taqorrub ila allah

Report
SELAMAT DATANG
Di Majelis Pengajian
TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat untuk Taat”
1
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
Ahad, 04 Januari 2004
Makna Taqarrub Ilallah
• berasal dari akar kata qaruba
(َ‫قَ ِريْب‬-َ‫قُ ْربَا‬-‫ب‬
َُ ‫يَ ْق ُر‬-‫ب‬
ََ ‫)قَ ُر‬, artinya = dekat
• kata taqarrub dalam bahasa Arab
( َ‫ ُمتَ َق ِّرب‬-َ‫بَ– تَ َق ُّربا‬
ََ ‫ ) تَ َق َّر‬artinya = mendekat
ُ ‫ب – يَتَ َق َّر‬
ِ ‫)اَلتَّ َق ُّربَإِلى‬, artinya =
• taqarrub ilallah (َ‫َالل‬
َ ُ
mendekatkan diri kepada Allah
• kita aktif mendekatkan diri, Allah yang kita
dekati berjanji akan mendekati kita
(HR.Bukhari)
2
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
Lingkup Taqarrub Ilallah
Kawasan Taqarrub :
Saat berhubungan
dengan Allah, Saat
berhubungan
dengan diri sendiri,
Saat berhubungan
dengan orang lain
dengan motto :
“pergiat yang wajib
dan sunnah, jauhi
yang haram dan
makruh, jangan
terlena dengan yang
mubah”
Utamakan
yang wajib,
sempurnakan
diri dengan
yang sunnahsunnah
(Hadits Qudsi
dalam Shahih
Bukhari)
3
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
Kunci Taqarrub Ilallah
Iman dan Menyadari (makrifat)
hubungan kita (sebagai hamba)
dengan Allah Sang Pencipta
sebagai ma’bud.
4
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
Kiat-kiat Taqarrub Ilallah
(Tombo Ati)
1. Membaca Al Quran (meresapi makna untuk
mencerahkan akal dan jiwa)
2. Sholat Malam (meraih disiplin orang shalih)
3. Bergaul dengan orang-orang shalih
(mendapat ilmu dan nasihat)
4. Shiyam (lapar untuk sadar)
5. Dzikir malam (membiasakan dzikir di
malam hari)
5
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
Ayat Pembuka: QS: Saba [34]: 37
ِ
ِ‫وماَأ َْموالُ ُكمَوالََأَوالَ ُد ُكمَبِالَّت‬
ِ
َّ
َ‫َو َع ِم َل‬
‫ن‬
‫ام‬
‫َء‬
‫ن‬
‫َم‬
‫ال‬
َ
‫إ‬
َ‫ى‬
‫ف‬
ْ
‫ل‬
‫اَز‬
‫ن‬
‫د‬
‫ن‬
‫َع‬
‫م‬
‫ك‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
َ
‫يَت‬
ُ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ ُ
ْ ْ َ ْ َ ََ
َ َََ َْ
ِ
ِ
ِ ‫اَع‬
ِ
ِ
َ‫واَو ُُ ْم‬
‫م‬
َ
‫م‬
‫ب‬
َ
‫ف‬
‫ِّع‬
‫َالض‬
‫اء‬
‫ز‬
‫َج‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
َ
‫ك‬
‫ئ‬
‫ل‬
‫ُو‬
‫أ‬
‫ف‬
َ‫ا‬
‫ح‬
‫صال‬
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ َ
ِ َ‫ِِيَالْغُرف‬
‫َء ِامنُو َن‬
‫ات‬
َ
ُ
“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula)
anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada
Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah
yang memperoleh balasan yang berlipat ganda
disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan
mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi
