2013_IV_Prezentacja_IGRZ_Poznań

Report
Funkcjonowanie
nośników reklamy
w przestrzeni publicznej
Komisja Rozwoju Przestrzennego
Rady Miasta Poznania
10 kwietnia 2013 roku
Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej
Organizacja samorządu gospodarczego
Skupia firmy działające na rynku OOH
Reprezentuje ponad 85% rynku OOH w Polsce
(członkowie zwyczajni, wspierający i raportujący do Izby)
Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej
i Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy
Przygotowuje i opracowuje analizy rynku OOH
na potrzeby różnych instytucji, także rządowych i samorządowych
Uczestniczy aktywnie w konsultacjach procesów legislacyjnych
na szczeblu rządowym (ministerstwa) i parlamentarnym (komisje)
Planowanie przestrzenne
a Reklama OOH
Planowanie przestrzenne jest działaniem planistycznym, którego celem jest
poprawny rozwój kraju, regionów, powiatów, gmin i miast z punktu widzenia
racjonalnego użytkowania przestrzeni i środowiska oraz zapewnienie warunków
rozwoju społecznego i gospodarczego (za A. Jędraszko, 2005)
Reklama OOH
Jest na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego ważnym elementem
współczesnego krajobrazu kraju, zwłaszcza polskich miast
Jest związana z życiem miast, z ich rozwojem społecznym i gospodarczym
Jest gałęzią gospodarki (zatrudnienie, podatki, obsługa przedsiębiorców)
Służy informacji i promocji przedsiębiorców, usługodawców, mieszkańców,
samorządów, pomaga dokonywać wyborów
Jest i może być istotnym źródłem finansowania projektów miejskich
(w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego)
Reklama OOH
Negatywnie reaguje na nakazy, zakazy i ograniczenia, a administracyjne
likwidowanie nośników reklamy w żadnym mieście (ani w Europie, ani na świecie)
nie doprowadziło do oczekiwanych, pożądanych rezultatów. W Polsce na przykład
spowodowało rozbudowę nośników na gruntach prywatnych.
Pokazuje, że w określonych, spójnych ramach funkcjonuje najlepiej,
z korzyścią dla jej wizerunku i wizerunku przestrzeni miejskiej.
Dlatego potrzebuje koncepcji.
Gospodarka przestrzenna
a Reklama OOH
Gospodarka przestrzenna jest działalnością mającą doprowadzić do
racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami
społeczeństwa, w wyniku transformacji istniejącego stanu rzeczy w stan
pożądany, uwzględniający wynegocjowane cele społeczne (IGPiK, 1998)
Dla reklamy OOH
Brać pod uwagę specyfikę ukształtowania miasta, jego historyczny rozwój i
uwarunkowania komunikacyjne
Uwzględniać potrzeby przedsiębiorców i mieszkańców
Opierać się na międzynarodowych standardach wypracowanych przez branżę
OOH /definicje i klasyfikacje/
Współgrać z systemem miejskiej informacji oraz monitoringiem miejskim
Zapewniać miastu stałe dochody z tytułu korzystania z przestrzeni miejskiej
Patrzeć perspektywicznie na zastosowanie nowych technologii
Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej
Przyjęła opierając się na europejskich standardach
klasyfikację nośników reklamy
Nośniki tradycyjne:
12 m², 18 m², 36 m², 48 m², mały format, pozostałe (9 m²)
Nośniki podświetlane (backlight):
citylight (120x180 cm), 9 m², 18 m², 32 m², pozostałe
Klasyfikacja nośników reklamy ma znaczenie w systemie sprzedaży
oraz w prowadzonych statystykach
Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej
Opracowała ogólne definicje formatów nośników reklamy
Format mały – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m²
Format średni – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej formatu małego i do
9 m2 włącznie
Format standard – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18 m2 włącznie
Format wielki – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m²
Maszt flagowy – nośnik reklamy z powierzchnią ekspozycyjną ruchomą, o powierzchni
ekspozycyjnej do 40 m2 , w układzie pionowym lub poziomym.
