3. Gün Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün

Report
3. Gün
Kan ve Kan Yapıcı Organların
Hastalıkları (D50-D89)
Endokrin, Nütrisyonel Ve
Metabolik Hastalıklar
S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TİG Daire Başkanlığı
1
Zihinsel ve Davranışsal Bozukluklar
(F00-F99)
Bu kodlar için açıklayıcı bilgi içeren tek kitap ICD10-AM’dir.
Psikiyatri terimleri açısından referans olarak
yardımcıdır fakat tanı’ koymamaya ‘dikkat edin –
klinisyenin belgelediği şeyi kodlamalısınız.
Cilt 1’de F00-F09’ bölümünün baş kısmına bakınız
2
Uyuşturucu, Alkol Ve Tütün
Kullanımına Bağlı Bozukluklar (0503)
Üç karakterli bloklar mental ve davranışsal bozukluklara neden
olan farklı maddeleri gösterir:
F10 Alkol
F11 Opioidler (örneğin eroin, morfin, kodein)
F12 Kanabinoidler (örneğin marijuana)
F13 Sedatifler veya hipnotikler (örneğin barbiturates,
diazepam)
F14 Kokain
F15 Kafein içeren diğer uyarıcılar
F16 Halusinojenler (örneğin LSD)
F17 Tütün
F18 Uçucu solventler (örneğin petrol, uhu)
F19 Çoklu veya diğer psikoaktif ilaçlar
3
Dördüncü karakterler kullanım şeklini gösterir:
 .0 Akut intoksikasyon
 .1 Zararlı kullanım
 .2 Bağımlılık sendromu
 .3 Kullanılan maddenin kesilmesi
 .4 Delirium ile kullanılan maddenin
kesilmesi
 .5 Psikotik bozukluk
4
5
Örnek:
Tanı:Alkol kullanımına bağlı karaciğer
dejenerasyonu
Kodlar:K76.8 Karaciğerin diğer hastalıkları

F10.1 Alkol kullanımına bağlı zihinsel
ve davranışsal bozukluklar,zararlı kullanım
 Hekim tarafından belirli bir durum ile alkol/
uyuşturucu kullanımı arasındaki bir ilişki net olarak
kaydedilmişse, dördüncü karakter olarak 1’i atayın.
 Bu tür dokümantasyon, 'alkole bağlı‘ gibi, fiziksel
veya psikolojik bozukluktan madde kullanımının
sorumlu olduğunu gösteren niteleyici ibareleri
içerir.
6
Örnek:
Hastaya, alkolle ilişkili akut pankreatit tanısı
konulmuştur.
 Kodlar: K85 Akut pankreatit
F10.1 Alkol kullanımına bağlı zihin ve
davranış bozuklukları, zararlı kullanım
7
Tütün kullanımı bozuklukları:
Tütün
Tütün kullanımı için daima bir kod atayın. Sigara
ile hastalık arasında sebep-sonuç ilişkisi
bulunduğu zaman “zararlı kullanım” kodunu
atayın.
F17.1 Tütün kullanımına bağlı zihinsel ve
davranışsal bozukluklar, zararlı kullanım
Eğer hasta halen sigara içiyorsa, Z72.0 Tütün
kullanımı, halen kodunu,
Eğer hasta eskiden sigara içmişse, Z86.43 Tütün
kullanım bozukluğu kişisel öyküsü kodunu atayın.
8
Gebeliği Komplike Eden Zihinsel Hastalık
(0505 )
 O99.3
Mental bozukluklar ve sinir sistemi hastalıkları,
gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden kodunu,
spesifik zihinsel hastalık kodunu bir ek tanı olarak
sıralamak suretiyle atayın.
 Bu kod, postnatal depresyonu içermez.
Postnatal depresyon: doğum ve lohusalıktan
(postnatal dönem) itibaren 42 günlük sürede
ortaya çıkan herhangi bir depresyonu ifade eden
spesifik olmayan bir tanıdır.
9
 Depresyonun
tipi belirtilirse ve depresyon tipi, zihin
sağlığı bölümü kapsamında sınıflandırılabilir ise; F53.0
kodundan ziyade uygun kod atanmalıdır.
 Depresyonun tipini belirtmek için F32 Depresif nöbet
kategorisinden bir kod atanırsa, postnatal dönemde
depresyon ortaya çıkıp çıkmadığı bir beşinci karakterle
gösterilecektir.
 Yalnızca depresyonun tipi başka yerde daha spesifik
olarak sınıflanmadığı zaman, F53 Lohusalık ile ilişkili
mental ve davranış bozuklukları, başka yerde
sınıflandırılmamış’dan bir kod atayın.
 F53.0 kodu hastanın doğum yaptığı bir yıl içerisinde
başka bir detay olmaksızın doğum sonrası depresyon
dokümante edilmişse kodlanabilir.
10
11
Depresyon NOS
 F32.9-
Depresif nöbet, tanımlanmamış kodunu
atamadan önce klinik kodlamacı bilgi almak ve daha
ayrıntılı özellikleri öğrenmek için hekime
başvurmalıdır.
 ‘Depresyonun’ gerek ana tanı olması gerekse
elektrokonvülsif tedavi (ECT) ile tedavi edilmesi
halinde, hekimin depresyonun majör bir
depresyon olup olmadığını belirlemesi
istenmelidir.

F32.- Depresif nöbet veya
F33.- Yineleyici depresif bozukluk
12
Majör Depresyon
 Tek
bir önemli depresif nöbetle karakterize
majör depresyon için: F32.- Depresif nöbet’i
atayın.
 Birden fazla önemli depresif nöbetle
karakterize majör depresyon için ise F33.Yineleyici depresif bozukluk’u atayın.
13
Zihinsel Hastalık Aile Öyküsü
(0520)

