Prezentacja Gotowość Obronna Państwa i system Stałych Dyżurów

Report
Departament Prawny i Kadr
Wydział Obronności i Bezpieczeństwa
Szkolenie Obronne • Wrocław, 14 grudnia 2012 r.
GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA,
FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW
ZAGADNIENIA:
• ISTOTA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA;
• CHARAKTERYSTYKA STANÓW GOTOWOŚCI OBRONNEJ
PAŃSTWA;
- STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA,
- STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU,
- STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY,
• ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE STAŁYCH DYŻURÓW.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA - DEFINICJE
•
Stan systemu obronnego określający zdolność tego systemu do planowania i
zorganizowanego działania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa kraju i w czasie
wojny.”
Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979r.
•
Stan przygotowania wszystkich elementów systemu obronnego, który zapewni
bezpieczeństwo i rozwój państwa w każdym okresie jego funkcjonowania.”
Praca studyjna, AON Warszawa 1997r.
•
Stan stabilności elementów systemu obronnego państwa do utrzymania bezpieczeństwa
narodowego oraz do skutecznego działania w zaistniałych sytuacjach nadzwyczajnych i
możliwości przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom kryzysowym oraz wojennym.”
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002r.
•
„Stan przygotowania państwa do obrony.”
DSiPO MON
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA - ISTOTA
DOŚWIADCZENIE I WIEDZA
•
- narodowe uwarunkowania
historyczne
•
- odniesienia do podobnych sytuacji w
regionie i na świecie
WŁASNY POTENCJAŁ OBRONNY
•
- gromadzenie zasobów
•
- utrzymanie i rozwój zdolności
•
- planowanie
•
- organizacja zadań
OCENY SYTUACJI
•
- monitorowanie potencjalnych
zagrożeń
•
- stan własnych możliwości
•
- skutki ewentualnej agresji
UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE
•
- działania dyplomatyczne
•
- wsparcie organizacji
międzynarodowych
•
- siła ekonomiczna
SIŁA MORALNA
•
- wiara we własną siłę i zdolności
•
- wartości społeczne
•
- wartości patriotyczne
•
- wartości religijne
•
- wiara w sojusze
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
ZAGROŻENIA KRYZYSOWE
ATAK TERRORYSTYCZNY
PROLIFERACJA BMR
ZAGROŻENIE KONSTYTUCYJNEGO USTROJU
PAŃSTWA
ZAGROŻENIA WOJENNE
BEZPOŚREDNIA AGRESJA ZBROJNA NA POLSKĘ LUB
KTÓREŚ Z PAŃSTW SOJUSZU
ROZSZERZAJĄCE SIĘ KONFLIKTY ZEWNĘTRZNE
WYZWANIA POKOJOWE
EPIDEMIE
KATASTROFY I AWARIE
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
ZORGANIZOW. PRZESTĘPCZOŚĆ
MIGRACJE LUDNOŚCI
BRAK WODY I ŻYWNOŚCI
BRAK ZASILANIA ENERGETYCZ.
BRAK PRACY
UTRATA POCZUCIA BEZPIECZ.
NIEZADOWOLENIE
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PODSTAWY PRAWNE KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM
NARODOWYM
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
• Ustawy:
• z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (nowelizowana);
• z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
• z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;
• z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez
przedsiębiorców;
• z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
• z dnia 26 kwietnia 2002 r. o stanie wyjątkowym;
• z dnia 20 czerwca 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej;
• z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
•
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP
•
Plan Reagowania Obronnego RP
•
Rozporządzenia Rady Ministrów do znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
w tym szczególnie:
• w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
• w sprawie gotowości obronnej państwa;
• w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach
przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
STANY GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa
STAN GOTOWOŚCI
OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
WOJNA !!!
NIEUCHRONNY KONFLIKT (AGRESJA ZBROJNA)
STAN GOTOWOŚCI
OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU
KRYZYS
NARASTANIE NAPIĘCIA (WYRAŻNE SYMPYOMY ZAGROŻENIA)
POKÓJ
STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI
OBRONNEJ PAŃSTWA
BRAK ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
„Podwyższanie gotowości obronnej państwa, w tym wprowadzanie wyższych stanów, jest rozumiane jako zharmonizowane
osiąganie przez RP zdolności do przeciwstawienia się zagrożeniom o charakterze militarnym, w tym odparcia bezpośredniego ataku
na jego terytorium, społeczeństwo oraz infrastrukturę krytyczną, jak również podjęcie niezbędnych przygotowań do obrony państw
Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej”
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZMIANA STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
NA WNIOSEK RADY MINISTRÓW PREZYDENT RP WYDAJE POSTANOWIENIE O ZMINANIE STANU GOTOWOŚCI
OBRONNEJ PAŃSTWA.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.