(dalam surga).” (QS. Saba’ [34]: 37)
6
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
Hadits Bukhari tentang sikap Allah kepada hambaNya yang bertaqarrub kepada-Nya:
ِ ‫َعَُه‬
ِ
ِ
َّ
ٍ َ‫ َع ْنَأَن‬
ِ
َّ
َ‫َو َلَُِّ َمَفِ ْهماََيَ ْر ِويْ ِه‬
‫ه‬
‫ىَالل‬
ُ
‫َص‬
َ
‫ي‬
‫ب‬
‫ن‬
‫َال‬
‫ن‬
‫َع‬
‫ه‬
‫ن‬
‫َع‬
‫َالل‬
‫ي‬
‫ض‬
َ ُ ْ َ ُ َ ‫َر‬
َ ِّ
َ َُْ
َ‫س‬
ِ
ِ
ِ ‫تَإِلَه ِه‬
ِ
ِ
َ ‫َذ َراعا‬
َ
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
‫اَت‬
‫ر‬
‫ب‬
‫َش‬
‫ي‬
‫ل‬
‫إ‬
َ
‫د‬
‫ب‬
‫ْع‬
‫ل‬
‫ا‬
َ
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
‫اَت‬
‫ذ‬
‫إ‬
:
َ
‫ال‬
‫ق‬
َ
‫ل‬
‫ج‬
‫و‬
‫ز‬
‫َع‬
‫ه‬
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ ِّ‫َرب‬
ْ ُ ْ َّ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َّ َ
َ ‫َع ْن‬
ِ‫َوَا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ًََ‫َُ ْرَول‬
‫ه‬
َ
‫ت‬
‫ه‬
‫َت‬
‫أ‬
َ
‫ي‬
ِ
‫م‬
‫َي‬
‫ي‬
‫ان‬
‫ت‬
‫أ‬
َ‫ا‬
‫ذ‬
َ
‫ا‬
‫ع‬
‫ا‬
‫َب‬
‫ه‬
‫ن‬
‫اَم‬
‫اع‬
‫ر‬
‫َذ‬
‫ي‬
‫ل‬
‫إ‬
َ
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
‫َت‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫َوَإ‬
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ ْ ْ َْ ْ
َ
َ
َ
“Jika seorang hamba mendekat kepada-Ku
sejengkal, Aku akan mendekatinya sehasta; jika ia
mendekati-Ku sehasta, aku akan mendekatinya
sedepa; jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan,
Aku akan mendekatinya dengan berlari”
(Shahih Bukhari XI/199, lihat Fauzie Sanqarith &
Muhammad Al Khaththath, Taqarrub Ilallah, hal IX)
7
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
Hadits Bukhari tentang
Taqarrub yang disukai Allah SWT
ٍ
ِ
ِ
«‫َعَُْه َِه‬
ََ ‫ت‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ت‬
‫اَاف‬
‫م‬
‫َم‬
‫ي‬
‫ل‬
‫إ‬
َ
‫ب‬
َ
‫َح‬
‫أ‬
َ
‫ء‬
َ
ْ
َّ
َ ِ‫َع ْب ِد ْيَب‬
ُ ْ ََ
َّ َّ َ ‫ِ ْي‬
َ ‫بَإِلَ َّي‬
َ ‫» َوَماتَ َق َّر‬
“Dan tiada bertaqarrub (mendekat) kepada-Ku
seorang hamba dengan sesuatu yang lebih Ku
sukai dari pada menjalankan kewajibannya ”
(Shahih Bukhari Juz XI, hal. 299, 297 )
8
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ‫َل ْم َعهَُالَّ ِذ ْي‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ك‬
َ
‫ه‬
‫ت‬
َ
‫ب‬
‫ب‬
‫َح‬
‫أ‬
َ
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫ف‬
َ
‫ه‬
‫ب‬
‫ُح‬
‫أ‬
َ‫َّى‬
‫ت‬
‫َح‬
‫ل‬
‫اف‬
‫َّو‬
َ
‫الن‬
‫ب‬
َ
‫ي‬
‫ل‬
‫إ‬
َ
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
‫ت‬
‫َي‬
‫ي‬
‫د‬
ُ ‫» َوَمايَ َز‬
َ
َّ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ ‫ال‬
ُ
َ َ َّ ُ َ َ ْ ‫َع ْب‬
َ ُ ْ ُ ُ َْ ْ
ِ ‫َوي َدهَُالَّتِيَي ب‬
ِ َّ‫يسمعَبِ ِهَوبصرهَُال‬
ِ ِ‫صرَب‬
ِ
َِ ‫شَب‬
‫ذ‬
‫ي‬
‫َي‬
‫ط‬
‫ب‬
‫ه‬
‫ه‬
َ ‫اَوِر َْجَُهَُالَّتِ ْيَيَ ْم ِِ ْيَبِ َها‬