Z81.- Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü aşağıdaki
nedenlerden dolayı hiçbir zaman atanmamalıdır:
Gerçekte bir aile öyküsü bulunup bulunmadığını belirlemenin zor
olması.
2) Bir tanı sınıflandırmasının bir parçası olarak zihinsel hastalık aile
öyküsünün kaydının, zihinsel hastalıkla ilişkili stigmaya katkı yapan
bir durum olarak görülmesi.
3) Bir kişinin psikiyatrik olmayan bir hastalığı olması halinde, ailede
bir zihinsel hastalık öyküsü bulunmasının aslında kişinin hastalığı
ile hiçbir ilgisinin olmaması.
4) Bir kişinin bir psikiyatrik hastalığı olması halinde, ailede bir
zihinsel hastalık öyküsü bulunup bulunmadığını kaydetmeye gerek
olmaması.
1)
14
Sinir Sistemi Hastalıkları
(G00-G99)
(0604)
İnme, spesifik olmayan bir terimdir.
Kodlamayı yapmadan önce, daha spesifik
bir tanıya (örneğin;subaraknoid kanama
(I60), intraserebral kanama (I61), serebral
enfarktüs (I63)) gibi durumlara ulaşılmaya
çalışılması gerekir.
İnme
15
Hemipleji, Parapleji ve Tetrapleji İle Diğer
Paralitik Sendromlar
Aşağıdakileri sınıflamak için G82 Parapleji ve
tetrapleji için 4. karekter –pleji tipi 5’inci karakter
seviyesinde Avustralya kodları:
.-0 tanımlanmamış
.-1 tanımlanmamış, akut
.-2 tanımlanmamış, kronik
.-3 komplet, akut
.-4 komplet, kronik
.-5 inkomplet, akut
.-6 inkomplet, kronik
Kronik olan ve yaralanma sonucu veya başka bir
durum nedeniyle meydana gelmeyen paraliziyi (felci)
temsil eder.
16






Terim
hemipleji
parapleji
tetrapleji/kuadripleji
dipleji
monopleji
=
=
=
=
Anlam
bir taraftaki her iki uzuv
her iki bacak
tüm uzuvlar
=
her iki kol
bir uzuv
17
Sık olarak beyin durumundan dolayı meydana gelir,
travma sonucunda değil
Hemiplejiyi ilgili bir durum var ise başka bir
durumun sekeli olarak kodlamak gerekir.
Hemipleji kodlaması ile ilgili ACS göre dikkat
edilmesi gereken noktalar:
ACS 0008 Sekel
ACS 0604 İnme
ACS 2104 Rehabilitasyon
18
Stereotaktik Radyocerrahi,
Radyoterapi Ve Lokalizasyon (0629)

Stereotaktik radyocerrahi (SRS) ve stereotaktik radyoterapi (SRT),
beyin lezyonlarının (genellikle tümörler) tedavisinde kullanılan
girişimlerdir ve hem beyin ve sinir cerrahları hem
radyoterapistlerin katılımını gerektirir.
15600-05





Cyberknife işlem kodu
CYBERKNIFE: Cyberknife İşleminin İşlemler İndeksinde Yerleşimi
S
- Siberbıçak bkz - Cyberknife
C
- Cyberknife
R
 - Radyocerrahi - - Cyberknife


- Radyoterapi - - Cyberknife
19
Krioablasyon.
 38212-02
işlemi





















Kardiyak elektrofizyolojik çalışma eşliğinde kriyoablasyon
K
- Kriyoablasyon
- - Kardiyak
- - - Kardiyak elektrofizyolojik çalışma eşliğinde
- - - Kompleks kardiyak haritalamalı elektrofizyolojik çalışma eşliğinde
- - Prostat
- - Sinir -bkz Nörotomi, yere göre
A
- Ablasyon
- - Kardiyak
- - - Kardiyak elektrofizyolojik çalışma eşliğinde
- - - Kompleks kardiyak haritalamalı elektrofizyolojik çalışma eşliğinde
Ç
- Çalışma
- - Elektrofizyolojik
- - - kardiyak
- - - - İle
- - - - - kriyoterapi ile ablasyon
- - - - - kompleks kardiyak haritalama eşliğinde kriyoterapi ile ablasyon
20
TOMOTERAPİ :
 15600-06 Tomoterapi işlem kodu
R
 - Radyocerrahi
 - - Tomoterapi



- Radyoterapi
- - Tomoterapi
T
 - Tomoterapi

21
Cerrahi Müdahalelere Destek
Özellikli İşlemler
 99200-00
Robot destekli cerrahi
C
 - Cerrahi
 - - Robotik
 - - Robot Destekli
R
 - Robotik Cerrahi
 - Robot destekli Cerrahi

