Fiktivní firma

Report
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Fiktivní firma
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_ZiJ_FF_3OA_01
Autor
Ing. Jiří Žídek
Tematický celek
Fiktivní firma
Ročník
3.
Datum tvorby
5. 10. 2013
Anotace
Prezentace slouží jako podpora při výuce v předmětu Fiktivní firma.
Metodický pokyn
Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo
programu typu Master Eye.
Co je to FIKTIVNÍ FIRMA
Fiktivní firma je cvičná studentská firma, která
simuluje práci ve skutečné firmě. Studenti jsou
rozděleni do jednotlivých oddělení, ve kterých
vykonávají obdobné činnosti, jako v reálné firmě.
Fiktivní firma obchoduje s jinými fiktivními
firmami.
Rozdíly mezi fiktivní a skutečnou firmou
• Ve fiktivní firmě neobíhá skutečné zboží, ani se
neprovádí skutečné služby.
• Fiktivní firmy platí fiktivně. Peníze se neposílají ani na
účet, ani se nevyplácí hotovost.
• Fiktivní firmy nekorespondují se skutečnými úřady,
ale s úřady, které jsou soustředěny v Centru fiktivních
firem.
FIKTIVNÍ FIRMY VE SVĚTĚ
Fiktivní firmy neexistují pouze v České republice, ale i v zahraničí. Zde slouží kromě výuky na středních školách též k rekvalifikacím nezaměstnaných a k výuce na vysokých školách.
Kontakt na zahraniční fiktivní firmy: ttp://cms.europen.info/
FIKTIVNÍ FIRMY V ČR
V České republice provozují fiktivní firmy střední odborné
školy. V roce 2013 existovalo téměř 300 fiktivních firem.
Seznam fiktivních firem v ČR je dostupný na stránkách
http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem.
Fiktivní firmy v ČR mohou obchodovat mezi sebou i se
zahraničními fiktivními firmami.
Činnost fiktivních firem v ČR koordinuje CEFIF.
CEFIF
Centrum fiktivních firem (CEFIF) simuluje práci úřadů a organizací z
reálného živnostenského prostředí a to Rejstříkový soud, Živnostenský
úřad, Finanční úřad, Správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu,
komerční pojišťovnu, tuzemskou i devizovou banku a Centrálního
dodavatele. CEFIF umožňuje žákovským firmám zapojení do trhu fiktivních
firem jak v ČR, tak v zahraničí. CEFIF koordinuje činnost sítě fiktivních firem
v České republice, poskytuje školení, konzultace a další podporu a
poradenství učitelům a žákům působícím ve fiktivních firmách, pořádá akce
a soutěže na národní a regionální úrovni.
Cíle předmětu FIKTIVNÍ FIRMA
• Přiblížit studentům práci v reálné firmě
• Napomoci žákům ke zvýšení samostatnosti v práci
• Napomoci rozvoji komunikace, spolupráce a
prezentace výsledků
• Propojit teoreticky získané poznatky s praxí
Pojetí výuky předmětu FIKTIVNÍ FIRMA
Práce ve fiktivní firmě probíhá v rámci výuky předmětu Fiktivní firma a
to téměř výlučně jako samostatné nebo týmové řešení praktických
úkolů. Žáci musí sami navrhovat podstatné prvky výuky, jako je právní
forma FIF, podnikatelský záměr, musí samostatně vyhledávat příslušné
informace, zjišťovat v reálných podmínkách (firmy, úřady, instituce)
okolnosti nutné k založení firmy a jejímu fungování a při tom
dodržovat stanovený harmonogram. Úloha učitele je v koordinaci
činnosti, v pomoci při zdolávání obtížných situací, hodnocení práce
jednotlivých členů týmu a ve zprostředkovávání kontaktů s CEFIF.
Klasifikace v předmětu FIKTIVNÍ FIRMA
Vyučující hodnotí především samostatnost studentů,
případně jejich podíl na celkové práci týmu, dále
kontroluje a hodnotí výstupy z jednotlivých činností před
odesláním z firmy, dodržování stanovených termínů,
vystupování žáků ve firmě a týmu.
Za každý měsíc je student ohodnocen známkou.
FIKTIVNÍ FIRMA NA GYMNÁZIU
A OA HODONÍN
Na Obchodní akademii Hodonín byla první fiktivní
firma založena v roce 1996. Jmenovala se VINOA,
s.r.o. a předmětem její činnosti byl prodej vína.
V současnosti Gymnázium a OA Hodonín provozuje
fiktivní firmu FISTAV, s.r.o.
FISTAV, s.r.o
Fiktivní firma Fistav, s.r.o. Byla založena v roce 2001.
Původně byl předmětem její činnosti statistický
výzkum – Fiktivní statistický výzkum. Později byla její
činnost rozšířena na nákup a prodej zboží.
FISTAV, s.r.o. – údaje o firmě
Kontakt: Fistav, s.r.o., Velkomoravská 13, 695 11 Hodonín
Telefon: 518 351 172
IČ: 56951102
Fax: 518 351 382
DIČ: CZ56951102
Bankovní spojení
Banka: CEFIFBANKA, a.s.
Číslo účtu: 600495
Kód banky: 9990
Zápis v obchodním rejstříku: RG. C. 060/39
E-mail: [email protected]
Použité zdroje
1. NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na:
http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem.
2. NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na: CD CEFIF 2013-14.
3. FISTAV, s.r.o. – fiktivní firma při Gymnáziu a Obchodní akademii Hodonín: materiály
vytvořené vyučujícím a studenty fiktivní firmy FISTAV, s.r.o.
4. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Hodonín: Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín, platnost od 1. 9. 2012,
strany 172 – 176.

similar documents