َ
َ َ ُ ُْ ْ
َ ُ َْ ْ
ََ ََ ُ َ ْ َ
ِ ‫ولَئِنَلأَلَنِيََألُ ْع‬
ِ
ِ
«ُ‫يَألُ ِع ْه َذنََّه‬
َ ِ‫َالتَ ََعا َذن‬
‫ن‬
‫ئ‬
‫ل‬
‫َو‬
‫َّه‬
‫ن‬
‫ه‬
‫ط‬
َ
ْ
َ َُ
ْ َ ْ َ
“Tiada henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku
dengan perbuatan-perbuatan sunnah nafilah sehinggga Aku
mencintanya. Kalau Aku sudah mencitainya, maka aku akan menjadi
pendengarannya yang ia mendengar dengannya dan Aku akan
menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya; dan Aku akan
menjadi tangannya yang ia pergunakan; dan Aku akan menjadi
kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepada-Ku
niscaya akan Kuberi apa yang ia minta; dan jika ia memohon
perlindungan pada-Ku niscaya Aku lindingi”
(lihat Fathul Baari, Syarah Shahih Bukhari, XI/341-345, lihat Fauzie
Sanqarith & Muahammad Al Khaththath, Taqarrub Ilallah, hal V dan X)
9
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
‫‪Hadits tentang dzikir di malam hari yang biasa‬‬
‫‪dibaca Rasulullah saw. sebelum shalat tahajjud:‬‬
‫‪Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan hadits bahwasanya Nabi saw.‬‬
‫‪pada saat bangun malam untuk bertahajjud mengucapkan:‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫كَ‬
‫ل‬
‫َ‬
‫د‬
‫م‬
‫ْح‬
‫ل‬
‫َا‬
‫ك‬
‫ل‬
‫َو‬
‫ن‬
‫ه‬
‫ه‬
‫َف‬
‫ن‬
‫م‬
‫َو‬
‫ض‬
‫ر‬
‫أل‬
‫ا‬
‫َ‬
‫َو‬
‫َ‬
‫ات‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫تَقَ هِّ ُم َّ‬
‫ُ‬
‫َالس َم َو َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ‬
‫[اَلَُّ ُه َّمَلَ َ‬
‫ْح ْم ُدَأَنْ َ‬
‫كَال َ‬
‫ِ‬
‫َالسمو ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َواْألَ ْر ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ضَ‬
‫َ‬
‫ات‬
‫ر‬
‫و‬
‫َن‬
‫ت‬
‫ن‬
‫أ‬
‫َ‬
‫د‬
‫م‬
‫ْح‬
‫ل‬
‫َا‬
‫ك‬
‫ل‬
‫َو‬
‫ن‬
‫ه‬
‫ه‬
‫َف‬
‫ن‬
‫م‬
‫َو‬
‫ض‬
‫ر‬
‫أل‬
‫ا‬
‫َو‬
‫ات‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َّ‬
‫ْك َّ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُمُ ُ‬
‫َ‬
‫َْ‬
‫ْ ُ ََ َ‬
‫َالس َم َو َ ْ َ َ ْ ْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َحقٌَّ‬
‫ك‬
‫ل‬
‫و‬
‫ق‬
‫ٌَّو‬
‫َ‬
‫ق‬
‫َح‬
‫ك‬
‫ئ‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ل‬
‫َُّو‬
‫ق‬
‫ْح‬
‫ل‬
‫َا‬
‫ك‬
‫د‬
‫ع‬
‫و‬
‫َ‬
‫َُّو‬
‫ق‬
‫ْح‬
‫ل‬
‫َا‬
‫ت‬
‫ن‬
‫أ‬
‫َ‬
‫د‬
‫م‬
‫ْح‬
‫ل‬
‫َا‬
‫ك‬
‫ل‬
‫َو‬
‫ن‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َوَم ْنَف ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ‬
‫َعَُه ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ٌَّوَ‬
‫ق‬
‫َح‬
‫م‬
‫ُ‬
‫ل‬
‫َو‬
‫َ‬
‫ه‬
‫ىَالل‬
‫ُ‬
‫َص‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫م‬
‫ٌَّو‬
‫ق‬
‫َ‬
‫َح‬
‫ن‬
‫و‬
‫ه‬
‫ُّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ٌَّوالنَّب ْ َ َ ُ َ َ‬