22
Örnek :
68 Yaşındaki erkek hastada benin prostat
hiperplazisi vardır, hastanın cerrahi ile total
prostatektomi yapılması gerekmektedir.
Ayrıca genel sağlık durumunu tehlikeye
atmamak amacıyla cerrahi robotik cerrahi ile
ve lazer kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Ana Tanı: N40 Prostat Hiperplazisi
Ana İşlem: 37207-00 Prostat
endoskopik lazer ablasyonu
99200-00 Robotik cerrahi (robot destekli)
92514-99 Genel anestezi, ASA99
23
Göz ve Adneks Hastalıkları
(H00-H59)
Katarakt (0701 )
 Kataraktlar, kristalin lensin opasitesi veya
klarite kaybıdır. Sınıflandırmalarında
etiyoloji, morfoloji, görülme yaşı, matürite,
vb. gibi bir dizi kriter kullanılır.
 Kataraktı
kodlama ile ilgili varsayımlar yapmayın,
örneğin hasta yalnızca yaşlı olduğu için ‘senil
katarakt’ olduğu varsayımına varmayın.
 Hastadaki katarak diyabetik olarak
tanımlanmadıkça diyabetik olarak kabul
edilmemelidir.
24
 Bir ‘gerçek’
diyabetik katarakt, E1-.36
Diabetes mellitus, diyabetik katarakt ile birlikte
ile kodlanırken; diyabetteki erken başlangıçlı,
yaşla ilişkili bir katarakt E1-.39 Diabetes
mellitus, diğer oftalmik komplikasyon ile birlikte
ile ve katarakt tipine ilişkin uygun bir kodla
kodlanır.
Glokom ile birlikte
 Glokom ile kataraktın tedavisi aynı
operasyon dahilinde yapılırsa, tanı ve
prosedür kodlarında glokomu, kataraktan
önce sıralayın.
25
26
Hastanın hikayesi: Hastaya sedasyon altında
intrakapsüler katarakt extraksiyonu ve açık açılı
glokom için trabekülektomi yapılmıştır.
Ana Tanı: H40.1
Primer açık açılı glokom
Ek Tanı:
H26.9 Katarakt, belirtilmemiş
Ana Prosedür: 42746-04 [191]Trabekülektomi
Ek Prosedür : 42698-00 [195]Intrakapsüler
kristal lens ekstraksiyonu
92515-99 [1910] Sedasyon,
ASA 99
27
Trabekülektomi ((ACS 0740)
Glokom için gerçekleştirilir, her zaman şunları
ilgilendirir.
Sklera fistülizasyonu ve periferik iridektomi
Bunlar 42746-04 [191] kodunun bileşenleridir ve
bu yüzden ayrı olarak kodlanmasına gerek yoktur.
Ektropiyon/entropiyon (ACS 0741)
ektropiyon = göz kapağının dışa dönmesi
entropiyon = göz kapağının içe dönmesi
Blok [239] bu durumlar için işlemleri içerir, fakat
Cilt 3’te başka yerdeki diğer kodlardan da
atanabilir. (Gref, Kantoplasti...)
28
Tanı:
(Sol) Üst göz kapağının
ektropiyonu
Prosedür: (Sol) Üst göz kapağının kama
rezeksiyonu
Aşağıdaki prosedür kodunu atayın:
45626-01 [239] Ektropiyon veya entropiyon
düzeltmesi, kama rezeksiyonu ile
29
Pterygium (ACS 0709)
Kalınlaşmış bir konjonktiva tabakasının kornea
üzerine uzanıp yapışmış olması
[1786] Yüzeyel radyasyon tedavisi
15000-00 Radyasyon tedavisi,
yüzeyel, 1 alan
15003-00 Radyasyon tedavisi,
yüzeyel, ≥ 2 alan
30
Kontakt Lens İntoleransı (0719)
 Kontakt lens intoleransı, aşağıdakilerden biri olarak
tanımlanmadıkça, H18.8 Korneanın diğer tanımlanmış
bozuklukları kapsamında kodlanmalıdır:
 H16.8 Keratit
 H10.4 Kronik konjuktivit
 H18.2 Diğer korneal ödem
Girişim Sonrası Gelişen Hifema (0732)
 Hifema çoğunlukla travma kaynaklıdır; ancak, girişim
sonrasında da gelişebilmektedir. Girişim sonrası
gelişen bütün hifema vakaları için
H59.8 Göz ve eklerinin diğer girişim sonrası
bozuklukları
ve H21.0 Hifema’yı, uygun bir dış neden kodu ile
birlikte
atayın.
31
Korneal Grefin Reddi veya Yetmezliği (ACS 0731)
İnflamasyon veya enfeksiyon dışında herhangi bir nedenle korneal
gref
yetmezliği veya reddi (hücrelerin immün cevap nedenli kaybı),
T85.3 Oküler protez cihazları, implantlar ve greflerinin diğer
mekanik
komplikasyonu kapsamında kodlanmalıdır.
İnflamasyon veya enfeksiyona bağlı korneal gref
yetmezliği,
T85.78 İnternal protez cihazları, implantlar ve greflerden
dolayı diğer enfeksiyon ve inflamatuvar reaksiyon
kapsamında kodlanmalıdır.
Korneal gref reddi veya yetmezliği ile ilgili ek tanılar,
Örneğin;
H44.(0,1) Endoftalmi
H20.İridosiklit
H16.Keratit
H18.2
Diğer korneal ödem
Z96.1
Göz içi lensi kodlanmalıdır.
32
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
(H60-H95)
Grommetlerin Çıkarılması İçin Yatış
(0803)
Kulak tüpü (ventilasyon tüpü) tüpleri otitis
media’yı/yapışkan kulağı tedavi etmek için kullanılır.
Bu tüpler kulakta boşaltma kanalı oluşturur ve
tüpten dolayı kulak zarının perforasyonu devam eder.
Çoğu kendiliğinden düşer, fakat çıkarılması için
cerrahi gerekirse, aşağıdaki kodlar atanmalıdır:
Temel tanı: H72.9 Timpanik membran perforasyonu,
tanımlanmamış
İşlem kodu: 41644-00 [312] Perfore timpanik membran
kenarının eksizyonu iki taraflı ise iki kez kodlayın
.
Tüp yerleştirilmesini ise miringotomi başlığı altında arayınız
33
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
(I00-I09)
Bu bölümdeki hastalıklar kalbi ve kan damarlarını
kapsar
Kodlayıcının kullanılan terminolojiye dikkat
etmesi gereken bir bölümdür.
Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı
Hipertansif hastalıklar
İskemik kalp hastalığı
Akciğer kalp hastalığı(KY)
Serebrovasküler hastalıklar
Kan ve lenf damarlarının hastalıkları
34
Hipertansiyon (0925)
Hipertansiyon ya da yüksek kan basıncı
kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal
hastalıklarda önemli bir faktördür.
Hipertansiyonun kodlanmasında oldukça
spesifik bir terminoloji kullanılmaktadır.
İki hipertansiyon tipi
primer –etiyolojinin bilinmediği hallerde
sekonder – böbrek veya endokrin bezlerin
bozuklukları sonucunda
Bir hipertansiyon tanısında açıklayıcı ek bir bilgi
yoksa I10 Esensiyel (primer) hipertansiyon
kodlanır.
35
 Hipertansiyon, kalp
ve böbrek bozukluklarının
kombinasyonları kodlanırken, bunların varsa
birbiriyle olan ilişkileri ile ne şekilde ilişkili
olduklarının birbirinden ayrılması önemlidir.
 Hipertansiyon, kalp ve/veya böbrek hastalığına
yol açabilir.
 Hipertansiyona, bazı böbrek bozuklukları
dahil olmak üzere diğer durumlar neden
olabilir.
 Hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığı
arasında, aynı anda görülseler de bir ilişki
olmayabilir.
36
İskemik Kalp Hastalığı (IKH)
IKH spesifik olmayan genel bir terimdir,
İskemik kalp hastalığı koroner arter hastalığı ya da
arteriosklerotik kalp hastalığı ile eş anlamlı değildir ve
bu durumlarda kodlanmamalıdır.
Bununla birlikte angina ve iskemik kalp hastalığı
birlikte dokümante edilmişse ve hasta o yatışında bu
hastalıklarla ilgili tedavi
görmüşse ikisi birlikte
kodlanır.
37
kalp hastalığı, kalbe doğru olan kan
akışındaki azalma olarak
tanımlayabileceğimiz koroner yetmezliğine
bağlı olarak miyokardiyumu etkileyen bir
dizi bozukluğun genel adıdır.
 İskemik kalp hastalığına genellikle,
koroner arterler ile dallarını tıkayan
ateromatoz madde birikimleri neden olur.
 İskemik
38
İskemik kalp hastalığı, aşağıdaki şekilde (I20I25) kategorileri kapsamında sınıflandırılır
Anjina pektoris I20
 Akut miyokard enfarktüsü I21
 Takip eden (subsequent) miyokard enfarktüsü
I22
 Akut miyokard enfarktüsü sonrası gelişen bazı
komplikasyonlar I23
 Diğer akut iskemik kalp hastalıkları I24
 Kronik iskemik kalp hastalığı I25

