Prezentare AEEF- ASE_07 noiembrie 2013

Report
www.pwc.com
Analiza financiară și
evaluarea - Qui Prodest?
Sorin PETRE
Director Valuation & Economics
PricewaterhouseCoopers România
Sorin Adrian Petre
Segment
Overview
Director – Valuation & Economics, PwC
[email protected]
+40 21 225 3629
• Specializări: analiză financiară, evaluare, studii de fezabilitate, modelare financiară
• Studii:
• Institutului Politehnic Bucureşti - Inginer Electrotehnică
• Curs postuniversitar Diagnosticul Financiar al Firmei organizat de ASE
• ACCA
• CFA (Analist Financiar)
• Membru acreditat ANEVAR - EI şi membru titular ANEVAR - evaluare bunuri imobile,
instrumente financiare şi verificări de rapoarte de evaluare
• Membru RICS
• REV (“Recognised European Valuer”) de către TEGoVA
• Membru în Camera Auditorilor Financiari din România.
• Experienţă:
• peste 16 ani în consultanță financiară - implicat în peste 250 de proiecte de consultanță
financiară și economică.
• 6 ani proiectare echipamente electrice (inginer)
PwC
2
2
Agenda
1.
Domenii de aplicabilitate a activităţii de analiză financiară și evaluare
2.
Analiza diagnostic
3.
Evaluare
5.
Despre PwC?
PwC
Processes
+
Systems
3
Domenii de aplicabilitate a activităţii de
analiză financiară în PwC
Analiza diagnostic
(Analiza activităţii companiei vizate
pentru achiziţie, listare, restructurare
sau alte tranzacţii)
Evaluarea companiei
(Fiecare evaluare conţine o cifra. Dar un simplu număr nu poate da o imagine de
ansamblu şi nu poate lua decizia în locul investitorului. Expertiza şi
înţelegerea faptelor din spatele cifrelor reprezintă punctele cheie ale unei evaluări.)
• Analiza diagnostic poate fi:
financiară, fiscală,
comercială, juridică, de
mediu, tehnică.
• Privatizări, fuziuni şi
achiziţii, majorări de capital
social etc;
• Serviciile pot acoperi şi
asistenţă la redactarea
formulei de preţ şi a
mecanismului de ajustare a
preţului; proceduri pentru
verificarea conturilor de
închidere (Closing
Accounts) de la data
preluării/vânzării
companiei; alte servicii post
tranzacţie.
• Evaluări regulate ale
companiilor nelistate în
scopul aprecierii
performanţei respectivei
companii;
PwC
Evaluarea activelor
• Preluări obligatorii;
• Transferul unei companii în
cadrul grupului (preţ de
transfer).
• Alocarea preţului de
achiziţie–procesul de a
identifica şi de a estima
valoarea de piaţă pentru
toate activele şi datoriile
unei companii achiziţionate
ca urmare a unei fuziuni sau
achiziţii (IFRS 3);
• Reevaluarea proprietăţilor
imobiliare la fiecare 3 ani
maximizează beneficiile
fiscale pentru societate.
2
4
Analiza diagnostic
PwC
5
Beneficii analiza diagnostic
Ce aduce analiza diagnostic?
În cazul cumpărării, aduce o mai bună înţelegere a
afacerii vizate şi a riscurilor existente.
Ca parte a procesului de vânzare, analiza
diagnostic serveşte la identificarea ariilor
care pot fi percepute ca fiind “cu
probleme”, la anticiparea problemelor ce
pot fi ridicate de investitori ca parte a
procesului de negociere şi
adresarea/soluţionarea din timp a acestor
arii sensibile.
În acest fel, Vânzătorul/Cumpărătorul poate deţine
un control mai bun asupra procesului/fluxului de
informaţii astfel încât să îşi îmbunătăţească poziţia în
cadrul negocierilor.
PwC
6
Ariile de cuprindere ale analizei diagnostic
financiare
1
4
PwC
Sustenabilitatea
profitabilităţii
• “EBITDA”
ajustată
• Identificarea
elementelor cu
impact
• Cash Flow
Capitalul de
lucru
• Nivel mediu
“normal”
• Sezonalitate
• Calitatea
creanţelor şi a
stocurilor
2
5
Datoria netă
• Elemente
asimilate
datoriilor
• Datorii
contingente şi
obligaţii extra
bilanţiere
Planul de afaceri
• Consideraţii
asupra
ipotezelor care
stau la baza
planului de
afaceri
3
6
Activul net
• CAPEX istoric
• Obligaţii
viitoare
Alte elemente
• Analize
suplimentare
în funcţie de
ariile
considerate
cheie
7
Analiza diagnostic financiară - exemple
Bilanț Contabil
Activ
Pasiv
Subvenția?
Capital
propriu
300 UM
Imobilizări
corporale
1000 UM
PwC
1. Element asimilat datoriilor?
2. Element asimilat capitalului propriu?
Subvenții
pentru
investiții
700 UM
8
Ariile de cuprindere ale analizei diagnostic
financiare
1
4
PwC
Sustenabilitatea
profitabilităţii
• “EBITDA”
ajustată
• Identificarea
elementelor cu
impact
• Cash Flow
Active în dezvoltare (ex. capacități de
producție nepuse în funcțiune)
Capitalul de
lucru
• Nivel mediu
“normal”
• Sezonalitate
• Calitatea
creanţelor şi a
stocurilor
Capital de lucru negativ – credit furnizor?