‫َوال َ‬
‫َّار َ‬
‫ْجنًَُّ َ‬
‫ُ ْ ََ َ َ َ‬
‫َحق َ‬
‫ٌَّوالن ُ‬
‫َحق َ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫كَ‬
‫َ‬
‫إ‬
‫َآ‬
‫ك‬
‫ب‬
‫ت‬
‫َو‬
‫ْت‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫َو‬
‫ت‬
‫ب‬
‫َن‬
‫أ‬
‫َ‬
‫ك‬
‫و‬
‫َت‬
‫ك‬
‫م‬
‫ُ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ه‬
‫ُ‬
‫َل‬
‫أ‬
‫َ‬
‫ك‬
‫ل‬
‫َ‬
‫م‬
‫ع‬
‫ه‬
‫َحقٌَّاَلُ‬
‫َو‬
‫ت‬
‫ن‬
‫م‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َوبِ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫الس َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫اعًُ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َوَماَ‬
‫ت‬
‫ر‬
‫َ‬
‫ر‬
‫َل‬
‫أ‬
‫ا‬
‫م‬
‫َو‬
‫ت‬
‫ر‬
‫َخ‬
‫أ‬
‫اَ‬
‫م‬
‫َو‬
‫ت‬
‫م‬
‫َ‬
‫د‬
‫ق‬
‫ا‬
‫َم‬
‫ي‬
‫َل‬
‫ر‬
‫ف‬
‫غ‬
‫ا‬
‫ف‬
‫َ‬
‫ت‬
‫م‬
‫ك‬
‫ا‬
‫َح‬
‫ك‬
‫ه‬
‫ل‬
‫َوإ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫اص ْم ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َخ َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ َ َ‬
‫َ‬
‫تَ‬
‫ْ‬
‫الل]‬
‫َو َالقُ َّوَةَإِالََّبِ َِ‬
‫ِّرَ َالإِلَهََإِالََّأَنْ َ‬
‫َوأَنْ َ‬
‫تَأَنْ َ‬
‫أَ ْعَُْن ُ‬
‫َوالَ َح ْو َل َ‬
‫تَ‬
‫تَال ُْم َق ِّد ُم َ‬
‫تَال ُْم َؤخ ُ‬
‫‪MAJELIS TAQARRUB ILALLAH‬‬
‫”‪“Mendekat Untuk Taat‬‬
‫‪10‬‬
“Ya Allah, bagi-Mu segala puji; Engkau Pemelihara langit dan bumi
serta yang ada di antara keduanya. Dan bagi-Mu segala puji,bagi-Mu
kekuasaan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Dan
bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta yang ada
di antara keduanya. Dan bagi-Mu segala puji, Engkau Maha Benar,
janji-Mu benar, bertemu dengan-Mu benar, firman-Mu benar, surga
itu benar, neraka itu benar, para nabi benar, dan Nabi Muhammad
saw. adalah benar, serta kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepada
Engkaulah aku berserah diri, hanya kepada Engkaulah aku
beriman,hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal, hanya kepada
Engkaulah aku kembali, hanya karena Engkaulah aku berdebat, dan
hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum, maka
ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang kemudian, serta
dosa-dosaku yang tersembunyi dan terang-terangan, Engkaulah
yang mendahulukan dan mengakhirkan, tiada Tuhan kecuali
Engkau, dan tiada daya serta tiada kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah”. (lihat Fauzie Sanqarith dan Muhammad Al
Khaththath, Taqarrub ilallah, hal 86).
11
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”
TERIMA KASIH
Atas Kehadiran
dan keluangan waktu
yang Anda berikan
12
MAJELIS TAQARRUB ILALLAH
“Mendekat Untuk Taat”

similar documents