SCOALA DUMINICALA

Report
ŞCOALA DUMINICALĂ
CURS DE PERFECŢIONARE
A LIDERILOR
ADAPTARE POWERPOINT DUPĂ CURSUL
„EDUCAȚIA CREȘTINĂ A COPIILOR” de Pavel Leahu
CUPRINS
I.
EDUCAȚIA
1. Introducere
2. Factorii educativi
3. Vârsta educației
4. Domeniile educației
5. Bazele biblice ale educației
II. STRUCTURA PROCESULUI EDUCATIV
1. Învățătorul
2. Domnul Isus – Modelul de Învățător
3. Copilul
4. Nivele de învățare
5. Principii de predare
CUPRINS
III. ȘCOALA DUMINICALĂ
1. Scopul școlii duminicale
2. Cerințe pentru eficiența școlii duminicale
3. Conținutul școlii duminicale
I. EDUCAȚIA
1.
2.
3.
4.
5.
Introducere
Factorii educativi
Vârsta educației
Domeniile educației
Bazele biblice ale educației
I.1. Introducere
• Terminologie:
„educo, -are” (lat.) = a creşte, a forma; a
instrui, a educa
• Definiție:
Educația este un ansamblu de acțiuni și
influențe formative exercitate de educator
asupra unui copil sau grup de copii, având un
scop bine determinat.
I.2. Factorii educativi
1.
a)
b)
c)
-
Factori educativi formativi (intenționați):
Școala
Familia
Biserica
Au un scop precis și bine determinat (Ps.
78.7)
- Au continuitate și consecvență (De.4.9-10)
- Necesită timp și efort pentru a fi asimilați
1.2.Factorii educativi
2. Factori educativi spontani (neintenționați):
anturajul, televizorul, internetul, mass-media,
literatura etc.
- Nu au un scop precis, ci se manifestă sporadic
și haotic
- Nu au continuitate și consecvență
- Sunt ușor de asimilat de către copil
I.3. Vârsta educației
• PRUNCIA - Vârsta începerii educației:
 Iosif
 Moise (Ex. 2.7-10)
 Samuel (1 Sam. 1.26)
 Daniel
 Timotei (2 Tim. 3.15)
• COPILĂRIA: În perioada 1-7 ani, copilul primește
80% din informațiile necesare pentru viață
I.4. Domeniile educației
1.
2.
3.
4.
•
Domeniul intelectual
Domeniul fizic
Domeniul moral și social
Domeniul spiritual
Lc.2.52: „Și Isus creștea în înțelepciune, în
statură și era tot mai plăcut înaintea lui
Dumnezeu și înaintea oamenilor”.
I.5. Bazele biblice ale educației
VECHIUL TESTAMENT:
• Prov. 22.6: Învață (ebr. Chanak) înseamnă:
- a învăța: a transmite cunoștințe și deprinderi în mod
sistematic, prin explicare, ilustrare și repetare (De. 6.69)
- a dedica: a închina Domnului (ca în 1 Sam. 1.11 și 1
Împ. 8.63)
- a instrui: a forma, a pregăti, a ajuta să facă ce trebuie,
prin modelarea voinței
- a iniția: a deschide apetitul, a crea dorința de a aplica
I.5. Bazele biblice - VT
• De. 4.9-10; 6.6-9; 31.12-13 – poruncile Lui trebuie
transmise copiilor prin diferite metode, cu orice
ocazie, din generație în generație
• Ps. 78.3-7 – copiii trebuie să cunoască laudele,
puterea și minunile Lui, pentru ca să-și pună
încrederea în El
• 1 Sam. 3.10 – copilul poate răspunde chemării lui
Dumnezeu și intra într-o relație cu El
• 2 Imp. 22.1-2 – la 8 ani, Iosia a ajuns împărat,
făcând ce este bine înaintea lui Dumnezeu
I.5. Bazele biblice - NT
• Mat. 18.1-14:
- Domnul Isus prezintă copiii ca un model al
Împărăției cerurilor (v. 1-4)
- El Se identifică cu copiii (v. 5)
- copiii pot avea credință în El (v. 6)
- copiii sunt de mare preț, având îngerii lor (v. 10)
- copiii pot fi pierduți pentru totdeauna dacă nu
sunt găsiți la timp (v. 11-14)
- voia Lui este să nu piară nici un copil (v. 14)
I.5 Bazele biblice - NT
• Mc. 10.13-16:
- Domnul Isus iubește copiii și dorește ca ei să vină
la El
- El mustră pe cei ce împiedică pe copii să vină la
El
- El are binecuvântări specifice pentru copii
• In. 1.12; 3.16 – Mântuirea este dată tuturor celor
ce cred în El ( și copiii pot crede)
• Mc. 16.15 – Evanghelia trebuie propovăduită la
orice făptură (inclusiv copiilor)
I.5. Bazele biblice - NT
• Fapte 2.17 – Făgăduința Duhului Sfânt este dată și
copiilor
• Fapte 26.22 – Ap. Pavel a propovăduit celor mici
și celor mari
• Ef. 6.4 – Copiii trebuie crescuți în învățătura lui
Dumnezeu
• 1 Tim. 2.4 – Dumnezeu dorește ca toți oamenii să
fie mântuiți
• 2 Tim. 3.15 – Timotei cunoștea Sfintele Scripturi
încă din pruncie
II. STRUCTURA
PROCESULUI EDUCATIV
1.
2.
3.
4.
5.
Învățătorul
Domnul Isus – Modelul de Învățător
Copilul
Nivele de învățare
Principii de predare
II.1. Învățătorul
1. Slujba de învățător
• Efes. 4.11 - „El a dat pe unii... învățători”
• 1 Cor. 12.28 - „Și Dumnezeu a rânduit în Biserică
... învățători”
• Fapte 13.1 - „În Biserica din Antiohia erau niște
... învățători”
• 2 Tim. 2.2 - „Și ce-ai auzit de la mine, în fața
multor martori, încredințează la oameni de
încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții”
II.1. Învățătorul
2. Chemarea învățătorului - Dovezi:
 Interne:
- mărturie lăuntrică dată de Duhul (Ier. 20.9)
- dorință personală de a lucra cu copiii (1 Tim. 3.1)
- conștiența datoriei (Is. 6.8; 1 Cor. 9.16)
- înzestrare prin Duhul (daruri adecvate)
 Externe:
- recunoaștere din partea bisericii (Fapte 13.2-3)
- câmp de lucru (Mat. 9.36-38)
- roade în lucrare (In. 15.16)
II.1. Învățătorul
3. Calitățile învățătorului – el trebuie să fie:
- născut din nou (In. 3.3-7; 1 Cor.2.14; Mat.
