patlama ve yangınlara müdahale yöntemleri

Report
PATLAMA VE YANGINLARA
MÜDAHALE YÖNTEMLERİ
EMERGENCY RESPONSE AND FIRE
FIGHTING FOR EXPLOSIVE
ATMOSPHERES
Hasan KOYUNLU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü
İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM Birim Sorumlusu
Bölümler








Süreç Yönetimi
Acil Durum Planının Hazırlanması
Müdahale Süreci
Kişisel Korunma Ekipmanları
Gaz Ölçüm Cihazları
Kullanılan Kişisel Ekipmanlar
Modellere Yönelik Prosedür Önerisi
- Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri
Müdahale Basamakları
Müdahale
Süreci ?
İşletme
ADE
İtfaiye
Birimi
Süreç Yönetimi




İşletme ADE (Acil Durum Ekibi) ilk müdahaleden
sorumludur.
ADE hak, yetki ve sorumlulukları?
İlk hedef olayı -İtfaiye Birimi gelinceye dek geçen süreçteetkisizleştirme veya karantina altına almaktır.
ADE ekipmanlarının durumu?
- KKE (Kişisel Korunma Ekipmanları)
- Müdahale Ekipmanları
Acil Durum Planının Hazırlanması









İşletmeye ait Acil Durum Planı?
Risk analizi?
Risk analizi ve mevzuat ışığında gerekli ADE kurulması?
En kötü senaryo planı?
İşletmede mevcut bulunan yangınla mücadele donanımı
yeterli mi?
Denetim mekanizması?
Eğitim ve Tatbikatlar?
Tatbikatlar ne kazandırıyor? Hedef ve Amaçlar
karşılandı mı?
………
Müdahale Süreci






Alarm Verilmesi,
Çalışanların Tahliyesi,
Ürünü ve Olayı Tanımlama,
Uygun KKE ve Müdahale Ekipmanlarının Hazırlanması,
İtfaiye Birimi gelinceye dek olayı sonlandırabilme veya
durumu muhafaza etme,
İtfaiye Birimi ile işbirliği? (Eğitim ve Tatbikat süreçleri)
Kişisel Korunma Ekipmanları

Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Seçimi
Kask
Örme Başlık
Temiz Hava Solunum Cihazı
Koruyucu Palto (Nomex, PBI, vs.)
Kişisel Alarmlı Hareketsizlik Cihazı (PASS)
İtfaiyeci Kemeri
Eldiven
Koruyucu Pantolon (Nomex, PBI, vs.)
İtfaiyeci Çizmesi / Botu
Kişisel Korunma Ekipmanları
Gaz Ölçüm Cihazları
Kullanılan Kişisel Ekipmanlar
Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Seçimi



Hareketsizlik Alarm Cihazı
İletişim Cihazları
Aydınlatma Ekipmanları
MODELLERE YÖNELİK PROSEDÜR
ÖNERİSİ
Temel düzeyde 3 tip model karşımıza çıkar;



Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden olması,
İş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın
gerçekleşmesi,
Patlama ve yangının oluşmadığı, patlama olasılığının
bulunduğu hacimler.
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri

Model 1 Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden
olması,
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri

Model 1 Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden
olması,
İşlem Basamağı
Uygulama
İşlem 1
Uygun KKE Seçimi (Ex-Proof ekipman seçimi)
İşlem 2
Uzman Yardımı (Danışman)
İşlem 3
Sabit Sistemlerin Çalışılırlığı
İşlem 4
Patlayıcı Malzemenin Türü-Risk-Kütle ve Miktarı
İşlem 5
Çevre ve Halk Sağlığı Tehlikesi-Rüzgar Yönü ve
Yayılım
İşlem 6
Ortam Sıcaklığı
İşlem 7
Müdahale Yönteminin Seçilmesi
İşlem 8
Yangını Oluşturan Durumun Ortadan Kaldırılması
İşlem 9
Patlama Riski Bulunan Hacmin/Malzemenin Yalıtılması
İşlem 10
Lojistik (Personel-Söndürme Maddesi-Malzeme vb.)
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri

Model 2 İş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın
gerçekleşmesi,
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri

Model 2 İş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın
gerçekleşmesi,
İşlem Basamağı
Uygulama
İşlem 1
Uygun KKE Seçimi (Ex-Proof ekipman seçimi)
İşlem 2
Uzman Yardımı (Danışman)
İşlem 3
Sabit Sistemlerin Çalışılırlığı
İşlem 4
Patlama Sonrası Oluşan Yangının Büyüklüğü ve Türü
İşlem 5
Patlama Sonrası Ardıl Patlama/Patlamalar Riski
İşlem 6 (Bazı
durumlarda İşlem 4)
Çevre ve Halk Sağlığı Tehlikesi-Rüzgar Yönü ve
Yayılım
İşlem 7
Ortam Sıcaklığı
İşlem 8
Müdahale Yönteminin Seçilmesi
İşlem 9
Yangını Oluşturan Durumun Ortadan Kaldırılması
İşlem 10
Patlama Riski Bulunan Hacmin/Malzemenin Yalıtılması
İşlem 11
Lojistik (Personel-Söndürme Maddesi-Malzeme vb.)
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri

Model 3 Patlama ve yangının oluşmadığı, patlama
olasılığının bulunduğu hacimler.
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri

Model 3 Patlama ve yangının oluşmadığı, patlama
olasılığının bulunduğu hacimler.
İşlem Basamağı
Uygulama
İşlem 1
Uygun KKE Seçimi (Ex-Proof ekipman seçimi)
İşlem 2
Uzman Yardımı (Danışman)
İşlem 3
Sabit Sistemlerin Çalışılırlığı
İşlem 4
Çevre ve Halk Sağlığı Tehlikesi-Rüzgar Yönü ve
Yayılım
İşlem 5
Maddenin Türü ve Olası Riskler
İşlem 6
Müdahale Yönteminin Seçilmesi
İşlem 7
Patlamaya ve Yangına Neden Olabilecek Durumun
Ortadan Kaldırılması
İşlem 8
Lojistik (Personel-Söndürme Maddesi-Malzeme vb.)
Müdahale Basamakları
1.
2.
3.
4.
5.
Madde önce tanımlanır ve ölçüm yapılır.
Maddenin MSDS verisine göre eylem prosedürü
belirlenir.
Bir ekip yangınla mücadele etmelidir.
a) Model 1 ‘e göre; İkinci ekip patlama olasılığı bulunan
hacme yayılımı engellemelidir.
b) Model 2’ ye göre İkinci ekip olası ardıl patlama
risklerine karşı çalışma yapar.
Tehlikeli Maddelere Müdahale Rehberinde belirtilen
mesafeler göz önüne alınarak Müdahale Eylem ve
Tahliye Alanı oluşturulur.
Bir Örnek…
Müdahale Basamakları
Müdahale Basamakları
Kapalı Alan Yangınları ;
Hammadde veya Sevkiyat Depoları, İdari Bölümler, Üretim
Alanları vb.
Yüksek Sıcaklık Nedeniyle Piroliz (Ayrışma) Oluşumu?




Rollover (Üst Alevlenme)
Flashover (Tam Tutuşma)
Backdraft (Geri Tepme)
FGI (Fire Gas Ignition-Yangın Gazı Tutuşması)
Müdahale Basamakları
Kapalı Alan Yangınları;
Karbonmonoksit



Ahşap 300 C civarında piroliz sonucu gazlar açığa
çıkartmaya başlar. (Karbonmonoksit vs.)
Karbonmoksit’in Otomatik Tutuşma Sıcaklığı 609 C’ dir.
CO için L.E.L. %12,5 – U.E.L. %74’ tür.
Birazda Mevzuat…

KKE?
- Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26326
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kişisel koruyucu teçhizat
MADDE 36– (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen
kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun
olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri
tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu:
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Genel Hükümlülüğü
Madde 4-1 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her
türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

similar documents