ISE consfatuiri 2013

Report
ELEMENTE DE NOUTATE
ÎN CURRICULUMUL PENTRU CLASA
PREGĂTITOARE ȘI CLASA I
- AN ȘCOLAR 2013-2014 prof. Iliana Dumitrescu
cercetător științific
Director adjunct – Institutul de Științe ale Educației
Aspecte generale
• Flexibilizarea curriculumului, prin personalizarea educației
• Centrarea pe elev
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precizează la art. 66, al. (5),
modul în care pot fi folosite orele alocate disciplinelor şcolare:
”programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare,
lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de
caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte,
profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare
remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru
consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de
performanțe superioare, conform unor planuri individuale de
învățare elaborate pentru fiecare elev.“
Disciplinele din trunchiul comun au alocat un număr fix de ore.
Toate competențele și conținuturile au caracter obligatoriu.
2
Aspecte generale
• Asigurarea coerenței curriculumului,
orizontală și verticală, inclusiv între nivelurile
de școlaritate
Programele au o structură nouă, care ajută la o
conectare permanentă cu clasele anterioare
și/sau următoare, la o mai bună vizualizare și
urmărire a continuității și progresului la nivelul
competențelor și conținuturilor.
3
Aspecte generale
Exemplele de activități de învățare sunt doar
propuneri, ele putând fi sau nu folosite,
completate, adaptate în funcție de condițiile
oferite de colectivul de elevi, de materialele și
mijloacele didactice avute la dispoziție.
4
Elemente de noutate prezente la
CLASA PREGĂTITOARE
5
ROLUL CLASEI PREGĂTITOARE
• Pregătirea elevului pentru învățarea specifică
în primul rând clasei I, dar și următorilor ani
de școală
• Acomodarea cu mediul școlar într-un mod cât
mai prietenos, principalul context de învățare
fiind jocul, ca activitate predominantă pentru
vârsta de șase ani
6
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
• trasarea elementelor grafice care intră în
componenţa literelor de mână, folosind
resurse și tipuri de activități variate
• 5 ore pe săptămână
7
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI
• concentrul numeric de operare este 0-31, pentru
o cât mai bună valorificare a timpului școlar și
pentru a asigura elevilor o pregătire care să le
ușureze parcurgerea clasei I
• efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 031, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente
dintr-o mulţime dată, folosind numărarea de
obiecte sau imagini, calculatorul, metoda
balanței
• Cuboidul – identificare în mediul înconjurător
8
Elemente de noutate prezente la
CLASA I
9
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
• conținuturi abordate concentric și progresiv
• accent pe comunicare, orală și scrisă
• biletul, invitația, scrisoarea și jurnalul,
realizate cu text și desene
• linia de dialog
• transcrierea
• scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunțuri),
pornind de la experiențe trăite
10
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI
• adunarea și scăderea în concentrul 0-100, cu
trecere peste ordin
• citirea ceasului la jumătatea de oră
• Toate celelalte elemente noi față de programa
aprobată prin OMECT 4686/2003 sunt
dezvoltări firești ale competențelor și
conținuturilor din programa pentru clasa
pregătitoare.
11
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI
• probleme inspirate din orizontul tangibil al elevului de clasa
I, care vor putea conține colectarea, citirea și înregistrarea
datelor obținute din măsurători efectuate folosind
centimetrul, litrul, ora, ziua, banii și leii, în concentrul 0100
• secvențe didactice în mediul natural, de observare,
experimentare, măsurare, colectare de date privind diverse
plante și animale, rolul structurilor de bază ale acestora,
transformări ale apei, prezența Soarelui, ca sursă de
lumină și căldură, căderea liberă a corpurilor, producerea
și propagarea sunetelor - învățare holistică
• implicarea directă a elevului în realitatea studiată învățarea experiențială
12

similar documents