15.14)
- consacrat slujirii (In. 21.15-17)
- model demn de urmat (1 Tim. 4.12-16)
- un om al rugăciunii (ex. Domnul Isus, Pavel)
- un cercetător al Bibliei (Ios. 1.8; Ps. 110.105)
- un bun colaborator (cu copiii, cu părinții, cu
conducerea bisericii)
II.2. Domnul Isus Modelul de Învățător
1. Lucrarea Învățătorului – Domnul Isus:
- a acceptat copiii în jurul Lui (Mc. 10.13-16)
- Și-a făcut timp pentru ei (Mc. 5.21-43)
- a primit cu bucurie laudele lor (Mt. 21.14-16
- i-a lăsat pe copii să-L ajute în lucrare (In.6.9-11)
- i-a folosit în lucrare ca lecție cu obiect (Mt. 18.2)
- S-a identificat cu copiii (Mt. 18.5; 10.42; Lc. 9.48)
- a poruncit să ne ocupăm de ei (In. 21.15; Mt. 18.114
II.2. Domnul Isus –
Modelul de Învățător
2. Calitățile Învățătorului
- o relație personală, zilnică, cu Tatăl (Mt. 14.23;
In. 5.17-30; Mc. 1.35)
- un caracter moral desăvârșit (In. 8.45-46)
- o bună cunoaștere și interpretare a materiei
(Scripturilor)
- o bună cunoaștere și relație cu auditoriul (Is.
42.1-4)
- o bună tehnică de predare (Mat. 13.51-52)
II.2. Domnul Isus –
Modelul de Învățător
3. Principiile de învățare
- Domnul Isus a învățat cu autoritate (Mc. 1.27)
- El a făcut uz de toate canalele de învățare (le-a
vorbit, le-a arătat, i-a inspirat la acțiune (Lc.
22.19-20)
- învățătura Lui a fost voluntară (In. 6.60-69)
- învățătura Lui a fost progresivă (Mc. 4.33; In.
16.12)
- învățătura Lui a fost adaptată la evenimentele
zilei (Mt. 14.31; Mc. 9.33-37)
II.2. Domnul Isus –
Modelul de Învățător
4. Metodele de predare
 Pildele:
- povestiri care ilustrează un adevăr central (Lc. 10.25-37;
15.11-32)
- exemple simple care ilustrează adevăruri abstracte (Mat.
13)
 Lecțiile cu obiect:
- pâinea și rodul viței (Mc. 14.12-26)
- un ban (Mc. 12.13-17)
- un copil pus în mijlocul ucenicilor (Mt. 18.2)
- o văduvă (Mc. 12.41-44) etc.
II.3. Copilul
1. Cunoașterea copilului – posibilități:
- contact cu copilul (observare, conversație)
- contact cu părinții lui (vizite acasă, discuții
ocazionale etc.)
- auto-evaluări și povestiri despre ei înșiși
- memoria (amintiri din propria copilărie)
- Biblia
- literatura de specialitate etc.
II.3. Copilul
2. Vârstele copilului – nevoile lor:
 între 0-3 ani:
Fizic:
- crește rapid; are nevoie să mănânce des
- este f. activ: are nevoie de mișcare și de odihnă
- imită, îi place să se ajute când poate
- este f. curios; îi place să mânuiască lucrurile
- are răbdare puțină și un sistem nervos sensibil
- nu poate să-și coordoneze mușchii mai fini
- mușchii mari se dezvoltă repede
- învață prin joacă; îi place ritmul și rima
II.3. Copilul
 între 0-3 ani:
Mintal:
- este un descoperitor
- este imaginativ și impresionabil
- este ușor de păcălit și crede orice i se spune
- este sensibil la emoțiile altora
- învață prin cele 5 simțuri
- îi place să fii familial cu el și îi plac repetițiile
- are un vocabular limitat și îi plac povestirile simple
- întrerupe povestirile și poate cânta cântece simple
- atenția lui durează 3-4 min
II.3. Copilul
 între 0-3 ani:
Social:
- este limitat, auto-centrat
- este timid și îi este frică de mulțime
- are temeri imaginare
- se joacă singur și trebuie să învețe să se joace cu alții
- este egoist și trebuie învățat să dea altora
- este un imitator; are nevoie de disciplină
- vrea să placă părinților
- are nevoie de dragoste, înțelegere, protecție și atenție
individuală
II.3. Copilul
 între 0-3 ani:
Spiritual:
- este dependent
- începe să înțeleagă cum să-I mulțumească lui
Dumnezeu
- se gândește la Dumnezeu ca la un Tată real și iubitor
- învață despre Dumnezeu prin experiențele în care El
este menționat în mod natural
- simte nevoia de a fi iubit de părinți și de Dumnezeu
- se roagă când are motive emoționale
II.3. Copilul
 între 4-5 ani:
Fizic:
- este un jucăuș; cere activitate fizică, vorbește
permanent
- este capabil de tot mai multă grijă de sine; se poate
îmbrăca singur
- poate avea accese de mânie
- este încă în stadiul dezvoltării mușchilor
- nu poate să se descurce la mișcări mai fine
- are puțină rezistență fizică; se poate îmbolnăvi ușor
II.3. Copilul
 între 4-5 ani:
Mintal:
- descoperă prin întrebări
- imaginația este la culme; înțelege f. puțin despre
spațiu
- este provocat ușor la dragoste și simpatie
- crește rapid în capacitate mintală
- poate memora versete scurte
- este gata să întâlnească experiențe emoționale și
intelectuale noi
- atenția sa durează max. 10 minute
II.3. Copilul
 între 4-5 ani:
Social:
- este conformist
- este gata de noi experiențe sociale
- crește în abilitatea de a se juca în grup
- îi plac jocurile care cer un lider
- îi place să fie în centru
- se deprinde tot mai mult cu disciplina
- crește în prietenie și în comunicare
- iubește intensiv și dorește să placă
II.3. Copilul
 între 4-5 ani:
Spiritual:
- este credincios; poate să se închine lui Dumnezeu
- poate fi ajutat să-L aprecieze pe Dumnezeu pentru
minunile Lui în natură
- vorbește despre Domnul într-un mod personal
- înțelege că El îl iubește și-i poartă de grijă
- știe că neascultarea voită este păcat
- poate învăța realitatea prezenței și grijii divine
- poate să-L accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor
personal
II.3. Copilul
 între 6-8 ani:
Fizic:
- este un descurcăreț
- creșterea se încetinește; îi cad dinții
- suportă frigul f. greu șio prinde repede bolile
- obosește repede; cere activități variate
- vrea să ajute dar trebuie să știe cum
- trebuie să învețe să termine ceea ce începe
- îi place să mânuiască obiecte
II.3. Copilul
 între 6-8 ani:
Mintal:
- este observator
- este sensibil la sentimente; tânjește după afecțiune
