Diakoniatyöntekijä ja vallankäyttö

Report
DIAKONIATYÖNTEKIJÄN
VALLANKÄYTTÖ
Ulla Siirto
diakonia,VTT
Yliopettaja Diakonia-ammattikorkeakoulu
[email protected]
ALKUPORINA
Mikä sinua hämmentää diakoniatyössä?
Pohdi asiaa muutaman vierustoverisi kanssa
HYVÄNTEKEMISEN DILEMMA
Hyväntekekemisen haavoittavuus
Pyyteetön lahja – onko sitä?
Valikoiva myötätunto
MITEN TUTKIN VALTAA
 Asiakkaiden kokemukset diakoniatyön merkityksistä
 Kuinka diakoniatyön asiakastyö muotoutuu
 Millaisia hallinnan käytäntöjä siinä ilmenee
 Institutionaalinen etnografia
 Tulokulmana ”asiakkaat”
 Arjen kokemukset
 Ongelmallinen
 Yhteiskunnalliset suhteet ja hallinnan käytännöt
 Havainnointi, haastattelut, dokumentit yhdestä paikallisseurakunnasta +
kokemusten etnografia
RAKENTEISIIN PIILOUTUVA VALTA
AUTTAMISTYÖN MÄÄRITTÄJÄNÄ
 Lama-ajat, kriisit
 Hiipivä muutos (Julkunen 2001)
 Kasvaneet tuloerot
 Kapeutunut joustonvara
 Eriarvoistuminen palveluiden käyttäjinä => samoihin ongelmiin eri