1. Avantaj?
2. Dezavantaj / risc?
9
Evaluare
PwC
10
Evaluarea întreprinderii - Abordarea prin venit
Fluxuri de numerar actualizate
 Concept: Valoarea unei afaceri este o funcţie de capacitatea ei viitoare de a genera profit.
 Etape:
1.
Previziunea fluxurilor de numerar (“FCF”) pe
o perioadă viitoare = perioada de previziune
explicită;
Discounted Cash Flow
Step 2
Step 1
100
90
80
2.
Estimarea unei valori (valoare terminală) pe
baza fluxurilor de numerar estimate după
încheierea perioadei de previziune explicită;
70
60
Valoarea
terminală
Ipoteza:
Rata de creştere
în
perpetuitate este
constantă
50
40
3.
Selectarea unei rate de actualizare pe baza
mediului economic din România şi
cuantificării riscului de sector;
30
20
10
0
2013
2008
4.
Estimarea valorii afacerii pe baza fluxurilor
nete de numerar actualizate.
2014
2009
2015
2010
2016
2011
2017
2012
2018
2013
+∞
Data
Evaluării
Step 4
Step 3: Calculul CMPC (cost mediu ponderat al capitalului)
5.
PwC
Estimarea valorii capitalului propriu prin
deducerea datoriei nete şi a datoriilor nonoperaţionale şi prin adăugarea activelor
excedentare.
Active
excedenta
re
Valoarea
afacerii
Valoare
capital
propriu
Step 5
Datorie
netă
11
Fluxuri de numerar actualizate – Exemplul 1
Indicator
2013
2014
2015
2016
2017
An Terminal
Cifra de afaceri anuala
2,900
3,219
3,509
3,754
3,942
3,981
Creştere CA faţă de anul precedent
16%
11%
9%
7%
5%
1.0%
Marja EBITDA
22%
20%
18%
16%
16%
16%
EBITDA
638
644
632
601
631
637
Amortizare
140
160
170
170
170
172
EBIT
498
484
462
431
461
465
473
478
23
5
2017
An Terminal
387
391
170
172
Capital de lucru
% CA
Creștere cap lucru
DCF
EBIT dupa impozit
Amortizarea
Consistență în abordare:
290
348
386
421
451
12%
Capex. și variație
capital
58
38
35
29
de lucru corelate cu
2013 creștere
2014
2015
ipoteza de
în 2016
16%
418
406
388
362
perpetuitate
140
160
170
170
Investitii
Variatia cap lucru
Fluxuri de numerar disponibile la niv societatii
Factor actualizare - CMPC post tax
Valoarea prezenta a fluxurilor de numerar
Total valoare prezenta fluxuri numerar
Flux numerar an terminal
Rata crestere perp g
PwC
10.5%
-200
-100
0
0
0
-172
-58
-38
-35
-29
-23
-5
300
428
523
502
534
386
0.9050
0.8190
0.7412
0.6707
0.6070
0.6070
272
351
388
337
324
1,671
386
1%
Rata capitalizare
9.5%
Valoare an terminal
4,065
Valoare prezenta an terminal
2,467
Valoare estimata capital investit
4,139
12
Fluxuri de numerar actualizate – Exemplul 2
Year 0
Inputs
Free cash-flow to the firm - FCFF
Growth rate
Corporation tax
Risk free rate
Cost of debt - kd
Equity market risk premium
Asset beta
Debt / Total invested capital
Outputs
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
100.00
103.00
106.09
109.27
112.55
3%
16%
6%
8%
5%
0.8
40%
Calculations
Debt / Equity
Equity beta
Cost of equity (levered) - ke
WACC
67%
1.33
12.67%
10.29%
Formula
Consistență în
= NPV(WACC,FCFF :FCFF
abordare: structură
= 40% x Firm value
= Firm value - Debt value
capital investit
1 Enterprise approach - WACC model
Firm value: WACC model
Debt value as at the valuation date
NPV Equity (WACC model)
2 Equity approach - k e model
Free cash-flow to the firm - FCFF
Firm value
Debt
Debt / Total capital invested
Principal reimbursment
Interest paid (after tax shield)
After-tax debt service charge
PwC
Year 1
i+1
10 )
(1)
(2) = NPV(WACC,FCFFi+1 :FCFF10 )
(3) = 40% x Firm value
(4)
(5) = Debt valuen-1 - Debt valuen
(6) = Debt valuen-1 x kd x (1 - tax)
(7) = (5) + (6)
Eq u ity cas h flo w - FCFE
(8)
NPV Eq u ity (k e mo d el)
(9) = NPV(k e ,FCFEi +1 :FCFE1 0 )
397.27
158.91
238.36
397.27
158.91
= (1) - (7)
100.00
338.14
135.26
40.0%
23.65
10.68
34.33
103.00
269.93
107.97
40.0%
27.28
9.09
36.37
106.09
191.61
76.64
40.0%
31.33
7.26
38.58
109.27
102.05
40.82
40.0%
35.82
5.15
40.97
112.55
-
65.67
66.63
67.51
68.30
68.99
40.82
2.74
43.56
2 3 8 .3 6
13
Evaluarea companiei - Abordarea prin piaţă
Multipli
 Concept: Abordarea prin multipli dă o indicaţie a valorii afacerii prin compararea subiectului evaluării
cu companii comparabile listate sau pe baza unei analize a tranzacţiilor recente în industrie.