- este imaginativ și credul, gânditor
- învață prin simțuri, experiență și cuvinte
- îi plac narațiunile biblice despre puterea lui Dumnezeu
- îi place să rezolve chestiunile mentale în mod verbal
- memorează f. ușor
II.3. Copilul
 între 6-8 ani:
Social:
- este prietenos
- îi place să fie lăudat pentru fapte bune
- este dornic să ajute, să coopereze
- imită adulții și dorește cooperarea lor
- îi plac copiii de vîrsta lui și povestirile cu asemenea
copii
- preferă activitățile în grup unde nu este competiție
- își alege prietenii și-i schimbă des
II.3. Copilul
 între 6-8 ani:
Spiritual:
- profită de experiențele spirituale mature
- realizează dragostea și iertarea lui Dumnezeu
- este gata să-L accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor
personal
- poate învăța să se roage și să trăiască pentru Domnul
- poate rezolva problemele apelând la Biblie
- trebuie învățat să-și mărturisească păcatele imediat
- este curios în legătură cu moartea
II.3. Copilul
 între 9-11 ani:
Fizic:
- este activ, plin de energie și tot mai independent
- este în cea mai sănătoasă perioadă din viața lui
- nu este prea ordonat
- îi plac activitățile în aer liber și munca fizică
- îi plac sportul și aventura
- creșterea se accentuează și corpul începe să se
contureze
II.3. Copilul
 între 9-11 ani:
Mintal:
- este investigator
- poate folosi Biblia, hărți, dicționare - pentru a găsi
soluții la probleme
- are o bună capacitate de memorare
- este alergic și critic cu munca în grup
- își dezvoltă concepția despre timp și spațiu
- este interesat de problemele contemporane
- adună informații, este interesat
- este activ, îi place să colecționeze
II.3. Copilul
 între 9-11 ani:
Social:
- se adaptează
- poate fi încurajat să aibă standarde înalte
- îi place să participe la școală
- își preferă propriii prieteni; îi place sexul opus
- este loial grupului și idealizează eroul
- trebuie să învețe respectul
- este mai puțin timid; îi place competiția
- se compară cu alții; recunoaște diferențele
II.3. Copilul
 între 9-11 ani:
Spiritual:
- este un închinător
- este matur pentru mântuire și creștere în Christos
- poate înțelege adevărurile doctrinare
- are nevoie de încurajare pentru citirea zilnică a Bibliei
- are un interes viu pentru persoane; poate fi interesat
de câștigarea pentru Christos a celui din familia sa
- are credință puternică, dar și întrebări semnificative
- are nevoie de dezvoltarea concepției sale de viață
II.3. Copilul
 între 12-14 ani:
Fizic:
- se schimbă, crește repede și neuniform
- inima se dublează, plămânii și oasele cresc
- fetele se dezvoltă mai repede decât băieții
- se simte stânjenit și neîndemânatec din cauza creșterii
neuniforme și rapide
- experiențele alternative îi dau imbolduri de energie și cade
de oboseală
- este perioada furtunoasă a vieții lui
- are interes față de sexul opus și are nevoie de educație în
acest sens
II.3. Copilul
 între 12-14 ani:
Mintal:
- este critic
- are o minte ascuțită; trage repede concluzii și
poate memora bine
- are simțul umorului; se visează erou
- răspunde emoțional; vrea să decidă singur
- este excesiv de sensibil, brutal de sincer,
răzvrătit și critic
II.3. Copilul
 între 12-14 ani:
Social:
- dorește compania
- este în stagiul „știu” cu privire la viață
- are spirit de turmă și foame după experiențe
- nu-i place să fie considerat copilăros; încearcă să
se comporte ca un matur
- are atracție față de sexul opus
- dorește să fie important și să-și câștige prieteni
II.3. Copilul
între 12-14 ani:
Spiritual:
- are nevoie de transformare
- pune întrebări privind viața spirituală
- trebuie să participe la activitățile din biserică
- are nevoie disperată de călăuzire
- înțelege Cuvântul lui Dumnezeu și are o
credință puternică și sinceră
II.3. Copilul
3.
1)
2)
3)
4)
Stiluri de învățare ale copilului
Auzind (ascultând)
Văzând
Atingând
Făcând
II.4. Nivele de învățare
1) Nivelul repetiției
- Abilitatea de a spune ceva din memorie, fără a ne gândi la
sens
- Ex. Dios es amore
- Acest nivel este important , dar nu este suficient (2 Pet.
1.12-13)
2) Nivelul recunoașterii
- Abilitatea de a recunoaște ceva ce s-a spus sau s-a citit
Ex. Dios es amore = Dumnezeu este dragoste (1 In 4.8)
- Acest nivel este important, dar nu este suficient (Is. 29.13)
II.4. Nivele de învățare
3) Nivelul înțelegerii
- Abilitatea de a exprima adevărul în propriile tale cuvinte
- Ex. Dios es amore – explicați: Cine este Dumnezeu, cum Șia demonstrat dragostea
- Acesta este nivelul cheie, dar nu este suficient (Mat.
13.19,23)
4) Nivelul corelării
- Abilitatea de a înțelege aplicabilitatea adevărului în
propria ta viață
- Ex. Dios es amore – explicați: ce înseamnă aceasta pentru
tine?
- Acest nivel este important, dar nu și suficient (1 Tes.2.13)
II.4 Nivele de învățare
5) Nivelul aplicării
- Decizia de a acționa în conformitate cu ceea
ce am învățat
- Acesta este nivelul ce trebuie atins la fiecare
lecție duminicală (Mat. 7.21-27; Ios. 1.8; Iac.
1.22-25)
II.5. Principii de predare
• Predarea trebuie să atingă 3 obiective:
- luminarea minții
- încălzirea (mișcarea) inimii
- înduplecarea voinței copilului
• Cele 5 nivele de învățare se referă la ceea ce se
petrece în mintea, inima și voința copilului
• Cele 3 principii de predare se referă la ceea ce
învățătorul trebuie să facă pentru a atinge
mintea, inima și voința copilului
II.5. Principii de predare
1) Predăm pentru cunoaștere
 Obiectiv: cunoașterea unui adevăr biblic. „Ce vrea
Dumnezeu ca acești copii să cunoască din această
lecție?”
- Fiecare lecție trebuie să conțină anumite cunoștințe
biblice care să se adreseze minții copilului (Rom.
