OMÜ-SKSDB Sunumu - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Report
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA
ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN İŞLEMLERİ
ÖĞRENCİLER
HAKKINDA YAPILMASI GEREKEN
SOSYAL GÜVENLİK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
1
KANUN
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
5 inci maddesinin b bendi
“b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen
aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık
sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık
prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından
fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan
kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.”
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2
KANUN
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Sigortalı sayılanlar
MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlar,
c) Kamu idarelerinde…
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
3
SİGORTA KOLLARI
TÜM SİGORTA KOLLARI
ADI
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI
(İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK
ve ANALIK SİGORTASI KOLLARI)
UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI (MALÜLLÜK,
YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI KOLLARI)
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
TOPLAM
TOPLAM
İŞVEREN
PAYI
%
1 - 6,5
%
1 - 6,5
İŞÇİ PAYI
ARASINDA
ARASINDA
% 20
%11
%9
%12,5
%7,5
%5
%3
%2
%1
%36,5
%21,5
%15
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
4
SİGORTA KOLLARI
ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA İSE
UYGULANACAK SİGORTA KOLLARI
22 NOLU BELGE
MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN
UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR
(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
Seçilebilecek Kanun Numarası
Kanun numarası seçilemez
Sigortalı İşveren Toplam
Hissesi Hissesi Hisse
Sigorta Kolları
(%)
(%)
(%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
1
1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
5
SİGORTA KOLLARI
ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA İSE
UYGULANACAK SİGORTA KOLLARI
43 NOLU BELGE:
MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN
UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR
(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
Seçilebilecek Kanun Numarası
Kanun numarası seçilemez
Sigortalı
İşveren
Hissesi
Hissesi
Sigorta Kolları
(%)
(%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
1
Genel Sağlık Sigortası Primi
5
Toplam
6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Toplam
Hisse
(%)
1
5
6
6
İŞYERİ AÇILIŞI
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
MADDE 11- İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini
yaptıkları yerlerdir...
İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya
başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.
CEZAİ YAPTIRIM
Bu Maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin
birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. İdari para cezası uygulanması,
bu yükümlülükleri yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
7
İŞYERİ AÇILIŞI
DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR
BELGE TÜRÜ
STAJ YAPAN ÖĞRECİLERİN SGK PRİMİ 22 VE 43 NOLU AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE
BİLDİRİLECEĞİNDEN İŞVERENE 22 NOLU BELGE TÜRÜNÜN İZİN VERİLMESİ
DAMGA VERGİSİ
488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN 9’UNCU MADDESİ UYARINCA
İŞVERENİN (RESMİ KURUM) DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULMASI İÇİN SGK YA
BİLDİRİM.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
8
E-BİLDİRGE
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
İşverenlerin, çalıştırdıkları sigortalılarını tescil etme, tescillerini kapama, sigorta prim
belgelerini internet üzerinden vermeleri vb. diğer uygulamalar için oluşturulan elektronik bir
portaldır. Bu uygulama çerçevesinde işçi ve işverenlerin Sigorta İl/Sigorta Merkez
Müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemlerin büyük çoğunluğu, internet ortamında da
yapılacaktır.
MADDE 100Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri
ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkilidir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
9
E-BİLDİRGE
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
MADDE 6 – (1) Sosyal sigorta işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutulması
esastır. Bu amaçla, Kurumca;
a) Sigortalı tescil,
b) Sigortalı hizmet,
c) Gelir veya aylık ödeme,
ç) İşyeri tescil,
d) İşveren veya sigortalı prim tahakkuk ve tahsilat,
e) Geçici iş göremezlik ödenekleri,
f) Genel sağlık sigortası tescil,
kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu merkezi bir veri tabanı oluşturulur.
