ภาพนิ่ง 1 - บริษัท เทรดเดอร์ ยูไนเต็ด จำกัด

Report
MAGLITE SOLITAIRE (หลอดคริปตัน)
ไฟฉำยขนำดเล็กสำหรับพกพำหรือเป็ น
พวงกุญแจติดรถยนต์
2 LUMENS, ระยะส่อง 20 เมตร,
ขนาด AAA 1 ก้ อน การใช้ งาน 3.45 ชม.
ขนาด 0.5*3.3 นิ ้ว, 24 กรัม
MAGLITE MINI 2AA (หลอดซีนอน)
14 LUMENS, ระยะส่อง 96 เมตร,
ขนาด AA 2 ก้ อน การใช้ งาน 5.15 ชม.
ขนาด 1*5.3 นิ ้ว, 107 กรัม
MAGLITE MINI 2AAA (หลอดคริปตัน)
9 LUMENS, ระยะส่อง 31 เมตร,
ขนาด AAA 2 ก้ อน การใช้ งาน 2.5 ชม.
ขนาด 0.75*5 นิ ้ว, 49 กรัม
บริกำรสั่งทำเป็ นสินค้ ำพรี่เมี่ยม
สกรีนลำยหรือโลโก้ ตำมควำมต้ องกำร
เพื่อมอบเป็ นของขวัญในโอกำสต่ ำง ๆ
REPLACEMENT LAMPS
2 D CELL 19 LUMENS, ระยะส่อง 229 เมตร,
ขนาด D 2 ก้ อน การใช้ งาน 10 ชม. ขนาด2.5*10 นิ ้ว, 674 กรัม
3 D CELL 45 LUMENS, ระยะส่อง 254 เมตร,
ขนาด D 3 ก้ อน การใช้ งาน 10 ชม. ขนาด 2.5*12.5 นิ ้ว, 856 กรัม
4 D CELL 72 LUMENS, ระยะส่อง 265 เมตร,
ขนาด D 4 ก้ อน การใช้ งาน 10 ชม. ขนาด 2.5*15 นิ ้ว, 1043 กรัม
5 D CELL 113 LUMENS, ระยะส่อง 304 เมตร,
ขนาด D 5 ก้ อน การใช้ งาน 11 ชม. ขนาด 2.5*17 นิ ้ว, 1233 กรัม
6 D CELL 136 LUMENS, ระยะส่อง 295 เมตร,
ขนาด D 6 ก้ อน การใช้ งาน 11 ชม. ขนาด 2.5*19.5 นิ ้ว, 1417 กรัม
บริษัท เทรดเดอร์ ยูไนเต็ด จำกัด
(ผู้นำเข้ ำและจัดจำหน่ ำยอย่ ำงเป็ นทำงกำร)
www.tucl.co.th
55/10 ม. 4 ต. บึงคำพร้ อย อ. ลำลูกกำ จ. ปทุมธำนี 12150
ฝ่ ำยขำยโทร. 0-2159-9898 กด 3, 085-158-6226, แฟ๊กซ์ 0-2159-9897
E-Mail : [email protected], [email protected]
ACCESSORIES
MAGLITE ไฟฉำยคุณภำพจำกอเมริกำ
- ผลิตจากวัสดุ อโนไดซ์ อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
- กันน ้า กันกระแทก
- น ้าหนักเบา และระบายความร้ อนได้ ดี
- แสงแสว่างคงที่ทงระยะใกล้
ั้
และไกล
- ศูนย์บริการอะไหล่และรับประกันสินค้ ายาวนาน 10 ปี
MAG-TAC CROWNED BEZEL (LED)
320 LUMENS, ระยะส่อง 193 เมตร,
การใช้ งาน 3 โหมด โหมด Momentary,
โหมดไ HIGH, โหมดให้ สญ
ั ญาณ,
ขนาด CR123 2 ก้ อน
การใช้ งานปกติ 4 ชม. ขนาด 1*5.3 นิ ้ว, 190 กรัม
MAGLITE SOLITAIRE (LED) 37 LUMENS,
ระยะส่อง 55 เมตร, ขนาด AAA 1 ก้ อน
การใช้ งาน 1.45 ชม. ขนาด 0.5*3.3 นิ ้ว, 24 กรัม
MAG-TAC PLAIN BEZEL (LED)
310 LUMENS, ระยะส่อง 182 เมตร,
การใช้ งาน 3 โหมด โหมด Momentary,
โหมดไ HIGH, โหมดประหยัดไฟ
ขนาด CR123 2 ก้ อน
การใช้ งานปกติ 4 ชม. ขนาด 1*5.2 นิ ้ว, 190 กรัม
MAGLITE MNI 2AAA (LED)
84 LUMENS, ระยะส่อง 116 เมตร,
ขนาด AAA 2 ก้ อน การใช้ งาน 5.45 ชม.
