Dostęp do sieci - Gaz

Report
IRiESP i IRiESP SGT
Dostęp do sieci
Warszawa, 24 września 2013 r.
system, który łączy
1
Dostęp do sieci – główne zmiany
Nowe brzmienie IRiESP i IRiESP SGT przewiduje zmiany w zakresie:
- oferowanych produktów,
- sposobów przydziału przepustowości dla poszczególnych
punktów.
Dostosowano rodzaje oferowanych produktów oraz reguły
przydziału przepustowości do zasad określonych
w rozporządzeniu taryfowym oraz w projekcie kodeksu sieci CAM.
2
system, który łączy
Oferowane produkty
IRiESP i IRiESP SGT:
Zróżnicowanie usług ze względu na:
a) Rodzaj przepustowości:
 usługi przesyłu na zasadach ciągłych, w tym usługa przesyłania
zwrotnego (np. produkt powiązany w punkcie Mallnow),
 usługi przesyłu na zasadach przerywanych:
• likwidacja podziału na poziomy pewności realizacji od 1-4,
• projekt Taryfy nr 7: wprowadzenie maksymalnej długości
pojedynczego ograniczenia (ilość dób, na jaki został zawarty PP),
• usługa wirtualnego przesyłania zwrotnego.
3
system, który łączy
Oferowane produkty
b) Produkty:
 roczne: od 1 roku do 4 lat,
 kwartalne: 1 października (X, XI, XII), 1 stycznia
(I,II,III), 1 kwietnia (IV, V, VI) lub 1 lipca
(VII, VIII, IX),
 miesięczne: miesiąc gazowy,
 dzienne: doba gazowa.
Ani IRiESP, ani IRiESP SGT, nie przewiduje
oferowania produktu półrocznego!
4
system, który łączy
Przedmiot aukcji
W ramach aukcji sprzedawana będzie
przepustowość na zasadach ciągłych dla:
• punktów połączenia
międzynarodowego,
•
PWP.
Tietierowka
Lwówek
Mallnow
Przepustowość na zasadach przerywanych
w kierunku Ukrainy
Włocławek
Kondratki
PWP
Wysokoje
Lasów
Produkty oferowane w ramach aukcji:
•
produkty roczne,
•
produkty kwartalne,
•
produkty miesięczne.
Cieszyn
Drozdowicze
Alokacja przepustowości następuje wyłącznie w drodze aukcji,
niezależnie od zgłoszonego zapotrzebowania.
5
system, który łączy
IRiESP SGT – PWP
1. Fizyczne punkty wejścia i wyjścia do
Systemu Gazociągów Tranzytowych – punkt
Włocławek i punkt Lwówek, utworzą tzw.
„punkt wzajemnego połączenia” („PWP”).
2. Przepustowość
punktów
Włocławek
i Lwówek sprzedawana będzie łącznie, jako
przepustowość jednego punktu - punktu
wzajemnego połączenia.
3. Punkt wzajemnego połączenia
punktem kontraktowym.
będzie
6
system, który łączy
IRiESP SGT – alokacja przepustowości
1.
Przepustowość PWP oraz punktu
Mallnow sprzedawana:
• jako produkt powiązany,
• w ramach jednej aukcji.
2.
PWP
Zasady prowadzenia aukcji, w tym
terminy aukcji, zgodne z:
• IRiESP,
• kodeksem sieci GASCADE.
zgodne z
kodeksem
sieci CAM
Alokacja przepustowości na zasadach ciągłych
w powyższych punktach następuje wyłącznie w drodze aukcji,
niezależnie od zgłoszonego zapotrzebowania.
7
system, który łączy
Kondratki, Drozdowicze, Tietierowka
Dla punktów na granicy wschodniej, zarówno w ramach KSP, jak i SGT:
- wymóg przedstawienia dokumentów potwierdzających zapewnienie
dostarczania paliwa gazowego odpowiednio do SGT bądź KSP;
- przedstawienie dokumentów – 21 dni przed aukcją,
- wezwanie do uzupełnienia dokumentów – 5 dni od złożenia
dokumentów,
- uzupełnienie złożonych
dokumentów,
dokumentów
–
5
dni
od
złożenia
- udział w aukcji maksymalnie do ilości przepustowości potwierdzonej
w przedłożonych dokumentach.
8
system, który łączy
Aukcja – wymogi formalne
1. Warunki udziału w aukcji:

Ustanowienie osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika Systemu
– poprzez złożenie OSP pełnomocnictwa dla osób, które będą
reprezentować Użytkownika w toku aukcji,

uzyskanie loginu i hasła do platformy internetowej OSP umożliwiających
udział w aukcji.
2. Wskazanie osoby lub zmiana osoby uprawnionej do reprezentacji
Użytkownika Systemu w aukcji następuje poprzez złożenie nowego
formularza pełnomocnictwa.
3. Aukcja prowadzona na elektronicznej platformie udostępnionej przez
OSP.