39
Anjina Pektoris (I20)
Mekanizma = geçici, lokalize miyokardiyal iskemi
 Oksijene yönelik miyokardiyal talepler ile
koroner arterlerden verilen oksijen miktarı
arasında bir fark vardır. Anjina tamamen kısa
süreli olup, hiçbir rezidüel rahatsızlık
bırakmaksızın yatışır.
 Anjinanın özgül tipleri şöyledir:
1)*Kararsız anjina (I20.0):I20.0 Kararsız anjina
2)*Anjina pektoris, gösterilmiş spazm ile
(I20.1)
40
 Herhangi
bir anjina tipine ilişkin kod, hastanın
söz konusu anjina tipini geliştirdiği bulgulanırsa,
koroner aterosklerozdan önce gelmelidir.
 Hastalar, herhangi bir anjina semptomu
göstermeden de koroner arter hastalığına
sahip olabilmektedir. Bu durumda, anjina
kodlanmaz.
İskemik göğüs ağrısı I20.9 Anjina pektoris
olarak kodlanır fakat göğüs ağrısı NOS; R07.4
Göğüs ağrısı, tanımlanmamış olarak
kodlanmalıdır.
41
Akut Miyokard Enfarktüsü (I21)
 Mekanizma
= arteriyel tıkanıklık.
Bir MI’yı kodlamak için, şunları bilmeniz gereklidir
yeri
Yeni olup olmadığı (<28 gün)
Akut
Takip eden bir MI olup olmadığı ( 28 gün içerisinde) Takip
eden
Eski olup olmadığı ve hala semptomlara sebep olup
olmadığı veya inceleme ya da tedavi gerektirip
gerektirmediği
Eskiyse ve semptomlara sebep olmuyorsa, mevcut bakım
olayı ile ilgili olup olmadığı
Ortaya çıkan herhangi önemli komplikasyon bulunup
bulunmadığı
42
Aterosklerotik kalp hastalığı
(I25.1-)
 Mekanizma
= arterlerin iç tabakasında (intima)
oluşan yağlı birikim plakları.
 Plak veya aterom oluşumu iç duvarın
sertleşmesine, ayrıca kas duvarlarının rijidleşmesi
ve elastik hale gelmesine neden olur.
Avustralya 5’inci karakterleri:
I25.10 Tanımlanmamış
I25.11 Doğal koroner arter (hastanın orijinal arteri)
I25.12 Otolog bypass greft (hastanın kendisinden greft)
I25.13 Otolog olmayan greft (başka bir kaynaktan greft)
43
Eski miyokard enfarktüsü (I25.2)
 I25.2
Eski miyokard enfarktüsü, Z kodu bölümüne
dahil edilmese de esas olarak bir 'öyküsü‘ kodudur.
Bu kod, yalnızca aşağıda verilen kriterlerin
tamamı geçerli ise bir ek kod olarak atanmalıdır:
 ‘Eski’ miyokard enfarktüsü dört haftadan (28
gün) daha uzun bir süre önce gerçekleşmiştir;
 Hasta şu anda ‘eski’ miyokard enfarktüsü için
bakım görmemektedir (gözlem,
değerlendirme veya tedavi);
 ‘Eski’ miyokard enfarktüsü ACS 2112 Kişisel
öykü'de belirtilen kriterlere uygundur.
44
Koroner arter hastalığı (CAD)
KAH, vakaların %99’unda aterosklerozu ifade
eder.Vakaların geri kalan %1’lik bölümü ise
spazm, embolizm ile diğer tanımlanmış
nedenlere bağlı vakalardır.
 KAH’nın spazm, embolizm ve diğer
tanımlanmış nedenler (ateroskleroz hariç)
belirtilmeksizin kaydedilmiş olması halinde,
I25.1- Aterosklerotik kalp hastalığı
kategorisinden bir kod atanmalıdır.
45
Koroner Arter Bypass Greftleri
(0909)
 Koroner
arter bypass grefleri (CABG’ler)
uygulanması gereken hastalar, ana problemi, koroner
arter dallarında proksimal stenotik veya tıkayıcı
aterosklerotik lezyonlar olan hastalardır.
 %50’den fazla çap daralması görülen lezyonların
oluşması halinde, koroner kan akışında meydana
gelecek büyük azalmalar söz konusu arterin
dağıtımında bozulmuş miyokardiyal perfüzyona neden
olur.
 CABG’lerin temel amacı, iskemik miyokardiyum
distale doğru koroner kan akışını anlamlı daralma
veya tıkanma noktalarına yükseltmektir.
 Bunu, lezyonun bypassı ve bozulma olmamış ek kan
kaynağının doğrudan sağlanması ile gerçekleştirilir.
46
Koroner arter bypass greflerinin
tipleri
Gerçekleştirilebilecek iki tip gref vardır:
aortakoroner (aorta - koroner arter) ve
mammaria interna –
koroner arter bypass grefleri.
Aortakoroner en yaygın gref tipidir.
Aortakoroner, tıkalı damar bölümünü
bypassla, aorttan tıkalı
koroner artere dolaşım sağlar.
Bunu gerçekleştirmek için, genellikle hastadan
alınan bir kan damarı
parçası (bir otolog gref) kullanılır.
Diğeri ise mammaria interna – koroner
arter bypass grefleri
47
48