c- İşverenin kamu kurum veya kuruluşu olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından
kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi talep edilmiş olan kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu
durumda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından düzenlenmiş görevlendirme yazısı
başvuru formuna eklenecektir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
10
E-BİLDİRGE
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
CEZAİ YAPTIRIM
MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu
Kanunun;
a) 8 inci maddenin birinci fıkrası(sigortalı bildirimi ve tescili); Kurumca belirlenen şekle ve usule
uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde vermeyenlere,
her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
11
E-BİLDİRGE
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
CEZAİ YAPTIRIM
MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu
Kanunun;
c) 86 ncı maddenin birinci fıkrası (prim belgeleri ve işyeri kayıtları) uyarınca verilmesi gereken
belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya
benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen
süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;
1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı
sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında,
2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla her bir ek
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında,
3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi
durumunda, aylık asgarî ücretin yarısı tutarında,
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
12
STAJ BAŞLANGIÇ SÜRECİ
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Sigortalılığın başlangıcı
MADDE 7- Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja
başladıkları tarihten,
Sigortalı bildirimi ve tescili
MADDE 8- İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri,
7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı
işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
13
STAJ BAŞLANGIÇ SÜRECİ
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu
Kanunun;
a) 8 inci maddenin birinci fıkrası (sigortalı bildirimi ve tescili); Kurumca belirlenen şekle ve usule
uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde vermeyenlere,
her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
14
STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
DÖNEM Kamu kurum ve kuruluşları dönem ibaresi ayın 15’i ile takip eden ayın 14’ü arasını bir ay
olarak kabul ederler. Örneğin 15 Temmuz 14 Ağustos 2014 dönemi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
15
STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİ
Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim
ayının 23’ünde,
Örneğin; işveren 15 Temmuz 14 Ağustos 2014 dönemi ait aylık prim ve hizmet belgesini en son Sosyal
Güvenlik Kurumuna 07 Eylül 2014 tarih ve saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma
gönderilmek zorundadır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
16
STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
ÖDEME İŞLEMİNİN YAPILMASI
Biriminizin bütçesinde bu ödeme ile ilgili herhangi bir bütçe söz konusu olmadığından dolayı aylık prim
ve hizmet belgesinin bir örneğinin ilgili kanunun öngörmüş olduğu yasal süreden en az ON GÜN
(10) ÖNCE Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırılması halinde Başkanlığımızın ilgili
bütçe tertibinden ödeme işlemi yapılacaktır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
17
STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER
STAJ YAPILMAYAN AYLARDA YAPILMASI GEREKENLER
Birimler bünyesinde staj (çalışma) yapılmayacak ay olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna en
fazla 15 gün içerisinde yazılı olarak başvurulacak ve konu hakkında bilgi verilecektir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
18
STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN
ZAMANINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
VERİLMEMESİ
CEZAİ YAPTIRIM
MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu
Kanunun;
c) 86 ncı maddenin birinci fıkrası (prim belgeleri ve işyeri kayıtları) uyarınca verilmesi gereken
belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya
benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen
süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;
1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı
sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında,
2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla her bir ek
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında,
3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi
durumunda, aylık asgarî ücretin yarısı tutarında,
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
19
STAJIN SONA ERDİRİLMESİ
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Sigortalılığın sona ermesi
MADDE 9- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık;
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona
erdiği tarihten,
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
20
STAJIN SONA ERDİRİLMESİ
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi
MADDE 26 – (1) Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden ON GÜN
içinde e-sigorta ile yapılır.
Yasal süresi dolmadığı için kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı
çalışanlarının kurumca bilinmesini gerektiren diğer hallerde de bu madde gereğince işlem yapılır.
Örnek: Sigortalı (A) 20/08/2014 tarihinde işten ayrılmış olup bu sigortalının işten ayrılış bildirgesinin
işten ayrıldığı tarihi takip eden 21/08/2014 tarihinden itibaren 31/08/2014 tarihine kadar e-sigorta
yoluyla kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
21
STAJIN SONA ERDİRİLMESİ
İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
Cezai İşlem
5838 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 102 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle 01/08/2009
tarihinden itibaren on günlük süre içinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri hakkında idari para
cezaları uygulanacaktır.
