Партньорството

Report
ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”
В ПОДКРЕПА НА ПАРТНЬОРСТВОТО
МЕЖДУ БИБЛИОТЕКИТЕ И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Красимира Кънева
18 октомври 2011 г., гр.Летница
Разглеждани въпроси
Цел
Да се очертаят възможностите за създаване и
поддържане на партньорства с подкрепата на
Програма Глобални библиотеки – България

Подкрепа по Програма Глобални библиотеки –
България

Стъпки на изграждане на партньорства

Ефективност и ползи от партньорствата

Примери за партньорства от българската и чуждата
практика
Програма “Глобални библиотеки – България”
в подкрепа на партньорството
Цели:




Проучване на съществуващите партньорства при
целевите библиотеки по програмата
Събиране и разпространяване на идеи, опит и добри
практики в областта на партньорството
Идентифициране на стратегически национални и
местни партньори
Подкрепа на библиотеките за създаване на нови
партньорства
Програма “Глобални библиотеки – България”
в подкрепа на партньорството
Действия:



Регионални срещи за библиотекари и представители на
местната общност на тема партньорство
Срещи с читалищните настоятелства, като юридически
субекти на партньорствата
Разработване на материали / брошури, презентации,
дискове / за успешни партньорства

Експертна подкрепа за изграждане на партньорства

Финансова подкрепа /съ-финансиране / на дейностите
Какво е партньорство?
Партньорството е сътрудничество между
организации с общи сфери на работа,
общи цели и съвместни дейности
Партньорството се регламентира със
Споразумение за сътрудничество
Принципи на партньорството

Общи цели

Обща сфера на дейност

Отношения на равнопоставеност

Взаимен интерес

Механизми за комуникация и контрол

Дългосрочно сътрудничество, устойчивост
Как се изгражда успешно партньорство?
Определя се
целевата група
Разработва се
концепция за
партньорството
според нуждите
на общността
Набелязват се
потенциалните
партньори
Определя се
подхода за
комуникация с
партньорите
Разпределят се
ролите и
отговорностите
Идентифицират
се ползите за
всеки партньор
Кога партньорствата са ефективни?



Партньорите споделят отговорност за действията си
Партньорите се допълват в работата, комбинират своя
потенциал / експертен, изпълнителски /
Партньорите си сътрудничат като:
 Поделят текущите си разходи
 Използват съвместно сгради и техника
 Планират услугите според нуждите
на потребителите
Какви са ползите от партньорствата за
библиотеките?
Нови сфери на дейност
в библиотеките
По-често са канени на
“кръглата маса”
Персоналът получава
възможност за
професионално
израстване
Имат повече
застъпници и по-голяма
подкрепа поради
участие в мрежата от
социални услуги
Идват нови посетители
Увеличава се
финансовият ресурс
Партньорите на библиотеката (1)

Образователни
институции: училища,
университети, научни
организации

Служби за социално
подпомагане, здравни
служби

Културни институции –
музеи, театри

Медии
Община
Библиотека
Местна
общност
Партньорите на библиотеката (2)

Бизнес – търговски дружества, банки, местни
производители и доставчици на услуги

НПО – за превенция на децата, за подпомагане на
възрастните, за работа с хора с увреждания

Спортни клубове и отбори

Физически лица – доброволци, интелектуалци, местни
лидери, активисти

Религиозни организации

Други организации извън България
Примери за партньорства от България –
гр.Първомай
Проект за превенция на наркотици
на територията на община Първомай
Партньори:






Библиотеката
Дирекция “Просвета” към общината
Детска педагогическа стая, РПУ
Училища и родителски настоятелства
ХЕИ
БЧК
Примери за партньорства от България –
гр.Баня
Проект за приобщаване на хората с
ментални увреждания като активни
потребители на компютрите
Партньори:

Библиотеката

Общината

Дом за хора с умствена
изостаналост
Примери за партньорства от България:
с.Труд, област Пловдив
Проект за възпитание на учениците в
екокраезнание
Партньори:

Кметство

Библиотека

Училище
Примери за партньорства от чуждата практика:
Литва
Карта за партньорствата на библиотеките от Програма “Глобални
библиотеки” със:
- общността
- бизнеса
- медии
- НПО
- държавни органи
Примери за партньорства от чуждата практика:
Норвегия
Проект за развитие на местната култура,
идентичност и демокрация - дигитализиране
на архиви, “Информационен център срещу
расизма”, “Училище за възрастни”
Партньори:

Библиотеката

Общината

Културни институти

НПО

“Информационен център срещу расизма”

“Училище за възрастни”
Примери за партньорства от чуждата
практика: Румъния, окръг Бихор
Проект за координиране на кампанията по
почистване на населените места
Партньори:



Библиотеки
Общински служби по чистотата
Доброволци
Примери за партньорства от чуждата практика:
Латвия
Проект за преминаване от аналогова към цифрова телевизия
Партньори:

Библиотеки

Телекомуникационна компания
Компанията обучава библиотекарите за преминаването към цифрова
телевизия и организира PR събития с посланието:
“Библиотекарите са подготвени да помагат и дават точна
информация за най-новите ИТ.”
Примери за партньорства от чуждата практика:
Украйна,гр. Бар
Център за управление на проекти
15 проекта за 5 години
Партньори:
 Библиотеката
 Бизнеса
 Образователни институции

similar documents