10.13-17)
- Ex. Pavel predica pe Isus Christos răstignit (1 Cor. 2.3;
15.1-4)
- O lecție ar trebui să conțină cunoștințe necesare
pentru două categorii de copii: mântuiți și nemântuiți
II.5. Principii de predare
 Ce trebuie să cunoască un copil nemântuit?
a) Adevărul despre Dumnezeu, Sursa mântuirii
(cine este El, cum este El, ce a făcut El, ce a promis El)
- El este Creatorul (Fapte 17.24-28): noi trebuie să dăm
socoteală lui Dumnezeu
- El este sfânt și drept (Fapte 17.31): El pedepsește
păcatele noastre
- El este bun și plin de dragoste (In. 3.16): El a pregătit o
salvare pentru noi
- El vorbește prin Biblie (1 Cor. 15.3-4): noi trebuie să
ascultăm de Cuvântul Lui
II. 5. Principii de predare
Ce trebuie să cunoască un copil nemântuit?
b) Adevărul despre păcat – nevoia de mântuire
- Păcatul este călcarea poruncii lui Dumnezeu (1
In. 3.4)
- Păcatul ne desparte de Dumnezeu (Is. 59.2)
- Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava
lui Dumnezeu (Rom. 3.23; Efes. 2.3)
- Plata păcatului este moartea (Rom. 6.23)
II.5. Principii de predare
 Ce trebuie să cunoască un copil nemântuit?
c) Adevărul despre Domnul Isus – Calea mântuirii
- El este Fiul lui Dumnezeu, singurul Mântuitor
(Fapte 4.13; 9.20)
- Nașterea Sa miraculoasă (Lc. 1-2)
- Moartea și Învierea Sa (1 Cor. 15)
- Înălțarea și lucrarea Sa prezentă (Fapte 2)
- El este Cel care a ispășit păcatul omenirii și în
Care trebuie să crezi pentru a primi mântuirea
II.5 Principii de predare
Ce trebuie să cunoască un copil nemântuit?
d) Adevărul despre pocăință și credință –
acceptarea mântuirii
- Porunca și nevoia de a renunța la păcat (Fapte
2.38)
- Nevoia de a te încrede în Domnul și de a te
supune Lui (Fapte 16.31)
- Pocăința și credința implică un răspuns al
minții, al inimii și al voinței (Rom. 6.17)
II.5. Principii de predare
 Ce trebuie să cunoască un copil mântuit?
- Un copil mântuit trebuie să cunoască tot mai
profund fiecare adevăr esențial al Scripturii.
- O lecție se ocupă de un singur adevăr major:
- îl prezintă
- îl repetă
- îl explică
- îl ilustrează
- îl aplică la viața copilului
II.5. Principii de predare
2) Predăm pentru înțelegere
Obiectiv: recunoașterea unui adevăr biblic,
înțelegerea și raportarea lui la viața copilului.
„Cum pot să-l ajut pe copil să înțeleagă?”
- Acest principiu corespunde cu nivelele 2-4 din
procesul de învățare.
- Exemplu: Neemia 8.2,8,12
- Duhul Sfânt – rol esențial: iluminare și
convingere (In. 16.8-11)
II.5. Principii de predare
 Cum predăm pentru înțelegere?
a) Fii personal - folosind pers. A II-a sg. (tu)
- folosind contactul vizual
- vorbind pe înțelesul lor
b) Folosește Cuvântul lui Dumnezeu (2 Pet. 1.20)
- citește din Biblie
- predă cu Biblia în mână
- pune-i și pe ei să citească
II.5. Principii de predare
Cum predăm pentru înțelegere?
c) Explică totul: - contextul
- anumite părți din lecție
- cuvintele necunoscute etc.
Copilul nu poate înțelege dacă nu i se explică
Fapte 8.30-31)
d) Folosește ilustrații: pilde, experiențe,
exemple, dramatizări, comparații etc.
II.5. Principii de predare
3) Predăm pentru răspuns
 Obiectiv: punerea în practică a adevărului
învățat. „Ce trebuie să facă copilul?”
- Acest principiu corespunde cu cel de-al cincilea
nivel de învățare.
- Ex. Ioan Botezătorul (Lc. 3.10-14), Petru (Fapte
2.31); vezi și
II.5. Principii de predare
3) Predăm pentru răspuns
 Obiectiv: punerea în practică a adevărului învățat. „Ce trebuie
să facă copilul?”
- Acest principiu corespunde cu cel de-al cincilea nivel de
învățare.
- Ex. Ioan Botezătorul (Lc. 3.10-14), Petru (Fapte 2.31); vezi și
Deut. 31.12
 Răspunsul așteptat:
- Copilul nemântuit: îi vom face o invitație de a-L primi pe
Domnul Isus în inimă
- Copilul mântuit: îi vom face o provocare de a pune în aplicare
adevărul din inimă
II.5. Principii de predare
 4 pași în a face o invitație sau o provocare:
1) Arată ce spune Dumnezeu
2) Arată ce așteaptă Dumnezeu ca să facă ei
3) Dă-le ocazia de a face
4) Pune-te la dispoziția lor
Ex. Deut. 31.12-13: Dumnezeu așteaptă de la adulți,
ca și de la copii: să asculte (cu mintea), să se
teamă de Domnul (cu inima) și să păzească și să
împlinească (cu voința)
III. ȘCOALA DUMINICALĂ
1. Scopul școlii duminicale
2. Cerințe pentru eficiența școlii duminicale
3. Conținutul școlii duminicale
III.1. Scopul școlii duminicale
1) Să caute copiii - Lc. 14.23; Mat. 18.10-14
- Copiii pot fi pierduți: a) în biserică și b) în afara
bisericii
- Metode: prin alți copii, evanghelizări, conferințe
cu copiii, picnic, întâlniri personale cu ei etc.
2) Să-i câștige pentru Christos - Mat. 28.20
- Metode: prin lecții biblice specifice, programe
de evanghelizare, evanghelizare de stradă, de la
copil la copil, de la învățător la copil etc.
III.1. Scopul școlii duminicale
3) Să-i învețe - Mat. 28.20; 2 Pet.3.18; In. 21.15; Prov.
22.6
4) Să faciliteze creșterea lor spirituală - 1 Tes. 2.11; 3.2
 Copiii trebuie învățați cum:
- să se hrănească singuri din Cuvânt
- să se roage
- să-și mărturisească păcatele și să le biruiască
- să asculte de părinți
- să aibă părtășie cu biserica
- să aibă relații benefice cu colegii lor necreștini etc.
III.1. Scopul școlii duminicale
5) Să schimbe spectatorii în lucrători - Efes. 4.16
 Fiecare copil trebuie ajutat să-și descopere
talantul și lucrarea sa în biserică:
- grupe de închinare sau cântare individuală
- fanfară, orchestră sau cor
- citirea Cuvântului în biserică
- ușieri
- sistem de sonorizare, filmare
- echipe de evanghelizare a copiilor, rugăciune,
ajutorare etc.
III.1. Scopul școlii duminicale
6) Să producă lideri - 2 Tim. 2.2
- Unii copii vor deveni mai târziu lideri de școală
duminicală și chiar lideri în biserică
7) Să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor - Mat.