(Sosyal Güvenlik Kurumu 05.03.2009 tarih vrB.13.2.SGK.0.10.03.00-196 sayılı 2009/37 nolu
Genelgesi;
2.5- sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin verilmesi)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
22
ÖNEMLİ NOT
Tüm bu bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Burada kanun, yönetmelik, tebliğ
vb. ve/veya kanun, yönetmelik, tebliğlerin sadece belli bölümleri alınmıştır. Bu
durumda eksik olan, yanlış yazılmış olan ve unutulmuş diğer bilgilerden sorumlu
değiliz. Bu tür şeyler sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır. Bu durumda konu
ile ilgili mevzuatların dikkatlice incelenmesi ve uygulanması gerekmektedir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
23
UYGULAMA
İŞYERİ AÇILIŞI
EK 6 İŞYERİ BİLDİRGESİ 4-A LI SİGORTALILAR İÇİN
ilk staja (ilk
sigortalı çalıştırmaya) başlanılacağı tarih ve sigortalı sayısıdır.
Bu bildirge düzenlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus
Bu bildirge düzenlendikten sonra bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu İl Merkez
Müdürlüğüne verilmesi gerekir.
EK 6 İŞYERİ BİLDİRGESİ 4/1-A FORMU ÜZERİNDE ANLATILACAKTIR.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
24
UYGULAMA
E-BİLDİRGE SİSTEMİ
İşyeri açılışı yapıldıktan hemen sonra e-bildirge sistemine kayıt yaptırmanız
gerekmektedir.
E-BİLDİRGE KAYIT FORMLARI ÜZERİNDE ANLATILACAKTIR.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
25
UYGULAMA
UYGULAMA BİR ÖĞRENCİNİN STAJA BAŞLAMA VE BİTİŞ
TARİHİNE KADAR İZLENMESİ GEREKEN AŞAMALARI BİR
ÖRNEK ÜZERİNDE ANLATILMIŞTIR .
ÖĞRENCİNİN STAJA BAŞLAMA TARİHİ : 12.07.2010
ÖĞRENCİNİN STAJ BİTİM TARİHİ : 20.08.2010
TOPLAM STAJ SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
26
UYGULAMA
E-SİGORTA SİSTEMİ
Sigortalı işe giriş
bildirgesi ve işten
çıkış bildirgesi
düzenlemek için
Sigortalı İşe giriş
ve işten çıkış
bildirgesi
hazırlama
Aylık Pirim ve
hizmet belgesi
düzenlemek
için EBildirgeye giriş
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
27
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
Kullanıcı kodundan
sonraki tek rakamı
giriniz
Size verilen kullanıcı
kodunu giriniz
Size verilen
sistem şifresi
Yan resimde görülen Güvenlik
anahtarındaki rakamlar girilir ve
giriş butonu basılır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Size verilen işyeri
şifresi
28
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
Sigortalı işe giriş
bildirgesi düzenlemek
için giriş yapılır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
29
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
T.C. kimlik nosu girilir ve bul butonu
ile kişi bilgileri ekrana gelir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
30
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
İleri butonu ile bir sonraki
aşamaya geçilir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
31
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
İşe giriş bildirgesi butonu ile bildirge
hazırlamak için bir sonraki aşamaya geçilir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
32
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
ÇSGB. Bölge müdürlüğü
dosya numarası işyeri
açıldıktan sonra ÇSGB.
Tarafından verilecektir.
01.08.2009 tarihinden
sonra işyeri açanlar
Sigorta kolu:7-Çırak ve
Stajyer seçeneği seçilir
için.(https://tescilsorgu.
Sigortalı işe başlama
tarihi girilir
csgb.gov.tr/TescilSorgul
a/faces/deneme.jspx)
adresinden öğrenilerek
Verilen bu numara numara
E-Bildirge sistemine
girilerek kaydedilir.
DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN EN ÖNEMLİ
HUSUS BU BİLDİRGENİN
EN AZ 1 GÜN EN FAZLA 30
GÜN ÖNCESİNDEN
BİLDİRİLİYOR OLMASI.
İleri butonuna basılarak
bir sonraki aşamaya
geçilir
Adres Bilgileri
Girilir.Adres
bilgileri boş
geçilemez.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
33
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
Görüldüğü üzere en az
1 gün önceden giriş
sigortalı giriş işlemi
düzenlenmiştir.
