Neohybné slovné druhy

Report
NEOHYBNÉ SLOVNÉ
DRUHY
Mgr. Janka Khírová
NEDAJÚ SA SKLOŇOVAŤ ANI ČASOVAŤ
Patria sem:
 Príslovky
 Predložky
 Spojky
 Častice
 Citoslovcia
PRÍSLOVKY
Vyjadrujú okolnosti deja –
miesto, čas, spôsob, príčinu a
stoja pri slovesách.
Napríklad:
 Pracuje vonku. – príslovka miesta
 Pracuje usilovne. – príslovka
spôsobu
 Dnes príde. – príslovka času
 Urobil to naschvál. – príslovka
príčiny
1. PRÍSLOVKY
MIESTA
 Pýtame
sa na ne otázkami: kde,
kam, kadiaľ, kade...
 ( doma, vonku, hore, vpravo, )
 Pozor!
Príslovkami nie sú napríklad:
v škole, na stene, pri stole...
2. PRÍSLOVKY
ČASU
 Pýtame
sa na ne otázkami: kedy,
odkedy, dokedy, ako dlho...
 ( dnes, zajtra, dopoludnia, podvečer...)
zrána
 Pozor!
podvečer
Príslovkami nie sú napríklad:
o chvíľu, pred týždňom, o rok...
3. PRÍSLOVKY
 Pýtame
SPÔSOBU
sa na ne otázkami ako,
akým spôsobom. Tvoria sa od
prídavných mien príponami –o,e,-y.
dobrý – dobre, horúci – horúco,
anglický – anglicky
Príslovky utvorené z akostných
prídavných mien sa dajú stupňovať!
dobre – lepšie – najlepšie
teplo – teplejšie - najteplejšie
4. PRÍSLOVKY
PRÍČINY
 Pýtame
sa na ne otázkami prečo,
pre akú príčinu.
(naschvál, náročky, náhodou...)
Pozor! Príslovkami nie sú napríklad:
pre chorobu, od hladu, z pomsty...
PREDLOŽKY
Stoja pred podstatnými, prídavnými
menami, zámenami a číslovkami a viažu
sa s nimi s určitým pádom alebo pádmi.
Delia sa na:
 Prvotné – sú vždy predložkami ( v lese, na
stole, za vodou...)
 Druhotné – povodne sú iným slovným
druhom ( hore dedinou, uprostred dvora...)
 Prvotné predložky môžeme vokalizovať
s – so, v – vo, k – ku, pod- podo....
SPOJKY
Spájajú slová a vety. Delíme ich :
 Priraďovacie ( a, i, aj, ani, alebo, či, buď,
no, ale, však,... )
 Podraďovacie ( že, aby, keď, preto,
pretože, aký, ktorý, keď,...)
PRAVOPIS SPOJOK
Pred priraďovacími spojkami a , i, aj, ani, alebo, či
sa čiarka nepíše. Ak sa tieto spojky vo vete opakujú,
čiarka sa píše pred druhou a ďalšou spojkou.
( Kúp chlieb alebo rožky! ale Prišiel i Jano, i
Fero, i Paľo.)
Pred dvojslovnými spojkami a preto, a teda, a tak, a
jednako sa čiarka píše.
.....................................................................................
Pred podraďovacími spojkami sa čiarka píše.
( Bojím sa písomky, lebo som sa neučil.
Odkázal mi, že k nám nepríde. )
ČASTICE
Vyjadrujú postoj hovoriaceho k vete.
Zvyčajne ( nie vždy ) sa oddeľujú
čiarkou.
( možno, veru ,vari, azda, snáď, áno, nie,
bodaj, bárs, kiežby, bohužiaľ, ...)
Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť. Bodaj
by vás čerti vzali!
CITOSLOVCIA
Vyjadrujú city a vôľu, tiež
napodobňujú rozmanité zvuky. Delia
sa na :
 Vlastné ( ach, och, joj, jaj, ľaľa, hej, fuj,...)
 Zvukomalebné ( krá, tik-tak, mňau,
hav,...)
au
cha-cha
čľup
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
ZDROJE:













http://img210.imageshack.us/img210/4738/snapshot952265c05654149yl5.jpg
http://reminiscencie.files.wordpress.com/2014/02/img_2360.jpg
http://tortyodmamy.sme.sk/image/view/132637
http://fotky.sme.sk/foto/127950/dedko-a-babka?type=v&x=650&y=433
http://hnonline.sk/sites/default/files/attachments/images/530/49391530lego_simpsonovci.jpg
http://i1.ytimg.com/vi/oQv7B3ADoao/hqdefault.jpg
http://i.sme.sk/cdata/6/51/5194296/zralok-r316.jpg
http://img.cas.sk/img/11/gallery/1948160_vlk-zviera-selma-zima-les.jpg
http://slovakfitness.sk/icons/bolest.jpg
http://2.bp.blogspot.com/nw2Mp7XPrHo/TrAL0iuqZoI/AAAAAAAAGz8/MWCHIim7cwc/s640/cf_laugh1_
main.jpg
http://photo.vivo.sk/jpeg/9438/269964/_n/41f4de5/zeby-zaba
http://foto.fiit.stubahttp://fotky.sme.sk/foto/303855/jesenne-rano3?type=v&x=650&y=361
.sk/image/get/987/size:photos/987-hyben-zapad-slnko-liptov-vecer.jpg
http://www.abatar.cz/images/pohadkove_obrazky/cert_a_cikan.gif

similar documents