paksi_perpaduan_ummah - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Report
rakyat telahpun menunaikan
tanggungjawab
amalan demokrasi
berlandaskan undang-undang
Firman Allah SWT di dalam surah anNisa’ ayat 59:
Maksudnya :
“ W a h a i o r a n g y a n g b e r i m a n , t a a t la h k a m u k e p a d a A ll a h
d a n R a s u l d a n k e p a d a U li l - A m r i d a r i k a la n g a n k a m u .
K e m u d i a n ji k a k a m u b e r s e li s i h d a la m s e s u a t u p e r k a r a ,
m a k a k e m b a li k a n l a h i a k e p a d a A ll a h d a n R a s u l - N y a j i k a
b e n a r k a m u b e r i m a n k e p a d a A ll a h d a n h a r i a k h i r a t .
Y a n g d e m i k i a n a d a la h le b i h b a i k ( b a g i k a m u ) , d a n le b i h
e lo k p u la k e s u d a h a n n y a . ”
umat Islam berkewajipan menghayati
semangat pepatah melayu: Bersatu
teguh, Bercerai roboh.
berpatah arang, berkerat rotan
gembira melihat yang kalah
menjadi abu
berpuas hati walaupun yang menang
akan menjadi arang
menyeru umat Islam Melayu senantiasa
berpegang teguh dan bersatu padu
Umat Islam wajib mengambil iktibar
dari peristiwa penyatuan yang di
cerminkan oleh bangsa- bangsa lain
mempertahankan maruah
dan kepentingan
Firman Allah SWT di dalam surah
Ali-Imran ayat 103:
Maksudnya :
“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali
Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika
kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu
Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu
bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah
kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang
bersaudara. dan kamu dahulu telah berada di tepi
jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa
jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu
(disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah
menjelaskan kepada kamu ayat -ayat keteranganNya,
supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya.”
Sabda Rasulullah SAW :
Maksudnya :
“ D a n d e m i n y a w a k u d a la m g e n g g a m a n - N y a , k a m u
tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman
sepenuhnya dan kamu tidak beriman sehingga kamu
sayang menyayangi antara kamu, apakah kamu suka
a k u t u n ju k k a n s e s u a t u y a n g m a n a ji k a k a m u
membuatnya nescaya kamu akan berkasih sayang, ia
a d a la h m e m b e r i s a la m d i k a la n g a n k a m u . ” ( R i w a y a t
M u s li m )
Al-Imam Abu Bakar al-Turtusyi
Pesanan Imam al-Ghazali
Malaysia adalah negara berdaulat
Firman Allah SWT di dalam surah Al-Hujuraat ayat 10:
Maksudnya :
“Sebenarnya orang yang beriman itu
bersaudara maka damaikanlah di antara dua
saudara kamu itu; dan bertakwalah kepada
Allah agar kamu beroleh rahmat .”
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫آنَا ْلعظِ ْي ِمَ‬
‫ر‬
‫َ‬
‫ق‬
‫ل‬
‫َبا‬
‫م‬
‫ك‬
‫بَاركَهللاَُل ِْيَول‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫َبماََفِ ْيهَِمِنَاألياتَِوالذَ ْك ِرَ‬
‫م‬
‫ك‬
‫ْ‬
‫ونفعنِيَوإِ َّيا ِ‬
‫ا ْلح ِك ْي ِمَوتق َّبلَمِنيَوَ ِم ْن ُك ْمَتِالوت ُهَإََِّن ُهَهُوَ‬
‫سمِي ُعَا ْلعلِ ْي َُم‪ .‬أقُ ْولَُقَ ْول ِْيَهذاَوأ ْستَ ْغفِ ُرَ‬
‫ال َّ‬
‫هللاَا ْلعظِ ْيمَل ِْيَول ُك ْمَولِسائ ِِرَا ْل ُم ْسلِ ِم ْينَ‬
‫وا ْل ُم ْسلِماتَِوا ْل ُم ْؤ ِم ِنَْينَوا ْل ُم ْؤمِناتَِ‬
‫‪َ،‬إِ َّن ُهَ‬
‫است ْغفِ ُر ْوهُ َ‬
‫األ ْحي ِ‬
‫اءَ ِم ْن ُه ْمَواأل ْمواتِ‪َ،‬فَ ْ‬
‫َالر ِح ْي َُم‬
‫هُوَا ْلغفُ ْو ُر َّ‬

similar documents