4. Złożenie oferty w ramach aukcji zastępuje wniosek o przydział
przepustowości.
9
system, który łączy
Aukcja – kroki cenowe
Kroki cenowe (małe i duże zmiany Sos) - określają wielość narzutu
na opłatę taryfową
Duże zmiany Sos
Małe zmiany Sos
zł/(m3/h)h
zł/(m3/h)h
Produkty roczne
1
Produkty roczne
0,2
Produkty kwartalne
2,5
Produkty kwartalne
0,5
Produkty miesięczne
10
Produkty miesięczne
2
Duża zmiana Sos = Mała zmiana Sos x 5
10
system, który łączy
Harmonogram aukcji
IRiESP wprowadza nowe terminy aukcji, zgodne z harmonogramem
przewidzianym w kodeksie sieci CAM.
1. Produkty roczne: aukcja w pierwszy poniedziałek marca każdego roku,
obejmująca produkty na następne cztery lata gazowe.
90 % przepustowości technicznej
III
11
system, który łączy
Harmonogram aukcji
2. Produkty kwartalne: aukcja w pierwszy poniedziałek czerwca każdego
roku, obejmująca cztery kwartały następnego roku gazowego.
10 % przepustowości technicznej – kwartały, miesiące, doby
VI
12
system, który łączy
Harmonogram aukcji
W okresie przejściowym, tj. do dnia 1 listopada 2015 r., przydział przepustowości dla
produktów kwartalnych następuje:
a) na rok gazowy następujący po roku gazowym w którym odbywa się PP
 aukcja w pierwszy poniedziałek czerwca każdego roku, oraz
b) na rok gazowy w którym następuje przydział przepustowości  aukcja
w pierwszy poniedziałek miesiąca poprzedzającego kwartał, którego dotyczy
PP.
VI
IX
13
system, który łączy
Harmonogram aukcji
3. Produkty miesięczne: aukcja w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, na
okres miesiąca gazowego następującego po miesiącu, w którym
następuje przydział przepustowości (mocy umownej).
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
I
IX
X
XI
XII
14
system, który łączy
Punkt międzysystemowy Mallnow
1. Przepustowość punktu Mallnow
udostępniana
jako
produkt
powiązany,
we
współpracy
z
operatorem
niemieckim
GASCADE Gastransport GmbH.
2. Aukcja
przepustowości
platformie PRISMA primary.
na
3. Projekt pilotażowy obejmie trzeci i czwarty kwartał roku
gazowego 2013/2014.
4. Po zakończeniu projektu pilotażowego planowane jest
rozpoczęcie prac nad stałym oferowaniem usługi przesyłania
zwrotnego.
15
system, który łączy
Przydział przepustowości wewnątrz
systemu przesyłowego
16
system, który łączy
Przydział przepustowości wewnątrz systemu przesyłowego
1. Przydział
przepustowości
w
procedurze
udostępniania:
okno czasowe na składanie wniosków o PP
(od 1 do 15 marca) dla:
• produktów rocznych na zasadach ciągłych
na okres od 1 roku do 4 lat,
• produktów kwartalnych oraz produktów
miesięcznych na kolejny rok gazowy.
2. Wniosek składany nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed
terminem rozpoczęcia przesyłu:
• przepustowość kwartalna lub miesięczna na dany rok gazowy
• przepustowość przerywana lub przerywana rewersowa dla wszystkich
punktów sieci.
3. Przepustowość udostępniana po zrealizowaniu przez OSP przyłączenia:
• udostępniana na okresy roczne, maksymalnie do 4 lat gazowych,
• możliwość złożenia wniosku w trakcie roku gazowego.
17
system, który łączy
Przydział przepustowości dla punktów wewnątrz sieci
PP w punktach wejścia
i wyjścia z sieci do:
• kopalni,
• mieszalni,
• odazotowni,
W
przypadku,
gdy
suma
zamówionych
przepustowości
przekroczy dostępną przepustowość,
podmiot
eksploatujący
taką
instalację wskaże podmioty oraz
ilości wartości przepustowości, która
ma być mu przydzielona.
PP w punktach
wyjścia z sieci do:
• Odbiorców
końcowych
W
przypadku,
przepustowości
przepustowość:
gdy
suma
przekroczy
zamówionych
dostępną
• jeżeli wnioskodawcą jest Odbiorca końcowy
przyłączony do sieci przesyłowej odbierający
paliwo gazowe jedynie na potrzeby własne,
przysługuje mu pierwszeństwo w przydziale
przepustowości w tym punkcie,
• jeśli wnioskodawcy to inne podmioty, Odbiorca
lub podmiot eksploatujący taką instalację wskaże
podmioty oraz ilości wartości przepustowości,
która ma być mu przydzielona.
18
system, który łączy
OSM/OSD
PP w punktach wejścia
i wyjścia z sieci do
OSM:
PP w punktach wejścia
i wyjścia z sieci do
OSD:
1) Przydział przepustowości w
MFPWEOSM i w MFPWYOSM
jedynie
dla
OSM
na
podstawie MUP.
