Prezentacja BIAŁORUŚ 2014

Report
Uwagi po wycieczce
do BIAŁORUSI
2 -9 sierpień 2014
Anna Kołodziejczyk







Na trasie wycieczki nie zauważyłam żadnego
autokaru turystycznego
Bardzo dobre drogi, mało samochodów
Wielkie, bezludne przestrzenie
Czyste wsie i miasta
Brak reklam
Brak
sieci
zachodnich
supermarketów,
McDonald’a
Pomniki Lenina
Białoruś zwiedzałam po raz pierwszy,
ale pamiętam wiele rozmów z 70-tych, 80-tych lat
z osobami mieszkającymi na Kresach.
Co zapamiętałam ???
 duże zastraszenie ludzi pamiętających czasy stalinizmu oraz
żyjących w ZSRR,
 duża demoralizacja społeczeństwa,
 wielka korupcja,
 alkoholizm,
 na Kresach wszyscy mówili w języku rosyjskim,
 w Republice Białorusi nie było ani jednej szkoły, ani jednego
przedszkola pracującego w języku białoruskim,
 w języku białoruskim mówiono głównie na wsi, znaczna część
mieszkańców wsi przeniosła się do miasta,
 kościoły, dawne zabytkowe dzielnice, dawne cmentarze często po
61 roku były wyburzone,
 jeśli pojedyncze kościoły były otwarte, to młodym ludziom nie
wolno było do nich wchodzić.
Na tych terenach nadal żyje wiele osób mających
polskie korzenie. Nie wszyscy Polacy przyznawali się
do swojego pochodzenia.
BIAŁORUŚ to państwo wielonarodowe !
Według spisu ludności z 1999 i 2009 roku
struktura etniczna na Białorusi
Narodowość
Liczba w 1999
Udział
Białorusini
Rosjanie
Polacy
Ukraińcy
Inni
Ludność ogółem
8 158 900
1 141 700
395 700
237 000
110 900
10 045 200
81,2%
11,4%
3,9%
2,4%
1,1%
100%
Liczba w 2009
7 957
785
294
158
308
9 503
252
084
549
723
199
807
Udział
83,7%
8,3%
3,1%
1,7%
3,2%
100%
Ludność Białorusi według narodowości i języka
(spis 1999)
Narodowość
Białorusini
Rosjanie
Polacy
Ukraińcy
Inni
Razem
8 158 900
1 141 700
395 700
237 000
110 900
10 045 200
zaznaczyli język w którym zwykle rozmawiają w
domu
białoruski
rosyjski
inne
41,3%
58,6%
0,1%
4,3%
95,7%
–
57,6%
37,7%
4,7%
10,2%
83,6%
6,2%
3,8%
95,7%
0,5%
36,7%
62,8%
0,5%
Źródło: http:/ www.wikipedia.pl/bialorus..html
W lipcu 1994 roku prezydentem Białorusi został
Alaksandr Łukaszenka.
Alaksandr Łukaszenka „lubi kamery”. Przed wyborami przedstawił
strategię swoich rządów, którą konsekwentnie realizuje, tj.:
• rozwój gospodarki Białorusi
w oparciu o przemysł ciężki i
rolny,
• ścisła
współpraca z
Rosją,
wykorzystanie rosyjskiej bazy
surowcowej oraz dużego rynku zbytu,
• walka z korupcją.
Na początku 90-tych lat na terenie Białorusi pracowało
znaczących fabryk w sektorze przemysłu ciężkiego.
wiele
Dlaczego Alaksandr Łukaszenko
wygrał
wybory łatwiej zrozumieć po przeczytaniu
artykułu Niedoszły car Rosji – relacja.
http://rodm-wroclaw.pl/spotkanie-z-malgorzata-nocun-3/
JAK SKUTECZNIE PREZYDENT
WYKORZYSTUJE WSPÓŁPRACĘ Z ROSJĄ?
