Noppeid metsakorraldaja argipäevamõtetest

Report
Noppeid metsakorraldaja
argipäevamõtetest
Pille Mäerand
OÜ Metsabüroo
03.12.2014
Metsainventeerimise eesmärgid:
• Majandustegevuse kavandamiseks (Metsaregistrisse kandmisega)
• Lühemaks ajaperioodiks
• Pikemaks ajaperioodiks
• Ostu- või müügiotsuste tegemiseks
•
•
•
•
Hinnaotsuse langetamiseks
Turuväärtuse hindamiseks
Kinnistu jagamiseks omanike vahel
Võimalikule ostjale esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks
• Bioloogilise varana arvelevõtmiseks (Metsaregistrisse kandmisega)
• Raiejärgse seisu fikseerimiseks.
Pisikorrigeerimine raievõimaluse loomiseks
Metsas kirja pandud andmed
Korrigreeritud andmed
Koosseisuvalem:
Koosseisuvalem:
50 Ks
51 Ks
70 a
70 a
5 Hb 70 a
35 Ku 80 a
5 Hb 70 a
35 Ku 80 a
10 Mä 80 a
9 Mä 80 a
Kaalutud keskmine vanus: 73,4 ehk 73 aastat
Kaalutud keskmine vanus: 73,3 ehk 73 aastat
Kaalutud raievanus:
Kaalutud raievanus:
73,5 ehk 74 aastat
73,3 ehk 73 aastat
Takseerandmete esitamise täpsusest
Kasutatavad intervallid
Koosseisukordajad:
0 ja 5-ga lõppevad arvud
1; 2-ga jne. lõppevad arvud
Rinnasdiameetrid:
Vaid paarisarvud
Paaris ja paaritud arvud
Sellele vastav täpsus
täpsus 2,5 %
täpsus 0,5 %
täpsus 1 cm
täpsus 0,5 cm
Kas keegi usub, et me silmamõõduliselt takseerides nii täpsed oleme?
Segadused peapuuliigiga
Metsa korraldamise juhendist: Peapuuliik on kasvukohatingimusi, puistu koosseisu ja seisundit
arvestades majanduslikult kõige enam sobiv esimese rinde puuliik
Küsimus: Kas peapuuliigiga samast liigist teine koosseisuelement on arvestatav
peapuuliigina?
35Mä 80/23/26
15Mä 100/25/34
30Sa 80/23/26
15Ta 80/23/26
5Ks 80/23/26
Peapuuliik mänd
Kaalutud keskmine vanus: 81,5 ehk 82
aastat
Kaalutud raievanus: 95,2 ehk 95 aastat
Sellist arvutuskäiku tuleb teha peast, sest
sellise arvutuse väljatoomist ei ole nõutud.
Raiet lubav tingimus peaks olema:
männi keskmine d1,3 = 28,4 cm
Pindala esitamise täpsus 0,01 ha ?
Kirjeldus:
Tagavara erinevate eraldiste pindalade korral (tm)
1,0 ha
I rinne:
50Ks
35Lm
10Ku
5Mä
70a/19m/19cm
70a/20m/28cm
80a/21m/28cm
80a/21m/26cm
147
74
51
15
7
0,5 ha 0,1 ha
74
37
26
7
4
15
8
5
1
1
0,05 ha
Juurde
või maha
ümardatud %
7 (7,35)
4 (3,68)
3 (2,57)
1 (0,74)
0 (0,35)
5 %
8 %
14,3%
26,5 %
100 %
Kehtivast metsa korraldamise juhendist: § 2. Kaardistamise nõuded.
(6) Metsaeraldiste piirid kaardistatakse 10 meetri täpsusega.
0,01 ha suurune viga tekib eksides 100 meetrisel lõigul 1 meetriga, 50-sel 2meetriga
Ja nüüd läheme sortimentide väljatulekut arvutama!
Millest sõltub tellimuste esitamine
• Metsa raiumise soovist
• Metsamaterjali kokkuostuhindadest
• Metsainventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise
kompensatsiooni saamise võimalusest ja selle määrast
• Muu kompensatsiooni saamise eeltingimuseks on metsakava olemasolu
• Kiirest vajadusest müüa või osta metsakinnistut
• Talveperioodi lähenemisest
• Eelmise metsakava aegumine – kehtib üksikute, eriti seaduskuulekate
kodanike puhul
Erametsade inventeerimisandmete Metsaregistrisse kandmise
võrdlus 2014. aasta kolmel esimesel kvartalil
Keskkonnaagentuuri andmetel (ha)
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I kvartal
II kvartal
III kvartal
Tellimuste ajaline jaotumine kuude lõikes Metsabüroo näitel
25.0
15.0
10.0
%
tellimustest
20.0
5.0
0.0
2014
2009…2013 keskmine
Kliendi ootused erametsakorraldajale
(metsakorraldajate kogemuste põhjal)
• Töö odavus ja kvaliteetsus
• Töö kiirus ja odavus
• Soov metsa kaasa tulla
Autoga järgi tulla
Näidata, kus mets on
Piiritähised üles otsida
Piirid tähistada
• Saada nõu kodus, kontoris või
metsas
Õhtul pärast metsaskäimist, kui
klient koju on jõudnud, läbi
astuda ja tulemusi tutvustada
• Saada metsandusalaseid teadmisi
• Sõlmida kellaajalisi ja kuupäevalisi
kokkuleppeid koos metsa
minemiseks
Metsakorraldaja ootused kliendile
• Piirid peaksid olema tähistatud
• Ligipääsuteed ei tohiks olla lukustatud tõkkepuudega, kus pole kirjas
ka telefoninumbrit, kellelt läbipääsuluba taotleda.
• Talvel peaks ligipääsu teed olema lahti lükatud, nii et taksaator ei
peaks objektile jõudmiseks ja sealt tagasitulemiseks 5 km jalgsi käima
• Vaja oleks eelnevat infot:
kurjade lahtiste koerte kohta
magistraalkraavide või jõgede-ojade ületamiskohtade
kohta, mis lühendaks taksaatori käike
raieaegade ja metsakultuuride rajamise aegade kohta
Reklaami mõju
• Reklaam ajalehes (ka korduv) – mõju tagasihoidlik
• Tuttava või spetsialisti soovitus – tuntav mõju
• Eelmises metsakavas olev firmainfo – tuntav mõju
• Kohtumised metsaomanikega metsaühistus – lühiajaline tuntav mõju
• Info kohalikel teadete tahvlitel – tuntav mõju
Tähelepanek: Suveperioodil ei mõju mingi reklaam
Tänan väljakannatamast!

similar documents