INTEGRASI ABM dan P&P

Report
Dr. Arba’at Hassan
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
1
PENGENALAN
 Negara membangun memerlukan lebih ramai guru
mempunyai pengkhususan bidang pengetahuan komunikasi
maklumat (ICT).
 Melalui integrasi ICT beberapa perubahan dan proses P&P
akan berlaku. Antaranya, pengajaran berpusatkan guru
(teacher-centered) kepada pengajaran berpusatkan pelajar
(student-centered yang berorientasikan kepada proses
penerokaan dan penemuan (exploratory discovery).
2
samb…
 ICT menyediakan kaedah dengan memberi
penekanan kepada penciptaan dan penerokaan
ilmu secara aktif selain daripada menerima ilmu
secara sehala sahaja.
 Menyediakan pelbagai hala…dua hala,
interaktif, latihtubi (drill and practice), dll
3
ICT DAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA
 Peranan teknologi maklumat dalam pembangunan negara
dinyatakan dengan jelas sejak Rancangan Malaysia Ketujuh
(1996-2000).
Menurut dasar ini:
“Kemunculan Era Maklumat menjadi penyumbang utama kepada
kejayaan persaingan antarabangsa meletakkan teknologi
maklumat (IT) di kedudukan yang penting dalam pembangunan
sosio ekonomi negara. IT telah diakui sebagai satu teknologi
penggerak yang strategik untuk menyokong pertumbuhan
ekonomi Malaysia dan meningkatkan kualiti hidup
penduduknya. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-6
(RME), pelaburan yang besar telah disalurkan bagi
menyediakan infrastruktur asas IT sebagai langkah ke arah
menubuhkan rangkaian kemudahan dan perkhidmatan yang
canggih” (Rancangan Malaysia Ke-7 1996–2000, 1996:447)
4
KONSEP SEKOLAH BESTARI
Prinsip yang digunakan sebagai panduan Program
Pembestarian Sekolah adalah seperti berikut:
 Pembestarian Sekolah perlu melibatkan semua sekolah
 Dilaksanakan secara berperingkat
 Semua sekolah dilengkapkan dengan kemudahan ICT
 Memberi tumpuan bagi meningkatkan penguasaan pelajar
dalam bidang ICT
 Pengaplikasian ICT bagi meningkatkan keberkesanan
pengurusan sekolah
 Pengurangan kos pelaksanaan
 Penglibatan pihak swasta secara total [Bahagian Teknologi
Pendidikan (BTP) 2006].
5
PEMBESTARIAN SEKOLAH
Pembestarian sekolah adalah proses
berterusan ke arah pembudayaan
dalam penggunaan ICT dalam
pendidikan bagi meningkatkan kualiti
pengurusan dan pentadbiran sekolah
serta kompetensi guru (BTP 2007;
KPM 2006).
6
Pembekalan infrastruktur ICT ke sekolah
7
Apa itu integrasi ICT?
 Integrasi
ICT dalam P&P bermaksud
penggunaan teknologi pembelajaran untuk
memperkenal, mengukuh dan menambah
kemahiran P&P (Pisapa 1994)
 Matlamat utama mengintegrasi ICT dalam
kurikulum adalah untuk membantu pelajar
memperkembangkan kebolehan dari segi
mengguna, mengurus dan memahami ICT.
8
samb…
 Peranan ICT dalam P&P akan membawa
kepada kaedah-kaedah yang baru dan
inovatif
dalam
pembelajaran
dan
penilaian.
 ICT boleh berbentuk grafik, fotograf
(kaku), cinematograf, atau/dan videograf
(bergerak).
9
Mengapa perlu pengintegrasian ICT?
Meningkatkan mutu dan
mempelbagaikan penyampaian dan
pengajaran
Menyediakan sumber yang luas kepada
guru-guru dan pelajar-pelajar untuk
meneroka, mencari bahan pengajaran,
rujukan dan penyelidikan
10
samb…
 Melalui portal-portal pendidikan, guru dan pelajar
dapat memanafaatkannya pada bila-bila masa
yang dikehendakinya dan memberi kefahaman
lebih (e.g.: dalam eksperimen Sains, guru
menunjukkan satu-satu eksperimen sekali sahaja
tetapi melalui portal pendidikan (i.e.:
pembelajaran virtual) mereka boleh mengulang
berkali-kali dan pada bila-bila masa sehingga
mereka puashati dan memahami isi kandungan
sesuatu tajuk).
11
samb..
guru dan pelajar dapat bertukar-tukar
idea sesama mereka (e-mail, net
meeting, chat room)
memberi peluang kepada guru dalam
memperkenalkan pembelajaran secara
kontekstual yang mana lebih
berfokuskan aktiviti dan masalah
sebenar.
12
samb..
 pelajar boleh menguasai pelbagai kemahiran
manipulatif seperti kemahiran pemprosesan
perkataan (words), pangkalan data (database),
dan grafik (kaku atau bergerak), serta boleh
membuat pembentangan tugasan menggunakan
alat-alat teknologi.
 Membolehkan guru mengumpul maklumat
yang perlukan masa yang lama atau terlalu
mahal untuk diperoleh.
13
samb..
 Mewujudkan suasana pembelajaran yang
menyeronokkan dan mencabar.
 Membolehkan pelajar mencuba atau
melaksana eksperimen yang sukar, terlalu
mahal, mustahil atau bahaya untuk
dilaksana dengan cara biasa.
.
14
samb..
Meningkat daya kreativiti dan
imaginasi guru dan pelajar.
Meningkatkan kemahiran ICT.
