Množina prirodzených čísel

Report
MNOŽINA PRIRODZENÝCH ČÍSEL
N
Mgr. Jozef Vozár 2010
ÚVODNÉ POZNÁMKY
Sú to pravdepodobne najdlhšie používané čísla.
Používajú sa na určenie počtu vecí, ľudí, zvierat ... .
V tejto množine sú definované dve binárne operácie
„+“ a „.“
V množine neexistuje neutrálny a inverzný prvok pre
sčítanie a tiež ani inverzný prvok pre násobenie.
V obmedzenej miere možno používať aj „opačné“
operácie „-“ a „:“ .
JEDNA Z MOŽNOSTÍ KONŠTRUKCIE
Peanove axiómy:
 Existuje najmenšie prirodzené číslo 1 (0).
 Na množine prirodzených čísel je definovaná unárna
operácia "nasledovník", označovaná S(a) = a+1.
 Neexistuje žiadne prirodzené číslo, ktorého
nasledovníkom je 1 (0).
 Rôzne prirodzené čísla majú rôznych nasledovníkov. (ak
a ≠ b, potom S(a) ≠ S(b)).
 Ak číslo 1(0) spĺňa nejakú vlastnosť a súčasne ju spĺňa
každý nasledovník prirodzeného čísla, potom túto
vlastnosť spĺňajú všetky prirodzené čísla (princíp
matematickej indukcie).
VLASTNOSTI
Množina N má reláciu „=„ a „<„ a tiež má aj
najmenší prvok. Množiny s takýmito
vlastnosťami sa nazývajú „dobre usporiadané
množiny“.
Množina N patrí medzi množiny nekonečné, ale
spočítateľné.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE
Ak prvky N umiestnime na číselnej osi, tak je
vidieť, že tvoria množinu izolovaných bodov
VZORCE Z ALGEBRY
V N je možné používať niektoré vzorce:
1)
a, b  N; (a  b)2  a  2ab  b2
2
MATEMATICKÁ INDUKCIA
Princíp matematickej indukcie vychádza z
Peanových axiómov a mierne upravený vyzerá
takto:
1) 1 je najmenšie prirodzené číslo
2) Ak n je prirodzené číslo, potom aj n+1 je
prirodzené číslo
DÔKAZ MATEMATICKOU INDUKCIOU
Používa sa v množinách, v ktorých platí princíp
matematickej indukcie na dôkaz viet typu:
Pre každé n platí V(n)
1. Overíme platnosť V(n0), pre najmenšie
možné n0 .
2. Dokážeme vetu: Ak V(n) potom V(n+1)
3. Vyslovíme záver V(n) platí pre všetky n.
DELITEĽNOSŤ V N
Aj keď operácia delenie nemá v N veľmi dobré
vlastnosti, predsa len sa v praxi často využíva.
Pre ľahšie rozoznávanie deliteľnosti
prirodzených čísel niektorými, často
používanými deliteľmi boli objavené kritériá
pre deliteľnosť:
DELITEĽNOSŤ 2
Znak pre deliteľnosť je „Ι“. Teda zápis 2Ιn
čítame delí n, alebo n je deliteľné dvomi.
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné dvomi, ak
posledná číslica v jeho zápise je z množiny {0,
2, 4, 6, 8}
Pr.: 2 Ι 128, 2 Ι 346, 2 Ι 1200
Ale 2nedelí číslo 123.
DELITEĽNOSŤ 3
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné tromi, ak súčet
číslic, ktorými je zapísané je deliteľný tromi.
Pr.: 3 Ι 27
lebo2+7=9
3 Ι 2001
lebo 2 + 0 + 0 +1 = 3
3 nedelí 257 lebo 2+ 5 + 7 = 14
(1+4=5)
DELITEĽNOSŤ 4
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné štyrmi, ak jeho
posledné dvojčíslie je deliteľné štyrmi
DELITEĽNOSŤ 5
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné piatimi, ak jeho
posledná číslica je končiace 0 alebo 5
DELITEĽNOSŤ 6
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné šiestimi, ak je
