1-ва част - чрез превенция да съхраним природната красота на

Report
Финален форум
по проект „Чрез превенция да съхраним
природната красота на Родопа планина”
REPORT
Смолян, 12.03.2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
1
ЗА ПРОЕКТА
Проекта се изпълнява от 14.03.2011 г., когато е подписан Договор с № В1.11.18
между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и
търговския флот на Р Гърция като Управляващ орган на Програмата за
Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“ и
Областната администрация – Смолян.
Общият одобрен бюджет е в размер на 830.920,40 €, от които 706.282,34 € се
осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие, а националният принос на България и Гърция е 124.638,06 €.
Проекта се изпълнява в партньорство между Областна администрация –
Смолян, като водеща организация и Региона на Източна Македония и Тракия.
Първоначално продължителността е 18 месеца, но след двукратно удължаване
на срока, изпълнението на дейностите е за 24 месеца – до 14.03.2013 година.
2
ОСНОВНА ЦЕЛ
Чрез ранно оповестяване на възникнали пожари в
дългосрочен план да се гарантира опазване на
биологичното разнообразие, намаляване на риска
за местното население при възникване на бедствия,
повишаване качеството на живот и
привлекателността на трансграничния регион
Смолян – Ксанти.
3
РАБОТНИ ПАКЕТИ
Дейностите са разписани в 6 (шест) работни пакета:
WP 1: „Мениджмънт и координация“:
 екип за управление;
 правни консултанти;
 външни консултанти;
 преводачески услуги;
 независим финансов одит;
 разходи за изпълнението (режийни и за провеждане на работни
срещи между екипите от България и Гърция).
4
РАБОТНИ ПАКЕТИ
WP 2: „Информация и публичност“:
 по 2 (две) публикации в местни вестници в Смолян и Ксанти;
 1 000 информационни брошури;
 4 табели за визуализация на проекта и Програмата за ЕТС
„Гърция – България 2007 – 2013“;
 провеждане на финален форум за представяне на резултатите.
5
РАБОТНИ ПАКЕТИ
WP 3: „Създаване на инфраструктура и инсталиране
на мониторингова система за пожари“:
 създаване и оборудване на центрове с хардуер и софтуер, офис






оборудване;
изграждане на мрежа от метеорологични кули и инсталиране на
метеорологично оборудването;
закупуване на високопроходими автомобили;
закупуване на специализирано оборудване за гасене на пожари,
GPS – навигация, комуникационни устройства, GPS висок клас
приемници;
поставяне на табла, показващи ежедневна пожарна опасност;
осигуряване на лиценз за пренос на данни;
лиценз за получаване на сателитни изображения.
6
РАБОТНИ ПАКЕТИ
WP
4:
„Създаване
информационна система“:
на
географска
 разработване на концептуална и логическа структура на ГИС






база данни;
идентифициране на източници на пространствена информация;
дигитализиране на граничната инфраструктура с Република
Гърция;
дигитализиране на горски пътища;
създаване на интегрирана база данни;
изработване на карти за степен на риска от горски пожари;
изготвяне на алгоритъм за обработка и извличане на
информация от сателитните изображения.
7
РАБОТНИ ПАКЕТИ
WP 5: „Създаване на система за предупреждение за
опасността от възникване на пожар“:
 разработване на доклад за оценка на ресурсите;
 адаптиране на FWI (Weather Fire Index) към Балканската
климатична система;
 определяне на параметри за оценка на риска от горски пожари;
 демонстрация на реакция при възникнал пожар.
8
РАБОТНИ ПАКЕТИ
WP 6: „Правила и процедури за координирани
действия“:
 разработване на Съвместен план за управление на силите и
средствата при бедствие в трансграничния район Смолян –
Ксанти;
 разработване на Съвместен план за управление на силите и
средствата при горски пожари в трансграничния район Смолян
– Ксанти;
 провеждане на съвместни обучения в Смолян и Ксанти на
експертите, които ще работят със системата за оповестяване на
пожари;
 разработване и отпечатване на наръчник за превенция и борба с
горските пожари и причините за възникването им.
9
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ И
РЕЗУЛТАТИ
10
След подписването на договора за
финансиране:
 сформира се екип за управление (НВМОП)
 избра се правен консултант (НВМОП)
 проведе се първата среща между партньорите от
България и Гърция
 избраха са двама консултанти, които да
подготвят технически спецификации и да
подпомагат изпълнението на проекта (НВМОП)
 подготвиха се и се обявиха процедурите за избор
на изпълнители
11
ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ от Областна
администрация - Смолян
 по Наредба за възлагане на малки обществени
поръчки:
• „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на
дейностите и отчитане на разходите” („Балканконсулт ВТ” ЕООД,
гр. Пловдив);
• „Проектиране и изработване на уеб сайт” („Крисдизайн” ЕООД, гр.
София);
• „Предоставяне на преводачески услуги” („Аква инжинеринг"
ЕООД, гр. Смолян);
• „Доставка на специализирано оборудване за 5 (пет) депа за
гасене на пожари и 10 (десет) комуникационни устройства”
(„Кристех 84” ЕООД, гр. Пловдив);
12
ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ - НВМОП
• „Доставка
на оборудване за един ситуационен и пет
информационни центъра” („Контракс – Смолян” ЕООД);
• „Разработване на съвместни планове за управление на силите
и средствата при бедствия и горски пожари и потребителски
наръчник за превенция и борба с горските пожари и
причините за възникването им” („Файер системс” ЕООД, гр.
Пловдив);
• „Разпространение
на
информация,
визуализация
и
публичност” („Екип – 2” ЕООД);
13
ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ
 по Закона за обществените поръчки:
• „Доставка на 5 броя фабрично нови товаропътнически
автомобили с висока проходимост” („Стар моторс” ЕООД, гр.
София);
• „Създаване на система за ранно оповестяване на горски
пожари” (ДЗЗД „Метео-гис“, гр. София в състава на което участват
„Гис Аналитикс” ЕООД, „Аспен” ЕООД и „Географика” ООД);
• Външен
експерт за изпълнение на Работен пакет 4
„Разработване на ГИС и сателитен мониторинг на горски
пожари”;
14
ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗОП
• „Организиране
и провеждане на съвместно обучение на
експерти за работа със системата за ранно оповестяване на
горски пожари” („Продуцентски център ЛМ” ЕООД, гр. София);
• „Организиране и провеждане на пътуване и настаняване” (ЕТ
„Албен Чавдаров – Пампорово бус”, гр. Смолян).
15
ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ от Региона на
Източна Македония и Тракия
 Избор на изпълнител за:
Създаване на система за предупреждение на опасността от
възникване на пожари и тестване на системата (по WP 5);
• Доставка на високопроходими автомобили;
• Доставка на специализирано оборудване за 3 депа;
• Доставка на IT оборудване за центровете;
• Проектиране и поставяне на табели, показващи ежедневна
пожарна опасност;
• Избиране на местата за поставяне на метеокулите;
• Доставка и монтиране на оборудването на кулите за
създаване на мониторинговата система;
• Осигуряване на лиценз за сателитни изображения .
•
16

similar documents