 Etape:
Tranzacţii comparabile
• Pe baza unor tranzacţii similare din
sector
Companii comparabile
• Pe baza unor companii listate ce
operează în sector
• Multipli colectaţi: Valoarea afacerii ca multiplu de Vânzări, EBITDA, EBIT, Total Active;
Valoarea capitalului propriu ca multiplu de Activ Net, Profit net.
• Determinarea cuartilelor, valorii mediane şi medii pentru fiecare categorie de multipli.
• Intervalul de valori pentru fiecare multiplu selectat este aplicat la rezultatele financiare
ale companiei cu scopul de a determina un interval rezonabil pentru Valoarea
Întreprinderii sau a Capitalului Propriu al companiei evaluate.
• Deducerea datoriei nete şi a activelor non-operaţionale şi adăugarea activelor
excedentare, după caz, cu scopul de a estima valoarea de piață a Capitalului Propriu.
• Reconcilierea valorilor.
PwC
14
Fluxuri de numerar
Active - tipuri de active: contribuția fiecăruia în
cadrul creării valorii întreprinderii?
Clienți viitori (GW)
Clienți actuali
Brevete existente
Brevete viitoare (GW)
Mărci înregistrate
Forța de muncă (GW)
Imobilizări corporale şi financiare
Active
Capital de lucru
Perioadă
PwC
Active - abordări în evaluare
3 Abordări
Comparații
Piaţă
“mark- to-market”
Venituri
“mark- to-model”
Cost
PwC
“mark- to-cost”
Contract “swap” pe rata dobânzii
Model evaluare
Evaluare contract swap – exemplu
Contract swap tipic
Partea care s-a
imprumutat la o
rata variabila
plati fixe
plati variabile
Data evaluarii
Partea care
intermediaza
contractul swap
Valoarea de piaţă a unui contract swap
depinde de:
• Valoarea prezentă a ratelor fixe;
• Valoarea prezentă a ratelor variabile.
Obs.: valoarea poate fi pozitivă, zero sau
negativă în funcţie de evoluţia ratelor
dobânzii de la iniţierea contractului.
Date de intrare necesare:Data evaluării t;
•
•
•
•
Valoarea principalului;
Rata swap fixă;
Rata swap variabilă (ex. BUBOR+2%);
Data plăţilor swap.
PwC
Valoarea contractului (principal)
Rata dobanzii fixa
Rata dobanzii variabila
Data finalizarii contractului
Conventie pentru numar de zile
31-Dec-11
4,000,000
11.30%
ROBOR 6 luni
15-Jul-13
360
Data ultimei plati
Data urmatoarelor plati
Numar de zile intre plati
Dobanzi la rata fixa
Numar de zile pana la plati
15-Jul-11
15-Jan-12
184
231,022
15
@ 9.89%
Valoarea prezenta a ratelor fixe inclusiv principal
4,338,686
15-Jul-12 17-Jan-13
182
186
228,511
233,533
197
383
15-Jul-13
179
224,744
562
@ 10.11%
@ 9.67%
@ 9.48%
Dobanda la rata variabila
Principal
191,667
4,000,000
Valoarea prezenta a ratelor variabile inclusiv principal
4,174,470
Valoarea contractului SWAP
pentru partea care plateste rate fixe
pentru partea care plateste rate variabile
(164,217)
164,217
@ 9.89%
Despre PwC
PwC
18
Cine e PwC?
Romania este parte a
regiunii CEE – având
peste
7000
professionals
5
22
România
birouri
17
620
partneri
specialişti
peste
180,000
angajaţi global
PwC
ani în
3
Linii de servicii:
• Audit
• Servicii de taxe & legal
• Servicii de consultanţă
19
PwC în România şi Moldova
PwC
Cluj Napoca
PwC
Chisinau
PwC
Timisoara
PwC
Bucharest
PwC
Constanta
PwC
20
Servicii profesionale
Servicii
PwC
Consultanţă
PwC
Cum îţi construieşti cariera la PwC?
Partner
?
• Management
skills
Director
7 - 12 ani
• Business
development
• Technical
excellence
Manager
Senior Consultant
/Associate
Junior Consultant /Associate
PwC
5–6
ani
•ACCA member
(Audit)
•Technical skills
• Soft skills
Cum ajung la PwC?
Este uşor să aplici on-line
www.pwc.com/ro/en/careers
Application
form online
PwC
Online
testing
Assessment
centre
(online
tests,
written
English and
personality,
group
exercise)
Interviews
Offer
Onboarding
Întrebări?
PwC
24

similar documents