Súvaha

Report
Súvaha
• Dvojmisková váha – lat. bilanx libra
Čo je súvaha
• Prehľadné usporiadanie majetku – aktív na ľavej
strane a pasív – zdrojov krytia na pravej strane v
peňažnom vyjadrení k určitému dátumu.
Aktíva
Súvaha ku dňu ... Pasíva
Čo?
tvorí majetok?
aktíva
Odkiaľ?
Zdroje krytia majetku
=
pasíva
Aktíva
Súvaha ku dňu ..... Pasíva
Neobežný majetok:
DNM
DHM
DFM
Vlastné imanie:
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
VH minulých rokov
Obežný majetok
VH bežného učt. obd.
Zásoby
Záväzky:
Pohľadávky
Rezervy
Krátkodobý fin. majetok Záväzky
Úvery
Úloha:
• Zostavte súvahu u. j. BELA,
s. r. o. ak máte takéto údaje o
aktívach a pasívach:
• Dodávatelia 4 000,• Bankový účet 20 000,• Stavby 100 000,• Krátkodobý bankový úver
15 000,• Ostatné kapitálové fondy
8 000,• Softvér 3 000,• SHV a SHV 30 000,-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zamestnanci 12 000,Pokladnica 1 000,Odberatelia 11 000,Nerozdelený zisk minulých
rokov 4 000,Ostatné rezervy 5 000,Materiál na sklade 20 000,Zákonný rezervný fond
21 000,Výrobky 9 000,Základné imanie ?

similar documents