NOVÝ ROMÁN

Report
NOVÝ ROMÁN
NOVÝ ROMÁN
• v polovici 50. rokov 20. storočia vznikla vo
Francúzsku skupina spisovateľov, ktorá sa
pokúsila určiť nové zásady prózy
• jej predstavitelia zdôrazňovali, že nie je
možné v jednom diele zobraziť skutočnosť
v celej šírke
• vychádzali z filozofie pozitivizmu
a novopozitivizmu
• nepochybovali o existencii objektívneho
sveta, ale nevysvetľovali ho
NOVÝ ROMÁN
• predstavitelia nového románu odmietali klasickú
prózu, tzn. fabulu, tradičnú kompozíciu
a epického hrdinu
• písali racionálne, bez uplatnenia fantázie
• vyzdvihovali význam dialógov, pretože pôsobia
na psychiku partnera, vyjadrujú psychiku
hovoriaceho
• odmietali vnútorný monológ
• uprednostňovali formu a štýl pred obsahom
• vniesli do literatúry typ rozprávača „oka
kamery“
NOVÝ ROMÁN
• dej je rozkúskovaný, rozložený a chýbajú mu
príčinné i chronologické súvislosti
• na konci nového románu nedochádza
k rozuzleniu zápletky, vyústeniu deja, ale
naopak, k jeho spochybneniu
• postava je anonymnou odpsychologizovanou
bytosťou bez minulosti i pamäti, často i bez
mena (býva označená krstným menom,
iniciálkami alebo zámenom)
ALAIN ROBBE-GRILLET
• francúzsky spisovateľ, literárny
teoretik a filmový režisér,
jeden zo zakladateľov nového
románu
• tvrdil, že literárna tvorba
nemôže slúžiť ničomu a nikomu, tým vlastne odmietol
akúkoľvek literatúru, vrátane
svojej
• prehlásením, že neexistuje nič
než rukopis, zrušil vzťah medzi
obsahom a formou
LITERÁRNA TVORBA
• vo svojom diele potláčal časovú chronológiu a logiku
príbehov
• postupne sa dostal do sveta tvarov, čím zrušil význam,
zrovnoprávnil vzťah človeka s ostatnými živými tvormi,
a tie potom zrovnoprávnil s neživou prírodou
• jeho vnímanie viedlo k tomu, že nakoniec poprel
správanie ako také
• všetky svoje diela považuje za autobiografické, vyznáva
zásadu, že všetko je autobiografické, dokonca i fikcia
• zastáva názor, že život nie je ani zmysluplný, ani
absurdný, ale skrátka jednoduchý
GUMY
• vytvoril nový typ rozprávača, objektívneho
a citovo nezúčastneného = rozprávač „oka
kamery“
• román je založený na detektívnej zápletke,
ktorá aj v závere zostáva nevyriešená
• v Prológu sa stretávame s vrahom, obeťou
i okolnosťami: profesora Duponta sa pokúša
niekto zavraždiť. Pokus je neúspešný
a profesor sa z obavy pred ďalším útokom
skryje a nechá vyhlásiť za mŕtveho.
• jadro románu tvoria rôzne interpretácie
profesorovej smrti a prenasledovanie
vraha. Detektív Wallas ho chce odhaliť a pri
prenasledovaní domnelého vraha zastrelí
profesora Duponta.
• v Epilógu je opis všedného dňa mesta,
v ktorom sa nikto nepozastavuje nad
profesorovou nevysvetliteľnou smrťou
ŽIARLIVOSŤ
• román Žiarlivosť má vo francúzštine dva
významy: vášeň, žiarlivosť a súčasne žalúziu,
roletu, cez ktorú v bungalove anonymný
rozprávač sleduje i drobné zmeny vo svojom
okolí
• takto chce podozrievavý manžel zistiť neveru
svojej ženy /autor zatajil príčinu žiarlivosti
a nedozvieme sa nič ani o osobe, ktorá žiarli/
• román je založený na subjektívnom videní
reality, rozprávač však vidí len povrch vecí,
ktoré ho obkolesujú.
FILMOVÁ TVORBA
• snaha tvoriť „objektívnym pohľadom kamery“,
čo dosahoval umiestnením kamery akoby
v hlave postavy - rozprávača
• zachytával svet samostatne a nezávisle na
existujúcich veciach. Prostriedkom priblíženia
k nepreniknuteľnej skutočnosti sa stali vecné
a detailné záznamy.
• časté opakovanie podrobných, až geometrických
popisov, spomienok či halucinačných predstáv
vytváralo u diváka pocit, že dielo môže mať
nejakú logiku
• Muž, ktorý luže
je dielo, ktoré
Robbe-Grillet vytvoril
v slovensko-francúzskej
koprodukcii.
• Je antipríbehom
z obdobia povstania,
odohrávajúcim sa vo
vymyslenej krajine,
v skutočnosti, ale aj
v predstavách
rozprávača - muža,
ktorý luže.
MUŽ, KTORÝ LUŽE
• Boris/Ján je ústrednou postavou filmu
• v komunikácii s ostatnými deklaruje svoju snahu
objasniť, čo sa stalo medzi ním a jeho domnelým
priateľom počas vojny
• opisuje určitú udalosť, tento opis prezentuje ako
fakt, ktorý pri inej príležitosti ďalším rovnocenným faktom poprie bez toho, aby bola jasná
motivácia tohto nepochopiteľného konania
• neposkytuje možnosť vytvoriť si „správnu"
predstavu o tom, čo sa odohralo, pretože nie sme
schopní odčítať, kedy hovorí pravdu a kedy „luže"
MUŽ, KTORÝ LUŽE
• Hlavná postava osciluje medzi identitou Jána a Borisa.
• V úvode sa predstavuje ako Boris, ktorého volajú Ján
alebo Ukrajinec. Postavy Borisa (hlavného hrdinu) a
Jána (prezentovaného pomocou obrazovej
retrospektívy) sú počas filmu relatívne jasne
rozpoznateľné.
• Na konci Boris zomiera zasiahnutý Jánovou zbraňou
(fikcia zasahuje do skutočnosti). Po chvíli však znova
vstáva, aby na seba vzápätí vzal Jánovu podobu a predstavil sa ako Boris, krycím menom Ján. Tu sa každá
doterajšia hypotéza o identite protagonistu
spochybňuje a záver celý film dodatočne relativizuje.
Ďakujem za pozornosť 
OBERT, V. a kol. Literatúra 4 pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava :
Vydavateľstvo LITERA ,1996, 255 s. ISBN 80-85452-45-6
www.wikipedia.sk
www.kinema.sk

similar documents