
Specialfonder, hedgefonder, riskkapitalfonder, fastighetsfonder
Syfte:
Bättre övervakning, enhetliga regler, möjlighet till marknadsföring i
hela unionen
Innehåll: Riskhantering, likviditetshantering, värdering av tillgångar,
Intressekonflikteter och ersättningspolicy.
Oberoende tillståndspliktig riskkontroll
Omfattande rapporteringskrav
-FI arbetar med utformningen
-Första rapporteringstillfälle troligtvis per 2014-09-30 enligt FI
Vad gör ISEC ?
-
Tillstånd AIF förvaltning
-
Organisation
a) Riskkontroll är oberoende från övriga funktioner i organisationen
b) Förstärkt bemanning
-
Identifiera nödvändig systemutveckling
a) Rapportering
b) Likviditetskontroll
c) Stresstester, exceptionella marknadsförhållanden
-
Bloomberg
a) Kurskontroll
b) Värdepappersklassificering
Projektkontoret
Presenterat av:
Christian Nyberg
Projektkontoret – Vad är det?
1. ISEC´s “konsulter”
2. Ett fysiskt rum på Riddargatan 19, 2tr där ovannämnda huserar
Projektkontoret – Vilka är det?
I dagsläget har vi fem anställda inom ramen för Projektkontoret;
1.
2.
3.
4.
5.
Harald Ekedahl
Simon Carlstedt
Mikael Sandvall
Suzanne Blomendal
Fabian Lindegren
Projektkontoret – Vad gör de?
1. Implementeringsstöd av SECURA och SECURA Fund (Fonda)
2. Utredningar och analyser för att förbättra kunders arbetsflöden
3. Genomför utbildningar och demonstrationer (bl.a. av nya systemreleaser)
4. …
Projektkontoret
Projektkontor
Ledning
Compliance
Utvecklare
Administration
Försäljning
Support
Risk
Legal
Projektkontoret – Hur gör jag?
Prata med din kundansvarige!
-
Diskutera med kundansvarig vilket stöd som önskas
Boka när i tiden som projektet skall genomföras
Vet du inte vem som är din kundansvarige? Prata med Carin eller Christian.
IT & Support
•
•
•
•
Supporten - Ny organisation !
Förändringar i stödprocessen Support
Supportläget
Nyheter på IT-sidan
Ny supportorganisation
• Förstärkning på medarbetarsidan
• Indelning i 1st, 2nd och 3rd line support
• Målet är att alla ärenden skall inkomma via Customer Service
oavsett typ av ärende
• Gemensamt support telefonnummer: 08 – 50 93 13 20 fr.o.m. 1405-22.
Förändringar i supportprocessen
• I 1st line är allt ”Incident management”
• ITIL används konsekvent som standard för uppbyggnad av
supportprocessen
• Tydlig uppdelning mellan förvaltningsärenden och support
• Supporten går in som acceptanstestare
• Uttalat ansvar för leveranser till kund
Läget per 2014-05-07
•
•
•
•
•
Antal öppna ärenden i systemet
Andel kritiska ärenden
Andel ärenden med hög prio
Andel ärenden med normal prio
Andel skönhetsfel o.d.
•
•
Antal ärenden som väntar på svar från ISEC
Antal ärenden som väntar på svar från kund
Andel ärenden är :
• Frågor och konfigurationsärenden
• Rapporterade buggar
• Önskemål om ändringar
2013-05-10
572 st
0%
29%
65%
5%
2014-05-07
637 st
0%
30%
65%
5%
282 st
290 st
288 st
349 st
18%
40%
42%
14%
42%
44%
2%
20%
Nyheter på IT-sidan
•
•
•
•
•
Fortsatt utbyggnad av kapacitet och redundans i STO-HBY
Ny sekundär driftsajt STO-STA
Ny medarbetare
Koncerngemensam infrastruktur; telefoni, domän isec.com etc.
Uppgradering och utbyggnad Lasernet
Account Management (AM)
Presenterat av:
Carin Enhager
Varför AM?
Tydligare, tidsbesparande och kvalitetshöjande
Vad gör AM?
•
•
•
•
•
Informerar
Samordnar
Mötesformer
Offert och faktura
Eskalerade supportärenden
Hur?
