1. เกริ่นนำ

Report
การสื่ อสารขั้นแนะนา
Introduction to Communication
1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่ อสาร (9 ชัว่ โมง)
1.1 ความหมาย
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์
2. องค์ประกอบ กระบวนการ และบทบาทหน้าที่
(12 ชัว่ โมง)
2.1 องค์ประกอบ
2.2 กระบวนการ
2.3 บทบาทหน้าที่
3. ประเภทและระดับของการสื่ อสาร (12 ชัว่ โมง)
3.1 การสื่ อสารระหว่างบุคคล
3.2 การสื่ อสารระหว่างองค์กร
3.3 การสื่ อสารมวลชน
4. ภาษาในการสื่ อสาร (12 ชัว่ โมง)
4.1 ภาษาที่ใช้ถอ้ ยคา
4.2 ภาษาที่ไม่ใช้ถอ้ ยคา
งานที่มอบหมายให้ทา
• ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของการสื่ อสารมวลชน (The
Structure and Function of Mass Communication Theory)
• แนวคิดทฤษฎีสงั คมมวลชน (Mass Society Theory)
• แนวคิดทฤษฎีผกู้ รองสาร (Gatekeeper Theory)
• แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ
(Uses and Gratification Approach)
• แนวคิดทฤษฎีการเล่น (The Play Theory of Mass
Communication)
• ทฤษฎีสื่อสารเชิงระบบพฤติกรรม (Communication Theory:
Systems of Behavior)
• ทฤษฎีสื่อสารเชิงพฤติกรรมการถอดและเข้ารหัส
(Communication Theory: Decoding-Encoding)
• ทฤษฎีเชิงปฏิสมั พันธ์ (Communication Theory: Interaction)
• ทฤษฎีเชิงปริ บททางสังคม (Communication Theory: Social
Context)
• ทฤษฎีอานาจนิยม (The Authoritarian Theory)
• ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรื อเสรี นิยม (The Libertarian Theory)
• ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (The Soviet Communist Theory)
• ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social Resposibility
Theory)
• แบบจาลองการสื่ อสารตามแนวคิดของ C. Shannon & W.
Weaver
• แบบจาลองการสื่ อสารตามแนวคิดของ Harold D. Lasswell
• แบบจาลองการสื่ อสารตามแนวคิดของ Charles Osgood &
Wilbur Schramm
• แบบจาลองการสื่ อสาร ABX ของธีโอดอร์ นิวคอมบ์

similar documents