VY_08_Vla4_65p

Report
VY_08_Vla4_65p
Všeználek vypravuje o
rodu Habsburků na
českém trůně.
VLÁDA
HABSBURKŮ
GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064
České země součástí habsburské říše
Habsburský rod byl mocný evropský
panovnický rod. Po smrti Ludvíka
Jagellonského usedl na český trůn (1526)
Ferdinand I. Habsburský. Rokem 1526 začíná
období vlády Habsburků v českých zemích.
Pod jejich vládou se spojily české země,
uherské království a země rakouské. Sídelním
městem říše byla Vídeň. S jejich nástupem
přichází rozvoj vzdělanosti, řemesel a obchodu,
ale na druhé straně Habsburkové zde vybírali
nejvíc peněz, soustředili moc do svých rukou a
omezovali práva a svobody šlechty a měst.
Obrázek 1: Habsburská říše [1]
Obrázek 2: Ferdinand I. [2]
Ferdinand I. Habsburský
Prvním panovníkem
čtyřistaleté vlády
Habsburků. Schopný a
přísně katolický
panovník.
Obrázek 2: Ferdinand I. [3]
České země za vlády Habsburků
V Kutné Hoře se těžilo stříbro a bylo
nalezeno nové naleziště stříbra
v Jáchymově. Rolníci pěstovali velké
množství obilí, rozšiřoval se chov ovcí
na vlnu, rozvíjelo se rybníkářství. Ve
městech se rozvíjela řemesla a výhodné
bylo vaření piva vaření piva
Nejdůležitější se stává výroba sukna a
plátna. To vše se vyváželo do cizích
zemí. plátno
Pro rozvoj obchodu byla nezbytná
vzdělanost. Důležitá byla znalost
čtení, psaní a počítání. Lidé se neobešli
ani bez znalostí cizích jazyků, zejména
němčiny. Vznikají městské školy, které
vzdělávaly budoucí obchodníky a
řemeslníky. Na venkově vznikají
vesnické školy, které byly velmi chudé
( mnohé z nich zakládala a řídila
církev). K rozvoji vzdělanosti pomáhal
knihtisk, čímž se zrychlila výroba
knih, byly levnější a mohli si je
zakoupit i prostí lidé.
Knihtisk
Renesance
Renesance je umělecký sloh. Šlechtici
přestávají bydlet v hradech, ale staví si
pohodlné paláce a zámky. Uvnitř zámku
bylo nádvoří s arkádami (kryté chodby).
Vchody a okna měly bohaté orámování.
Kolem nich se rozkládaly rozsáhlé zahrady
a parky se vzácnými stromy a keři.
V zahradách stály sochy a zdobené kašny.
Bohatí obyvatelé měst si přestavovali domy
v renesančním stylu. Domy byly zakončené
ozdobnými štíty, na fasádách se objevují
malby nebo ozdoba omítek.
Obrázek 4: renesanční domy [4]
Obrázek 5: zámek Bučovice [5]
Renesanční domy ve Slavonicích
zámek v Bučovicích
štíty renesančních domů
Obrázek 6: štíty [6]
Co si
zapamatujeme!
Po smrti Ludvíka Jagellonského nastoupili na
český trůn Habsburkové. Prvním panovníkem
byl Ferdinand I. Habsburský. Spojili české země,
uherské království a rakouské země v obrovskou
říši. Hlavním městem je Vídeň. Vypukly války s
Turky. Rozvíjel se umělecký sloh renesance.
V Čechách se těžilo stříbro, rozvíjelo se
zemědělství, rybníkářství, řemesla, vaří se pivo,
vyrábí se sukno a plátno. Byl vynalezen knihtisk.
Důležitá je vzdělanost lidí – vznikají městské a
vesnické školy.
Použité zdroje:
Obrázek 1: Habsburská říše [1] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4:
Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín:
Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 41
Obrázek 2: Ferdinand I. [2] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní
události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová
škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 41
Obrázek 2: Ferdinand I. [3] Hans Bocksberger der Aeltere. In: Wikipedia: the
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008,
2010 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001.jpg
Obrázek 4: renesanční domy [4] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4:
Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín:
Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 43
Obrázek 5: zámek Bučovice [5] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4:
Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín:
Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 43
Obrázek 6: štíty [6] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých
dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, kartonová
příloha

similar documents