25.31-40
- Unii copii provin din familii cu nevoi, și ei înșiși pot
avea nevoi: fizice (boale, suferințe, handicapuri),
materiale (îmbrăcăminte, mâncare, mijloc de
transport pentru a veni la biserică), emoționale
(temeri, îngrijorări, nesiguranță, nevoie de dragoste,
acceptare, prietenie)
III.1. Scopul școlii duminicale
8) Să faciliteze crearea de relații și prietenii
sănătoase - Lc. 15.29
- Copiii simt nevoia de anturaj și de prieteni mai
profund decât adulții
- Adeseori, copiii petrec cele mai multe ore pe zi
în anturajul colegilor lor
- Anturajul și prieteniile au o influență
covârșitoare în viața copiilor (1 Cor. 15.33)
- Copiii creștini trebuie învățați cum să influențeze
și pe ceilalți copii din anturajul lor, pentru a-L
primi pe Domnul Isus în inima lor
III.2. Cerințe pentru eficiența
școlii duminicale
1. Relația personală cu Dumnezeu
- Fiecare învățător de școală duminicală trebuie să
aibă și să mențină mereu proaspătă relația Sa cu
Dumnezeu
2. Planificarea
- A planifica înseamnă a vedea mai dinainte
întreaga imagine, ca și un puzzle
- Planifică: (a) programa școlară pe întregul an, (b)
programuil fiecărei duminici și (c) fiecare lecție
biblică
III.2. Cerințe pentru eficiență
(a) Programa școlară pe întregul an
• Stabilește câte ore vei preda, din care:
- câte ore de dobândire de cunoștințe
- câte ore de lecții speciale (Paște, Crăciun etc)
- câte ore de recapitulare etc.
• Stabilește când vor avea loc: picnicul copiilor,
tabăra copiilor și alte asemenea evenimente
III.2. Cerințe pentru eficiență
(b) Planifică programul fiecărei duminici
- întreg programul școlii duminicale să fie corelat cu
adevărul care-l vei preda la lecție
- să ajungi cu 15 min. mai devreme în clasă
- să dai ceva de făcut copiilor care ajung mai devreme
- cântările, jocurile, activitățile și materialele
- timpul de rugăciune, de misiune, de recapitulare
- secțiunile lecției, versetul de memorat, încheierea etc.
- să ai un plan B, în caz că va fi necesară o schimbare
III.2. Cerințe pentru eficiență
(c) Planifică lecția biblică - întreabă-te:
- de ce predai această lecție
- ce obiective vrei să atingi
- cine sunt copiii cărora le predai
- cât timp ai la dispoziție
- cum vei începe lecția ca să devină captivantă
- ce activități și materiale vei folosi
- ce metodă de predare vei folosi
- cum vei face aplicația și încheierea, etc.
III.2. Cerințe pentru eficiență
3. Organizarea
Beneficii:
- mărește eficiența în lucrare
- este cerută de Dumnezeu, care a stabilit în
Biserică slujbe și lucrări specifice (Ef. 4.11-13)
- dă fiecărui slujitor ocazia să facă ceva
- facilitează într-ajutorarea învățătorilor
- previne supraaglomerarea și stresul etc.
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Nivele în organizare:
(1) Organizarea copiilor pe grupe
Criterii:
- nivele de vârstă
- stil de învățare
- începători/avansați, etc.
(2) Organizarea lucrătorilor (a echipei)
Se poate face după „fișa postului” („job description”) fiecărui
lucrător:
- director
- comitet educațional (3,5,7 membri)
- comitet administrativ (cu diverse departamente)
III.2. Cerințe pentru eficiență
Organizarea pe departamente (posibile):
- secretariat, contabilitate, instruire, librărie,
muzică, sport, redacție, video-audio,
evanghelizare, ajutorare etc.
(3) Organizarea materialelor didactice
- este necesară o magazie, în care materialele
să fie aranjate pe categorii, etichetate etc.
III.2. Cerințe pentru eficiență
4. Disciplina
- Este procesul prin care un copil este ajutat să
învețe să se autocontroleze.
- trebuie privită din două puncte de vedere:
(a) preventiv
(b) reparatoriu
Învățătorul are responsabilitatea:
- de a stabili clar limitele de comportament
- de a cere copiilor să nu calce limitele fixate
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Cauze ale problemelor de disciplină:
a) Condițiile fizice (sală prea rece, iluminat slab,
aglomerație, mobilier neadecvat, zgomot de
afară etc.)
b) Climatul emoțional (lipsa de reguli rezonabile,
lipsa de atmosferă de școală)
c) Starea de acasă (copii crescuți fără respect față
de părinți, lipsa de atmosferă creștină, dragoste
sau disciplină părintească aplicate greșit etc.)
III.2. Cerințe pentru eficiență
d) Copiii însăși (caracterul, temperamentul sau
educația lor)
e) Expunerea neadecvată a lecției (prea rigid,
neatractiv, neadecvat cu vârsta, fără
înțelegere și dragoste față de copii, în grabă)
f) împotreiviri ale duhurilor rele
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Rolul învățătorului în menținerea disciplinei:
- să se roage pentru disciplină
- să arate dragoste nepărtinitoare pentru copii
- să se pregătească bine pentru lecție, dar și pentru
conducerea întregii ore
- să pretindă copiilor o comportare cuviincioasă
- să fixeze reguli și consecințe pentru încălcarea lor
- să rezolve actele de indisciplină aplicând regulile
corect și consecvent
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Sugestii pentru prevenirea indisciplinei:
- roagă-te (pentru ora de școală, pentru starea ta spirituală,
pentru copiii problemă)
- pregătește-ți bine lecția
- vino mai devreme la oră și aranjează-ți clasa
- pregătește să dai ceva de făcut copiilor care vin mai
devreme la clasă
- caută să începti totdeauna la timp
- lasă câteva scaune libere la urmă pentru cei care vor veni
mai târziu
- pune pe cei ce creează probleme cât mai departe unul de
altul
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Sugestii pentru prevenirea indisciplinei:
- redu, pe cât posibil, pauzele dintre activități
- dă posibilitate copiilor să pună întrebări sau să
vorbească unul câte unul; nu admite să vorbească până
ce nu le faci semn că au voie
- separă copiii mici de cei mai mari
- nu lăsa copiii să vină în clasă cu obiecte care ar produce
deranj
- amintește-le mereu că stau în prezența lui Dumnezeu
- explică și afișează regulile și consecințele nerespectării
lor
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Sugestii pentru reintronarea disciplinei:
- fixează cu privirea, pentru câteva clipe, copilul care este
obraznic și continuă lecția fără să te oprești
- mergi lângă el, ca el să-și dea seama că tu cunoști
comportamentul lui și veghezi asupra lui
- atinge-l ușor pe umăr
- îndepărtează cauza de indisciplină
- mută-l lângă alt copil
- oprește-te din lecție și dă-i un avertisment
- izolează-l într-un colț cu fața la perete pentru un timp
III.2. Cerințe pentru eficiență
•
-
Sugestii pentru reintronarea disciplinei:
ține-ți cuvântul și fii consecvent cu aplicarea regulilor
dacă ai pedepsit copilul, lămurește-l de ce
dacă el continuă să fie indisciplinat trimite un copil
după părintele lui să stea cu el în clasă
- trimite-l în biserică, dar numai dacă este absolut
necesar, și aceasta nu fără a-l preveni mai întâi
- fixează o întâlnire cu părinții copilului pentru a găsi
soluția cea mai bună de a rezolva problema, înainte de
a-l primi din nou în clasă
III.2. Cerințe pentru eficiență
5. Evaluarea
- Obiectul evaluării: a) lucrarea învățătorului și
b) lucrarea copilului
- Scopul evaluării: nu compararea cu alții, ci
corectarea greșelilor și îmbunătățirea lucrării
- Evaluarea are baze biblice: Domnul Isus (Lc.