• Ambition – alla kunder ska ha en AM under 2014
• Kontrollerad utrullning
Vilka är AM nu?
• Carin Enhager
• Christian Nyberg
• Mario Elsayeh
Anders, Bashir, Carl-Fredrik, Bo, Fabian, Mikael, Niklaus, Patrik, Roland,
Simon och Vilho
Ändringar i regelverket för fondförvaltare 2014-2016
Björn Wendleby
8 maj 2014
Berlin
Copenhagen
Gothenburg
Helsinki
Kaunas
Kiev
Malmö
Minsk
Moscow
Oslo
Riga
Stockholm
Tallinn
Vilnius
Warsaw
Regelverket för förvaltare av värdepappersfonder
(UCITS)
•
Lagen (2004:46) om värdepappersfonder
•
Föreskrifter – FFFS 2013:9 m.fl.
•
Lag och föreskrifter implementerar UCITS I-IV
•
Två EU-förordningar, 583/2010 och 584/2010. Dessa har direkt effekt i Sverige.
•
ESMA:s guidelines
•
Vägledning på www.fi.se
•
Självreglering
Nyheter 2015-2016: UCITS V och (kanske) VI - håll även utkik efter nya
ESMA guidelines
8 maj 2014
Regelverket för AIF-förvaltare – minst
lika omfattande
• Nivå 1: Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD)
• Nivå 2: EU-förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
• Svensk lag: lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder
• Föreskrifter från Finansinspektionen (FFFS 2013:10) samt vägledning
• Riktlinjer från ESMA (nyckelbegrepp/ersättningspolicy)
• Finns även en EU-förordning avseende riskkapitalfonder (nr 345/2013)
– Regelverket i sig en nyhet, men viktigt att följa uttalanden/Q & A etc. från ESMA
och nationella myndigheter om hur regelverket ska tolkas
– Ingivna ansökningar har hittills fått en väldigt detaljrik prövning av FI (särskilt fokus
på risk- och värderingsfrågor samt bolagens organisation)
8 maj 2014
Några andra nyheter
•
EMIR – transaktionsrapporteringen följs av central motpartsclearing
•
MiFID II – hur påverkas distributionsavtalen?
•
Nya föreskrifter från FI avseende operativa risker – risk för att
kraven även kommer att tillämpas avseende fondbolag
•
Nya sanktionsregler för styrelsemedlemmar i kreditinstitut och
värdepappersbolag – snart även hos fondbolag?
•
FATCA – ja, man bör registrera sig hos IRS
•
Kompromissförslag om Europeiska Långsiktiga Investeringsfonder
(ELTIF)
8 maj 2014
Tack för visat intresse!
Björn Wendleby
Advokat, Partner Stockholm
Email: [email protected]
Telephone: +46 8 463 75 00
Mobile: +46 70 325 23 29
8 maj 2014
SECURA Extractor
- Bloomberg Port case study
Presenterat av:
Christian Nyberg
Fabian Lindegren
Agenda
• SECURA Extractor (Christian)
• Bloomberg Port case study (Fabian)
SECURA Extractor – Vad är det?
-
SECURA Extractor är en separat executable (SECURAExtractor.exe)
Används för att hämta information ut ur SECURA (batch-orienterat)
Grund för (Icke-realtids) integration mellan SECURA och tredjepartssystem
SECURA Extractor – Features
-
Kan schemaläggas och därmed köras automatiskt
Kan köras manuellt
Kan t ex skapa rapporter i Excel, csv, XML
Dessa kan levereras via FTP/SFTP/MAIL/MSSQL eller filsystem
Status om automatiska körningar kan levereras via mejl eller Windows event log
SECURA Extractor – Vad kan exporteras?
-
-
Standardexporter exempelvis export till Bloomberg Port;
- Positioner
- kassa
Kundunika exporter, exempelvis;
- Positioner
- Transaktioner
- integrationer med andra system (rapportering)
Agenda
• SECURA Extractor (Christian)
• Bloomberg Port case study (Fabian)
SECURA Extractor – Bloomberg Port
-
Manual finns på hemsidan;
SECURA Extractor - Bloomberg Port

similar documents