Náprava dysgrafie

Report
Dysgrafie
•
•
•
•
specifická porucha grafického projevu
bývá postižena celková úprava písemného projevu
držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné
dítě tlačí na psací náčiní, tahy nejsou plynulé, obtížně si
pamatuje tvary písmen
• písmo je neurovnané, kostrbaté, písmena nejsou stejně
velká
• v diktovaných slabikách, či slovech píše dítě pouze některá
písmena, většinou ta, která si pamatuje
• dítě nepíše háčky, čárky, neslyší správně všechna písmena a
těžko se soustředí na obsahovou a gramatickou stránku
projevu
Dysgrafie
Dysgrafie
Dysgrafie
• „Dysgrafik se nenaučil psát, ačkoliv netrpí
žádnou smyslovou vadou ani žádnou závažnou
poruchou pohybovou a ačkoliv nemá žádné
závažné nedostatky v oblasti inteligence ani v
oblasti citových vztahů.“ (Matějček, Z.
Dyslexie. Praha: H & H, 1995)
Náprava (reedukace) dysgrafie
• Cvičení rozvíjející jemnou motoriku a senzoricko - motorickou
koordinaci
– provlékadla, tzv. motanice
– tvarování či modelování, např. z těsta, plastelíny
– vytrhávání z papíru, origami
– vyšívání, háčkování, paličkování, pletení, tvoření uzlů
– stříhání
– sypání např. barevného písku do nádob s různě širokými
hrdly
– dotýkání prstů obou rukou (se zrakovou kontrolou i bez ní)
– postupné dotýkání palce s ostatními prsty
– „hra na klavír“
Náprava (reedukace) dysgrafie
• Grafomotorický nácvik
– cíl: dostatečné zafixování správného úchopu, uvolnění ruky pro psaní a
kreslení, zvládnutí jednotlivých písmen (snížení chybovosti), zlepšení
čitelnosti a dosažení přiměřeného tempa
– kresebný cvik – prvky písmen – písmena – soubory písmen (slabiky,
slova, věty) – opis – přepis – diktát
Náprava (reedukace) dysgrafie
• Uvolnění ramenního kloubu
– různé typy kroutivých pohybů, kývání vzpaženýma rukama, kreslení do
vzduchu, napodobování plavání
– postupný přechod od svislé plochy k vodorovné
– volné čmárání (míč se kutálí, auto jede po klikaté cestě, lezení hada,..)
– zaplňování plochy dotyky prstů, štětcem
– kreslení klubíček, kruhů, spirál, oválů, vždy oběma směry
– oblouky, horní i dolní – pohyb vychází vždy zleva doprava
– vlnovky (od mírnějších k hlubším, zleva doprava)
– kličky, osmičky (ležaté i stojaté), hadovky
– ostré obraty (pila)
– čáry (svislé, shora dolů i naopak, šikmé, vodorovné, lomené)
– plošné cviky, obtahování různých prvků na ploše
– obtahování kresebných cviků v řádku
Náprava (reedukace) dysgrafie
• Uvolnění loketního kloubu
– cviky jsou obdobné jako u ramenního kloubu, ale vycházejí z lokte
– přecházíme z šikmé plochy na vodorovnou a zmenšujeme formát z A2 na A4
– pracujeme vestoje, vsedě a vkleče tak, aby se dominantní ruka neopírala, loket
byl zvednutý
– pohyb by měl vycházet z ramene a lokte, zápěstí je pevné, dítě se nenaklání
nad podložku
– píšeme již menším psacím náčiním (pastelky, tužky, voskovky, fixy, štětce)
– v této fázi je správný úchop takový, že je tužka opřená v úžlabině mezi palcem
a ukazováčkem, prsty jsou mírně pokrčené a drží tužku 1-2 cm od hrotu
– cviky dítěti nejdříve předkreslíme, dítě je obtahuje prstem (jednou
– rukou, oběma) ve vzduchu, poté prstem na papíře a až nakonec tužkou
– obtahovat můžeme i tvary písmen např. přes průhlednou fólii
Náprava (reedukace) dysgrafie
• Uvolnění zápěstí
• krouživé pohyby v zápěstí
• mávání nebo plácání dlaněmi
• namotávání klubíčka z vlny, atd.
– cvičení provádíme na vodorovnou plochu vsedě tak, že se zápěstí
nedotýká stolu, pohyb vychází ze zápěstí nebo se zápěstí stolu dotýká a
pohyb vychází více z prstů
– cviky můžeme provádět i vkleče na podlaze, musíme ale hlídat, aby se
dítě opíralo o nedominantní ruku
– nepíšeme propisovací tužkou, která nutí dítě k většímu tlaku na psací
náčiní a vede tak ke snížení úpravy písma
Náprava (reedukace) dysgrafie
• Uvolnění prstů:
–
–
–
–
motivace hrou na klavír, psaním na klávesnici
nápodoba padání sněhu, deště
kroužení prsty
ťukání do podložky
• Držení psacího náčiní
– správné držení psacího náčiní motivujeme např. sypáním, drolením,
představou házení malých kuliček do nádoby s úzkým hrdlem, otisky kočičí
tlapičky, atd.
– úchop kontrolujeme tak, že dítě zvedne ukazováček – psací náčiní by nemělo
vypadnout
– můžeme také zkusit dítěti při psaní psací náčiní vytáhnout, mělo by nám to jít
snadno, bez velkého odporu

similar documents