Prezentacja do pobrania

Report
Gwarancje dla Młodzieży
• Program OPERACYJNY- Wiedza-EdukacjaRozwój (POWER)
• I oś priorytetowa- osoby młode na rynku pracy
• Priorytet Inwestycyjny 8.6. Trwała Integracja na rynku pracy ludzi młodych,
w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą,
w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych
wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie
Gwarancji dla Młodzieży.
Beneficjenci Gwarancji dla Młodzieży
Młodzież z grupy NEET – młodzi ludzie w wieku od 15 do 25 r.ż., którzy nie mają
zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.
Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się –
z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji
życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych,
niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania
na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony
w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej,
wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych
określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.
Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
OBSZAR I  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych w wieku 15-17 lat
zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zagrożona
wykluczeniem
społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy
i usamodzielnieniem się- projekt „Pomysł na siebie”
OBSZAR II  Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 18-24 lata
pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których
ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje
zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz
brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod
poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających
wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy- projekt „Równi na
rynku pracy”
Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
OBSZAR I (realizowany gł. Przez Środowiskowe Hufce Pracy)
Cel projektu:
Objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do podjęcia
nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział
w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych
kompetencji społecznych.
Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
• 15-16 lat (500 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie
powrót do nauki bądź szkolenia,
• 16-17 lat (1 000 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy
będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych.
Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
Proponowane formy wsparcia
Dla osób w wieku 15-16 lat:
• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje
psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy
przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia,
dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.
Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
Dla osób w wieku 16-17 lat:
• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje
psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub
równoważnym,
• kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem (wraz ze
stypendium dla uczestników kursów) – przeznaczony dla młodzieży, która ukończyła
gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki,
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji
i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
i.in.),
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia,
dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.
Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
OBSZAR II (realizowany przez MCK, PPP i OSZ)
Cel projektu: Objęcie młodych osób dorosłych z grupy NEET zróżnicowanym wsparciem
prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we
współpracy z instytucjami szkoleniowymi
i pracodawcami, obejmującym
działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie
umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze
stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji
zawodowej i społecznej.
Proponowane formy wsparcia:
• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej –
konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne (w formie
indywidualnej),
• szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem
badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej),
• szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu
kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B
(wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego),
• staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży
i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy),
• wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za
utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji
i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
i. in.),
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia,
dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad
dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie.
Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe
miejscowości:
• indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
• wsparcie mobilności geograficznej,
• trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).
Kryteria dostępu
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w terminie najpóźniej do czterech miesięcy
od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie każdemu uczestnikowi
projektu. Formy wsparcia będą spełniały standardy jakości zapisane
w Gwarancjach dla młodzieży oraz w Europejskiej Ramie Jakości Staży i Praktyk.
Uzasadnienie:
Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech miesięcy od dnia
zgłoszenia przez zainteresowane osoby gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia
podpisania przez osobę młodą w wieku 15-24 lata deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Okres czterech miesięcy dotyczy przedstawienia oferty i rozpoczęcia udział w pierwszej
formie wsparcia.
Kryteria dostępu
Każdy z uczestników otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy
pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu
poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Uzasadnienie:
Dobór poszczególnych form wsparcia zostanie poprzedzony badaniem potrzeb
i predyspozycji zawodowych uczestnika. Określenie indywidualnej sytuacji życiowej
i aktualnych potrzeb uczestnika oraz jego predyspozycji zawodowych umożliwi trafny
dobór wszystkich koniecznych elementów wsparcia niezbędnych do zastosowania
w ramach projektu.
Kryteria dostępu
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych
w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 15-24
lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata.
Uzasadnienie:
Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, w tym również do osób niepełnosprawnych.
Kryteria dostępu
Projekt skierowany jest do osób z terenów wiejskich w proporcji co najmniej takiej
samej, jak proporcja osób z terenów wiejskich w wieku 15-24 lata zarejestrowanych
w danym województwie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób
bezrobotnych w wieku 15-24 lata.
Uzasadnienie:
Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób z terenów wiejskich.
Kryteria dostępu
Kwalifikacyjne kursy zawodowe będą kończyły się uzyskaniem przez uczestników
świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie kryterium ma na celu potwierdzenie
w drodze egzaminu zewnętrznego kwalifikacji nabytych przez uczestników projektu.
Kryteria dostępu
Osoby objęte wsparciem w wyniku realizacji kursów językowych uzyskają poświadczenia
kwalifikacji językowych określonych na poziomie podstawowym (A1) lub wyższym
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Weryfikacja poziomu
osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu, będzie przeprowadzona
w sposób gwarantujący bezstronność wobec Projektodawcy.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie kryterium ma na celu potwierdzenie poziomu kwalifikacji nabytych przez
uczestników projektu.
Kryteria dostępu
Kursy i/lub szkolenia komputerowe będą kończyły się uzyskaniem przez
uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji określonych na
poziomie podstawowym lub wyższym, zgodnym ze standardem European
Computer Driving Licence (ECDL).
Uzasadnienie:
Wprowadzenie kryterium ma na celu potwierdzenie poziomu kwalifikacji nabytych
przez uczestników projektu.

similar documents