Słup ogłoszeniowo – reklamowy – szczególny rodzaj nośnika reklamy w formie walca lub
graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120 do 175 cm, wysokości od 170 do 360 cm dla
części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 470 cm
Definicje formatów mają znaczenie przy sytuowaniu nośników reklamy
Wiedeń
Powierzchnia
415 km²
Mieszkańców 1,72 m
Strefy ochronne:
Dzielnica nr 1 (3 km²)
Pałac Schönbrunn
Grinzing, w których
istnieją znaczące
ograniczenia –
wyłączając ciągi
komunikacji
drogowej (zgoda)
Słupy ogłoszeniowo-reklamowe i nośniki reklamy nie wyższe niż 3,5 m
mogą być sytuowane bez ograniczeń i nie wymagają pozwoleń
Inne nośniki wymagają pozwolenia lub zgłoszenia
Reklama na budynkach tylko w czasie prac remontowych
Madryt
Powierzchnia 607 km²
3,28 mln mieszkańców (6,3 mln w aglomeracji)
Nośniki reklamy wg stref wyznaczonych
na terenie miasta:
strefa Centrum
strefa okalająca Centrum
strefa podmiejska
Wyznaczenie lokalizacji we współpracy z branżą OOH
(ponad 8 tysięcy lokalizacji w strefie Centrum
i strefie okalającej Centrum)
Limitowana liczba siatek wielkoformatowych
na remontowanych budynkach w strefie centrum
Chicago
Powierzchnia 606,1 km²
2,7 mln mieszkańców
(9,8 mln w metropolii)
Inicjatywa burmistrza: meble miejskie oraz nośniki informacji kulturalnych
w centrum miasta, między innymi 1600 nowych wiat przystankowych
(ponad 3 tysiące powierzchni ekspozycyjnych, blisko 1500 słupów
ogłoszeniowo-reklamowych)
Brak ograniczeń na nieruchomościach prywatnych
Frankfurt nad Menem
Powierzchnia 248 km²
700 tys. mieszkańców (5,8 mln w metropolii)
Urząd Miasta dostrzegł potrzebę nowego zagospodarowania przestrzeni publicznej
w zakresie funkcjonowania nośników reklamy i powołał dedykowany temu zadaniu
oddział w Nadzorze Budowlanym
Dokonał oceny stanu faktycznego, przygotował wytyczne dla lokalizacji nośników
reklamy oraz stworzył plan strefowy z określeniem rodzajów dopuszczalnej formy
nośników reklamy
Wytyczne dotyczące nośników reklamy zostały włączone do istniejących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako wiążące i są
przestrzegane
Wyniki: uporządkowana przestrzeń publiczna, brak dzikiej reklamy, stałe dochody
kasy miasta, partnerzy prywatni
Frankfurt – ekspertyza dla planu strefowego
Źródło: Ströer out of home media
Frankfurt - plan strefowy
Brak reklamy
Małe formy reklamy, typu CLP
Wszystkie formy reklamy
Szyldy reklamowe podmiotów
gospodarczych
Formy reklamy do 9m²
Tymczasowe formy reklamy –
teren targów
Źródło: Ströer out of home media
Zasady funkcjonowania
nośników reklamy
w przestrzeni publicznej
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Warszawa, 14 lipca 2011 roku
Zasady ogólne dotyczące nośników reklamy
Nośniki reklamy winny:
Być pod względem konstrukcyjnym wykonane zgodnie z regułami sztuki
budowlanej i przepisami prawa budowlanego
Uwzględniać przepisy dotyczące zabudowy i wykorzystania dróg
oraz pasa drogi
Uwzględniać wymagania dotyczące wyglądu estetycznego
i architektonicznego
Być wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy
Posiadać czytelny identyfikator zawierający informację dotyczącą
właściciela nośnika lub jego operatora
Być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej
Być utrzymywane przez właściciela w należytym stanie technicznym
i estetycznym
Określenia i pojęcia
dotyczące nośników reklamy
Meble miejskie (obiekty małej architektury) –
stałe i niestałe elementy wyposażenia ulicy, takie jak:
budka telefoniczna, infomat, kiosk o powierzchni do 12 m2,
kosz na śmieci, pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów,
ławka, siedzisko, pojemnik z zielenią, kwietnik, parkometr,
słup ogłoszeniowy, stojak na rowery, wygrodzenia drzew,
toaleta publiczna, wiata przystankowa, maszt flagowy,
zegar i inne, w których funkcja reklamowa jest
uzupełnieniem podstawowej funkcji użytkowej.
Określenia i pojęcia
dotyczące nośników reklamy
Nośnik reklamy – urządzenie reklamowe lub reklama w jakiejkolwiek materialnej
formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną,
oświetloną, podświetloną lub elektroniczną/cyfrową;
przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem miejskiego systemu
informacji lub pojazdem samobieżnym.
