Kaza Anında

Report
İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım
Semineri
Murat Güre
Hakan Şahin
Niçin İş Sağlığı Ve Güvenliği
 Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı elde etmek.
 İşyerlerinde iş kazası ve meslek Hastalıklarını
önlenmek
 Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan
sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
 Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak ve
geliştirmek
 Üretimin devamlılığını sağlamak
 Verimliliği artırmak
Kaza Anında
İlk aranacak numaralar
– Sağlık Merkezi Acil
6666
0-312-290 6666
– Güvenlik
1234
0-312-290 1234
İŞÇİLERİN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAK
İÇİN UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
Çalışma yerleri, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye
atmayacak şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli, teçhiz
edilmeli, hizmete alınmalı, işletilmeli ve bakımı yapılmalıdır.
İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili bir kişinin
gözetiminde yapılmalı,
Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde
olmalı,
Uygun ve yeterli ilk yardım donanımı sağlanmalı,
Düzenli aralıklarda güvenlik tatbikatları yapılmalı,
İşçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri riskler belirlenmeli
ve değerlendirilmelidir.
Tüm işyerinden sorumlu olan işverenin, işçilerin sağlık ve
güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını
koordine etmesi.
Çalışanların katılımının sağlanması
İş güvenliği uzmanı katkısı sağlanması
Çalışanların bilgilendirilmesi
 Çalışanların görüşlerinin alınması
Çalışanların eğitimi
Koruma önleme ve bastırma anlayışı ve kültürü
oluşturulması
Çalışanlarda olumlu yönde davranış değişikliğinin
sağlanması
Tehlikelerden kaçınılması ve uzak durulması
Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek bu söz konusu
olmadığında çalışanlarla tehlike kaynağı arasında önlemler
almak en son çare kişisel koruyucu donanım kullanmak
Genel olarak tehlikeli iş ve malzemeyi, tehlikesiz veya
daha az tehlikeli olan ile değiştirmek
İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak
İşi çalışana entegre etmek ve uygun hale getirmek.
Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden
daha çok önem ve öncelik vermek
İşçilere iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında yeterli
teknik bilgi ve talimat vermek,
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla
sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak
Kimyasal Kirlenme Halinde
Gaz, sıvı veya katı kimyasal kirlenme halinde
Havalandırma sistemini kapatınız. Bölgeyi terk ediniz.
Yetkililere Haber veriniz.
Üstünüze sıçramışsa, elbiselerinizi çıkarınız ve etkilenen
bölgeleri en az 15 dakika akar suda yıkayınız. Sağlık
merkezini arayın 6666. Asit nötürleştirme kitini kullanın.
Bölge emniyetli ise ve gerekirse vücud duşlarını veya
yüz duşlarını kullanınız.
Kaza mahallini temizlemek için profesyonel ekipler
müdahale edecektir. Ancak, kendinizi tehlikeye atmadan
kirlenmenin kaynağını kapatmanız mümkünse (mesela
gaz vanası) , kapatınız. Kaçış maskesi nedir, oksijen
tüpü nasıl kullanılır biliyormusunuz?
KİMYASAL İLK YARDIM MALZEMELERİ
Genel Emniyet Kuralları
Lab çıkış kapılarının yerini biliniz.
Emniyet duşlarının yerini ve kullanılışını biliniz.
Yangın alarm düğmelerini yerini ve yangın söndirme cihazlarının
yerini ve kullanılışını biliniz.
En yakın telefonun yerini biliniz.
Kullandığınız malzeme ve teçhizatın olası tehlikelerini biliniz. MSDS
Dosyasını okuyunuz. Bu konuda internet büyük bir bilgi kaynağıdır.
Emniyet tedbirleri almadan ASLA çalışmayınız.
Tanımadığınız teçhizat veya kimyasalı kullanmayınız. Bu konuda
gerekli bilgileri başta M.Güre olmak üzere ilgililerden sorunuz.
Laboratuvardaki belli başlı cihazların kullanımı bu konuda M.
