Dovoz a vývoz chemických látek a p*ípravk*

Report
VYBRANÉ
KOMPETENCE CELNÍCH
ORGÁNŮ V OBLASTI
CHEMICKÝCH LÁTEK A
SMĚSÍ
Lubomír Doskočil
Oddělení 215 Netarifních opatření
GŘC
Vybraná legislativa

Zákon č. 350/2011, o chemických látkách a
chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 o registraci, hodnocení a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí
VYBRANÉ KONTROLNÍ
ČINNOSTI PŘI CELNÍM ŘIZENÍ

KLASIFIKACE, BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE LÁTEK,
SMĚSÍ A VÝROBKŮ

POVOLENÍ A OMEZENÍ UVEDENÁ PŘEDEVŠÍM
V PŘÍLOHÁCH XIV A XVII NAŘÍZENÍ REACH









KLASIFIKACE LÁTEK A SMĚSÍ
§ 5 odst. 1 chemického zákona
Výbušné látky nebo směsi,
Extrémně hořlavé látky nebo směsi,
Vysoce hořlavé látky nebo směsi,
Hořlavé látky nebo směsi,
Vysoce toxické látky nebo směsi,
Toxické látky nebo směsi,
Zdraví škodlivé látky nebo směsi,
Žíravé látky nebo směsi, …
BALENÍ

Mimo jiné - Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs
dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které
může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět
spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení
jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické
prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl
OZNAČOVÁNÍ
výstražné symboly
standardní věty o nebezpečnosti
BEZPEČNOSTNÍ LIST
– základní dokument nutný k identifikaci jakékoliv
nebezpečné chemické látky či směsi
– obsah stanovený článkem 31 a přílohou II nařízení
REACH (nikoliv forma pouze obsah)
– obsahuje důležité údaje bez kterých se při kontrole
celník neobejde např.: CAS číslo, EN Číslo, chemické
složení, veškeré nebezpečné chemické vlastnosti, účel
použití, bezpečnostní opatření při zacházení, opatření
při zasažení danou látkou (první pomoc) či
přípravkem, údaje o výrobci, dovozci atd.
– nutné předložit vždy v rámci dokladové kontroly při
celním řízení
KDY HO PŘEDKLÁDAT?



Látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle
nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směs splňuje kritéria pro
klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 1999/45/ES (§ 5
odst. 1 chemického zákona).
Látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce
perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených
v příloze XIII nařízení REACH.
Nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní
list v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého
členského státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh
(celník má právo vyžadovat českou verzi (překlad) v tištěné
nebo elektronické podobě).
REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE
LÁTEK A SMĚSÍ A VÝROBKŮ
REGISTRACE - rozdílný časový harmonogram:
Zavedené látky v množství 1000 tun ročně nebo vyšším nejpozději do
1.12.2010,
Karcinogenní, mutagenní, toxické zavedené látky v množství 1 tuny
ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010 (musí platit všechny
vlastnosti zároveň),
Zavedené látky nebezpečné pro vodní prostředí v množství 100 tun
ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010,
Ostatní zavedené látky v množství od 100 do 1000 tun ročně nejpozději
do 1.1.2013,
Ostatní zavedené látky v množství od 1 do 100 tun ročně nejpozději do
1.6.2018.
Zavedené látky, které nebyly předregistrovány a látky nezavedené, musí být
již registrovány v okamžiku dovozu. Dovozce je povinnen zaregistrovat
zavedené a nezavedené látky nejpozději tři týdny před dovozem. Nesplnění
výše zmíněných podmínek je důvodem k nepropuštění zboží do VOLNÉHO
OBĚHU!!!!
NÁPLNĚ DO ELEKTRONICKÝCH
CIGARET



TATO PROBLEMATIKA
OŽEHAVÉ TÉMA V EU
JE
V
SOUČASNÉ
DOBĚ
ČIŽP PROVÁDÍ HLOUBKOVÉ KOTROLY TÉTO KOMODITY
A CS ČR
JE PROVÁDÍ TÉŽ VZHLEDEM K
NEBEZPEČNOSTI TĚCHTO VÝROBKŮ
KLASIFIKACE, ZNAČENÍ, BALENÍ A BEZP. LIST!!!
DĚKUJI ZA POZORNOST
[email protected]
Tel. 261 33 2238

similar documents