Inspectoratul de Stat în Construcţii

Report
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
TITLUL PROIECTULUI – SISTEM
INFORMATIC pentru MANAGEMENTUL
ACTIVITĂȚII I.S.C.
BENEFICIAR - INSPECTORATUL DE
STAT ÎN CONSTRUCȚII
SMIS 27423
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.2 – Îmbunătătirea calitătii şi eficientei
furnizării serviciilor
OPERAŢIUNEA - Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de
livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni, şi în
formă electronică, planificarea serviciilor destinate cetăţenilor,
managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite, etc.)
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
OBIECTIV GENERAL
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite de
către I.S.C., prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem
informatic integrat de management.
SCOP
Simplificarea procedurilor de lucru în cadrul ISC prin crearea şi
utilizarea unui sistem informatic integrat de management care va
acţiona în sensul diminuării timpului de răspuns către diferiţi
actori cu care instituţia interacţionează.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
BUGETUL PROIECTULUI
Valoarea totală - 18.930.401 lei, fără TVA
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 85%
Contribuţia solicitantului 15%
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI
Proiectul se adresează în mod direct unui grup ţintă format din
maxim 750 angajaţi reprezentând în mod nediscriminatoriu
următoarele categorii: bărbaţi şi femei din toate grupele de vârstă
(19-24 ani / 25- 54 ani, peste 55 ani), la nivel naţional (atât central
cât şi local), nivel de studii (superioare şi medii), nivel al funcţiei
(de execuţie şi de conducere) prezentat mai jos:
Beneficiari direcţi ai rezultatelor proiectului:
- Inspectoratul de Stat în Construcţii,
- cele 8 Direcții Regionale în Construcţii aflate în subordinea ISC,
totalizând un număr de 750 angajaţi, participanţi la analizele de
optimizare instituţională si la sesiunile de formare din cadrul
proiectului.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI
Grup ţintă direct:
- cel puţin 500 participanţi la module de formare, reprezentând
81,30% din totalul de angajaţi ai I.S.C. şi D.R.C.;
100 participanţi de la nivelul institutiilor administraţiei publice
centrale şi locale/Operatori economici/societăţi comerciale cu
activitate în construcţii/personal atestat la 2 conferinţe de
lansarea şi finalizarea proiectului;
25 reprezentanţi ai presei, instituţiilor publice locale, ONG-urilor,
societăţii civile prezente la conferinţele de presă;
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI
Grup ţintă indirect:
Adiţional, proiectul se adresează indirect, tuturor categoriilor de
beneficiari ai serviciilor furnizate de I.S.C.
Beneficiarii indirecţi ai rezultatelor proiectului:
Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
Operatori economici/societăţi comerciale cu activitate în
construcţii;
Personal atestat;
Cetăţenii ca şi beneficiari ai serviciilor oferite de I.S.C. prin
implementarea proiectului.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
• Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
• Asigurarea managementului şi monitorizării implementării
proiectului;
• Lansarea oficială a proiectului;
• Desfăşurarea vizitei de studii într-o ţară europeană în vederea
realizării unui schimb de experienţă cu experţi omologi care au
implementat deja cu succes un sistem de management al
activităţii instiuţionale;
• Efectuarea unei analize cu privire la specificaţiile tehnice ale
aplicaţiei de management al activităţilor .