Kontrol aşamasında
İşe Başlama Tarihi ve
Sigorta kolu mutlaka
kontrol edildikten
sonra İşe Giriş
Bildirgesini
Onaylanmalıdır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
34
UYGULAMA
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME
3 adet çıktı alınıp 2
nüsha işverende 1
nüshasıda işçiye verilir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
35
01/07/2009-31/012/2009 DÖNEMİ İÇİN
ASGARİ ÜCRET
TARİFESİ
2010
AYLIK
693,00 TL
GÜNLÜK
23,10 TL
01/01/2014-30/06/2014 DÖNEMİ İÇİN
AYLIK
GÜNLÜK
1071,00 TL
35,70 TL
01/07/2014-31/12/2014 DÖNEMİ İÇİN
AYLIK
GÜNLÜK
1134,00 TL
37,80 TL
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
36
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
E- BİLDİRGE Sistemine
Giriş.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
37
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
Aylık Prim ve Hizmet
Belgesinin Hazırlanması
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
38
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
Aylık Prim ve Hizmet
Belgesinin Hazırlanması
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
39
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
AYLIK PRİM VE
HİZMET
BELGESİ İÇİN
GİRİŞ
YAPIL,ACAK OLAN
DÖNEM SEÇİLİR
BELGE TÜRÜ SEÇİLDİKTEN
SONRA DEVAM BUTONUNA
BASILARAK BİR SONRAKİ ADIMA
GİDİLİR
BELGE TÜRÜ OLARAK 22 NOLU MESLEK
LİSESİ ZORUNLU STAJ SEÇENEĞİ SEÇİLİR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
40
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
T.C. Kimlik no girildikten sonra SGNo Sorgu Butonu ile sigortalı
bilgileri (Adı, Soyadı ve SSK Sicil bilgileri ekrana gelir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
41
UYGULAMA
İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
HAZIRLAMA
12.07.2010 tarihinde staja başlayan sigortalı G.Günü olarak 12.07 tarihi seçilir.
346,50
PEK Tutarı=1 Günlük Bürüt Asgari
Ücret Tutarı X Gün= 346,50
12.07
15 İş Günü
Resmi tatil ve hafta sonu tatil günlerinde staj yapılmadığından Eksik Gün Nedeni olarak 13-DİĞER
NEDENLER Seçeneği Seçilir
Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ait bilgiler girildikten sonra EKLE butonu ile bilgiler
bildirgeye eklenir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
42
UYGULAMA
İLK-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
12.07
12.07
346,50
Ekle Butonuna basılarak sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi bilgileri
bildirgeye eklenmiştir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
43
UYGULAMA
İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET
BELGESİ HAZIRLAMA
12.07
12.07
Toplu Kontrol Butonu ile girilen bilgiler Kontrol ettirilir. Girilen Bilgiler Doğru ise ardından Onay
Ekranına Geç butonu ile Onay Ekranına Geçilir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
44
UYGULAMA
İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ HAZIRLAMA
Belgeyi onaylamadan önce tahakkuk fişi görüntülenip kontrol edilir.
Doğru ise Tahakkuk fişi onayla ekranına geçilir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
45
UYGULAMA
İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ HAZIRLAMA
Belgeyi onaylıyorum butonu ile işyeri şifresi yazılarak
bildirge onaylanmış olur.
gönder butonu ile
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
46
UYGULAMA
SON-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
20.08.2010 tarihinde stajı biten sigortalının Ç.Günü olarak 20.08 tarihi seçilir.