5.8-11), ap. Pavel (1 Cor. 3.10-15)
- Este recomandat ca evaluarea să se facă în
baza unor Fișe de evaluare tip.
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Fișa de evaluare a predării (învățătorului):
Numele ______________ Data ________
Clasa ____ Tema lecției _______________
Adevărul biblic ______________________
Obiective ___________________________
Text __________ Verset memorat _______
Aplicația lecției _______________________
Metode folosite ______________________
Materiale ___________________________
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Fișa de evaluare a predării (continuare):
1. Am ajuns în clasă cu 15 min. înainte Da Nu
2. Am dedicat min 2 h pt. preg. lecției ___ ___
3. Am folosit mai multe căi de învățare ___ ___
4. Am folosit discuții, întreb. și răspunsuri__ ___
5. M-am rugat pt. lecție și pt. copii
___ ___
6. Am prezentat, explic. și aplic. adevărul __ ___
7. Am captat atenția copiilor
___ ___
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Fișa de evaluare a predării (continuare):
8. Am implicat copiii în predare
DA NU
9. Am vizualizat lecția
___ ___
10.Am stimulat copiii să aplice adev. ___ ___
11.Mi-am controlat limbajul și vocea ___ ___
12.Am vizualizat cântările
___ ___
13.Am condus bine activitățile
___ ___
14.Am avut toate materialele pregătite ___ ___
Observații ______________________________
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Fișa de evaluare a copilului:
Data _________
Clasa ________
Numele copilului ___________________
Data nașterii ________ Telefon ________
Numele învățătorului _________________
Observații:
1. Prezența
2. Participarea la lecție
3. Cunoștințe biblice
III.2. Cerințe pentru eficiență
 Fișa de evaluare a copilului (continuare):
4. Stilul de învățare
5. Maturitatea spirituală
6. Atitudinea în clasă
7. Relația cu alți copii
8. Calități
9. Talente
10.Nevoi specifice
Comentarii ________________________________
III.3. Conținutul școlii duminicale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lecția biblică
Cântarea
Timpul de rugăciune
Timpul de recapitulare
Timpul de misiune
Timpul de memorare
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
- Este o serie organizată de evenimente și
adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu, care
include predarea și aplicarea atât pentru copilul
mântuit, cât și pentru cel nemântuit.
(1) Părțile lecției:
(a) Începutul
(b) Desfășurarea evenimentelor
(c) Punctul culminant
(d) Încheierea (Concluzia)
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(a) Începutul lecției biblice
Cerințe:
- Să fie interesant, captivant
- Să fie scurt (2-3 min.)
- Să conducă direct la lecție
- Să fie o pistă de lansare pentru restul lecției
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(a) Începutul lecției biblice
Modalități:
- O abordare directă a lecției fără a divulga
numele personajelor
- O întrebare/afirmație
- O dramatizare a unei părți fascinante a lecției
- O ilustrare scurtă din viața de fiecare zi
- Folosind aplicarea lecției
- Folosind un punct de captare a atenției
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(b) Desfășurarea evenimentelor
- În ordinea cronologică a evenimentelor
istorioarei
- Evită detaliile lungi și păstrează linia acțiunii, fără
să te abați de la ea
Desfășurarea trebuie:
- Să mențină interesul
- Să fie plină de viață și acțiune
- Să aibă un element de suspans
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(c) Punctul culminant
- Este momentul de interes maxim al lecției, unde eroii
câștigă, problemele sunt rezolvate, misterul este
elucidat
- Trebuie descris într-o afirmație scurtă și clară, care să
faciliteze anticiparea încheierii
Modalități de a remarca punctul culminant
- Fă o pauză înainte de a spune propoziția
- Schimbă tonul vocii
- Accentuează fiecare cuvânt
- Fă un pas în față spre clasă
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(d) Încheierea (concluzia)
- Trebuie să urmeze imediat după punctul
culminant
- Trebuie să fie:
- scurtă (3-4 min.)
- personală
- specifică
- voluntară
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Modalități de a face încheierea:
- recapitularea ideilor principale
- un îndemn
- o invitație
- o provocare
- o întrebare
- sfârșitul natural al lecției
Scrie exact propoziția cu care vei încheia și după
ce treci de punctul culminant citește-o.
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(2) Planificarea lecției biblice
Când îți planifici lecția, întreabă-te:
- de ce predai lecția aceasta?
- ce urmărești să realizezi (obiective)?
- cât timp ai la dispoziție?
- cine sunt copiii cărora le predai?
- cum vei începe lecția, pentru a le capta atenția?
- cum îi vei ajuta să înțeleagă?
- de ce materiale ai nevoie?
- ce activități vei folosi, cum vei vizualiza?
- ce metodă de predare vei folosi?
- cum vei aplica adevărul, cum vei face încheierea?
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(3) Pregătirea lecției biblice
(a) citește în duh de rugăciune textul și meditează asupra
lui, ca Dumnezeu să-ți vorbească ție mai întâi
(b) studiază atent textul și notează-ți:
- personajele din istorioară
- contextul istoric și geografic
- cuvintele care trebuie explicate
(c) scrie evenimentele istorioarei pe scurt, cronologic
(d) citește din nou și cugetă asupra adevărului central
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Adevărul central al lecției:
- este învățătura de bază din lecție, pe care
învățătorul vrea să o transmită copiilor
- trebuie să fie un adevăr biblic care să reiese clar
din text și să poată fi ușor reținut:
- o doctrină de crezut
- un exemplu de urmat
- o poruncă de ascultat
- o promisiune pe care să ne bazăm
- o avertizare de care să ținem cont
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Cum să formulăm adevărul central:
- Pune-ți cele 3 întrebări ale procesului de învățare:
- Ce trebuie să cunoască (mintea)?
- Ce trebuie să înțeleagă (inima)?
- Ce trebuie să facă (voința)?