ขนาด 0.75*5 นิ ้ว, 49 กรัม
MAGLITE XL-200 (LED) 172 LUMENS
ระยะส่อง 138 เมตร, การใช้ งาน 5 โหมด โหมด HIGH,
โหมดไฟฉุกเฉิน, โหมดกลางคืนประหยัดไฟ, โหมดให้ สญ
ั ญาณ,
โหมดขอความช่วยเหลือ ขนาด AAA 3 ก้ อน
การใช้ งานปกติ 2.3 ชม. และ 218 ชม. ในโหมดประหยัดไฟ
ขนาด 1*4.8 นิ ้ว, 104 กรัม
MAGLITE MNI 2AA (LED) PRO
226 LUMENS, ระยะส่อง 141 เมตร,
ขนาด AA 2 ก้ อน การใช้ งาน 2.5 ชม.
ขนาด 1*6.6 นิ ้ว, 117.75 กรัม
MAGLITE XL-50 (LED) 104 LUMENS
ระยะส่อง 145 เมตร, การใช้ งาน 3 โหมด โหมด HIGH,
โหมดประหยัดไฟ 25%, โหมดไฟฉุกเฉิน ขนาด AAA 3 ก้ อน
การใช้ งานปกติ 8.45 ชม. และ 36 ชม. ในโหมดประหยัดไฟ
ขนาด 1*4.8 นิ ้ว, 104 กรัม
MAGLITE MNI 2AA (LED) 77 LUMENS
ระยะส่อง 141 เมตร, การใช้ งาน 4 โหมด โหมด HIGH,
โหมดประหยัดไฟ 25%, โหมดไฟฉุกเฉิน, โหมดขอความช่วยเหลือ
ขนาด AA 2 ก้ อน การใช้ งานปกติ 11 ชม. และ 31.5 ชม.
ในโหมดประหยัดไฟ ขนาด 1*6.6 นิ ้ว, 117.75 กรัม
-MAGLITE 2 CELL D (LED) PRO
274 LUMENS, ระยะส่อง 366 เมตร
ขนาด D 2 ก้ อน การใช้ งาน 12.45 ชัว่ โมง
ขนาด 2.25*10 นิ ้ว, 674 กรัม
-MAGLITE 2 CELL D (LED)
134 LUMENS, ระยะส่อง 388 เมตร
ขนาด D 2 ก้ อน การใช้ งาน 8 ชัว่ โมง
ขนาด 2.25*10 นิ ้ว, 674 กรัม
-MAGLITE 3 CELL D (LED)
131 LUMENS, ระยะส่อง 364 เมตร
ขนาด D 3 ก้ อน การใช้ งาน 79 ชัว่ โมง
ขนาด 2.25*12 นิ ้ว, 856 กรัม
MAGLITE CHARGER OR 3 C-Cell (LED)
NEW ELECTRONIC SWITCH
การใช้ งาน 4 โหมด โหมด HIGH, โหมดประหยัดไฟ,
โหมดให้ สญ
ั ญาณ, โหมดขอความช่วยเหลือ
186-193 LUMENS,
ระยะส่อง 258-273 เมตร, ใช้ NiMH BATTERY
เก็บพลังงานเพิ่มมากขึ ้น 34% การใช้ งาน 3 ชม.
ขนาด 1.9*11 นิ ้ว, 521 กรัม
MAGLITE CHARGER (หลอดฮำโลเจน)
NEW ELECTRONIC SWITCH
การใช้ งาน 4 โหมด โหมด HIGH, โหมดประหยัดไฟ,
โหมดให้ สญ
ั ญาณ, โหมดขอความช่วยเหลือ
240 LUMENS, ระยะส่อง 434 เมตร,
ใช้ NiMH BATTERY เก็บพลังงานเพิ่มมากขึ ้น 34%
การใช้ งาน 3 ชม. ขนาด 2.25*12.75 นิ ้ว, 907 กรัม

similar documents