PEK Tutarı=1 Günlük Bürüt Asgari
Ücret Tutarı X Gün= 346,50
20.08
12.07
20.08
346,50
Stajı biten öğrencinin İşten Çıkış nedeni olarak 22-Diğer Nedenler Seçeneği
Seçilir
Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ait bilgiler
girildikten sonra EKLE butonu ile bilgiler bildirgeye
eklenir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Resmi tatil ve hafta sonu tatil
günlerinde günlerinde staj
yapılmadığından Eksik Gün
Nedeni olarak 13-DİĞER
NEDENLER Seçeneği Seçilir
47
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET
BELGESİ
Toplu Kontrol Butonu ile girilen bilgiler Kontrol ettirilir. Girilen Bilgiler Doğru ise Ardından Onay
Ekranına Geç butonu ile Onay Ekranına Geçilir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
48
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
Belgeyi onaylamadan önce Tahakkuk fişi görüntülenip
rakamlar kontrol edilir doğru ise Tahakkuk Fişi Onayla
ekranına geçilir
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
49
UYGULAMA
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
Belgeyi onaylıyorum butonu işaretlenip işyeri şifresi girilerek
gönder butonu ile Aylık prim ve hizmet belgesi onaylanmış
olur
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
50
UYGULAMA
İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
Sigortalı İşten ayrılış
bildirgesi düzenleme
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
51
UYGULAMA
İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
Sigortalı İşten ayrılış
tarihi girilir
Bul butonu ile bir sonraki
aşamaya geçilir
T.C. Kimlik no girilir
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
52
UYGULAMA
Buraya mause ile tıklanınca belge türü olarak açılan
pencereden 22 nolu belge türü seçilir.
Dönem aralığında kaç gün staj
yapmışsa (iş günü) olarak yazılır
Buraya mause ile tıklanınca eksik
gün nedeni olarak açılan
pencereden 14 nolu diğer nedenler
seçilir
Prime esas kazanç tutarı 1
günlük asgari ücret tutarı x gün
sayısı =P.E.K.
Sigortalı
Adres Bilgileri
Girilir . (Adres
Bilgileri Boş
Geçilmez.)
Buraya mause ile tıklanınca işten ayrılış
nedeni olarak açılan pencereden 22 nolu
diğer nedenler seçilir
Onayla butonuna basılır
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
53
UYGULAMA
İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
İşten ayrılış
bildirgesi
çıktısı
alınır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
54
İŞ KAZASI
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
MADDE 13- İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle
işyeri dışında,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan
olaydır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
55
İŞ KAZASI
İŞ KAZALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER
1- En yakın sağlık kurumuna sevki, işyeri hekimi var ise ilk müdahaleden sonra sevk, Derhal
vizite kağıdı düzenlenmesi (Vizite kağıdının hazırlanması belge üzerinde anlatılacaktır.)
2- Kolluk kuvvetlerine derhal (Emniyet veya Jandarma),
3-Olay ile ilgili tutanak (görgü şahitleri ve işveren imzalar 3 nüsha),
4- SGK’ya Kazadan sonra en geç 3 iş günü içinde,
5- Sağlık kurumu raporları
6- diğer tüm işlemler ve bilgiler dosya haline getirilir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
56
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Tüm bu bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Burada kanun, yönetmelik, tebliğ
vb. ve/veya kanun, yönetmelik, tebliğlerin sadece belli bölümleri alınmıştır. Bu
durumda eksik olan, yanlış yazılmış olan ve unutulmuş diğer bilgilerden sorumlu
değiliz. Bu tür şeyler sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır. Bu durumda konu
ile ilgili mevzuatların dikkatlice incelenmesi ve uygulanması gerekmektedir.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
57
İŞYERİ AÇILIŞ
BİLDİRGESİ
ÖRNEĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
58
59
60
61
ŞİFRE TALEP
FORMLARI ÖRNEĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
62
63
64
65
66
DAMGA VERGİSİ
MUHAFİYET YAZISI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
67
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
SAMSUN
Kurumunuzda ……………………….. nolu dosyada işlem gören Ondokuz Mayıs
Üniversitesi ………………………. , 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga
vergisinden muaf tutulmuştur. Bu nedenle internet ortamında tahakkuku yapılan Sosyal
Güvenlik Kurumu işlemlerinin kurumumuzun damga vergisinden muaf tutulmasına dair
gerekli işlemlerin yapılması hususunu arz/rica ederim.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
68
YUKARIDA BELİRTİLEN YAZI VE
FORMLARIN BİRER ÖRNEKLERİ
BAŞKANLIĞIMIZIN WEB SİTESİNDE
BULUNMAKTADIR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
69
İŞLEMLERİNİZDE
BAŞARILAR
DİLERİZ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
70

similar documents