W kolejnych latach ceny gazu
były zmieniane, niemniej
Białoruś
zawsze
płaciła
najmniej.
Do mieszkań dostarczany
jest tani prąd i gaz.
Cena 1 litra paliwa ok. 3 zł.
Niskie ceny energii stymulują
rozwój gospodarki.
Źródło: http://szczesniak.pl/2324
W 1985 roku Prezydent
Białorusi
ukończył Białoruską
Państwową Akademię Gospodarstwa Wiejskiego, uzyskując
wykształcenie ekonomisty produkcji rolno-przemysłowej.
Od marca 1987 do lipca 1994 roku pracował jako dyrektor
sowchozu „Haradziec” w rejonie szkłowskim.
Rozwój rolnictwa jest
priorytetowym celem gospodarki
Białorusi !
Rządowy program rozwoju rolnictwa
Program opracowany na lata 2005-2010, realizowany do końca 2015 roku ma na
celu:
• zrównoważyć rozwój obszarów wiejskich,
• efektywne wykorzystać środki publiczne na rzecz przesiedlenia całych wsi do
nowego typu miast rolnych, nazwanych AGRO.
Liczba miast rolnych jest równomiernie rozłożona w poszczególnych regionach
republiki. W sumie w latach 2005 -2010 powstało 1481 osiedli AGRO:
•
•
•
•
•
•
w
w
w
w
w
w
rejonie
rejonie
rejonie
rejonie
rejonie
rejonie
Brześć
Witebsk
Homel
Grodno
Mińsk
Mohylewie
- 221,
- 256,
- 238,
– 239,
- 325,
– 202.
Program rozwoju rolnictwa wykorzystuje rozbudowaną sieć
istniejących kołchozów i sowchozów.
90% ziemi przeznaczono po produkcję rolną, zaś 10% dla
potrzeb ludności.
95% żywności produkowanych jest na Białorusi.
Każdy
Białorusin
może
się
przeprowadzić na wieś i dostać tam dom
o
powierzchni
80-120
metrów
kwadratowych, budynek gospodarczy i
mały ogródek za darmo.
Aby otrzymać dom jedno z małżonków
musi pracować w danym gospodarstwie.
Po 10 latach dom staje się ich
własnością.
Jeśli z jakiegoś powodu po mniej niż 10 latach postanowili odejść z
gospodarstwa, to mają prawo do zakupu tego domu po cenie obniżonej.
Cena jest zmniejszona o 10% za każdy przepracowany rok.
Przykładowo zawierając umowę w roku 2005 wyceniono 120 mln Byr
(13.000 dolarów). Jeśli rodzina w 2014 postanowiła zrezygnować z pracy
w danym gospodarstwie to musi zapłacić tylko 10% kosztów domu, tj
około 1300 dolarów.
http://yanlaros.livejournal.com/7874.html
Potrawy na bazie ziemniaka są podstawą wyżywienia w Białorusi.
Rozwój mleczarstwa oraz produkcji serów
… Białoruś ma ok. 25% tej ludności, co Polska, ale jej
produkcja mleka już dziś sięga 53% polskiej produkcji, a
nasz sąsiad nie ukrywa, że chce w nieodległym czasie
osiągnąć ponad 80% polskiej produkcji. …
http://www.prawica.net/archive/all/2014/8/17
http://www.geopolityka.org/publikacje/2989-konrad-rekas-silasowchozu-polityka-rolna-bialorusi.html
Gospodarstwa,
które
nie
zostały
objęte przedstawionym
programem rozwoju rolnictwa w znacznej części przeznaczone
są na cele agroturystyki.
W
2014
ogłoszony
został
projekt
prywatyzacji
NIERENTOWNYCH kołchozów i sołchozów. Gospodarstwa te mogą
uniknąć prywatyzacji, jeśli przez najbliższe pół roku czasu
zwiększą swoją efektywności.
