Rádioaktivita

Report
Helena J.

Objav prirodzenej a umelej rádioaktivity

Rádioaktivita , žiarenia α β γ

Posunové pravidlá

Ochrana pred rádioaktivitou

Využitie

Použitá literatúra
Objav
prirodzenej a
umelej
rádioaktivity
Objav rádioaktivity:
1896 Henri Becquerel
– prirodzená rádioaktivita
-experiment s uránovou soľou
Pojem rádioaktivita definovali
Pierre a Marie Curie Sklodowska,
Nezávisle od E: Rutherforda
1934 objav umelej rádioaktivity
Irena J. Curie , Frédérik J.Curie
ožarovanie hliníka alfa časticami
Späť



Rádioaktivita je dej, pri ktorom sa jadro atómu
štiepi za vzniku lúčov, alebo častíc (žiarenia)
pričom sa vytvorí jadro iného prvku.
Prirodzená rádioaktivita- atómy rádionuklidov
sa samovoľne menia na atómy iného prvku
Umelá rádioaktivita - premena atómov je
vyvolaná jadrovými reakciami

1.
2.
Rádioaktívne nuklidy
Labilné- emisia korpuskulárnej častice
Metastabilné - vyslanie gama -fotónu z
nuklidu
Prechod jadra z vyššieho
energetického stavu do nižšieho




Ide o neustálu emisiu alfa častice
(prúd jadier atómov hélia)
.
Je chakteristická najmä pre ťažké atómové
jadrá, kde A
170.
Konečný nuklid má o 2 protóny a 2 neutróny
menej ako východiskový nuklid.



Je prúd elektrónov, ktoré sa uvoľnia v jadre
pri premene neutrónu na protón
Prenikavejšie ako alfa žiarenie, má menšie
ionizačné účinky
Beta-premena nastáva vtedy, keď je relatívny
nadbytok neutrónov, čiže nedostatok
kladného náboja v jadre





Je to elektromagnetické vlnenie
Najnebezbečnejšie žiarenie, spôsobuje rakovinu, génové
mutácie
Často sprevádza alfa a beta žiarenie, lebo pri týchto typoch
žiarenia nemusí dôjsť k tomu, že sa nuklid dostane do
základného energetické- ho stavu stavu s najnižšou Ep
Nuklid je teda v excitovanom stave
Atómové jadro sa zvyšku energie zbaví vyslaním
elektromagnetického žiarenia- gama žiarenia- jeho
energetické kvantá- gama fotóny
Späť




Vyjadrujú zmenu poradového čísla prvku v PSP pri ich
rádioaktívnej premene
Alfa premena - protónové číslo prvku sa zníži o 2 jednotky,
nukleónové číslo o 4 jednotky, prvok sa v psp posunie o 2
miesta doľava
Pri beta premene sa protónové číslo zvýši o jednotku a
nukleónové číslo ostáva bez zmeny
Pri gama žiarení sa protónové ani nukleónové číslo nemení,
nemení sa ani jeho poloha v psp.

Alfa premena

Beta premena

Gama premena
Späť





Tienenie- odtieniť zdroj žiarenia
Zastavenie žiarenia : alfa žiarenie -listom papiera, tenkou hliníkovou fóliou
beta žiarenie - tenký pliešok
gama žiarenie- hrubými olovenými platňami,betón+baryt
Čas- zdržiavať sa takýchto miestach čo
najkratšie

Vzdialenosť

Zabránenie kontaminácie
Späť

energetika

zdravotníctvo

priemysel
Späť

Varga Š., Tolgyessy J.: Rádiochémia a
radiačná chémia, Alfa, Bratislava 1976,528 s
Späť
 Ďakujem
za pozornosť!

similar documents