prednáška č.4 KANBAN

Report
Prednáška 4



Kanban – japonský termín pre kartu alebo štítok
kanban znamená v preklade štítok (slovo „kan“) a signál (slovo
„ban“).
systém Kanban bol vyvinutý spoločnosťou Toyota Motor
Company v 50. a 60. rokoch

samoriadiace regulačné kruhy medzi vyrábajúcim a odoberajúcim
miestom,

princíp „vziať si“ pre nasledujúci spotrebiteľský stupeň namiesto
všeobecného princípu „prines“

flexibilné nasadenie ľudí a výrobných prostriedkov,

prenesenie krátkodobých riadiacich funkcií na prevádzkových
pracovníkov,

použitie KANBAN karty ako nosiča informácií.

obsahuje informácie potrebné pre riadenie výroby a
materiálového toku:
◦ čo sa má vyrábať,
◦ kde sa má vyrábať,
◦ koľko sa má vyrábať
◦ a kam sa má produkt po vyrobení dodať alebo premiestniť.
◦ Materiál má definované obalové transportné jednotky (napr.
palety, boxy, prepravky apod.) a počet kusov v týchto
obalových jednotkách.
Správne stanovenie počtu kanbanových kariet v obehu je základom dobrého
fungovania:
 nedostatočné množstvo môže spôsobiť zastavenie výrobnej linky.
 nadbytok zase znamená plytvanie v podobe nadbytočných zásob, plytvanie
miestom na pracovisku výroby, nadbytočnou manipuláciou apod.
Na počet kariet v obehu vplýva:
 charakter výroby,
 spotreba materiálu,
 počet dielov prezentovaných jednou kanban kartou,
 reakčná doba dodávateľského pracoviska,
 transportní doba medzi pracoviskami,
 kvalita materiálu (nie vždy je 100% kvalita),
 poistná (bezpečnostná) zásoba (zakrýva chyby vo výrobe, stratené kanban
karty,…)
 množstvo šrotu.

Cieľom nie je vysoké využitie kapacít, ale krátkodobá schopnosť
dodávok na pracovisko s cieľom čo najväčšieho zníženia
viazanosti obratového kapitálu,

použitie najmä vo veľkosériovej a hromadnej výrobe
organizovanej ako prúdová výroba, kde sa predpokladá nízky
stupeň variantov spojenia medzi pracoviskami,

Ak odoberajúce pracovisko zaregistruje, že dopredu stanovená
výška zásoby súčiastky dosahuje riadiacu hladinu alebo je pod
ňou, hlási dodávateľskému (výrobnému) pracovisku svoju
potrebu tak, že odovzdá kartu KANBAN.

Vyrábajúce (dodávajúce) miesto musí zaistiť dodanie v
požadovanom čase a množstve. Materiál sa odosiela s kartou
KANBAN.

Riadenie prebieha na základe aktuálnej potreby a aktuálnej
zásoby.

spotrebiteľ nesmie požadovať ani viac, ani skôr,

vyrábajúci nesmie vyrobiť viac, ako je požadované a nesmie
vydať nepodarky,

riadiaci pracovník je povinný vyťažovať rovnomerne jednotlivé
výrobné úseky a v regulovanom okruhu vystaviť adekvátny (čo
možno najmenší) počet KANBAN kariet.

Hladkému priebehu implementácie systému kanban napomáha:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
vysoký stupeň opakovateľnosti výroby,
vyrovnaná úroveň spotreby materiálu v procese,
vyškolený a motivovaný personál,
pripravenosť personálu pružne reagovať na zmeny,
rýchle odstránenie porúch (dobre vyškolení operátori zariadení),
výkonná kontrola kvality priamo na pracovisku,
pripravenosť managementu delegovať právomoci na všetkých
úrovniach,
◦ správne navrhnutý layout dielne s linkovým usporiadaním.



Transportný kanban - je to najjednoduchšia forma kanbanového
okruhu; použitie na transport materiálu – k premiestneniu materiálu
od jedného pracoviska k druhému, resp. medzi zásobníkmi materiálu.
Výrobný kanban - autorizuje výrobné pracovisko k začiatku výroby
podľa údajov na kanbanovej karte, pričom musí riešiť aj kapacitu
dodávateľského pracoviska.
Expresný kanban - expresné karty sa využívajú pri výskyte
abnormality v materiálovom toku, majú prednosť pri spracovaní.
Expresná karta môže byť výrobná (signál k okamžitej zmene
výroby na dodávateľskom pracovisku) alebo transportná (pokyn k
okamžitému transportu materiálu).

Pomocný kanban - rieši výskyt určitej abnormality či nárazovej,
nepredpokladanej zmeny v materiálovom toku. Ich použitie je v
praxi spojené s plánovanými výpadkami výroby alebo prepravy a
znamená krátkodobé navýšenie zásob v materiálovom toku.

Základná myšlienka systému Kanban je založená na uplatnení zásad
organizácie činností amerických supermarketov, kde kupujúci odovzdávali pri
pokladniach lístok, ktorý bol pripevnený na tovare, ktorý si kúpili. To
umožňovalo jednoduchým spôsobom sledovať objem predaja. Lístky boli v
určitých časových intervaloch odosielané z pokladní do skladu a to
umožňovalo jednoduché dopĺňanie zásob v supermarkete. Keď niečo v
sklade chýbalo, lístky putovali do výrobného závodu pre doplnenie skladu.
Vytvorenie novej transportnej kanbanovej
karty je signálom pre skladníka na
prípravu a transport materiálu.
2. Potvrdenie transportu materiálu do
kanbanového zásobníka pri zákazníckej
linke.
3. Vyskladnenie materiálu na zákaznícke
pracovisko, vytvorenie požiadavky na
doplnenie kanbanového okruhu.
4. Vrátenie nespotrebovaného materiálu
späť do kanbanového regálu.
5. Vyskladnenie materiálu na zákazníckom
pracovisku,
teraz
bez
vytvorenia
požiadavky na doplnenie kanbanového
okruhu.
1.






zníženie zásob vo výrobe,
redukcia zoraďovacích časov,
skrátenie priebežných časov výroby,
redukcia potreby plôch,
zníženie personálnych nákladov,
zníženie nákladov na kvalitu.

similar documents