PRYWATYZOWANE BĘDĄ JEDYNIE
NIERENTOWNE GOSPODARSTWA ROLNE !!!
Przewozy ładunków !
Znacznie mniejsza ilość Tir’ów na drogach niż w Polsce,
z tego powodu drogi nie są tak szybko niszczone.
Odbudowa zabytków
jest priorytetowym celem gospodarki
Białorusi !
Na Białorusi powstały ośrodki naukowe zajmujący się historią architektury.
Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęły się także pierwsze prace
konserwatorskie:
• przeprowadzona została restauracja m.in.: soboru Sofijskiego w Połocku,
• zboru kalwińskiego z XVI wieku w Zasławiu,
• kościoła w Raubiczach,
• klasztorów Bazylianów i Brygidek w Grodnie,
• Bramy Słuckiej w Nieświeżu.
Na początku lat osiemdziesiątych w Mińsku odrestaurowano:
• kościół św. Józefa,
• klasztor Bernardynów,
• cerkiew Piotra i Pawła przy ulicy Niemiga,
• kościół św. Rocha na Złotej Górce,
• kościół św. Szymona i św. Heleny
Dokonano także renowacji zespołu architektonicznego Troickiego
Przedmieścia.


Zespół pałacowy w Nieświeżu – 2005 r.
Zespół pałacowy w Mirze – 2000 r.
Zgłoszono do wpisu na listę UNESCO centrum Mińska
jako najlepszy przykład architektury okresu
stalinizmu.
Większość odbudowywanych zabytków ściśle
związana jest z historią Polski,
chociaż ta informacja nie jest akcentowana
przez przewodników.
Napoleon Orda, 1876
Zespół pałacowo-parkowy położony na wyspie na
jeziorze Nieśwież należący od 1533 roku do
Radziwiłłów [UNESCO].
Zbudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Od XVI do XIX wieku zamek należał
do Radziwiłłów i wtedy został przebudowany w stylu renesansowym [UNESCO].
Zamek ten posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z "Pana
Tadeusza".
Plac Październikowy
pl. Niepodległości
Białoruski uniwersytet
Lenin na pl. Niepodległości na tle budynku rządowego
Program rządowy „Zamki Białorusi” kontynuuje odbudowę zamków
pochodzących z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W latach
2012-2018 na ten cel przeznaczono ponad 131 miliardów rubli
białoruskich.
Na terytorium Białorusi znajdowało się ponad 150 zamków. Obecnie
większość z nich jest w ruinie.
Do odbudowy zakwalikowano 38 zamków, między innymi Stary
Zamek w Grodnie, zamki w Lidzie i Lubczy, pałac Sapiehów
w Różanach, planowane jest odnowienie północnej wieży Zamku
w Krewie, gdzie została podpisana unia w 1385 roku. Ruiny zamków
w Nowogródku, Krewie, Olszanach, Bychowie, Gieranionach,
Smolanach i Telmanie zakwalifikowano do „częściowej restauracji”.
Stary Zamek – zamek królewski
miejsce
sejmów
walnych
I
Rzeczypospolitej, miejsce śmierci
królów
polski:
Kazimierza
Jagiellończyka i Stefana Batorego
oraz św. Kazimierza.
Pierwszy obiekt obronny postawili
książęta ruscy w XI wieku.
W 1393 roku Grodno było siedzibą
księcia Witolda, na którego rozkaz
w
1398
roku
wybudowano
murowany gotycki zamek.
Obecnie istnieją plany odbudowy
zamku w formie z czasów
panowania Stefana Batorego
Rycina z 1597 r.
/http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Zamek_w_Grodnie
/
… Na terenie dziedzińca zamkowego, na który prowadzi ozdobna brama, zachowały
się pozostałości tzw. Dolnej (XII w.) i Górnej (XIV w.) cerkwi - resztki murów i
fundamentów oraz elementy wystroju. m.in. fragmenty majolikowej podłogi cerkwi
Dolnej z ornamentem geometrycznym.