15
PERALATAN ICT DALAM P&P
 Komputer (desktop; laptop; notebook, palmtop,
dsb)
 kamera (analog, digital, video)
 overhead projector, projektor LCD, visualizer
 Transperansi (lutsinar=B&W/warna)
 slaid dan
 peralatan multimedia lain (hardware; software,
and courseware).
16
Sebahagian peralatan yang digunakan dalam P&P
17
STRATEGI MENGINTEGRASI ICT DALAM P&P
 Peranan Pemimpin Sekolah
► kewangan
►menjadi model pengguna ICT dalam pentadbiran
►memastikan prasarana yang lengkap dikendalikan
dan digunakan secara optimum oleh guru-guru
semasa P&P dijalankan
►memberi perhatiaan kepada perkembangan dan
pembangunan staf dalam ICT
18
Samb..
 Peranan guru
-menilai setiap perisian yang sesuai sebelum menjalankan
proses P&P
-melakukan persediaan yang rapi dalam penyediaan
peralatan ICT
-memantau penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan,
lembaran kerja dan persembahan adalah perlu untuk
mengelakkan pemesongan tumpuan pelajar daripada
perkara yang lebih penting.
-strategi guru menggunakan ICT dalam proses P&P harus
selaras dengan isi kandungan mata pelajaran dan
menekankan implikasi atau hasil pembelajaran
berdasarkan tahap pelajar.
19
samb..
 Sokongan daripada pihak luar
-Pusat Sumber Pendidikan Negeri merupakan
sumber rujukan yang paling relevan untuk
mendapat khidmat nasihat mengenai teknik
dan kaedah P&P menggunakan ICT.
-Teknik perkongsian pintar antara sekolah
dan sektor swasta boleh digunakan sebagai
strategi untuk meningkatkan kemahiran
ICT guru dan semua warga sekolah
20
KEKANGAN DAN CABARAN
PENGGUNAAN ICT DALAM P&P
 Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus
 Sikap Negatif Guru
 Kekurangan Kemahiran
 Kekurangan Prasarana dan Bahan
Sokongan
 Jurang ICT dan Digital
 Sumber Kewangan Yang Tidak
Mencukupi
21
Kriteria objek pembelajaran secara virtual
 harus direkabentuk bagi tujuan ruang yang
berinformasi
 Interaksi semasa pembelajaran berlaku di
sekitarannya memberikan maklumat dalam bentuk
teks dan dunia tiga dimensi (3D)
 Pelajar bukan sahaja aktif tetapi menjadi pelakun:
mereka membantu membentuk ruang secara
virtual.
 tidak terhad kepada pendidikan jarak jauh (PJJ)
sahaja
22
samb…
 dapat menyepadukan teknologi dan pendekatan
pedagogi pelbagai (integrate heterogenous
technologies and multiple pedagogical approaches)
yang berinformasi, kolaborasi, dan berkaitan dengan
pengurusan masa
 Pembelajaran secara virtual di suatu aspek pula
mungkin mempengaruhi pembelajaran yang lebih
efektif
 bertindan dengan sekitaran secara fizikal menjadikan
pengajaran dan pembelajaran secara pelbagai
23
Contoh pengaplikasian OPV bagi pelajarpelajar Sains
 Dapat mempamerkan perkara–perkara abstrak kepada
pelajar-pelajar, contohnya dalam atom dan
pergerakannya di dalam sesuatu keadaan pada suhu
bilik dan juga suhu yang berbeza;
 Mempamerkan sel-sel daun yang terlibat dalam proses
fotosintesis hanya boleh dilihat jika menggunakan
mikroskop dapat dialami prosesnya dalam
pembelajaran secara virtual;
24
 Sesuatu proses yang mengambil masa panjang dapat
dipamerkan secara langsung prosesnya dalam masa
yang lebih singkat seperti dalam pembentukan kristal
kuprum sulfat;
Atom dan pergerakannya
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistr
y/flash/gasesv6.swf
Pembentukan kristal
kuprum sulfat
http://www.geocities.com/Hear
25
 Mempamerkan dan memendekkan masa bagi
menunjukkan satu proses yang memakan masa yang lama,
contohnya, proses pertumbuhan dan perkembangan
manusia (development of human fetus) atau lain-lain
haiwan
 Mempamerkan proses pertumbuhan biji benih atau tunas
pada daun; bunga berkembang; proses pembahagian sel
ibu (mother cell) menjadi beberapa sel-sel anak (daughter
cells) dalam masa yang sesuai.
Amoeba asexual
Pertumbuhan tepi daun pada tumbuhan
26
 Mempamerkan proses mitosis (prophase, metaphase, anaphase, dan
telophase) dan juga meiosis yang memungkinkan pelajar-pelajar
melihat peringkat-peringkat pembahagian sel (prophase I, metaphase
I, anaphase I, telophase I dan prophase II, metaphase II, anaphase II,
telophaseII) dan sebagainya.
Mitosis vs meiosis
Bunga berkembang
27
Latihan
 Senaraikan LIMA sesawang (website) yang ada
kaitan dengan perkembangan atau proses bagi
satu-satu tajuk bagi Biologi atau Sains utk
diintegrasikan dalam P&P anda.
 Sekiranya opsyen anda bukannya Biologi
atau Sains, buatlah pilihan mengikut bidang
anda.
 Kaitkan dengan YouTube, Animation, atau
sebagainya untuk menunjukkan proses tersebut
(panjang minimum pergerakan 5 minit)
28
TERIMA KASIH
29

similar documents