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
• Implementarea sistemului informatic integrat de management ;
• Testarea aplicaţiei la nivelul I.S.C.;
• Recepţia aplicaţiei;
• Realizarea activităţii de instruire în utilizarea sistemului
informatic;
• Realizarea conversiei electronice pentru baza de date a
aplicaţiei de management al activităţilor;
• Receptia bazei de date electronice necesară aplicaţiei de
management al activitatilor;
• Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului;
• Realizarea auditului financiar al proiectului
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
REZULTATELE PROIECTULUI
Prin activităţile planificate cât şi prin bugetul proiectului,
implementarea acestuia va conduce la următoarele rezultate:
cantitative:
- analiză privind aplicaţia de management a activităţilor realizată
şi editată în 30 exemplare fiecare;
- aplicaţie informatică integrata funcţionala reprezentând un
instrument pentru resursele implicate în toate fazele operaţionale
ale proceselor din cadrul ISC, de urmărire a părţii tehnice,
documentare şi administrare a atribuţiilor îndeplinite de ISC, de
rapoartare a situaţiei activităţilor în timp real oferind interfeţe cu
organizaţii partenere şi cu alti actori implicaţi;
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
REZULTATELE PROIECTULUI
- O vizită de studiu organizată;
- 200 de ghiduri de utilizare a aplicaţiei informatice;
- echipamente informatice (hard şi soft) achiziţionate şi instalate în
vederea dezvoltării aplicaţiei informatice;
- conţinuturile pentru site-ul web cu acces tip portal către aplicaţia de
management integrat;
- minim 500 angajati ai I.S.C. şi D.R.C. formaţi pentru utilizarea aplicaţiei
de management integrat, cu certificat de absolvire;
- 1 conferinţă de lansare a proiectului realizată care presupune:
- tiparirea si distribuirea materialelor promoţionale si informative
- editarea a 100 etichete pentru mijloacele fixe achiziţionate pe
durata proiectului
- 100 mape de participare pentru participanţii la evenimentul de lansare
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
REZULTATELE PROIECTULUI
calitative:
- Propunere de fluxuri de comunicare şi proceduri de lucru pentru
optimizarea structurilor pentru servicii furnizate de ISC;
- Simplificarea accesului la servicii şi informaţii de interes pentru
instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, operatori
economici/societăţi comerciale cu activitate în construcţii;
- Eficientizarea proceselor interne ale ISC obţinută prin monitorizarea în
timp real cu ajutorul noilor proceduri de lucru;
- Îmbunătăţirea performanţelor serviciilor publice de care vor beneficia
cetăţenii, dar şi instituţiile publice cu care ISC colaborează, precum şi
cu agenţii economici;
- Folosirea mecanismelor IT pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor;
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Proiectul iniţiat este generator de inovare şi de schimbare pe termen lung
punând în practică acţiuni pilot şi acţiuni specifice mecanismelor de
eficientizare a serviciilor oferite în domeniul calităţii în construcţii, disciplinei
în urbanism şi reprezintă totodată un generator de sustenabilitate, fiind
baza dezvoltării la nivel naţional şi regional.
Prin activităţile propuse, proiectul răspunde unei nevoi reale de
îmbunătăţire a eficacităţii organizaţionale, a calităţii şi eficacităţii în
furnizarea serviciilor, de rezolvare a problemelor acestei instituții;
Prin implementarea proiectului, întreaga activitate administrativă a
instituţiei va fi reorganizată, având la bază studiile care fac obiectul acestui
proiect.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
FACTORI DE SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
- Susținere din partea top-managementului și a ord.pr.de credite
- Minimizarea nivelului de customizare
- Implicarea utilizatorilor finali in fazele proiectului
- Instruirea adecvată a utilizatorilor soluţiei
- Echipa de proiect
- Relaţia cu AM
- Definirea obiectivelor pentru care se vrea implementat sistemul
- Analiza proceselor actuale și fluxul de informații
- Alegerea unei soluții informatice de viitor
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
FACTORI DE SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
-
Verificarea referințelor furnizorului de servicii de implementare
Definirea întinderii implementării
Evaluarea necesităților de modificare a sistemului
Realizarea din vreme a unui plan de migrare a datelor
Testarea tuturor tranzacțiilor critice înainte de "Go-Live"
Stabilirea unui plan de verificare a îndeplinirii obiectivelor
Personalul organizației înțelege despre ce este vorba într-o
implementare de sistem informatic
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
- Înârzieri în derularea procedurilor de achiziții publice
- Modificări ale contractului de finanțare datorate
restructurărilor instituției
- Dificultăți în găsirea unui partener european pentru
desfășurarea vizitei de documentare
- Dificultăți în realizarea indicatorilor de instruire a
utilizatorilor
- Rezistența organizațională la schimbare
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
IMPACT
- Sistemul informatic, dezvoltat și implementat la nivelul I.S.C.,
este o soluție integrată și adaptabilă pentru diverse cerințe de
business;
- Simplifică procesele decizionale la nivelul instituției. Sistemul
dispune de o interfață prietenoasă și este integrat cu aplicațiile
Microsoft și Microsoft Office, oferind totdată un sistem ERP
complet, capabil să integreze toate fluxurile de business
existente la nivelul I.S.C.;
- Implementarea noului sistem a contribuit la partajarea mai
eficientă a informațiilor la nivelul organizației.
- Un nivel mult mai ridicat de responsabilizare a persoanelor
implicate în utilizarea aplicației, implementarea unui sistem
informatic integrat determinând un grad mai ridicat de
dependență între departamente.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
Instrumente
Structurale
2007-2013
Vă mulţumim pentru atenţie
Date contact beneficiar
Inspectoratul de Stat în Construcții
Str. APOLODOR nr. 17, Sector 5, Bucureşti – România
Tel: +40 21 318.17.00; Fax: +40 21 318 17 19;+40 21 318 17 03;
+40 21 318 17 04;
E-mail: [email protected]; www.isc-web.ro

similar documents