EII12Kripkenstein_o_sceptycyzmie

Report
Kripkenstein o sceptycyzmie
Renata Ziemińska
Sceptycyzm znaczeniowy w
Dociekaniach Wittgensteina
• Saul Kripke (ur. 1940) odnajduje w
Dociekaniach Wittgensteina nową formę
filozoficznego sceptycyzmu, a mianowicie
sceptycyzm znaczeniowy. Ogłosił go w 1982
roku w książce Wittgenstein o regułach i języku
prywatnym. Zdaniem Kripkego sceptycyzm ten
jest w Dociekaniach Wittgensteina
(sceptycyzm Kripkensteina). Jest to nowa
forma filozoficznego sceptycyzmu.
Hipoteza kwusa
• „Być może w przeszłości używałem terminów
‘plus’ i ‘+’ jako oznaczających funkcję, którą
nazwę tu ‘kwus’ i przyporządkuję jej symbol
‘⊕’. Jest ona zdefiniowana tak oto:
• x ⊕ y = x + y, jeśli x,y<57
•
= 5 w innym przypadku.
• Kto może stwierdzić, że to nie tę właśnie
funkcję miałem uprzednio na myśli, gdy
używałem symbolu ‘+’?”
Dodawanie w szkole
• Jest to eksperyment myślowy polegający na
wyobrażeniu sobie sytuacji, w której zamiast dobrze mi
znanego pojęcia matematycznego dodawania,
używałam nieco odmiennego pojęcia „kwodawania”,
które rożni się od zwykłego dodawania tylko w
przypadku liczb większych od 57.
• Jeśli w przeszłości, np. na początku szkoły
podstawowej, operowałam tylko na małych liczbach, to
trudno powiedzieć, którą z tych operacji miałam na
myśli. Nie odróżniałam wtedy dodawania od
kwodawania.
Dodawanie i kwodawanie
• Teraz po zapoznaniu się z eksperymentem
Kripkego, odróżniam te dwie operacje, ale nie
wiem, jak rozstrzygnąć, którą operację
wykonywałam na początku szkoły
podstawowej. Nie rozpatrywałam wtedy liczb
większych od 57, a w przypadku liczb
mniejszych operacje te są nieodróżnialne.
Fakty znaczeniowe?
• Kripke odrzuca po kolei propozycje
konstytuowania faktów znaczeniowych. Faktami
znaczeniowymi nie są ani dyspozycje do używania
słów, ani historia używania słów przez
mówiącego, ani jego dane świadomości. Żadna z
propozycji nie radzi sobie z hipotezą kwusa.
• Nawet wszechwiedzący Bóg mający dostęp do
wszystkich faktów „nie mógłby ustalić, że
używając słowa ‘plus’, miałem na myśli
dodawanie”. Bóg, który zna wszystkie fakty, nie
może tego wiedzieć, jeśli nie istnieje taki fakt.
Jak ustalić, co teraz mam na myśli?
• A jeśli w przeszłości nie było faktu
konstytuującego to, co miałem na myśli,
kontynuuje Kripke, to tak samo jest obecnie, w
odniesieniu do moich obecnych myśli.
• there are no conditions which could make
attributions of meaning true or false.
Reguły znaczeniowe
• there are no facts about what rule a person
intends to follow by their use of a particular
expression. KW’s skepticism is ontological, not
epistemological, and it is about intended
meaning, not rules. It is skepticism about the
existence of facts which determine what
people intend to mean with the use of
linguistic expressions.
Wątpienie co do przeszłości
• A person cannot coherently doubt what they
mean by a term while they are using it. But,
KW says, we can doubt our past use of a term
without such difficulty: “if I use language at
all, I cannot doubt coherently that ‘plus,’ as I
now use it, denotes plus! Perhaps I cannot
doubt this about my present usage. But I can
doubt that my past usage of ‘plus’ denoted
plus.
Teza sceptycyzmu znaczeniowego
• „Niemożliwe jest, by jakiekolwiek słowo miało
jakieś znaczenie”.
• nie ma żadnych faktów dotyczących znaczenia,
lub nigdy nie jest dosłownie prawdą, że ktoś ma
coś na myśli, używając danego wyrażenia
językowego.
• Kripkeański Wittgenstein próbuje uniknąć
nihilizmu semantycznego interpretując zdanie
„Jones, używając »+«, ma na myśli dodawanie”
jako mające funkcję inną niż stwierdzanie faktów.
Praktyka ratunkiem przed
sceptycyzmem
• Na szczęście pomimo braku (idealnych) znaczeń,
istnieje praktyka językowa (i przypadki
wzorcowe), w której ludzie się komunikują przy
pomocy znaczeń niedookreślonych i
przybliżonych. Znaczenia są konstytuowane w
społecznym dyskursie, na bazie przypadków
wzorcowych.
• jednostka, rozważana w oderwaniu od
jakiejkolwiek wspólnoty językowej, nie może być
uważana za mówiącą w jakimś języku.
Nowa koncepcja znaczenia
• W Traktacie Wittgensteina zdanie zawdzięczało swoje
znaczenie warunkom prawdziwości. W Dociekaniach
porzuca się tę koncepcję na rzecz warunków
stwierdzalności w ramach gry językowej.
• Elastyczność nowej koncepcji znaczenia jest sposobem
na uniknięcie sceptycyzmu znaczeniowego. Brak faktów
znaczeniowych wskazywanych przez hipotezę kwusa
nie jest dla niej groźny.
• Nie ma obiektywnych faktów ani odpowiadających im
warunków prawdziwości, które czyniłyby prawdziwymi
stwierdzenia przypisujące znaczenie (swoim lub
cudzym wypowiedziom) ale...
Znaczenie słów i wspólnota
• Są jednak uzasadnione sposoby przypisywania
znaczeń. Reguły tego przypisywania wypracowuje
w swojej praktyce wspólnota językowa.
Justyfikacyjna teoria znaczenia nie rozpatruje
pojedynczych podmiotów w izolacji, ale członków
wspólnoty językowej. Tylko we wspólnocie
językowej wydaje się sensowne mówienie o
poprawnym lub niepoprawnym kierowaniu się
regułą. Bez reguł zaś nie ma znaczeń i nie ma
języka. Jeśli dziecko opanowało regułę
dodawania, to znaczy, że będzie reagować tak, jak
cała wspólnota językowa.
Społeczne znaczenie słów
• „Jones, używając »+«, ma na myśli
dodawanie”, osoba mówiąca wyraża swoje
przekonanie o tym, że sposób użycia przez
Jonesa „+” będzie się zgadzał ze sposobem
użycia „+” przez społeczność, do której owa
osoba należy, lub być może wyraża to, że
akceptuje ona Jonesa jako członka tej
społeczności językowej.

similar documents