Güre’den onay almaya bağlıdır. Murat Güre’den onaylı olmayanlar
100 Sınıfı temiz odaya giremezler!
ACİL GÖZ VE VÜCUT DUŞLARI
Basınız
Çekiniz
MSDS DOSYASI VE KAÇIŞ MASKESİ
CLASS 100 KAÇIŞ NOKTALARI
İAL KAÇIŞ PLANI
Genel Emniyet Kuralları
Eldiven, gözlük, elbise gibi gerekli teçhizatı kullanmadan laboratuvara
girmeyiniz.
Laboratuvarda yemek, içmek, sigara içmek, kozmetik sürmek uygun
değilidir.
Uzun saçlar arkadan bağlanmalı ve net içine alınmalıdır. Sarkan ziynet
eşyaları, özellikle metal olanlar laboratuvarda kullanılmamalıdır.
Laboratuvarda kısa pantolon giyilmez. Labaratuvar önlüğü giyiniz.
Labaratuvarda koruyucu gözlük takınız.
Yenecek ve içecekler sadece üst kat buzdolabına konulmalıdır. Bu
buzdolabına hiç bir kimyasal madde konulmamalıdır. Laboratuvar içindeki
buzdolabına yiyecek ve içecek konmaz.
Ağzınızla pipet işlevi görmeyiniz.
Laboratuvardan çıktıktan sonra ellerinizi yıkayıp üzerinizi sıçramalara karşı
kontrol ediniz.
Deney sırasında kısa yollara sapmayınız. Deneye uygun teçhizat kullanınız.
Kullanıcının izni olmadan hiç bir alete dokunmayınız.
KİMYASAL KULLANIRKEN KULLANILMASI
ZORUNLU AKSESUARLAR
Genel Emniyet Kuralları
Kullanımı sırasında başında bekleyemediğiniz (çok uzun
süreli) kimyasal deneylerin niteliğini M. Güre’ye bildirerek
önceden onay alınız.
Daha önce kullanmadığınız kimyasalları kullanmadan
önce, kullanım şekli ve tehlikeleri konusunda bilgi sahibi
olunuz.
Kimliği, sahibi, kullanım süresi yazılı olmadan etrafta
açık kimyasal madde bırakmayınız.
Normal mesai saatleri dışında laboratuvarda yanlız
çalışmayınız. Gece çalışmalarında laboratuvarda
çalıştığınızı güvenlik görevlileri ve arkadaşlarınıza
bildiriniz. Gece 24:00 den sonra çalışmaktan ve özellikle
dikkat gerektiren işlerden kaçınınız.
Genel Emniyet Kuralları
Laboratuvarda şaka olmaz!
Laboratuvarı bulduğunuz gibi temiz
bırakınız. Tehlike arz eden, yangına yakıt
temin edecek malzemeyi ortalıkta
bırakmayınız. Temiz oda içinde
gereğinden fazla kimyasal veya atık
bulundurmayınız.
Tehlikeli gördüğünüz durumları ve kazaları
laboratuvar ilgililerine bildiriniz.
Kişisel Korunma
Göz Korunması
–
–
–
–
Gözlük kullanımı
Maske kullanımı
Oksijen tüplü gaz maskesi kullanımı
Kontak lenz kullanıcıları, dikkat!
Solunum Korunması
– Deney sırasında korunma gerektiren deneyler için M.
Güre’den onay alınmalıdır.
– Lab içinde mevcut solunum korunma maskeleri, kaçış
maskesidir. Uzun süreli kullanılmamalıdır.
Kişisel Korunma
Deri ve Vücud Korunması
– Eldiven
– Önlük ve lab elbisesi
– Ayakkabılar (Temiz odalara sandaletle
girmeyiniz)
Duymanın korunması
Laboratuvar Güvenlik Cihazları
Çeker ocak
Maskeler
Eldiven
Vücud ve göz emniyet
duşları
Kimyasal kirlenmeye
karşı çeşitli kitler.
Yangın söndürme
tüpleri
Kimyasal Kullanımı
Tehlikeyi en aza indir!
Güvenli Kullanım:
– Kimyasalın tek başına ve
reaksiyondaki özelliklerini
biliniz. Özellikle:
Emiyetli kullanım miktarı
nedir?
Öldürücü veya yaralayıcı
doz nedir?