Do nośników reklamy zalicza się m.in.:
Format mały – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m²
Format średni – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej formatu
małego i do 9 m2 włącznie
Format standard – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18 m2
włącznie
Format wielki – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m²
Określenia i pojęcia
dotyczące nośników reklamy
Maszt flagowy – nośnik reklamy z powierzchnią ekspozycyjną
ruchomą, o powierzchni ekspozycyjnej do 40 m2 , w układzie pionowym
lub poziomym.
Słup ogłoszeniowo – reklamowy – szczególny rodzaj nośnika reklamy
w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120
do 175 cm, wysokości od 170 do 360 cm dla części ekspozycyjnej
i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 470 cm, służący do
umieszczania materiałów reklamowych, promocyjnych oraz ogłoszeń
i informacji o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, sportowych,
oświatowych lub edukacyjnych
Określenia i pojęcia
dotyczące nośników reklamy
Powierzchnia ekspozycyjna – część nośnika reklamy przeznaczona
do eksponowania reklamy.
Oświetlona powierzchnia ekspozycyjna (np. frontlight) – powierzchnia
ekspozycyjna czytelna w nocy poprzez oświetlenie własnym zewnętrznym
źródłem światła.
Podświetlana powierzchnia ekspozycyjna (np. backlight lub city light
poster) – powierzchnia ekspozycyjna czytelna w nocy dzięki wewnętrznemu
źródłu światła.
Elektroniczna/cyfrowa powierzchnia ekspozycyjna – powierzchnia
ekspozycyjna, na której treści reklamowe generowane są przy pomocy
technologii elektronicznej, cyfrowej lub wykorzystującej inne nowoczesne
technologie oraz wytwarzane w dowolnej formie obrazy przestrzenne
Określenia i pojęcia
dotyczące nośników reklamy
Reklama – powiadamianie w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy
wykorzystaniu nośnika reklamy o towarach i usługach, jak również przy
wykorzystaniu innych form przekazu, w tym m.in.:
Baner – rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym
lub pcw, rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika na jego
obrzeżu.
Reklama remontowo – budowlana – reklama umieszczona na rusztowaniu
oraz ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, stosowana tylko w trakcie
formalnie prowadzonych robót budowlanych.
Flaga – rodzaj reklamy zadrukowanej na materiale tekstylnym zawieszonej
na maszcie flagowym.
Szczegółowe zasady sytuowania konstrukcji
nośników reklamy w przestrzeni publicznej
Parametry obszarów chronionych
Zasady sytuowania wolnostojących nośników reklamy prostopadłych
i „półprostopadłych” w przestrzeni publicznej
Zasady sytuowania równoległych nośników reklamy w przestrzeni
publicznej
Zasady sytuowania naściennych nośników reklamy na ścianach
szczytowych
Uregulowania dotyczące nośników reklamy małego formatu
Uregulowania dotyczące nośników reklamy posiadających podświetlane
i oświetlone powierzchnie ekspozycyjne ze zmienną liczbą powierzchni
Uregulowania dotyczące nośników reklamy elektronicznych/cyfrowych
Wykorzystanie nowych technologii
w reklamie OOH:
Przyszłość, która już funkcjonuje
Elektroniczne/cyfrowe nośniki informacji i reklamy, emitujące stałe obrazy dla:
Informacji kryzysowych, informacji komunikacyjnych, informacji drogowych,
komunikatów, akcji promocyjnych, informacji kulturalnych, reklamy
2013. Massachusetts (USA)
Sieć takich nośników posłużyła
pierwszy raz do przekazania
wyprzedzającej informacji
dotyczącej zbliżającego się
zagrożenia
Komunikaty te uratowały
tysiące podróżujących w tym
czasie ludzi
Podsumowanie
Przedstawione podstawy koncepcji komponowania nośników reklamy, ale także
informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej wymagają ostatecznego
przygotowania, opracowania i wdrożenia
Realizacja koncepcji wpłynie na istotne uporządkowanie przestrzeni publicznej,
prowadzące do poprawy wizerunku Poznania, jako nowoczesnego i przyjaznego
inwestorom miasta
Pozwoli branży OOH oraz innym przedsiębiorcom kształtować plany na gruncie
poszanowania ustalonego ładu i pewności trwałości inwestycji oraz prowadzonej
działalności gospodarczej
Proponowana koncepcja sytuowania nośników reklamy w przestrzeni publicznej
winna znaleźć odzwierciedlenie w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, jak również w stosownych
aktach wykonawczych
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Al. Niepodległości 227/233 lokal 105, 02-087 Warszawa
tel. +48 22 49 96 104
mail: [email protected]
www.igrz.com.pl

similar documents