/http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=472239&page=6/
Nowy Zamek zbudowany był w latach
1734-51 przez króla Augusta III.
Nowy Zamek był miejscem odbywania
sejmów. Na jego dziedzińcu znajdował się
wzniesiony w 1726 r., niezachowany
specjalny
budynek
mieszczący
salę
sejmową.
Tutaj
podczas
ostatniego
sejmu
Rzeczpospolitej w 1793 r. podpisano
traktat rozbiorowy z Rosją i z Prusami.
W1795 roku w tym zamku ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski podpisał
abdykację.
W pierwotnym stanie zachowała się; brama wjazdowa z XVIII w. flankowana filarami z
rzeźbami sfinksów.
Nowy Zamek w Grodnie na obrazie z XVIII wieku
http://www.radzima.org/pl/grodno/nowy-zamek.html
Nowy Zamek w Grodnie, obraz Napoleona Ordy
Główne wejście do Nowego Zamku
Wierność odbudowy detali ???
Zamek zbudowany w 1323 roku na zlecenie wielkiego księcia
litewskiego Giedymina w miejscu spływu rzek Lidejka i Kamienka.
Obraz Napoleona Ordy
Fotografia z okresu I wojny światowej
…Kolejny najazd Szwedów podczas III wojny północnej (1700-21) spalił zamek
lidzki (1702). Podniszczona warownia służyła nadal jako miejsce sądów i
magazynowania archiwów akt grodzkich aż do końca XVIII wieku. Zamek
obsadzony jeszcze przez powstańców w insurekcji kościuszkowskiej (1794),
później popadł w zupełną ruinę…
/http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=472239&page=19/
Pierwotna rezydencja hetmana Lwa Sapiehy powstała w
tym miejscu w początkach XVII wieku
Odbudowana brama wjazdowa
Zamek w Nowogródku
Fortyfikacje w Nowogródku zostały zbudowane po 1241 roku przez księcia litewskiego
Edywiła prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego ruskiego grodu z XII wieku.
Mendog ustanowił tu stolicę państwa litewskiego, przyjął tu chrzest i w 1253 koronował
się na króla Litwy.
Jezioro Świteź
Muzeum Mickiewicza w Nowogródku
Folwark Mereczowszczyzna w Kosowie Poleskim, w którym
urodził się Tadeusza Kościuszki
Mereczowszczyzna na obrazie Napoleona Ordy
Syn białoruskiej ziemie, bohater polskich ziem !!!
Miniewicze, mogiła powstańców styczniowych
Bohatyrowicze, grób Jana i Cecylii
Niemen, miejsce spotkania Justyny i Anzelma
Kult wojny ojczyźnianej
W prezentacji przypomniane są wyłącznie wybrane obiekty
zabytkowe, które zobaczyliśmy w trakcie wycieczki.
Aktualnie na Białorusi udostępniono jest dla turystów
znacznie więcej ciekawych obiektów.
Program bezpieczeństwa
demograficznego
jest priorytetowym celem gospodarki
Białorusi !
http://minsk.gov.by/ru/normdoc/3230/program
ma_146_02092011.shtml
Współczynnika dzietności
Raport z 2013 roku, na podstawie danych z 224 państw.
Pozycja
Współczynnik
193
Białoruś
1,46
212
Polska
1,32
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_
wed%C5%82ug_wsp%C3%B3%C5%82czynnika_dzietno%C5%9Bci
Rząd Białorusi stosuje różne metody, aby zwiększyć ilość urodzeń.
Dodatek za pierwsze dziecko wynosi 7068800 rubli (około 900$).
Za urodziny drugiego i kolejnego dziecka państwo płaci rodzicom
dodatek w wysokości 9896320 rubli (około 1300$).