Bir koroner arter bypass grefti girişimine ilişkin
kodlama,
greft uygulanan koroner arter sayısı ve
2) greft maddesinin türüne (örneğin; safen ven,
arteria mammaria interna veya diğer madde)
dayanır.
Prosedür kodunda yer aldığından, greft için damar
alma işleminin kodlanmasına gerek yoktur.
1)
49
 Operasyon
raporunda, bypass edilen
damarların tam sayısı ile kullanılan greft
maddesinin türüne ilişkin bilgiler yer
almalıdır.
 ‘CABG x 4’ tanımının farklı greft maddesi
türlerini (örneğin; safen ven grefti (SVG) x 3
ve sol arteria mammaria interna (LIMA) x 1
fiili olarak uygulanmıştır) içerebileceği
akıldan çıkarılmamalıdır.
50
CABG’lerle birlikte gerçekleştirilen ek
girişimler
Kalp ve akciğer bypassı (CPB)
 CPB, kanın merkezi veya periferik olarak yerleştirilen bir
kanül ile kalp ve akciğerlerden harici bir kalp-akciğer
makinesine yönlendirilmesidir. Bu makine, kalp ve akciğerin
solunum ve pompalama fonksiyonlarını sağlar. Kanülasyonun
yeri klinik kayda girilmelidir.
 Merkezi kanülasyon (aort, vena kava veya atriyum ile),
özellikle bir açık yaklaşımla gerçekleştirilen CABG’lerde daha
yaygın olan yöntemdir.
38600-00 [642] Kalp ve akciğer bypassı, merkezi
kanülasyon
 Periferik kanülasyon ise femoral arter veya subklavian arter ile
uygulanabilmektedir.
38603-00 [642] Kalp ve akciğer bypassı, periferik
kanülasyon
51
Kalp Kateterizasyonu (Anjio)
(0933)
 Tanısal
kalp kateterizasyonu, sağ kulakçıkta, sol
kulakçıkta veya sağ ve sol kulakçığın her ikisinde birden
gerçekleştirilebilen bir invazif tanısal girişimdir.
 Genellikle, koroner anjiyogram (koroner arteriyografi)
da gerçekleştirilir; bu durumda, [668] Koroner anjiyografi
bloğundan uygun bir kod atanır
 Kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyogram ile
birlikte bir ventrikülogram veya aortografinin de
yapılması halinde bunlarda ek kod olarak atanır.
• Kateterizasyonun kalbin hangi kulakçığında yapıldığına
dair herhangi bir bilgi yoksa, şu kriterleri uygulayın:10
veya üstü yaş grubundaki hastalar için varsayılan
kateterizasyonun ‘sol’ olması gerekirken, 10 yaşın
altındaki hastalarda bu ‘sağ’ ve ‘sol’ olmalıdır.
52
Kalp Pilleri (0936)
Kalıcı pacemakerlerin üç tipi:
Tek bölme – ya sağ atriyuma veya sağ ventriküle
gider
İki bölmeli (dual chamber) – her ikisi de hem
atriyuma hem de ventriküle gider
Üç bölmeli (triple chamber) – üç bölmeye gider
İki kısımdan meydana gelir – bir puls jeneratörü ve
elektrod
Her iki kısmı kodlamak gerekir, yani, jeneratör
ve elektrodların yerleştirilmesi
53
Yerleştirilmesi sırasında rutin testi için kodlama
yapmayınız
Değiştirme için, hem eskisinin çıkarılmasını
hem de yenisinin takılmasını kodlayınız
Pacemakerin değiştirilmesi için elektif yatış
tanısı, Z45.0 Kalp cihazının ayarlanması ve
yönetimi
Z95.0 Kalp cihazı varlığı pacemakerin
yönetimiyle ilgili olmayan diğer tüm cerrahi
olgular için atanmalıdır
54
55
Periferik damar hastalığı (PDH)
 Çoğu
durumda, PDH, ateroskleroza bağlı
olarak oluşur.
 Ayrıca, bir embolüs veya mikroembolüs
(örneğin, atriyel fibrillasyona bağlı olarak
kalpten), tromboz, arteriyel travma, arteriyel
duvar spazmı veya konjenital yapısal anomali bir
PDH nedeni olabilmektedir.
 PDH veya ‘kronik iskemik bacak’ kaydedilmiş
ancak bunlara ilişkin daha fazla tanımlama
yapılmamışsa, I70.2- Ekstremite arterlerinin
aterosklerozu’nu atayın. (I73.9 Periferik damar
hastalığı, tanımlanmamış kodunun atanmasına
gerek yoktur.)
56
Kardiyak Arrest
Kardiyak arrest için kodlar yalnızca resusitasyon
gerçekleştirildiği zaman atanmalıdır
Eğer hasta yaşıyorsa, I46.0 Başarılı resusitasyonlu kardiyak
arrest kodunu atayınız
Eğer hasta ölmüşse, I46.9 Kardiyak arrest, tanımlanmamış
kodunu atayınız
Kardiyak arrest bir ana tanı olmamalıdır – altta
yatan sebebi ana tanı olarak kodlayınız
Hastanın öldüğünü kodlamak gerekmez – bu bilgi
diğer veri sahalarında bulunmaktadır
57
Kalp Yetmezliği ve Akciğer Ödemi
I50.0 Konjestif kalp yetmezliği kodu sol
ventriküler yetmezliği içerir
Sol vent.Yetm ayrı olarak kodlanmaz.
Hipertansiyona bağlı konjestif kalp yetmezliği
(KKY) varsa, hipertansif hastalıklar
kategorisinden (I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile
birlikte hipertansif kalp hastalığı) kodlanır.
Akut akciğer ödemi kalp yetmezliğinin sık
görülen bir semptomudur ve solunum yolu ile
ilgili bir neden bulunmadıkça I50.1 Sol ventrikül
yetmezliği kodlanır.
58
Solunum Sistemi
Tonsillit: ACS (0804)
 Tonsillektomi
gerçekleştirilmiş ise
kronik tonsillit(J35.0)
 Tonsillektomi gerçekleştirilmemiş ise
akut tonsillit(J03.-)
59
Solunum Sistemi
Astım (1002)
 Akut
şiddetli astım hastalarının (status
asthmaticus) başlangıç değerlerinde kötüleşme
vardır ve olağan medikasyona yanıt vermezler.
Bu tanım sık sık, 'astım' ana tanısı ile hastaneye
yatırılan kişiler için kullanılacaktır.
 J45.- Astım kodu, ‘astım’, ‘şiddetli astım’, ‘akut
astım’ gibi tanılar veya astım teriminin J46 Status
asthmaticus’a dahil edilmeyen herhangi bir değişik
biçimi için atanmalıdır.
 J46 Status asthmaticus, yalnızca astım ‘akut
şiddetli’ veya ‘refrakter' olarak kaydedilmişse
atanmalıdır.
60
Kronik obstrüktif olarak tanımlanan
veya KOAH ile birlikte kaydedilen astım
yalnızca J44.- kapsamında kodlanmalıdır.
 Obstruksiyon ifade eden durumlarda J45.- Astım
kapsamında kodlamak uygun değildir.
Pnömoni (1004)
 Pnömoni, alveollerin inflamasyonudur. Bu
inflamasyon genelde bir enfeksiyona bağlı
olarak ortaya çıkar. Çok sayıda olası organizma
pnömoniye neden olabilmektedir.Vakaların
önemli bir bölümünde, nedensel organizma
tanımlanmamaktadır.