palvelut
Palveluiden pakeneminen keskuksiin / isompiin kokonaisuuksiin
Poiskäännyttämisen politiikka (Hänninen 2007)
Huonot kokemukset palvelujärjestelmästä
Huono-osaisten omat areenat (Tedre & Pulkkinen 2010)
DIAKONIATYÖN KYNNYKSET (SIPILÄ 1996
MUKAILLEN)
 Hallinnollinen kynnys => kirkon kynnys ideologisessa
mielessä; suostumista diakonian hallinnollisiin
proseduureihin
 Taloudellinen kynnys => asiakkaan myönnettävä, ettei
selviä omin avuin
 Kielellinen kynnys => asiakkaalla toinen äidinkieli;
puhevika; kirkon kieli vierasta; toistensa ohi
puhuminen
 Kulttuurinen kynnys => toisenlaisen maailmankuvan
kohtaaminen
AUTTAMISTYÖ JA VALTA –
HYVÄNTEKEMISEN VARJOJA
 Köyhyyteen tottuminen
 Julkisen sektorin paikkaaja => yksittäisen ihmisen kohdalla
vaikuttamista, mutta syihin ei ehditä vaikuttaa
 Työn viranomaistuminen => systeemistämisen paine
 Avun sattumanvaraisuus: kuka saa, kehen paneudutaan
 Hengellinen/henkinen ruumiillista korkeammalla => kysymys
”oikeasta diakoniatyöstä”
 Rajoitettu valinnanvapaus
 Asiakkaan nöyrtyminen
IINAN TARINA
 I: …no sitku mä meen kassalle, -[…], ni mä tuun siihen, ni siinä alko
tiätsä kauhee väittely että ne ei voi myydä mua, mulle niitä leggingsejä,
koska siihen on kirjotettu housut
 [I: …] ne yritti soittaa tonne Eevalle [diakoniatyöntekijä] ja kaikkee
tiätsä, mut ei ne saanu kiinni, sit sielt tulee niinku yks täti ja sanoo että
minä otan tämän vastuulleni. No sit oli lähteny se autokii [taksi, johon
Iinalla on sairautensa vuoksi käytössä kuljetustuki] pois, sit mä kävelin
niillä, mut ku oli ainoot kengät ja ainoot housut ni tota ku se meni nii,
mulla, siis se oli niin kova rankkasade, ni mulla oli kato kiviä ja vettä
niinku ne lahkeet tänne asti täynnä [näyttää polvitaipeisiin]
 U:Voi ei
 I: Mult tippu kokoajan housut jalasta, ku mä laahustin himaan, mutta
tulipaha nyt käytyy siellä, mutta se että mua niinku alko nolostuttaa siinä
kassalla,
 U:Varmasti nii
 I: koska mä tunsin itteni nii myymälävarkaaks tai semmoseks, niinku että
ku kovaan ääneen, että ei teillä oo oikeutta niinku, tässä lukee leggings
[housut] ja sit mä sanoin tällä tavalla että herranjumala, et tota et housut
ku housut. (Iina)
ANALYYSI
Ensimmäinen nöyryytys: en selviä yksin
Toinen nöyryytys: valinnanvapauden menetys
Kolmas nöyryytys: kohtelu kaupan kassalla
Neljäs nöyryytys: muiden asiakkaiden
reaktiot
Viides nöyryytys: haettava uudelleen apua
VALTAULOTTUVUUDET
Kurinpitoa?
Menetetty autonomia
Osto-osoituksen rooli hallinnoijana
Stigmatisoituminen
HYVÄNTEKEVÄISYYS VS. SOSIAALITYÖ
 Lahjan problematiikka (Marcel Mauss 1999/1950):
 Lahjan haavoittavuus
 Vastavuoroisuuden tarve
 Julkisen sosiaaliturvan edut
 Rickhard Sennett 2004:
 Hyväntekeväisyys ylhäältäpäin tulevaa
 Sosiaalityö liian tasapäistävää
MITÄ TILALLE?
 Vastavuoroisuus,
 kunnioittava kohtaaminen => tämä diakoniatyön vahvinta aluetta!!!
 Autonomia
(Sennett 2004; Jokela 2011)
 Vaikuttamistoiminta
 Yhteisöllinen diakonia –diakoniaseurakunta
POHDITTAVAA
Minkälaisissa tilanteissa havaitset joutuneesi
vallankäytön kohteeksi?
Entä millaisissa tilanteissa käytät itse valtaa
Miten voisit toimia edistääksesi vastavuoroisuutta ja
asiakkaittesi autonomisuutta?
VAPAUTTAVA DIAKONIA
(NORDSTOKKE 2011)
1.
2.
3.
4.
5.
Diakoniatyötä ei tehdä ihmisille, vaan ihmisten kanssa. Lähtökohtina
osallisuus ja voimaantuminen. Keskustelua vallasta käytävä.
Yksilöllisten ongelmien ja tarpeiden sijaan olisi keskityttävä
analysoimaan yhteiskunnallisia ja inhimillisiä ongelmia laajemmin.
Menetelmiin on kiinnitettävä huomiota.Vaikuttavuus ja tehokkuus ajattelun sijalle huomio hiljaiseen tietoon. Sen keräämisen metodi: näe
– reflektoi - toimi.
Tilaa niille näkökulmille ja äänille, jotka jäävät huomiotta =>
profeetallinen diakonia.
Diakonia itsessään tarvitsee vapautusta.Yksilöorientoituneen työn
rinnalle ja sijaan tarvitaan enemmän yhteisöllisyyttä ja
vaikuttamistoimintaa `=> poliittinen diakonia
LÄHTEET
Hänninen, Sakari 2007: Johdanto. Teoksessa Hänninen, Sakari & Karjalainen,
Jouko & Lehtelä Kirsi-Maija (toim.) Pääsy Kielletty! Poiskäännyttämisen
politiikka ja sosiaaliturva. Helsinki: STAKES, 5-21
Jokela, Ulla 2011 : Diakoniatyön paikka ihmisten arjessa. Diakoniaammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 34, Helsinki
Julkunen, Raija 2001: Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi
Suomessa. Tampere: Vastapaino
Mauss, Marcel 1999/1950: Lahja. Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa
yhteiskunnissa. Tutkijaliiton julkaisu 94. Helsinki: Tutkijaliitto
Nordstokke, Kjell 2011: Liberating Diakonia,
Trondheim: Tapir Akademik Forlag
Sennett, Richard 2004: Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Tampere:
Vastapaino
Smith, Dorothy E. 1988: Institutional Ethnography
Tedre, Silva & Pulkkinen Anneli 2010: Palvelu, johon köyhyys tiivistyy. Tutkimus
kristillisen päihdetyön päiväkeskuksista. Diakonian tutkimus 2, 115-142

similar documents