súčasne deliteľné dvoma a troma zároveň
DELITEĽNOSŤ 8
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné ôsmimi, ak jeho
koncové trojčíslie je deliteľné ôsmimi
DELITEĽNOSŤ 9
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné deviatimi, ak jeho
ciferný súčet je deliteľný deviatimi
DELITEĽNOSŤ 10
Kritérium:
Prirodzené číslo n je deliteľné desiatimi, ak
jeho posledná číslica musí byť 0
NÁSOBKY A DELITELE
Ku každému prirodzenému číslu n môžeme
vytvoriť:
Množinu násobkov {n,2n,3n,4n, …} je nekonečná
Množinu deliteľov - je konečná
NAJMENŠÍ SPOLOČNÝ NÁSOBOK
Najmenším spoločným násobkom prirodzených
čísel a,b je také najmenšie prirodzené číslo
n(a,b), ktoré je deliteľné súčasne obidvomi
číslami a,b.
Pr.: n(15,20)= 60
N(15)= {15,30,45,60,75,90,…}
N(20)= {20,40,60,80,120,…}
Je vidieť, že n(15,20) je prienik N(15) a N(20)
NAJVÄČŠÍ SPOLOČNÝ DELITEĽ
Najväčším spoločným deliteľom prirodzených
čísel a,b je prirodzené číslo D(a,b), ktoré je zo
všetkých spoločných deliteľov a,b najväčšie.
Pr.: D(24,36) = 12
d(24) = {1,2,3,4,6,8,12,24}
d(36) = {1,2,3,4,6,9,12,18,36}
d(24)  d(36) = {1,2,3,4,6,12}
PRVOČÍSLA A ZLOŽENÉ ČÍSLA
Prvočíslo je prirodzené číslo, ktorého jedinými
deliteľmi sú 1 a ono samo. Prirodzené čísla,
ktoré nie sú prvočíslami sa s výnimkou čísla 1
nazývajú zložené čísla.
Čísla 0 a 1 nie sú považované ani za prvočísla
ani za zložené čísla. Každé prirodzené číslo
väčšie ako 1 je buď prvočíslom, alebo zloženým
číslom.
ZÁKLADNÁ VETA ARITMETIKY PRIRODZENÝCH
ČÍSEL
Každé prirodzené číslo sa dá jediným
spôsobom rozložiť na súčin mocnín prvočísel
n = (p1)a.(p2)b . ... .(pk)x
kde pi sú prvočísla, a a,b,..x sú prirodzené čísla
N(A,B) POMOCOU PRVOČÍSEL
Najmenší spoločný násobok n(a,b) dvoch čísel dostaneme rozložením
oboch čísel na ich delitele, z väčšieho vyberieme všetky delitele a
doplníme ich tými deliteľmi z druhého čísla, ktoré sa medzi nimi
nenachádzajú a všetky ich spolu vynásobíme.
 Napríklad 10 a 15: 10 = 2x5 15 = 3x5
Najväčšie je 15, takže vezmeme 3 a 5 a pridáme k nemu neopakujúce
sa číslo, v našom prípade 2. Vynásobíme ich a máme výsledok.
n(10,15) = 2x3x5 = 30
 n(16,6):
rozklad 16: 16 = 2x8 = 2x2x4 = 2x2x2x2= 24
rozklad 6 :
6 = 2x3
n(16,6) = 2x2x2x2 x 3 = 48
 n(129,162):
Rozklad 129:
129 = 3x43
Rozklad 162: 162 = 2x81 = 2x3x3x3x3
n(129,162) = 2x3x3x3x3 x 43 = 2x 34 x43 = 6966
D(A,B) POMOCOU PRVOČÍSEL


Najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel
získame tak, že z prvočíselných rozkladov čísel vyberieme tie
prvočísla, ktoré sa vyskytujú v každom rozklade aspoň raz, a
to s najnižšou mocninou každého z prvočísel, ktorá sa v
rozkladoch vyskytuje. Tieto mocniny prvočísel medzi sebou
vynásobíme.
Napríklad 10 a 15:
10 = 2x5 , 15 = 3x5
Vidíme, že sa v týchto číslach opakuje len 5 (v oboch číslach
len raz). Preto NSD(10,15) = 5
Napríklad 100 a 36:
100= 2x2x5x5 = 22x 52 , 36 = 2x2x3x3 = 22x32
Aspoň raz sa vyskytuje len 2, a to 2-krát. Preto NSD (100,36)
=4

similar documents