61
Solunum Desteği (1006)
Sürekli Solunum Desteği
 Sürekli solunum desteği (CVS) (mekanik
ventilasyon), hastanın kendi solunum çabasını
artıran veya yapay yolla solunumunu sağlayan
bir mekanik cihaz aracılığıyla gazların
akciğerlere taşınması işlemidir.
 Solunum desteğinde, hasta entübe edilir veya
hastaya bir trakeostomi uygulanır ve hastanın
kesintisiz solunumu için değişen derecelerde
sürekli solunum desteği sağlanır.
62
1) İlk önce sürekli solunum desteğinin süresini kodlayın:
•
13882-00 [569] Sürekli solunum desteği kullanımı, ≤ 24 saat
•
13882-01 [569] Sürekli solunum desteği kullanımı, > 24 ve < 96
saat
•
13882-02 [569] Sürekli solunum desteği kullanımı, ≥ 96 saat
2) Sürekli solunum desteğinin başlangıç yerini belirtmek için bir ek
kod atayın:
•
13857-00 [569] Sürekli solunum desteği, yoğun bakım ünitesi
dışında VEYA
•
13879-00 [569] Sürekli solunum desteği, yoğun bakım ünitesinde
Buna, neonatal yoğun bakım üniteleri dahildir.
3) Sürekli solunum desteği ile birlikte trakeostomi uygulanırsa
bir ek kod atayın:
41880-00 [536] Perkütan trakeostomi
41883-00 [536] Açık trakeostomi, geçici
41883-01 [536] Açık trakeostomi, kalıcı
63
4)
5)