Kimyasala olası maruz
kalma yolu nedir?
–
–
–
–
Deri veya gözde temas
Yutma
Soluma
Enjeksiyon
Kimyasalları Vücudumuza Nasıl
Alırız?
Kimyasalları
Soluduğumuzda,
Cildimizle temas ettiğinde,
Yuttuğumuzda vücudumuza alırız.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasalların Sağlık Üzerindeki
Etkileri
Etkiler geçici rahatsızlıklardan kalıcı hasarlara kadar
geniş bir aralıktadır. Bu etkiler kimyasaldan ne kadar
vücuda alındığına ve kimyasalın ne kadar zehirli
olduğuyla alakalıdır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Tehlikeli Kimyasal Maddeler
Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir,
alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş
edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve
çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip
maddelerdir.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasal Maddelerin Kimliklerinin
Belirlenmesi
Her bir kimyasal endüstride
değişik adlarla bilinebilir. Bu da
karışıklıklara neden olmaktadır. En
basit olarak Sülfürik Asit; hidrojen
sülfat, kaplan, karate gibi 50’ye yakın
isim ile bilinir. Bu karışıklığın önüne
geçmek için Malzeme Güvenlik Bilgi
Formları (MSDS) geliştirilmiştir. Ayrıca
CAS numaraları da bu amaçla
kullanılmaktadır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
MSDS’te Bulunması Gereken
Bilgiler
Kimyasalın adı ve üreticinin adresi
Ürünün kompozisyonu
Materyalin sebep olabileceği zararlar
İlkyardım tedbirleri
Kaza sonucu yayılmalarda yapılması gerekenler
Kullanma ve depolama talimatları
Maruz kalma kontrolleri (gerekli KKD’ler de dahil)
Fiziksel ve kimyasal özellikler (karalılık ve reaktivite
özelliği de dahil)
Zehirlilik bilgisi ve insan vücuduna girme yolları
Taşıma bilgisi
Mevzuat bilgisi
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasalın Etiketinde Bulunması
Gereken Bilgiler
Kimyasalın,
Ticari adı
Kimliği
Tedarikçi firmasının adı/adresi/telefon numarası
Tehlike etiketleri
Kullanımının doğasından kaynaklanan riskler
Alınması gereken güvenlik önlemleri
Kimyasal güvenlikle ilgili ek bilgilerin işverende
bulunduğuna dair ifade
Sınıfı (Ulusal yasalarla belirlenen)
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenin Yükümlülükleri
İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu
maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün
olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden
korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Tehlikeli Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Alınacak Önlemler
İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu
yapılacaktır.
En uygun yöntem ve makineler seçilecek.
İşçilerin maruziyeti en az seviyede olacaktır.
Üretim alanında gereğinden fazla tehlikeli madde
bulundurulmayacaktır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Tüm diğer yöntemler yetersiz
kaldığında işçiler Kişisel Koruyucu
Donanımlarla (KKD) korunacaktır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
İşyerinde yangın veya patlamaya
sebep olabilecek tutuşturucu
kaynakların bulunması önlenecektir.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasalların zararlarından
korunmada diğer yöntemler
izolasyon ve aspirasyondur.
Kimyasalla işçi ya da ortam
arasına fiziksel engeller
koyularak kimyasalın
etkilerinden kaçınılabilir. Ya da
aspirasyon ile havada bulunan
buhar veya partiküllerden
kurtulabilinir.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasalların Endüstrideki Yeri ve
Kullanımı
Satın Alma
Süreci
Taşıma
Süreci
Fabrika İçi
Taşınma
Süreci
Depolanma
Süreci
Fabrikada
Kullanılması
Atıkların
Bertaraf
Edilmesi
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasalın Satın Alınması
Kimyasallar satın alınırken dikkat edilmesi gereken
hususlar:
– Kolay temin edilebilir olmalıdır
– İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır
– Yanıcı, patlayıcı, zehirli, parlayıcı olmamalıdır
– Taşınması kolay olmalıdır
– Depolama masrafları düşük olmalıdır
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasal Kullanımı
– Tehlikenin çeşidi nedir?