NARASTANIE
ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
ZAGROŻENIE BEZPOŚREDNIĄ AGRESJĄ
MILITARNĄ
GOTOWOŚĆ OBRONNA
CZASU
WOJNY
GOTOWOŚĆ OBRONNA
CZASU
KRYZYSU
STAŁA GOTOWOŚĆ
OBRONNA
POKÓJ
KRYZYS
WOJNA
OBNIŻENIE STOPNIA ZAGROŻENIA
NAPAŚĆ ZBROJNA NA TERYTORIUM RP, ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, ZOBOWIĄZANIA SOJUSZNICZE
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 3.1
STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
UTRZYMUJE SIĘ W CZASIE POKOJU, GDY NIE STWIERDZA SIĘ ISTOTNYCH ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA.
UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA. REALIZACJA
ZADAŃ PLANISTYCZNYCH, SZKOLENIOWYCH I KONTROLNYCH, UMACNIANIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. ROZWÓJ ZDOLNOŚCI OBRONNYCH.
MONITOROWANIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZADANIA REALIZOWANE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
Zadania realizowane w tym stanie mają na celu utrzymanie zdolności na poziomie zapewniającym bezpieczny rozwój państwa oraz
umożliwiającym ich szybkie i płynne podwyższanie, w sytuacji narastania symptomów zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, w zależności od prawdopodobieństwa, skali oraz charakteru tego zagrożenia.
UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA.
- MONITOROWANIE I OCENA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ;
- KIEROWANIE PRZYGOTOWANIAMI OBRONNYMI W CZASIE POKOJU;
- PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE;
- UTRZYMYWANIE GOTOWOŚCI SIŁ I ŚRODKÓW;
- ROZDZIAŁ KOMPETENCJI I ZADAŃ;
- PROWADZENIE SZKOLEŃ, ĆWICZEN, TRENINGÓW I KONTROLI;
- ROZWÓJ NOWYCH ZDOLNOŚCI.
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZENSTWO PAŃSTWA.
- WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE;
- DZIAŁANIA DYPLOMATYCZNE (WIZERUNEK I POZYCJA PAŃSTWA);
- PREWENCYJNE DZIAŁANIA MILITARNE (UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH MISJACH I OPERACJACH REAGOWANIA
KRYZYSOWEGO POZA GRANICAMI PANSTWA);
- DZIAŁANIA WYWIADOWCZE;
- UMACNIANIE WIĘŻI POLITYCZNYCH, EKONOMICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I KULTUROWYCH;
- UTRZYMYWANIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I SOJUSZY WOJSKOWYCH;
- REALIZACJA INNYCH ZADAŃ.
KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNEGO SRODOWISKA. UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNICH ZDOLNOSCI OBRONNYCH
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
CHARAKTERYSTYKA STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 4.1
STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU WPROWADZA SIĘ W RAZIE
ZAISTNIENIA ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA WYMAGAJĄCEGO
URUCHOMIENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU OBRONNEGO.
PRZYGOTOWANIE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZEWNĘTRZNYM ZAGROŻENIOM
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ USUWANIE SKUTKÓW ICH WYSTĄPIENIA.
REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP (PRORP).
(PIERWSZEŃSTWO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ SZRP, SOJUSZNUCZYCH SIŁ WZMOCNIENIA ORAZ
SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM)
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZADANIA REALIZOWANE W STANIE GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
PEŁNE ROZWINIĘCIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA
- REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO;
- INTEGRACJA WYSIŁKÓW W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP I SOJUSZNICZYCH SIŁ WZMOCNIENIA;
- URUCHOMIENIE GŁÓWNYCH I ZAPASOWYCH STANOWISK KIEROWANIA;
- REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ MASKOWANIA OPERACYJNEGO;
- URUCHAMIANIE PLANÓW OPERACYJNYCH;
- MOBILIZACJA GOSPODARKI;
- WYKORZYSTANIE REZERW PAŃSTWOWYCH;
- MILITARYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW.
DZIAŁANIA OBRONNE
- OCHRONA WAŻNYCH OBIEKTÓW PAŃSTWOWYCH;
- OSŁONA MANEWRU OPERACYJNEGO;
- POMOC PRZY INŻYNIERYJNEJ ROZBUDOWIE TERENU;
- UTRZYMANIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH.
