Ing. Frola - Právní předpisy

Report
II. TÉMA
Platné právní předpisy na ochranu dřevin
rostoucích mimo les a povolování kácení
(metodiky, ČSN, dohody)
1. Platné právní předpisy
• Ke dni 15.11.2013 jsou v České republice platné tyto právní
předpisy na ochranu dřevin:
•
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 7-9 , § 46-47)
• - vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně
přírody a krajiny ( § 13 – označování památných stromů)
• Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení (nahrazuje § 8 odst. 3 a 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb.)
Co je dřevina rostoucí mimo les
• § 3 odst. 1 písm. g) zákona – definice.
• Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo keř rostoucí jednotlivě i ve
skupinách ve volné krajině, v sídelních útvarech a na pozemcích
mimo lesní půdní fond (LPF)
• Dřeviny (stromy a keře) jsou chráněny před poškozováním a
ničením.
• Poškozování je: hluboký ořez větví koruny, zásah do kořenového
systému při výkopových pracích, sloupání kůry s lýkem, ničení
chemikálií.
• Ničením je: kácení, řez koruny „na kmen“ ,dotace chemikálie do
kořenového systému s následkem odumření
Co přináší vyhláška č. 189/2013 Sb.,
•
•
•
•
•
•
•
Přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v zahradách a větší
ochranu stromořadí a alejí.
Vyhláška zpřísňuje:
- posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů
dřevin nepřesahujících 40 m2
- povolení ke kácení dřevin ve stromořadích požaduje u všech jedinců bez
ohledu na obvod kmene ve výčetní výšce
-větší ochrana je keřovým porostům o výměře větší jak 40 m2, které tvoří
významný podíl zeleně v sídlech a volné krajině.
Definice stromořadí:
Stromořadím je pro účel této vyhlášky souvislá řada nejméně 10-ti stromů s
pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některé
stromy, stále se jedná o stromořadí. Stromořadím n e j s o u intenzivní
nebo extenzivní sady
Povolování ke kácení
•
•
•
•
•
•
- pro stromy ve stromořadích, nedosahují-li ve výčetní výšce více jak 80 cm
- stromořadí jen výjimečně po vyhodnocení jeho funkčního, estetického a
historického účelu (zcela výjimečně jen u degradovaných jedinců)
-u dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku
-v zahradách (dle definice) není povolení (rozhodnutí) nutné.
Definice pojmu „zahrada“.
Je to veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocený pozemek u bytových
a rodinných domů v zastavěném území obce (intravilánu).
• Při posuzování musí pozemek označený „zahrada“ splňovat všechny znaky
najednou.
• Definice pojmu „mimovegetační doba“:
je to přirozený útlum fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Metodiky, ČSN, dohody upravující podrobnosti způsobu
ochrany stromů rostoucích mimo les
• 1. dohoda o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb. ve vztahu k § 14 a § 20 zákona č. 135/1961 Sb., ve
znění pozdějších předpisů z roku 1995. - dřevina v silničním tělese
jako pevná překážka. Dnes zákon č. 13/1997 Sb.,
• Pevná překážka, definice §29 odst. 5. Postupuje se dle § 15 zák.
• 2. Metodická instrukce MŽP, odboru obecné ochrany přírody a
krajiny pro ochranu dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemního
vedení elektrizační soustavy – jaro 2013
• 3. Česká technická norma ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních
úprav v krajině- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.“
• 4. Metodika AOPaK z roku 2009 „Oceňování dřevin rostoucích mimo
les“
•
Poznámka: pokud tyto předpisy OOPaK označí za závazné, potom se postupuje dle nich.
Standardy v ochraně přírody
AOPaK ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou MU v Brně zavádí od roku 2013
standardy v ochraně přírody. Oblasti arboristiky v řadě „A“ bude upravena několika
ucelenými standardy.
Dosud vydané a platné jsou:
• SPPK A02 001:2013 s názvem „Výsadba stromů
• SPPK A02 002:2013 s názvem „Řez stromů“
Texty a podrobnosti naleznete na webových stránkách:
www. standardy.nature.cz
Děkuji za pozornost
Ing. František FROLA GSM: 732 476 593
E-mail: f. [email protected] seznam.cz

similar documents