Pas yapıcı
Patlayıcı
Yanıcı
Tahriş edici
Reaktif
Hassaslaştırıcı
Zehirli
SIK RASTLANAN TEHLİKE İŞARETLERİ
(patlayıcı)
(oksitleyici)
(yanıcı)
(kanser yapıcı)
(zehirli)
(aşındırıcı)
(zararlı)
(tahriş edici)
Kimyasal Kullanımı
– Tehlikenin tarzı nedir?
Akut zehirlenme
Kronik zehirlenme
Karsinojen
Mutojen (kalıcı mutasyon)
Teratojen (doğum riskleri)
– Kimyasalın Fiziksel Özellikleri
Aerosol
Krayojen
Toz veya parçacık
Gaz
Sıvı
Katı
Buhar yoğunluğu
Buhar basıncı
Alev alabilirlik (flammability)
– Kimyasal Uyumluluk (kimyasalları biri ile karıştırırken dikkat!!!)
Kimyasal Saklanması
Bütün kimyasalları işaretleyerek ve ağzı kapalı
saklayınız.
Eğer beherde ise ortamda bir kaç saatten fazla
tutmayınız.
Kullanım alanında en az miktarda bulundurunuz.
İşaretlemede:
– Kimyasalın adı
– Tehlike uyarısı
– Hazırlayıcının adı ve telefonu
– Hazırlama tarihi, bulunmalıdır.
Kimyasal Saklanması
Uyumsuz kimyasallar bir arada saklanmamalıdır.
Alev alabilir ve Yanabilir Kimyasallar
– Parlama noktası (flash point) 38 C den az olanlar,
alev alabilir
– Parlama notkası 38-94C olanlar, yanabilir.
– Örnekler
– Benzen,
– Alkoller
– Hidrojen sülfür
– Aseton
– Eterler
– Organik asitler
Kimyasal Saklanması
Pas Yapıcılar
– Asitler
Oksitleyici Asitler
–
–
–
–
Perklorik asit
Kromik asit
Nitrik asit
Sülfürik asit
Mineral Asitler
– Hidroklorik asit
– Hidroflorik asit
– Fosforik asit
Organik Asitler
–
–
–
–
–
–
Asetik asit
Formik asit
Bütrik asit
Propionik asit
Pikrik asit
Akrilik asit
Kimyasal Saklanması
– Asitleri bazlardan ve potasyum, magnezyum
gibi aktif metallerden ayırınız.
– Asitleri temas halinde zehirli gaz çıkabilecek
kimyasallardan ayırınız.
– Asitleri toluen ve ksilen gibi çözücülerden
ayırınız.
– Şişeleri tam doldurmayınız.
Kimyasal Saklanması
Bazlar
– Pas yapıcıdırlar ve asitlerle şiddetli reaksiyona girerler
Ammoniyum hidroksit
Sodyum hidroksit
Kalsiyum hidroksit
Organik aminler
Çok Zehirli Kimyasallar
– Havalandırmalı yerlerde saklanmalıdır.
Fosfin
Arsin
Osmiyum tetraoksit
Dimetil sulfat
Toluen 2,4-Diisosiyanat
Sodyum azid
37% formaldahit
Kimyasal Saklanması
Oksitleyici inorganik asitleri organik asitlerden,
alev alabilir veya yanabilir malzemelerden
ayırınz.
Organik asitler yanıcıdır.
Perklorik asit ve pikrik asit özel kullanım
gerektirir. Pikrik asit metaller veya metal tuzları
ile reaksiyona girer ve kuruyunca patlayıcı olur.
En az 10% su ile saklanmalıdır.Perklorik asit
yüksek sıcaklıklarda çok kuvvetli oksitleyicidir.
Kimyasal Saklanması
Reaktif Oksitleyiciler
– Yangın ve patlama tehlikesi
Halojenler
Amoniyumpersulfat
Hidrojen peroksit
Sodyum dikromat
Potasyum permanganat
Perklorik ait
Amonyum nitrat
Kimyasal Saklanması
Reaktif İndirgeyiciler
Ammonia
Karbon
Metaller
Metalhidrürler
Fosfor
Silisyum
Sülfür
– Oksitleyicilerden uzak tutunuz.
