Gerontologia edukacyjna

Report
GERONTOLOGIA
EDUKACYJNA
Czyli o wychowaniu i edukacji w perspektywie
starości – oprac. Katarzyna Uzar-Szcześniak
Czy pedagogika starości jest potrzebna?




Kontekst społeczno-kulturowy związany z
„rewolucją demograficzną”
Potrzeba „rynkowa” – zatrudnienie dla
geragogów
Niewystarczająca infrastruktura umożliwiająca
osobom starszym uczestnictwo w edukacji
Z drugiej strony – niewielka liczba osób starszych
w tego rodzaju zajęciach uczestnicząca (os.
wykształcone, kobiety, mieszkające w miastach)
Historia i terminologia




J. A. Komeński jako prekursor pedagogiki starości: Pampedia
(XVII w.) teoria całożyciowego wychowania człowieka z
wyodrębnioną „szkołą starości” i „szkołą śmierci”
Termin „geragogika” (gr. gerontoago – prowadzę, pielęgnuję
starca) użyty po raz pierwszy w 1956 r. przez niemieckiego
gerontologa H. Mieskesa rozumiany jako wychowanie i
edukacja ludzi starzejących się i starych
Używane zamiennie (w większości przypadków) terminy:
geragogika, pedagogika starości, gerontologia pedagogiczna,
gerontologia edukacyjna, pedagogika gerontologiczna,
wychowanie w perspektywie starości
Polscy pedagodzy starości: Aleksander Kamiński, Olga
Czerniawska, Janusz Homplewicz, Elżbieta Dubas, Zofia
Szarota, Grażyna Orzechowska, Małgorzata Dzięgielewska,
Renata Konieczna-Woźniak, Beata Bugajska
Personalistyczne perspektywy gerontologii
edukacyjnej
WYCHOWANIE „W PERSPEKTYWIE” STAROŚCI
Całokształt sposobów i procesów o charakterze wychowawczym, kształceniowym i
edukacyjnym, umożliwiających człowiekowi-osobie, żyjącemu w egzystencjalnej
perspektywie starości, zwłaszcza poprzez samowychowanie oraz uczestnictwo w
osobowych relacjach, afirmację i urzeczywistnienie godności osobowej, przynależnej
mu od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
WYCHOWANIE
„DO” STAROŚCI
WYCHOWANIE
„W” STAROŚCI
WYCHOWANIE
„PRZEZ” STAROŚĆ
Cele wychowania w perspektywie
starości
CELE OGÓLNE
Afirmacja i unaocznienie osobowej godności człowieka,
przynależnej mu w toku całego życia,
także w okresie starości
Odkrycie sensu, znaczenia i
potencjału starości w życiu
człowieka
Kształtowanie
pozytywnych postaw
wobec starości i osób
starszych
Wielowymiarowe wsparcie
oraz stworzenie warunków
dla godnego przeżywania
starości i rozwoju człowieka
w podeszłym wieku
Personalistyczne perspektywy gerontologii edukacyjnej
I. Struktura procesu wychowawczego
OGÓLNE
1) CELE
SZCZEGÓŁOWE
PERSPEKTYWA PRZEDMIOTOWA
PERSPEKTYWA PODMIOTOWA
KU SOBIE
KU ŚWIATU
Afirmacja godności człowieka w toku
całego życia: sens, znaczenie starości,
pozytywne postawy wobec ludzi
starszych, wsparcie i warunki dla
godnego starzenia się
KU TRANSCENDENCJI
Personalistyczne perspektywy gerontologii edukacyjnej
I. Struktura procesu wychowawczego
3) RELACJA
WYCHOWAWCZA
2) ZASADY
Norma personalistyczna,
potencjalność i podmiotowość osób
starszych, rola wymiaru duchowego i
relacji międzyosobowych,
wychowanie integralne
Postawy: miłości, dialogu,
spotkania, kluczowa rola
samowychowania
II. Wymiar metodyczny
AD INTRA
AD EXTRA
4) PERSPEKTYWA
CZASOWA
„Pedagogia wnętrza”
1) Akceptacja
2) Refleksja
3) Transcendencja
Aktywność:
 Rodzinna, społeczna
 Zawodowa
 Turystyczna i krajoznawcza
 Edukacyjna
 Fizyczna
 Uczestnictwo w kulturze
Kluczowa rola teraźniejszości i
przeszłości
RODZINA
WSPÓLNOTY
RELIGIJNE
PAŃSTWO
PLACÓWKI
EDUKACYJNE
III. Wymiar
środowiskowy
INSTYTUCJE
OPIEKI I
AKTYWIZACJI
SENIORÓW
Aksjologiczny wymiar wychowania w
perspektywie starości
Wychowanie w perspektywie starości „winno być skupione nie
tylko na tym co należy «czynić», ale przede wszystkim jak
«być»; […] winno zwracać uwagę na wartości, które
każą cenić ludzkie życie na wszystkich jego etapach
ucząc akceptacji zarówno możliwości, jak i ograniczeń,
które ono ze sobą niesie”.
Jan Paweł II

similar documents