DUM č. VY_32_INOVACE_715 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Účetnictví
Tematický okruh
Zúčtovací vztahy
Téma
Pohledávky a závazky za společníky, jiné a dohadné pohledávky a závazky
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_715
Jméno autora
Ing. Jana Košťálová Bagová
Datum vytvoření
5. 12. 2012
Anotace
Výklad problematiky účtových skupin 35, 36, 37 a použití účtů 388 a 389 v
podnikové praxi
Pohledávky a závazky
ke společníkům
Účtové skupiny 35 a 36
Účet 353
• používá se jen u PO
• PO musí dle OBCH zákoníku vkládat do
společnosti majetek (AS, SRO, KS – jen
komanditisté) – peněžní i nepeněžní
• používá se pro vklady, které byly upsány, ale
do zápisu do OR nebyly splaceny
• nesplatit do zápisu lze jen vklady peněžité
(nepeněžitý vklad jakým jsou budovy, stroje,
auta, pozemky, zásoby… musí být do zápisu
vždy vložen)
Příklad - zadání
Společnost s ručením omezeným, 2 společníci
jeden vložil pozemek oceněný Kč 250 000,
druhý se upsal ve společenské smlouvě ke vkladu Kč
250 000, z toho Kč 150 000 vložil ihned na účet a
zbylou část vloží do 1 roku po zápise do OR
Úkol:
Sestavte rozvahu ke dni vzniku tj. ke dni zápisu do OR
Aktiva
Příklad
- řešení
Rozvaha
ke dni
zápisu do OR
Pasiva
031 pozemek
250 000
411 zákl. kapitál
500 000
221 bankovní účet
150 000
353 upsaný kapitál
100 000
Celkem aktiva
500 000
Celkem pasiva
500 000
Účet 364
• Používá se při výplatě podílů ze zisku – tyto
podíly musí nejprve společnost zdanit
srážkovou daní 15% a teprve poté může podíly
vyplatit
• Podíly nelze vyplácet při ztrátě
• a zároveň nelze je vyplácet zálohově – u AS,
SRO – protože jejich výpočet se odvíjí od výše
HV z předchozího roku, a ten budeme znát až
po skončení příslušného ÚO
Účtování podílů
na zisku
předpis hrubé výše podílu na zisku…… 431 /364
předpis srážkové daně……………………... 364 / 342
odvod srážkové daně……………………….. 342 / 221
výplata podílů……………………………..364 / 221,211
Půjčky do společnosti (s.r.o.)
1/ společnost dluží společníkovi
365 nebo 479 (dluh má společnost)
Společnosti v platební tísni, vypomohou společníci
lze dohodnout úroky (v obvyklé výši), ale půjčka
může být i bezúročná
výhodnější je úročená půjčka – společnost si dá úrok
do nákladů (nutno časově rozlišit)
Účtování půjček
do společnosti
1/ přijetí půjčky …………………... 221 / 365,479
2/ úrok z půjčky …………………... 562 / 365, 479
3/ splacení půjčky vč. úroků …… … 365,479 / 221
Poznámka
Společník,
který je soukromou osobou anebo
vede daňovou evidenci
u něj je tento úrokový příjem daněn až teprve
tehdy, pokud byl i uhrazen
uvedl by se v daňovém přiznání pro FO pod § 8
jako příjem z kapitálového majetku
Společnost poskytuje půjčku
Dlužníkem je společník – účet 355
společnost vždycky musí poskytnout půjčku
úročenou, doporučuje se obvyklý úrok
účtování
1/ poskytnutí půjčky …………………... 355 / 221
2/ vyúčt. úroků z posk. půjčky……… 355 / 662
3/ splácení půjčky vč. úroků ………… 221 / 355
Účtová skupina 37
Účtujeme zde pohledávky a závazky, které
nemůžeme zařadit do žádné z předchozích účtových
skupin
Tzn. že se netýkají
• ani našich obchodních vztahů (ÚS 31 a 32),
• ani zaměstnanců (ÚS 33),
• ani společníků (ÚS 35, 36),
• ani institucí spravujících daně (341-345, 348,9)
• ani institucí, jež nám přislíbily dotaci (346 a 347)
Použití účtů v ÚS 37
• Pohledávky za věřiteli, kteří si zakoupili námi
vydané dluhopisy – účet 375
• Pohledávky za pojišťovnou z titulu náhrady
škody – účet 378
• Pohledávky za cizí FO z titulu náhrady manka –
účet 378
• závazky vůči celnímu orgánu – účet 379
• Jiné pohledávky (účet 378) a jiné závazky (účet
379), pro které jsme nenašli v předchozích ÚS
příslušný účet
Dohadné účty v ÚS 38
účtujeme o nich pouze na konci ÚO
Dohadné pohledávky – účet 388
→ pohledávky jejichž výši neznáme, odhadujeme je
např. pohledávky za pojišťovnou, neznáme výši
přiznané pojistné náhrady
Dohadné závazky - účet 389
→ závazky, jejichž výši neznáme, odhadujeme je
např. nevyfakturované dodávky materiálu, energie,
vody, plynu….
Příklad - dohadné pohledávky
požár ve skladu materiálu……….......… 549,582 / 112
konec roku :
VÚD odhadovaná výše náhrady ……… 388 / 648,688
(výše náhrady nebyla pojišťovnou do konce roku
písemně potvrzena)
další rok :
VÚD došel dopis od pojišťovny s vyčíslenou výší
náhrady…………………………………………………. 378 / 388
náhrada od pojišťovny dorazila na účet v dalším
účetním období …………………………………….. 221 / 378
Příklad – dohadné závazky
došel materiál, který byl převzat na sklad (způsob A)
………112 / 111
konec roku:
VÚD dodávka zůstala nevyfakturována –
odhadujeme výši závazku .…………………... 111 / 389
(účet 111 nesmí vykazovat na konci roku zůstatek)
další rok:
PFA na materiál dodaný v předch. ÚO ….. 389 / 321
Úhrada faktury …………………………………….. 321 / 221

similar documents