Kimyasal Saklanması
Su reaktif Kimyasallar
–
–
–
–
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum karbür
Fosfor pentaklorid
Peroksit Oluşturan Kimyasallar
–
–
–
–
Dietil eter
Tetrahidrofuran
Asetaldahit
İsopropil eter
Kimyasalların Depolanması Dikkat
Edilmesi Gerekenler
En az miktarda kimyasal depolanmaya çalışılmalı,
görevli olmayanların depo alanına girmesi önlenmeli.
Bazı kimyasallar neme, bazıları ısıya, bazıları güneş
ışınlarına, bazıları ise şoklara duyarlıdır. Depolama
yapılırken bunlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Depolanan tüm şişe, kutu ve variller etiketlenmelidir.
Yangın güvenliği malzemeleri ve KKD’ler depolama
bölgesinde bulundurulmalıdır.
Sigara içmek, yemek yemek ve bir şeyler içmek
depolanma alanında yasaklanmalıdır.
Birbiriyle uyuşmayan kimyasallar bir arada
depolanmamalıdır. Ciddi tehlikelere sebep olabilir.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Sıvı Azot
Göz ve cildinizle temastan korununuz.
Gözlük veya göz koruyucu maske
olmadan sıvı azot kullanmayınız. Sıvı azot
nakli sırasında eldiven ve gözlük kullanımı
ile deri temasını önleyici şekilde giyinmiş
olmak gerekir.
SIVI AZOT ALIRKEN KULLANILMASI ZORUNLU
EKİPMANLAR
Basınçlı Gazlar
Zehirli
Alev alabilir
– Phyrophoric
(hava ile temasta kendiliğinden
alev alan)
– Patlayıcı
Reaktif
– Pas yapıcı
– Oksitleyici
Boğucu (hava dışında
tüm gazlar)
Basınçlı Gazlar
Yüksek Basınçlı gazlar 100-2500 psig TEHLIKELI!
Silindirleri yavaş yavaş hareket ettiriniz.
Kapaksız silindirler hareket ettirilemez!
Silindir depolanınca duvara zincirle tutturulmalıdır!
Regülatör kullanılmalı, uygun regülatör (her gaz için ayrı)
Hasarlı silindirleri kullanmayınız.
Silindirleri ‘DOLU’ veya ‘BOŞ’ olarak işaretleyiniz.
Kimyasalların Kullanılmasında
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tehlikeli kimyasalların
kullanılması sırasında tehlikenin
ortadan kaldırılması için
mümkünse kimyasaldan
vazgeçilmesi, değilse
kimyasalın daha az zararlı ya
da zararsız bir başka kimyasal
ile değiştirilmesi önemlidir.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
KKD’ler biraz rahatsız edici
olmalarına rağmen gerekli
olduğunda kullanılmaları
gerekir. KKD’ler kullanım
alanı için çok dikkatli
seçilmeli ve kullanıcılar bu
konuda eğitilmelidir.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasallara Maruz Kalmanın
Gözlenmesi
Fabrika içi denetim ile gözetilmesi
Doğrudan okuma yapabilen cihazlarla
Numune toplama pompalarıyla
Sensörler
Taşınabilir Gaz
Kromotografları
Renkli Tüpler
Numune Toplama Pompası
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Çevresel Gözetim
Tıbbi Gözetim
Genellikle havadaki kimyasalların ölçümleri yapılır. Deri
yoluyla alınan kimyasalların gözlenmesi için tıbbi kontrol
yapılmalıdır.
Kimyasalın konsantrasyonu zamanla değişebilir ve tehlikeli
seviyelere ulaşabilir. Bunlar gaz ölçümleriyle tespit
edilemeyebilir.
Meslek hastalıkları oluşmadan fark edilebilir.
İşe almadan önce yapılan kontroller kişilerin alerjik ve diğer
problemlerini önceden öğrenilmesi için önemlidir.
Maruz Kalma Limiti
Kimyasallar kullanılırken bir referans değerden
faydalanılarak, kimyasalın havada bulunabileceği en fazla miktarın
değeridir. Bu limitler tam çalışma zamanına göre uyarlanabilir(TWA).