- Adevărul central trebuie:
- să fie scurt și ușor de repetat în timpul lecției
- să fie clar și complet
- să fie pe limba copiilor
- să conducă pe copii la un răspuns
III.3. Conținutul școlii duminicale
(3) Pregătirea lecției biblice
(e) scrie adevărul central formulat la începutul schiței
lecției
(f) încadrează adevărul în lecție (repetă-l, explică-l,
ilustrează-l și aplică-l)
(g) formulează obiectivele lecției
(h) recitește notițele și notează-ți cum vei face începutul,
punctul culminant și încheierea
(i) scrie schița pe o hârtie de mărimea Bibliei și exersează
de mai multe ori
(j) pregătește-ți ajutoarele vizuale
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
(4) Predarea lecției biblice
Formula de predare:
- captează atenția
- menține interesul
- creează dorința
- inspiră acțiunea
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Reguli de predare:
- cunoaște-ți bine mesajul
- cunoaște bine schimbările pe care vrei să le
produci
- fă învățătura interesantă prin:
- maniera de a învăța
- folosirea metodelor de predare diferite
- schimbarea ordinei predării
- folosirea jocurilor și vizualizărilor
- ține cont de puterea de recepție a fiecărei grupe
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Reguli de predare:
- condu-i pe copii de la necunoscut la cunoscut
- implică-i pe copii în procesul de învățare prin întrebări
- fă învățătura personală
- aplică învățătura la viața copilului
- folosește-și vocea eficient și controlează-ți limbajul
- fii atent la aspectul tău personal
- fii tu însuți
- trăiește lecția
- lasă-te călăuzit de Dumnezeu
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Metode de predare:
- Metodă = totalitatea proceselor și tehnicilor de predare
folosite de un profesor ca să comunice informații elevilor
săi
- Factori pentru alegerea metodei adecvate:
- vârsta copiilor
- obiectivul lecției
- conținutul lecției
- resursele disponibile
- contextul educațional
- timpul alocat
- mărimea clasei etc.
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Metode de predare:
(1) Comunicarea profesor -elev: prelegerea, povestirea,
demonstrarea
- se folosește pentru grupuri mari și acoperă mult material
(2) Comunicarea elev-profesor: recitarea, referatele, testarea
- elevul are rolul principal, iar profesorul ascultă
(3) Comunicarea profesor-elev în ambele sensuri: întrebare și
răspuns, discuția, studiul, activitățile de grup, jocul
instructiv
- este cea mai eficientă metodă, folosită și de Domnul Isus
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Metode de predare ale Marelui Învățător:
(1) pildele - Lc. 10.25-37; 15.11-32
(2) lecțiile cu obiect :
- pâinea și rodul viței: Mc. 14.12-26
- un ban: Mc. 12.13-17
- un copil: Mt. 18.2
- o văduvă: Mc. 12.41-44 etc.
(3) dialogul: In. 3.1-15; Mat. 16.26
(4) comparația: Mat. 5 (sarea, lumina, cetatea)
(5) povestirea: Lc.11.5-13 (prietenul de la miezul nopții)
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Metode de predare ale Marelui Învățător:
(6) discursul: Mat. 5-7
(7) experiențele: Mat. 4.18-22; 14.24
(8) metode combinate:
- povestirea și vizualizarea (scria pe nisip)
- Cina de taină (combină 4 canale de învățare: au
auzit, au văzut, au luat, au mâncat)
Gruparea metodelor de învățare: 70-12-3 (Domnul
Isus a învățat când pe 70, când pe 12, când pe 3
ucenici, funcție de obiectivul urmărit
III.3. Conținutul școlii duminicale
1. Lecția biblică
 Schița lecției biblice:
Tema _______
Text________
Metoda/
Adevăr central _________________
Materiale/
Obiective _____________________
Activități
Metode _______________________
Vers.memorat __________________
Introducere ________________________________________
Desf. evenimentelor _________________________________
__________________________________________________
Punctul culminant ___________________________________
Încheiere __________________________________________
III.3. Conținutul școlii duminicale
2. Cântarea
(1) Scop:
- un mijloc de laudă și închinare (Exod 15)
- ajută la învățarea adevărurilor biblice (Col. 3.16)
- mișcă inima și dirijează gândurile spre Domnul
- un mijloc de exprimare a emoțiilor (Iac. 5.13)
- întărește părtășia (Efes. 5.19)
- liniștește și zidește sufletește (1 Sam. 16.23)
- inspiră la acțiune
III.3. Conținutul școlii duminicale
2. Cântarea
(2) Selectarea cântărilor:
- alege cântări cu conținut biblic
- alege cântări cu melodie creștină și ușor de
reținut
- alege cântări potrivite scopului lecției
- alege cântări potrivite pentru toți copiii (mântuiți
și nemântuiți)
„Dacă muzica rock cheamă duhurile, muzica
creștină trebuie să le alunge”!
III.3. Conținutul școlii duminicale
2. Cântarea
(3) Învățarea unei cântări:
- asigură-te că tu o știi bine și o poți prezenta
- cânt-o copiilor, pentru a-i învăța melodia
- cânt-o întâi singur, apoi cu copiii (tu mai tare și ei mai
încet)
- corectează greșelile
- încurajează-i să cânte singuri
- provoacă-i s-o memoreze
- explică-le înțelesul și cuvintele grele
- vizualizează folosind un ajutor vizual
- repetă
III.3. Conținutul școlii duminicale
2. Cântarea
 Cum să vizualizăm o cântare:
- scrie-o suficient de mare ca să poată fi citită de
toți
- lasă suficient spațiu între rânduri
- folosește desene simple și adecvate textului
- folosește tabla, imagini, flanelograf, cartoane
Obs.
- practicați acasă, în fața oglinzii, corectându-vă
gesturile
III.3. Conținutul școlii duminicale
3. Timpul de rugăciune
(1) Pregătirea pentru rugăciune:
- lămurește copiii asupra rugăciunii (ce este, de
ce ne rugăm, cum ne rugăm, ce poziție cere
rugăciunea etc.)
- fixează o listă de rugăciune (cu conținutul ei)
- învață-i pe copii o cântare sau un verset
despre rugăciune (Mat. 7.7; 1 In. 5.14-15)
- explică-le cele 3 răspunsuri posibile la
rugăciune (da, nu, așteaptă)
III.3. Conținutul școlii duminicale
3. Timpul de rugăciune
(2) Disciplina dinainte și din timpul rugăciunii:
- privește timpul de rugăciune cu cea mai mare
seriozitate
- fă-i să înțeleagă că în timpul rugăciunii trebuie
să stea liniștiți
- urmărește-i pe copii în timpul rugăciunii
- pretinde-le atenție și participare la rugăciune
III.3. Conținutul școlii duminicale
3. Timpul de rugăciune
(3) Ajutoare practice:
(a) Folosește cartonașe sau imagini (haine,
mâncare, casă, prieteni) pentru care copiii să se
roage.
(b) Folosește tabla sau o hârtie pe care să notezi
cererile sau mulțumirile pe măsură ce ei ți le
spun.