Kobieta po urodzeniu dziecka ma prawo do płatnego urlopu
macierzyńskiego w ciągu 3 lat od porodu, dostaje miesięcznie
706880 rubli (około 90$). Po 3 latach może zostać na urlopie
wychowawczym otrzymując przy tym 50$ miesięcznie.
Państwo aktywnie wspiera wielodzietne rodziny. Jeżeli w rodzinie
jest czwórka dzieci, państwo bezpłatnie oddaje w użytkowanie
rodzinie dom. Jeżeli w rodzinie jest trójka dzieci, państwo również
zapewnia mieszkanie, ale za drobną dopłatą, bądź spłaca kredyt
hipoteczny zaciągnięty przez tę rodzinę. Urodzenie każdego
dziecka od pierwszego daje prawo do skorzystania z dodatkowych
ulg na kredyt hipoteczny. Im więcej w rodzinie jest dzieci, tym
lepsze warunki kredytowe można uzyskać.
http://pl.novabelarus.com/gospodarka/sytuacjademograficzna-na-bialorusi/
http://prawica.net/37314
Podnoszenie poziomu edukacji,
rozwój szkolnictwa w języku
białoruskim
jest priorytetowym celem Białorusi !
W roku szkolnym 1990/1991 w żadnym mieście Białorusi nie było ani jednej szkoły
i żadnej grupy przedszkolnej z białoruskim językiem nauczania.
Obecnie jest coraz więcej szkół uczących w języku białoruskim. Nieraz ze względu na
brak kadry w szkole takiej wybrane przedmioty nauczane są jeszcze w języku
rosyjskim.
W 2011 roku Republika posiada 3516 placówek oświatowych. Dla najzdolniejszej
młodzieży wyodrębniono 212 szkół podstawowych i 29 szkół ponadgimnazjalnych.
Zapewniono dzieciom, które należą do mniejszości narodowych do nauki ojczystego
języka, kultury i tradycji narodu (obywateli Polski, Litwy, Ukrainy i innych
narodowości).
Rozwinięte jest kształcenie zawodowe.
Na Białorusi działa 45 publicznych i 10 prywatnych szkół wyższych.
Na edukację przeznaczone jest min. 5% PKB, więcej niż w Polsce.
Student, który ukończył studia bezpłatnie, musi
pracować na terenie Białorusi przez 2 lata lub
zapłacić za swoją naukę.
Zapewnienie wszystkim
zainteresowanym osobom
PRACY
jest priorytetowym celem gospodarki
Białorusi !
W 2009 oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych było 1%, w 2013 było
0,5%.
Nie wszystkie zatrudnione osoby pracują na pełny etat.
Troska o ład i czystość jest sposobem na uzyskanie zerowego poziomu
bezrobocia. Kto nie ma pracy, dostaje szczotkę lub kubeł farby oraz
minimalne wynagrodzenie.
TAK CZYSTYCH MIAST NIGDZIE NIE SPOTKAŁAM !!!
Zwiększa się również pracownicza migracji na Białoruś.
W pierwszej połowie 2011 roku na Białoruś do pracy przyjechało
5037 ludzi (ten sam okres 2010 roku – 2639).
W większości do pracy na Białoruś przyjeżdżają obywatele
Ukrainy, Litwy, Chin, Mołdawii, Uzbekistanu i Łotwy.
Pensje specjalistów z niektórych branż są wyższe, niż pensje tych
samych specjalistów w innych krajach WNP.
http://pl.novabelarus.com/gospodarka/dlaczego-obcokrajowcy-migruja-na-bialorus/
Wiek emerytalny
Kobiety
Białoruś
55
Mężczyźni
60
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiek_emerytalny
Białoruś w
statystykach
Zadłużenie
Łukaszenka mówi, że:
„Białorusin to jest taki Rosjanin,
ale ze znakiem jakości”.
http://rodm-wroclaw.pl/spotkanie-z-malgorzata-nocun-3

similar documents