Bir de kısa zaman aralıkları için limitler vardır(STEL).
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasal Atıkların Bertaraf
Edilmesi
Kimyasalların kullanıldığı
yerlerde atıkların oluşması çok
normaldir. Bazı kimyasalların
artıkları ve/veya atıkları hem
çevre hem de insan sağlığı için
çok tehlikeli olabilir. Bu gibi
durumlarda kimyasal atık veya
artığın türüne göre insan
sağlığına ve ekolojiye yönelik
riskler ortadan kaldırılmalı
veya en aza indirilmelidir.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Acil Durum Prosedürü
Kimyasallarla çalışanlar her zaman için acil
durumlarla karşılaşmaya hazır olmalıdır. En yaygın
kazalar şu şekillerde oluşur:
Zararlı gazların ya da diğer kimyasalların kaza sonucu ortama
yayılması
Kişinin kimyasalla yoğun bir şekilde temas etmesi sonucu ciddi
yaralanmalar veya sağlık problemleri olabilir.
Kimyasalların yangın veya patlamalara sebep olması
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaza Anında
Murat Güre, Ergun Bey tel: 1968, Güvenlik
tel. 1964
Laboratuvar Koordinatörü tel: 1579 veya
Lab. Güvenlik koordinatörü
Lab. Öğretim Üyeleri
– Adınızı, kaza mahallini, kazanın tabiatını,
yaralı olup olmadığını bildiriniz.
Tehlike Çeşitleri
Yangın
Genel laboratuvar kazaları
Kimyasal kazalar
Optik kazalar
Biyolojik kazalar
Nükleer Kazalar
Deprem
Yangın Halinde
–
–
–
–
–
–
Kapı ve pencereleri kapatınız.
Havalandırma sistemini kapatınız.
Yangın alarmını çalınız.
(290) 1234 e haber veriniz.
Yaralıları emniyete alınız.
(290) 6666 vya 1666 numaralı telefona yaralı ihbarı
yapınız.
– Kendinizi tehlikeye atmadan yangına müdahele
etmeniz mümkünse, söndürme cihazı ile ediniz.
Küçük yangına zamanında müdahale edilmezse geç
kalınabilir. Yangın söndürme cihazları nasıl
kullanılıyor biliyormusunuz?
PECVD
Gaz kesme
Yangın Alarm
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Tahliye
Acil bir durum oluştuğunda birinci öncelik insanların
güvenliği olmalıdır.
– Acil durumu belirtmek için bir alarm sistemi kurulmalıdır.
– Kolaylıkla ulaşılabilen, uygun bir şekilde aydınlatılmış çıkış kapıları
bulunmalıdır.
– Kurtarma ve acil durum prosedürlerini bilen ve uygulayabilen görevli
personel bulunmalıdır.
– Kurtarma ekibine yeterli miktarda KKD sağlanmalıdır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Ortama Yayılan Kimyasallar İçin
Yapılması Gerekenler
Ortama yayılan kimyasallarla nasıl mücadele edileceğine
dair detaylı bilgi her kimyasalın kendi Malzeme Güvenlik
Bilgi Formunda (MSDS) bulunmaktadır.
Gerekli KKD’ler ortama yayılan kimyasalları temizleyen
personelde bulunmalıdır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
İlk Yardım ve Tıbbi Prosedür
Kimyasallardan etkilenme
durumlarında yapılacak ilk
yardımla ilgili bilgi malzeme
güvenlik bilgi formunda mevcuttur
hatta bazen kimyasalın etiketinde
de bu bilgiler bulunmaktadır. İlk
yardım konusunda daha önceden
eğitim almış personel tarafından
ilk yardım yapılmalıdır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Cildin kimyasala maruz kalması durumunda:
Etkilenen bölgedeki giysiler çıkarılır ve bol suyla en az 15
dakika yıkanmalıdır.
Gözün kimyasala maruz kalması durumunda:
Göz duşuyla en az 15 dakika yıkanmalıdır.
Solunması durumunda:
Etkiler hemen gözlenemeyebilir bazen saatler sonra
ortaya çıkabilir. Kişi sağlık görevlilerinin gözetimi altında
tutulmalıdır.