(c) Mâinile care se roagă. Împarte copiilor
asemenea cartonașe și cere-le să se roage
pentru ce scrie pe ele (haine, mâncare, etc.)
III.3. Conținutul școlii duminicale
3. Timpul de rugăciune
(3) Ajutoare practice:
(d) Cartonul cu buzunărașe. Fă un carton frumos
colorat, cu două buzunare: pe cel din stânga
scrie cereri și pe cel din dreapta mulțumiri.
Pune bilețele cu cereri într-un buzunar, și
bilețele cu răspunsuri primite (cu data și
numele notat) în celălalt buzunar. Folosește-le
mereu, de-a lungul unui an școlar.
III.3. Conținutul școlii duminicale
3. Timpul de rugăciune
(3) Ajutoare practice:
(e) Poștașul. Un copil va strânge într-un sac
dorințele scrise pe o hârtie. Ceilalți trag câte
un bilet și se roagă pentru ce scrie pe el.
(f) Jurnalul de rugăciune. Încurajează copiii să
țină un jurnal individual de rugăciune, cu
motive de rugăciune pentru fiecare zi din
săptămână.
III.3. Conținutul școlii duminicale
4. Timpul de recapitulare
(1) Motive pentru a recapitula:
- a corecta unele erori sau neînțelegeri
- a fixa învățătura
- a descoperi ce știu copiii și ce au înțeles
- a le da copiilor încă o ocazie de a participa la
lecție
- a-i încuraja în vederea aplicării
III.3. Conținutul școlii duminicale
4. Timpul de recapitulare
(2) Pregătirea recapitulării:
- roagă-te specific pentru a face bine acest lucru
- alege câteva întrebări care să releve adevărul
central și aplicația lecției
- evită întrebările cu răspuns de tip „da”/„nu”
- alege o activitate potrivită (joc, vizualizare)
care să-i implice pe copii fizic și mental
- nu lungi timpul de recapitulare (max. 15 min.)
III.3. Conținutul școlii duminicale
4. Timpul de recapitulare
(3) Reguli de recapitulare:
 Reguli privitoare la copii:
- nu fă copiii să creadă că-i desconsideri pentru că
au răspuns greșit
- fii atent să nu le ceri prea mult
- fii cinstit atunci când le primești răspunsurile
- ajută-i în răspunsuri și acceptă-le pe cât posibil
- stimulează participarea tuturor copiilor, nu numai
a celor buni și înfigăreți
III.3. Conținutul școlii duminicale
4. Timpul de recapitulare
 Reguli privitoare la activități:
- nu folosi activități doar de dragul jocului
- fii corect în acordarea punctajelor și premiilor
- evită să dai daruri doar unora, când sunt mai mulți care
au dat răspunsul corect
- folosește o gamă largă de activități, mereu noi
- întrucât unii copii au reacții negative când pierd,
explică-le că scopul recapitulării este învățarea
- explică bine regulile activității, ca fiecare copil să știe ce
are de făcut
- fă regulile cât mai simple
III.3. Conținutul școlii duminicale
5. Timpul de misiune
(1) Importanța:
- Domnul Isus a poruncit ca Evanghelia să fie
predicată în toată lumea (Mc. 16.15)
- Învățătura aceasta îi va întări pe copiii
mântuiți în viața de credință
- Învățătura aceasta pregătește în tăcere
misionari (2 Tim. 3.14-15)
- Misionarii au nevoie de rugăciunile și darurile
copiilor
III.3. Conținutul școlii duminicale
5. Timpul de misiune
(2) Conținutul:
- învățătura Bibliei despre misiune:
- dorința lui Dumnezeu (2 Pet. 3.9)
- porunca lui Dumnezeu (Mc. 16.15)
- dragostea Lui față de lume (In. 3.16)
- nevoia oamenilor de mântuire (Rom. 3.23)
- povestiri biblice adecvate (Iona; slujnica lui
Naaman - 2 Împ. 5; Filip - Fapte 8.26-40; Pavel,
Timotei)
III.3. Conținutul școlii duminicale
5. Timpul de misiune
(2) Conținutul:
- relatări despre misionari contemporani (dă
detalii, folosește scrisori, hărți, fotografii,
fotomontaje, albume etc.)
- cântece cu mesaj misionar
- rugăciuni specifice pentru anumiți misionari
- scrisori către anumiți misionari
- colete pentru lucrarea misionară etc.
III. Conținutul școlii duminicale
6. Timpul de memorare
A memora = a înregistra în memorie, a strânge (Ps.
119.11); a avea sub ochi (Ps. 119.15; a nu uita (Ps.
119.16)
(1) Motivație:
- Dumnezeu ne poruncește (Prov. 4.5)
- Cuvântul Său este puterea de mântuire și
transformare (Rom. 1.16)
- Cuvântul Său este arma noastră spirituală (Efes. 6.17)
- Cuvântul Său ne este călăuză și lumină (Ps. 119.105)
III.3. Conținutul școlii duminicale
6. Timpul de memorare
(2) Principiile memorării:
Principiul pregătirii. Alege un verset cheie din
lecție și memorează-l tu întâi, acasă.
Principiul vizualizării. Scrie-l pe un carton, așa
ca să fie văzut clar de toți copiii din clasă.
Principiul explicării. Explică referința (ca
adresa: cartea = orașul; capitolul = strada,
versetul = nr. casei), contextul, cuvintele
neînțelese, personajele, pronumele etc.)
III.3. Conținutul școlii duminicale
6. Timpul de memorare
Principiul repetării. Repetați cât este nevoie,
folosind eventual jocuri sau activități
adecvate.
Principiul aplicării. Folosește exemple, pune
întrebări, dramatizați, stimulându-le voința de
a pune în practică adevărul memorat.
Principiul așteptării. Spune-le că aștepti de la
ei să memoreze versetul pentru prima
întrunire.
III.3. Conținutul școlii duminicale
6. Timpul de memorare
 Principiul motivării.
- Copiilor le place să fie activi; folosiți acțiuni și jocuri legate
de acel verset
- Copiii sunt dornici de noi experiențe; schimbă mereu
metoda de memorare
- Copiii sunt dornici să câștige ceva; premiază-l pe cine
memorează primul
- Copiii sunt dornici să se exprime; dă-le ocazia să repete
fiecare verset memorat
- Copiilor le place să fie apreciați; nu fi zgârcit cu laudele
- Copiilor le place să colecționeze; pune-i să scrie versetele
memorate pe cartonașe
III.3. Conținutul școlii duminicale
6. Timpul de memorare
(3) Metode de memorare:
1) Metode repetării continue, fără a gândi la înțeles
2) Metoda repetării logice
Ajutoare practice:
- Tabla. Scrie versetul, repetați-l de mai multe ori;
apoi ștergeți câte un cuvânt, până când puteți
repeta ștergând toate cuvintele.
- Flanelograful
- Suportul de buzunare
- Cartoane, imagini etc.

similar documents