Entübasyon kullanım için, 16 yaşın altındaki
hastalara yönelik CVS’ye ilişkin koda ([569]
bloğu) ek olarak [568] Havayolu kullanımı
bloğundan uygun kodu atayın.
≤ 24 saatlik sürekli solunum desteğini,
YALNIZCA solunum bir girişim sırasında
gerçekleştirilmediğinde kodlayın.
Örneğin, baş yaralanması veya yanık sonrası
yoğun bakım ünitesinde uygulanan ≤ 24 saatlik
solunum kodlanmalıdır.
Bir hastaya cerrahi girişim sırasında sunulan solunum
desteği anestezi ile ilişkili olup, cerrahi girişimin
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir; bu nedenle,
bu tür durumlarda ≤ 24 saatlik solunum
kodlanmamalıdır.
Ancak, cerrahi girişim sırasında başlatılan ve 24
saatten uzun süren CVS, intraoperatif entübasyondan
64
itibaren başlayan süre ile birlikte kodlanmalıdır.
Sürekli solunum desteği kapsamında uygulanan
sonlandırma yöntemlerini (örneğin;
CPAP,IMV, PSV) kodlamayın.
CVS süresinin hesaplanması
 Hastanın sürekli solunum desteğinde olduğu
saatler, tamamlanmış kümülatif saatler
olarak alınmalıdır.
 CVS süresini hesaplamaya aşağıdaki
uygulamalardan biriyle BAŞLAYIN:
1- Endotrakeal entübasyon
2- Trakeostomi
3- Solunum desteğindeki bir hastanın yatışı
6)
65
45 yaşında akut solunum sıkıntısı ile
yatırılan kadın 36 saat süreyle entübe
edildi ve Yoğun Bakım’da ventile edildi
ACHI kodları:
13882-01 [569] devamlı ventilatör desteği tedavisi,
> 24 ve < 96 saat
13879-00 [569] Devamlı ventilatör desteği, yoğun bakım
ünitesinde başlatma
İpuçlarına (ana terimler) bakınız:
Ventilasyon (başlatma için)
Tedavi (süre için)
66
Sürekli solunum desteğinin
sonraki dönemleri
 Sürekli
solunum desteği kesildikten sonra,
hastanın durumu kötüleşebilir ve hasta, aynı
yatış döneminde bir sonraki solunum
dönemine gerek duyabilir. Sürekli solunum
desteğinin söz konusu sonraki dönemlerini,
 13857-00 [569] Sürekli solunum desteği, yoğun
bakım ünitesi dışında VEYA
 13879-00 [569] Sürekli solunum desteği, yoğun
bakım ünitesinde ek kodu ile kodlayın.
67
Sürekli solunum olmaksızın entübasyon
 Entübasyon, havayolunu açık tutmak gerektiğinde ilişkili bir
solunum desteği sistemi olmaksızın uygulanabilmektedir.
 Örneğin, çocuklar astım, krup veya epilepsi gibi tanılarda
entübe edilebilmekte ancak solunum desteğine
alınmayabilmekte, yetişkinler ise yanık veya diğer şiddetli
travma vakalarında entübe edilebilmektedir.
 Entübasyon, ventilasyon olmaksızın uygulandığı
durumlarda, hastanın yaşı ne olursa olsun, aşağıda
verilen listeden bir kod veya kodlar atanmalıdır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22007-00 [568] Endotrakeal entübasyon, tekli lümen
22008-00 [568] Endotrakeal entübasyon, çift lümen
90179-02 [568] Nazofaringeal entübasyon
92035-00 [568] Solunum yolunun diğer entübasyonu
22007-01 [568] Endotrakeal entübasyon kullanımı, tekli lümen
22008-01 [568] Endotrakeal entübasyon kullanımı, çift lümen
90179-05 [568] Nazofaringeal entübasyon kullanımı
90179-06 [568] Trakeostomi kullanımı
92035-01 [568] Solunum yolunun diğer entübasyonunun kullanımı
68
Diğer Solunum Desteği Türleri
Non invaziv ventilasyonlar (NIV)
Devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP)
Nazofaringeal entübasyon yoluyla CPAP
İki seviyeli pozitif hava yolu basıncı (BiPAP)
Aralıklı (intermittan) pozitif basınçlı solunum
(IPPB)
NIV şunlar için atanır:
1. Yenidoğanlar (yaş < 28 gün), herhangi bir süre
2. 24 kümülatif saat için diğer bütün hastalar
69
 Aşağıdaki
durumlarda atanmamalıdır:
• NIV, sürekli solunum desteği kapsamında
uygulanan bir sonlandırma yöntemi olarak
kullanıldığında
• entübasyon ve trakeostomi ile uygulandığında
(Bu tür durumlarda, [569] Sürekli solunum desteği
bloğundan uygun kodları atayın)
• < 24 kümülati saat için uygulandığında
(yenidoğanlar hariç)
70
Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı (Koah)-(1008)
 Kronik
astım ve/veya amfizem veya kronik
trakeobronşite bağlı, obstrüksiyon ile birlikte görülen
kronik bronşiti ifade eder.
 Önemli terimler, kronik ve obstrüksiyon
terimidir.
 Kronik obstrüktif olarak tanımlanan veya
KOAH ile birlikte kaydedilen astım yalnızca
J44.-kapsamında kodlanmalıdır.
 KOAH’ın akut alevlenmesi, tanımdaki ‘akut’
ve ‘kronik’ durumu yansıtmak amacıyla bir ek
kodun kullanılmasını gerektirmez.Yalnızca J44.1
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alevlenme ile
birlikte, tanımlanmamış’ı atayın.
71
 COPD’nin
infektif alevlenmesi, infektif
durum, pnömoni gibi kendine özgü özellikleri
bulunan bir durum olmadıkça infektif tanımını
yansıtmak amacıyla bir ek kodun kullanılmasını
gerektirmez.
 Bu durumda, ek tanı olarak pnömoni kodlanmalıdır.
Kaydedilen herhangi bir infektif bozukluk yoksa,
‘KOAH’ın infektif alevlenmesi’ veya ‘KOAH’ı
alevlendiren göğüs enfeksiyonu’ tanısı için, J44.0
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alt solunum yolu
enfeksiyonu ile birlikte kodu atanmalıdır.
 Açıklama: Epizot için amfizem ve KOAH
kaydedilmişse, yalnızca J44.- Diğer kronik
obstrüktif akciğer hastalığı kategorisinden bir kod
atayın.
72
Çocuklarda Kronik Bronşit
(1011)
 Çocuklarda
(12 yaşından küçük) kronik bronşit
tanısı, kabul edilebilir bir tanı olmadığından; bu tanı
için, tedaviyi yapan hekimden ayrıntılı bilgi
istenmelidir.
73
Sindirim Sistemi Hastalıkları
(K00-K93)
APANDİSİT (1101)
 Klinik apandisit tanısı konulduğunda, kodlamada yalnızca
bakım konularının niteliği değerlendirilmemelidir, bir başka
deyişle, karın ağrısının kodlanması (negatif histopatoloji
temelinde).
 a) Apandisite ilişkin herhangi bir patolojik kanıt kaydedilmemiş
olsa bile, gösterilmişse bir klinik apandisit tanısı kodlanmalıdır.
 b) Karın ağrısı tanısı kaydedilmişse ancak, apandisite ilişkin
herhangi bir patolojik kanıt yoksa, karın ağrısını kaydedin.
 c) Karın ağrısı tanısı ve apandisle ilgili bir duruma ilişkin
patolojik kanıt kaydedilmişse (örneğin;akut apandisit, subakut
apandisit, fekalit), apandisle ilgili durumu kaydedin.
74
Apandisit Ameliyatı İle Birlikte
Mezenterik Adenit (1111)
 Mezentirik
adenit yalnızca kaydedilmişse
kodlanmalıdır. Apandisit ameliyatı sonrasında
apandisin histopatolojisi normalse ve
mezenterik adenit kaydedilmişse,
mezenterik adeniti ana tanı olarak kodlayın
(I88.0 Özgül olmayan mezenterik lenfadenit);
karın ağrısını ise kodlamayın.
75
76
Gastrointestinal Kanama (GIS)
(ACS 1103)
Üst GIS kanama:
Eğer incelemelerde bir ülser, erozyon veya varis bulursa,
durumun kanama kaynağı olduğunu varsayabilir ve
‘kanamalı’ kodunu kullanabilirsiniz.
Alt GIS kanaması:
Alt GIS kanaması konusunda varsayım yapmayın – kanama
ile incelemede bulunan herhangi bir durum arasında net
bağlantı olması gerekir.
Hiçbir neden bulunmadığı zaman, hastanın
hematemezi, melenası veya GIS kanaması olduğunu
belirtmek için K92 Sindirim sisteminin diğer
hastalıkları’ndan bir kod atayınız.
77
Gastrit İle Birlikte Gastrik Ülser
(1106)
 Gastrik
ülser (K25.-) ana tanı olarak
sıralanmalı, hem gastrit hem duodenit varsa
gastrik ülserden sonra K29.- Gastrit ve
duodenit girilmelidir.
Serbest İntraperitoneal Sıvı (1110)
 Jinekolojik girişimlerde bulgulanan ‘serbest
intraperitoneal sıvı’ kodlanmamalıdır. Bu
sıvının sebebini (örneğin; pelvik inflamatuvar
hastalık, apandisit, mezentirik adenit veya
rüptüre over kisti) kodlayın.
78
Gastroenterit (1120)
 Gastroenterit, enfeksiyöz
olarak belirtilmemişse,
çocuklarda (15 yaş ve altı) A09 Enfeksiyöz kökenli
kabul edilen ishal ve gastroenterit, yetişkinlerde ise K52.İnfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit olarak
kodlanmalıdır. Bu, çocuklarda olası enfeksiyöz nedeni,
yetişkinlerde ise diğer olası nedenleri (örneğin; ilaçlar,
iskemi ve metabolik) gösterir.
Gastroenterit ile birlikte dehidrasyon
 Gastroenterit ve dehidrasyon tedavisi için yatışlarda,
gastroenterit ana tanı, dehidrasyon (E86 Volüm kaybı)
ise ek tanı olarak sıralanmalıdır.
79
Özefajit (1121)

‘Ülseratif’ olarak tanımlanan özefajit için, K21.0 Gastroözefageal reflü hastalığı, özefajit ile birlikte kodu atanmalıdır.
Barrett ülseri, ilaca bağlı ülser, habis ülser, yabancı cisime bağlı
ülser gibi tek, ayrı ülser ve tanılarla ilgili olduğundan K22.1
Özefagus ülseri kodu ülseratif özefajit için atanmamalıdır.
Helicobacter / Campylobacter(1122 )