Yutulması durumunda:
İstifrağ ettirmek çoğu zaman doğrudur. Bu gibi durumlarda
MSDS’e bakılmalıdır.
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Deprem
– Kimyasalların emniyete alınız. Vanalar, lazer,
güç kaynakları kapatılmalı.
– Depremde devrilecek malzeme olmamalı.
– Deprem Halinde
– Önce kendiniz emniyete alınız . Korunaklı bir
yeree (masa altı, kapı aralığı, duvar dibi vb.)
giriniz.
– Deprem sırasında binayı terk etmeyiniz.
Lazerlerden Korunma
Optik kazalar:
Göz
Cilt
Yüksek Gerilim Kaynakları
Akım Kaynakları
Lazerlerin Sınıflandırması

-
1. Sınıf (Class 1)
Sürekli seyretmede zararsız.
İnsanın ulaşamayacağı şekilde paketli
Düşük güçlü lazerler veya kapalı ortamda bulunan
yüksek güçlü lazerler.
Lazerlerin Sınıflandırması
-
2. sınıf (Class 2)
Normalde zararsız olan ancak sürekli ve uzun
süreli seyredildiğinde zarar verenler
-
Güç: < 1mw

Lazerlerin Sınıflandırması
 3a. Sınıfı (Class 3a)
-
Çok kısa süreli seyredildiğinde zararsız
fakat toplama optiği ile seyredildiğinde
tehlikeli
-
Güç: < 5mW (Lazer işaretliyici)
Lazerlerin Sınıflandırması
 3b sınıfı (Class 3b)
-
Doğrudan seyredildiğinde veya yansımalar
görüldüğünde tehlikeli. Normal olarak
yayılmış ışık zararsızdır.
-
Güç: < 500mW
-
Yüksek güçlü işaretleyiciler
-
He-Ne lazer
Lazerlerin Sınıflandırması
 4. sınıf (Class 4)
-
Yayılmış ışık yansımalarının doğrudan,
veya dolaylı olarak seyredildiğinde zararlı
olanlar. >500mW
-
Göze ve Cilde zarar verir. Yangına sebep
olur.
Tehlikeleri
 Göz veya cilde zarar
 Yangın
 Zehirli gazlar (gaz lazerler de)
 Yüksek gerilim
Tehlikeleri
 Göz veya Cildin Lazere Maruz Kalması



Doğrudan maruz kalma
Yansıyan ışıkla
(400nm – 1400nm) retinaya kalıcı zarar verir.–
Nd:YAG, Yb fiber, Cu-vapor, diode, HeNe,Ar+
Tehlikeleri

Retina hasarı korneadan daha ciddi.
Güvenli
kullanım
Kornea Hasarı
Retina Hasarı
Tehlikeleri
 Yangın tehlikesi



Elektrik devrelerine
Gazlara ve yanıcı buharlara
Çözücülere yakıcı ve parlayıcı etkileri olabilir.
Tehlikeleri
 Gaz zararı


Plastikler!
Gaz lazerlerin gazları
Tehlikeleri
 Öldürücü Yüksek Gerilim


En çok olan kaza!
Güç kapatılmış OLSA DA şok geçirebilirsiniz.



Güvenlik anahtarlarını devere dışı bırakmayınız.
Üstünüzde metal hiçbir eşya bulunmasın
Islak zeminde durmayınız.
Korunma
 Gözlerinizi uygun şekilde koruyunuz.
 Lab girişine uyarı koyunuz.
 Optiği mümkün olduğunca alçak kurunuz.
 Çevre aydınlatması kuvvetli olsun. Retina çapı
dar olur
 Havalanadırma açık olsun
 Açıkta bulunan kablo vb. dokunmayınız.
Sonuç
Laboratuvar ortamında çalışırken güvenlik
DAİMA ön planda tutulmalıdır. Aksi
hayatınıza (daha da kötüsü bir
arkadaşınızın) hayatına mal olabilir.
LÜTFEN DİKKAT!
TEŞEKKÜRLER

similar documents