1) Przydział przepustowości w
MFPWEOSD i w MFPWYOSD
jedynie dla OSD na podstawie
MUP.
2) Oferowana przepustowość:
• ciągła,
2) Oferowana przepustowość:
• ciągła,
• przerywana (na wniosek).
• przerywana (na wniosek).
O ile w ocenie OSM/OSD nie spowoduje to zagrożenia lub zakłócenia, o którym
mowa w §2 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu wprowadzania
ograniczeń w poborze gazu ziemnego.
19
system, który łączy
Harmonogram przydziału przepustowości dla punktów
wewnątrz sieci
Okno czasowe:
Produkty roczne:
III - V
20
system, który łączy
Harmonogram przydziału przepustowości dla punktów
wewnątrz sieci
Produkty kwartalne i miesięczne:
III - V
21
system, który łączy
Przepustowość na zasadach przerywanych
1.
Przepustowość na zasadach przerywanych jest udostępniana do wartości istniejącej
przepustowości technicznej danego punktu.
2.
Wniosek o przydział przepustowości (mocy umownej) dla:
•
produktów kwartalnych lub miesięcznych w trakcie roku gazowego, w którym produkty
te mają być realizowane,
•
produktów przepustowości przerywanej lub przerywanej rewersowej,
należy złożyć nie wcześniej niż trzy (3) miesiące i nie później niż jeden (1) miesiąc przed
rozpoczęciem przesyłu.
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
XI
22
system, który łączy
Przydział przepustowości - podsumowanie
Sposób alokacji
Aukcja
Przydział na wniosek:
•
okno czasowe,
•
przepustowość po
realizacji
przyłączenia,
•
przydział w trakcie
roku gazowego
(3/1 msc).
Procedura nominacji
Produkty i punkty właściwe
Przepustowość ciągła:
 produkty roczne/kwartalne/miesięczne,
 punkty międzynarodowe/PWP.
• Przepustowość przerywana na połączeniu z Ukrainą.
•
•
Punkty wewnątrz sieci:
 przepustowość ciągła:
 produkty roczne/kwartalne/miesięczne,
 max. 4 lata, punktu po przyłączeniu,
 produkty kwartalne/miesięczne w trakcie roku
gazowego.
•
Przepustowość przerywana lub przerywana
rewersowa we wszystkich punktach sieci.
•
•
•
Przepustowość ciągła i przerywana,
produkty dobowe,
wszystkie punkty.
23
system, który łączy
IRiESP SGT - zmiana
zasad zawierania umów
24
system, który łączy
Umowa ramowa
1. Następuje
całkowita
zmiana
charakteru umów przesyłowych –
poprzez wprowadzenie tzw. umów
„ramowych”
–
sprowadzonych
jedynie
do
rejestracji
klienta
i
złożenia
odpowiednich
zabezpieczeń.
PP/PZ
PP/PZ
UMOWA
RAMOWA
2. Nastąpi połączenie wszystkich dotychczasowych umów
przesyłowych w jedną dla każdego klienta, aby zapewnić
spójne i jednolite zasady oraz zapewnić wspólne
bilansowanie.
25
system, który łączy
Umowa ramowa
1. Umowy przesyłowe są zawierane na
czas nieokreślony.
2. Przydział przepustowości i zdolności
(PP/PZ)
jest
dokonywany
na
maksymalnie 4 lata.
3. Z chwilą zawarcia
uzyskuje status ZUP.
umowy
przesyłowej
podmiot
system, który łączy
Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy
1. Wniosek o zawarcie umowy przesyłowej.
2. Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności
np.
zaświadczenie
o
wpisie
do
CEIDG
lub
odpis
z KRS.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający prawo osób
reprezentujących
podmiot
do
zaciągania
zobowiązań
w jego imieniu.
4. Dokument poświadczający nadanie NIP.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
6. Koncesję, lub oświadczenie, iż wykonywana działalność nie wymaga
koncesji przewidzianej przez ustawę Prawo energetyczne.
7. Pełnomocnictwo do reprezentacji w aukcji.
system, który łączy
Zmiana dotychczasowych umów przesyłowych
1. Z dniem wejścia w życie IRiESP SGT, dotychczasowe umowy
o świadczenie usługi przesyłania staną się umową przesyłową
w rozumieniu IRiESP SGT.
2. Potwierdzenie na piśmie:
 treści umowy,
 przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ).
3. W umowie ZUP otrzyma prawo do przepustowości w PWP na podstawie
sumy mocy posiadanych w punkcie wyjścia Włocławek i Lwówek.
OSGT do 1 grudnia 2013 r. przedstawi ZUP propozycję umowy
przesyłowej oraz przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ).
system, który łączy
Dziękuję za uwagę
system, który łączy
29
system, który łączy

similar documents