H. pylori enfeksiyonu bulunmakta ancak, çoğu bunun hiçbir
semptomunu göstermemektedir. H. pylori enfeksiyonu aktif
kronik gastrit ile ilişkili olup, duodenal ülserlerin %90’ı, MALT
lenfomanın %95’i ve gastrik ülserlerin %80’inde görülür. H.
pylori, yukarıdaki durumlarla birlikte bulgulandığında veya bir
başka durumla ilişkisi kaydedilmişse kodlanmalıdır.
80
Örnek :
Hasta, bir ay süren dispepsi sonrasında
gastroskopi için hastaneye yatırılmıştır.
Gatroskopide herhangi bir anormallik
bulgulanmazken, CLO testinde Helicobacter pylori
bulgulanmamıştır.
Kodlar: K30 Dispepsi
30473-01[1008] Duodenum panendoskopisi,
biyopsi ile birlikte
 H. pylori enfeksiyonu ile dispepsi arasındaki
ilişkiye yönelik herhangi bir kanıt
olmadığından bu vakada B96.81
(Helicobacter pylori) kodu atanmaz.
81
Kolelitiasis ve Kolesistit
Kolelitiasis kodları K80-K87 arasında yer almaktadır.
Eğer hastada iltihaplı safra kesesinin
(kolesistit) yanı sıra safra kesesi taşları
bulunuyorsa, o zaman yalnızca K80 Kolelitiasis
içinden bir kod atayınız – inflamasyonu
(iltihaplanmayı) ayrı olarak kodlamaya gerek
yoktur.
Kolelitiasis kodları içindeki 5. karakter durumun
tıkanmaya yol açıp açmadığına göre değişir.
0 tıkanmadan söz edilmeksizin
1 tıkanmayla birlikte
82
Herni (Fıtık) (K40-K46)
Hernileri doğru şekilde kodlayabilmemiz için,
şunları bilmeniz gerekir:
Herninin yeri (inguinal, femoral vs)
Tek taraflı veya çift taraflı (unilateral- bilateral)
Inguinal herniler için, rekürren (tekrarlayıcı) olup
olmadığı
Bağırsak tıkanmasına neden olup olmadığı
Fıtıklaşmış bağırsağın gangrenöz olup olmadığı
83
Alt GIS Endoskopi
Alt GIS için işlemler şunları içerir:
proktoskopi
proktosigmoidoskopi
sigmoidoskopi
kolonoskopi (kısa ve uzun)
Kolonoskopiler için varsayılan genel kod, 3209000 [905] Çekuma fiberoptik kolonoskopi’ dir.
Sigmoid kolonu, desendan (inen) kolonu, splenik
fleksurayı veya transvers kolonu gösteren
kolonoskopiler, 32084-00 [905] Hepatik
fleksuraya fiberoptik kolonoskopi kodu altında yer
almaktadır.
84
85
Cilt ve Cilt Altı Dokusunun Hastalıkları
(L00-L99)
Debridman (1203)
Eksizyonel veya non-eksizyonel olabilir
eksizyonel – yabancı maddeyi, pisliği veya ölü dokuyu
keserek çıkarmak
Non-eksizyonel – fırçalama, sürtme, yıkama veya
irigasyon yöntemiyle temizlemedir.
Debridmanların çoğu eksizyoneldir
Yanıkların ve yumuşak dokunun debridmanları için
ayrı kodlar – bu, tanının işlem kodlarının bir
parçası olduğu bir alandır
Çoğu debridman eksizyoneldir.
Emin değilseniz hekim ile birlikte kontrol edin.
• Kullanımını dokümantasyon/ klinik tavsiye destekliyorsa
noneksizyonel kodunu kullanın.
86
Kozmetik ve rekonstrüktif
plastik cerrahi
 Plastik
cerrahi, kozmetik veya tıbbı nedenlerle
yapılabilmektedir. Kozmetik veya rekonstrüktif plastik
cerrahinin nedeni (örneğin; mikromasti, fazla fasiyal
doku, büyük kulaklar, skar revizyonu, kafatasının
deformitesi, vb.) kaydedilmişse, söz konusu nedeni,
mevcut hastalığı veya yaralanmayı ana tanı olarak
kodlayın.
 Neden belirtilmemişse veya ICD-10-AM’de kabul
edilmeyen bir terim ise (örneğin, yüzün yaşlanması)
uygun şekilde Z41.1 Kabul edilebilir olmayan kozmetik
görünümiçin diğer plastik cerrahiler veya Z42.- Plastik
cerrahiye ait takip bakımı’nı anı tanı olarak atayın.
87
Örnek :
Yaşlılık sebebiyle yüz gerdirme. (Açıklama: yüzün
yaşlanması, ICD-10-AM’de bir tanı olarak kabul
edilmemektedir)
Kodlar:
 Z41.1 Kabul edilebilir olmayan kozmetik görünüm için
diğer plastik cerrahiler
 45588-00 [1675] Yüz gerdirme, çitf taraflı
 92514-XX [1910] Genel anestezi
88
Örnek :




Hasta, habis neoplazmanın alınması sonrasında
oluşan kafatası deformitesinin onarımı için
hastaneye yatırılmıştır.
Kodlar:
M95.2 Başın diğer kazanılmış deformiteleri
Z85.9 Kişisel habis neoplazma öyküsü,
tanımlanmamış
40600-03 [23] Kraniyoplasti, diğer
92514-XX [1910] Genel anestezi
89
Dekübitus -Basınç Ülseri
(ACS 1221)
 Dekübitus
[bası] ülseri, bir kemik çıkıntısının üzerindeki
derinin inflamasyonu, yarası veya ülseridir. Dokuların
basıya bağlı iskemik hipoksisinden kaynaklanır. Bu
ülserler çoğunlukla, hareket edemeyen hastaların
sakrum, dirsekler, topuklar, ayak bileklerinin dış kısımları,
dizlerin iç kısımları, kalçalar, kürek kemikleri ve kulak
kenarlarında görülebilmektedir.
 Dekubitus [bası] ülserleri, ciddiyetlerine göre
sınıflandırılır.
• Evre I, II, III veya IV’e ilişkin dokümantasyon veya
• Ülserin ciddiyetine ilişkin dokümantasyon, örneğin
tam deri kaybı.
90
 Hastada
farklı evrelerde birden fazla ülserli
bölge varsa, en yüksek evreyi göstermek
üzere yalnızca bir kod atayın.
ÖRNEK :
Tanı: Topuklarda tam deri
kaybı ile birlikte sakrumda
dekübitus ülseri, evre II.
Kodlar:
L89.2 Dekübitus [bası] ülseri,
evre III
91
92
SABRINIZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER…
93

similar documents