Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
PORUCHY VĚDOMÍ
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Jaroslava Neumannová
Název
VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR
Téma
Poruchy vědomí
Datum tvorby
17.12.2012
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Anotace a metodické pokyny:
Tato prezentace je určena pro výuku předmětu Zdravotní
nauka, který je vyučován ve 2. ročníku. Předmět je součástí
bloku odborného vzdělávání. Nejprve probereme, co je to
vědomí, rozdělíme poruchy vědomí. Určíme, co je to
bezvědomí. Nakonec probereme první pomoc i v praktickém
příkladu.
Str. 5 – obr. – kóma. Str. 6 – mdloba – 1. pomoc. Str. 7 – příčiny
delíria. Str. 9 – kliknutím se objeví otázka. Str. 10 – obr. – mdloba
a kolaps. Str. 12 – zotavovací poloha. Str. 13, 14 – kliknutím se
objeví úlohy.
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti
výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
Vědomí – je aktivní stav lidské psychiky, orientujeme
se v čase, prostoru, situaci a ve vlastní osobě
Předpoklady k udržení normálního stavu vědomí:
- Dostatek kyslíku
- Dostatek energetického zdroje (glukózy)
- Fyziologické pH mozkové tkáně a moku
- Normální nitrolební tlak
Dělení poruch vědomí:
Obr.
1) Kvantitativní :
somnolence – zvýšená spavost, polospánek, postižený
usíná vsedě, reaguje na oslovení, jemný dotyk,
orientuje se
sopor – pevný, hluboký spánek, postižený nereaguje
na běžné podněty, ale jen na silnější (pevný stisk
ruky), chybí slovní odpověď
kóma – leží v pasivní poloze, dýchá zpomaleně, tělo má
bezvládné, negativní reakce zornic, nereaguje na
běžné podněty (oslovení) ani na bolest
Obr.
2) Kvalitativní:
mdloba (synkopa) – krátkodobá ztráta vědomí z
důvodu přechodné mozkové hypoxie v důsledku
nedokrevnosti
obnubilace (mrákotný stav) – např. při hypoglykemii,
zachována prostorová orientace, ale není
zachováno vlastní počínání
delirium – vzrušení, halucinace, u horečnatých
onemocnění, otrav, alkoholismu, psychiatrických
onemocnění
amence – bouřlivější než delirium, poruchy
chování, vnímání, nálady, myšlení
agonie – údobí před smrtí
obluzené vědomí – dezorientace, úzkost,
bezradnost
Obr.
Bezvědomí – klinický pojem pro něj je kóma
je to ztráta schopnosti reagovat na vnější podněty
(zvuk, bolest) – následkem poruchy mozku
jde o stav bezprostředně ohrožující život
Postup při poskytování první pomoci:
- zjistíme, zda jsou zachovány životní funkce – dech,
krevní oběh, zkontrolujeme dutinu ústní
- Orientačně vyšetříme – hledáme poranění
- Pokud není poraněna páteř a jsou zachovány
životní funkce uložíme do zotavovací polohy
- Kontrolujeme životní funkce, nepodáváme nic ústy
- Při selhání krevního oběhu – resuscitujeme
- Pátráme po lécích, průkazech diabetika,…
- Zajistíme odborný transport
Rozmyslete se:
Poraněný leží na břiše, nereaguje na oslovení
ani na bolestivé podněty, obličej a ruce má
cyanotické, zornice jsou stejně široké, nereagují
na světlo. Tep je 110/min, nedýchá, okolí úst
je promodralé.
Diagnóza: hluboké bezvědomí se zástavou dýchání.
Jak budete postupovat při ošetření?
Mdloba, kolaps – krátkodobá ztráta vědomí
způsobená přechodným nedostatečným
prokrvením mozku
Příčina: pokles krevního tlaku (dlouhé stání v
dusném prostředí), náhlá změna polohy, požití
léků snižujících krevní tlak, silný emoční podnět –
strach, špatná zpráva, bolest
Varovné příznaky: nevolnost, závrať, zívání, zatmění
před očima, bílá barva v obličeji, studený pot na
čele
Obr.
Postup při poskytování první pomoci:
- Položíme postiženého do protišokové polohy,
zajistíme čerstvý vzduch, uvolníme oděv
- Kontrolujeme fyziologické funkce a průchodnost
dýchacích cest, na čelo můžeme dát studený
obklad
- Pokud se vrací postiženému barva a upravuje se
stav, není nutné volat lékaře, hlavně pokud známe
příčinu
- Pokud bylo dusno, parno – zajistíme čerstvý vzduch
- Pokud postižený zůstává v bezvědomí –
uložíme do polohy na boku a sledujeme
fyziologické funkce, protišoková opatření
- Pokud postižený nenabývá vědomí, dochází
k poruše základních životních funkcí, stav
se komplikuje ( řeč, bolest hlavy, křeče),
zavoláme záchranku
Obr.
Definuj pojem vědomí
Jak dělíme poruchy
vědomí?
Jaké jsou
kvantitativní
poruchy vědomí?
Jaké jsou kvalitativní
poruchy vědomí?
Použité zdroje:
Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu 2010
BERÁNKOVÁ, Monika; FLEKOVÁ, Anna;
HOLZHAUSEROVÁ, Blanka. První pomoc. Praha:
Informatorium, 2007, ISBN 978-80-7333-054-5.

similar documents