MINIMALIZACJA STRAT I ZNISZCZEŃ
- OCHRONA LUDNOŚCI PRZED BRONIĄ KONWENCJONALNĄ I BMR;
- OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I DÓBR KULTURY;
- EWAKUACJA LUDNOŚCI Z ZAGROŻONYCH OBSZARÓW;
- WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DYWERSJĄ;
- ORGANIZACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO;
- UTRZYMANIE W NAJWYŻSZEJ GOTOWOSCI SYSTEMÓW RATOWNICTWA , POMOCY MEDYCZNEJ I WSPÓŁDZIAŁANIA;
- DZIAŁANIA MEDIALNE.
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI. OSIĄGNIECIE PEŁNEJ GOTOWOŚCI DO OBRONY PAŃSTWA.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
CHARAKTERSTYKA STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 5.1
STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
WPROWADZA SIĘ W CELU ODPARCIA BEZPOŚREDNIEJ ZBROJNEJ NAPAŚCI NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB GDY Z UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH WYNIKA
ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓLNEJ OBRONY PRZECIWKO AGRESJI.
PRZEPROWADZANIE POWSZECHNEJ MOBILIZACJI, WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO,
PEŁNE ROZWINIĘCIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA DO ODPARCIA AGRESJI MILITARNEJ
REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP (PRORP).
(PIERWSZEŃSTWO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ SZRP, SOJUSZNUCZYCH SIŁ WZMOCNIENIA ORAZ
SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM)
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZADANIA REALIZOWANE W STANIE GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY
PEŁNE ROZWINIĘCIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA
- REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO;
- INTEGRACJA WYSIŁKÓW W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP I SOJUSZNICZYCH SIŁ WZMOCNIENIA;
- URUCHOMIENIE GŁÓWNYCH I ZAPASOWYCH STANOWISK KIEROWANIA;
- REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ MASKOWANIA OPERACYJNEGO;
- URUCHAMIANIE PLANÓW OPERACYJNYCH;
- MOBILIZACJA GOSPODARKI;
- WYKORZYSTANIE REZERW PAŃSTWOWYCH;
- MILITARYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW.
DZIAŁANIA OBRONNE
- OCHRONA WAŻNYCH OBIEKTÓW PAŃSTWOWYCH;
- OSŁONA MANEWRU OPERACYJNEGO;
- POMOC PRZY INŻYNIERYJNEJ ROZBUDOWIE TERENU;
- UTRZYMANIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH.
MINIMALIZACJA STRAT I ZNISZCZEŃ
- OCHRONA LUDNOŚCI PRZED BRONIĄ KONWENCJONALNĄ I BMR;
- OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I DÓBR KULTURY;
- EWAKUACJA LUDNOŚCI Z ZAGROŻONYCH OBSZARÓW;
- WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DYWERSJĄ;
- ORGANIZACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO;
- UTRZYMANIE W NAJWYŻSZEJ GOTOWOSCI SYSTEMÓW RATOWNICTWA , POMOCY MEDYCZNEJ I WSPÓŁDZIAŁANIA;
- DZIAŁANIA MEDIALNE.
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI. OSIĄGNIECIE PEŁNEJ GOTOWOŚCI DO OBRONY PAŃSTWA.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
STAŁY DYŻUR
STAŁY DYŻUR
– to wewnętrzna struktura organizacyjna zapewniająca uprawnionym organom ciągłość
przekazywania decyzji do uruchamiania zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym
oraz informacji o stanie ich realizacji.
Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości
obronnej państwa.
Przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia zadań wynikających z
wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej oraz przekazywanie właściwym
organom informacji o stanie sił uruchomionych podczas podwyższenia gotowości obronnej.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
UTRZYMANIE GOTOWOŚCI SYSTEMU STAŁYCH DYŻURÓW
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa § 8.1
CEL:
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRZEKAZYWANIA DECYZJI ORGANÓW UPRAWNIONYCH
DO REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP (PRORP).
PREZES RM
MINISTROWIE
WOJEWODOWIE
PRZEKAZYWANIE DECYZJI ORGANOM ZOBOWIĄZANYM DO REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PRORP.
• MINISTROWIE;
• PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW
WCHODZĄCYCH W SKŁAD RM;
• KIEROWNICY JEDNOSTEK
PODLEGŁYCH
I NADZOROWANYCH.
• CENTRALNE ORGANY
ADMINISTRACJI;
• MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW;
• STAROSTOWIE;
• WÓJTOWIE;
• BURMISTRZOWIE;
• KIEROWNICY JEDNOSTEK
PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH;
• PREZYDENCI MIAST;
• WOJEWODOWIE.
• KIEROWNICY JEDNOSTEK
PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH.
• ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOL.;
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

similar documents